Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Wystąpienie prof. dr hab. Władysława Stępniaka na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
Wystąpienie prof. dr hab. Władysława Stępniaka na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
 Konferencję otworzył prof. dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
W imieniu własnym oraz prezesów Zakładu UbezpieczeńSpołecznych – Zbigniewa Derdziuka oraz Michała Jonczynskiego – powitałzebranych i przedstawił główny cel konferencji. Zwrócił uwagę, iż w 2013 r. zamknęłasię dekada zarządzania problemami dokumentacji osobowej i płacowej, które zostałyzawarte w nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W ocenieNaczelnego Dyrektora jest to nie tylko czas pozwalający na dokonaniepodsumowania, ale także moment, w którym powinno dojść do spotkaniaz przedstawicielami urzędów marszałkowskich. Ciąży bowiem na nich poważnaodpowiedzialność a zaniechania w prowadzonej działalności w zakresie rejestracjii kontroli przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej pociągają za sobąszereg dotkliwych dla społeczeństwa skutków!Naczelny Dyrektor zwrócił także uwagę na rolę Zakładu UbezpieczeńSpołecznych, który okazał bardzo duże zainteresowanie inicjatywą zorganizowaniaspotkania i wystąpił jako jego współorganizator. Zachęcił także zebranych doskorzystania z okazji założenia własnego konta na Platformie Usług ElektronicznychZUS.Następnie Naczelny Dyrektor odniósł się do sytuacji byłych pracownikówponad 27 tysięcy zlikwidowanych zakładów pracy, którzy w celu uzyskaniainformacji, gdzie mogą otrzymać poświadczenia niezbędne do celów emerytalnorentowych,muszą odwołać się do pomocy archiwów państwowych, urzędówmarszałkowskich i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przywołał dane dotycząceliczby instytucji zajmujących się zarządzaniem i przechowywaniem dokumentacjiosobowej i płacowej nieistniejących pracodawców. Wśród tych jednostek wymieniłorgany założycielskie, zobowiązane na mocy prawa do przejmowaniai udostępniania dokumentacji pracowniczej. Uznał, że wprowadzony na mocy prawasystem zarządzania tą dokumentacją w przypadku likwidacji pracodawcówfunkcjonuje sprawnie. Archiwa Państwowe nie przejęły dotąd żadnej dokumentacjiw wyniku likwidacji czy upadłości zakładu pracy. Problemy pojawiają sięw odniesieniu do przedsiębiorców, którzy na drodze działalności usługowej zajmująsię przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej. Jest ich w Polsceponad dwustu. Specjalne działania, prowadzone na podstawie wyroków sądowych,podjęte zostały dotąd w odniesieniu do trzech prywatnych przechowawców tejdokumentacji. Zgromadzoną przez nich dokumentację zabezpieczono na mocydecyzji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.Odnosząc się do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,Naczelny Dyrektor wspomniał o wynikającej z niej zmianie sposobu postrzeganiaprzez archiwa państwowe problematyki zarządzania dokumentacją. Do tegobowiem momentu archiwa do swoich zasobów przejmowały wyłącznie materiałyarchiwalne. Naczelny Dyrektor przybliżył zebranym najistotniejsze aspektyaktywności archiwów państwowych związane ze sferą państwowego zasobuarchiwalnego, który w Polsce wytwarzają państwowe i samorządowe jednostkiorganizacyjne. Wyjaśnił, że spośród 90 000 takich jednostek organizacyjnych archiwapaństwowe typują ok. 10%, które zobowiązane są do prowadzenia archiwówzakładowych. Spośród dokumentacji wytwarzanej przez te jednostki na wieczysteprzechowywanie kwalifikuje się ok. 4%. Zwrócił także uwagę na widoczną tendencjędo zwiększenia ilości materiałów archiwalnych i jednoczesne ograniczonemożliwości archiwów państwowych.Podkreślił, iż włączenie archiwów państwowych, na mocy nowelizacji ustawyarchiwalnej z 2002 r., do grona instytucji zajmujących się problemami dokumentacjiosobowej i płacowej było novum w ich działalności. Na mocy tej nowelizacji archiwapaństwowe zostały zobowiązane do przejmowania i zabezpieczania dokumentacjiosobowej i płacowej na podstawie postanowień sądowych. Zgodnie z zapisamiustawy w przypadku likwidacji pracodawcy dokumentacja pracownicza trafia doArchiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej, natomiastw przypadku likwidacji przechowawcy dokumentację przejmuje właściweterytorialnie archiwum państwowe lub to, które wskaże Naczelny Dyrektor.Naczelny Dyrektor określił minione 10 lat jako okres gromadzeniadoświadczenia w zakresie systemu zarządzania dokumentacją zlikwidowanychpracodawców. Zwrócił uwagę, że nowelizacja była aktem bardzo spóźnionym,a okres kilku lat przed jej wprowadzeniem niósł za sobą fatalne skutki dla stanuzachowania dokumentacji osobowej i płacowej, a także dla osób potrzebujących tejdokumentacji.Następnie Naczelny Dyrektor odniósł się do problemu nierzetelnychprzechowawców, którzy przejmowali dokumentację pobierając wynagrodzenie za 50lat przechowywania i lokowali ją w różnych przypadkowych, nieprzystosowanychpomieszczeniach, czego konsekwencje są dzisiaj dotkliwie odczuwalne. Odnosząc siędo kwestii przejmowania dokumentacji pracowniczej przez archiwa państwowepodkreślił, że przejęcie przez nie dokumentacji przechowawców nie oznaczazakończenia postępowań prawnych w celu uzyskania środków na zarządzanieudostępnianiem tej dokumentacji. Naczelny Dyrektor i wskazani przez niegodyrektorzy archiwów państwowych w takich przypadkach działają w imieniuSkarbu Państwa.   Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
26.08.2013
strzałka do góry