Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Instytucje kultury a samorządy terytorialne
Instytucje kultury a samorządy terytorialne
VI Forum Instytucji Kultury"Instytucje kultury a samorządy terytorialne, Uwarunkowania prawne, finansowe, technologiczne", Warszawa, 17 września 2015 r. 
 Program:10:00    Wykład i dyskusja: Instytucje kultury w systemie sprawowania władzy przez samorządy terytorialne.            Sędzia Jerzy Stępień 10:50    Wykład: Instytucje kultury w polityce lokalnej i regionalnej samorządów:- Na wykładzie poruszę temat modeli kooperacji samorządów lokalnych z instytucjami kultury. Wykażę, że obowiązujące prawo umożliwia samorządowi zastosowanie przynajmniej kilku modeli współpracy, które różnicuje:- podległość zarządcza instytucji urzędowi (od zależności do niezawisłości),- kooperacja w realizacji działalności kulturalnej (od mecenatu publicznego do pełnej zależności programowej),- zarządzanie programami rozwoju i lokalnymi strategiami (od partnerskiej kooperacji do hierarchicznego modelu zlecania zadań),- stopnia aktywności samorządu w konstruowaniu polityk kulturalnych (od modelu aktywnego do pasywnego).- Celem tak skonstruowanej wypowiedzi będzie zaproponowanie efektywnych i skutecznych rozwiązań umożliwiających instytucjom i samorządom ustalenie najlepszego lokalnie modelu współpracy.Piotr Knaś, Małopolski Instytutu Kultury 11:30    Wykład: Wydatki samorządu terytorialnego na kulturę oraz na organizacje pozarządowe. Współpraca organizacji pozarządowych z publicznymi instytucjami kultury.Z punktu widzenia postulatów dotyczących budowania „małych ojczyzn”, rozwoju lokalnej tożsamości, kapitału społecznego czy poczucia wspólnoty, kultura jest być może jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych w Polsce. W praktyce, wydaje się jednak jednym z zadań najbardziej zaniedbywanych, a w każdym razie podlegających pewnej labilności. W obliczu braku zewnętrznych źródeł finansowania oraz jasno określonych zobowiązań dotyczących minimalnego „standardu”, zakresu czy dostępności tego rodzaju usług – a także roli, jaką w jej świadczeniu miałyby odgrywać samorządy – staje się ona (podobnie jak sport) pierwszym obszarem, w którym poszukuje się oszczędności. Analiza dostępnych danych o dynamice lokalnych finansów sugeruje pewne trudności z jasnym zdefiniowaniem tego obszaru i „zmieszczeniem” go w istniejącym systemie klasyfikacji finansów publicznych. Sugeruje także, że kultura jest przez samorządy definiowana głównie jako rodzaj działalności misyjnej, która nie podlega długofalowemu planowaniu: jest „dokrawana” na miarę dostępności środków finansowych, ale nie ma się bilansować. Nie jest też jasne, do czego ma prowadzić – choć bywa traktowana jako element lokalnych strategii rozwoju, to tylko w kategoriach instrumentalnych – jako narzędzie (np. sposób na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej lub turystycznej), nie jako cel sam w sobie. To nieokreślenie kultury jako domeny polityki publicznej ma jednak swoje dobre strony: jest ona bowiem naturalnym poligonem dla eksperymentów związanych z otwieraniem się samorządów lokalnych na współpracę z lokalnymi organizacjami i inicjatywami.Jan Herbst, Dyrektor ds. badań, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 12:20    Przerwa, poczęstunek 12:40    Wykład: Relacje pomiędzy administracją a instytucjami kultury. Autonomia Instytucji kultury w warunkach podporządkowania formalnego władzom samorządowym. Samodzielność decyzyjna dyrektorów (kierownictwa)  instytucji kultury.- Autonomia instytucji kultury a interwencjonizm państwa – pojęcie autonomii w państwie dobrobytu.- Niezależność artystyczna a polityka kulturalna – kompetencje samorządu terytorialnego jako organizatora instytucji.- Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji kultury – sfery zależności i niezależności od organizatora.- Samorządowe strategie rozwoju kultury – deklaratywne wizje czy realne zmiany w kulturze?Dr Kamila Lewandowska, Akademia Teatralna w Warszawie 13:20    Wykład: Zasady mecenatu państwa nad kulturą a współpraca jednostek kultury z władzami samorządowymi:- Idea i koncepcja mecenatu państwa (mecenatu publicznego) nad kulturą.- Realizowanie mecenatu publicznego w Polsce.- Działania mieszczące się w zakresie mecenatu publicznego.- Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu działalności kulturalnej.- Mecenat publiczny w kontekście działalności i zadań jednostek samorządu terytorialnego.- Zasady współpracy podmiotów działających w obszarze kultury z władzami jednostek samorządu terytorialnego.dr Joanna Hołda, Lubelski Instytut Designu 14:00    Wykład: Cyfrowe repozytoria dla instytucji kultury. Projekty- narzędzia-metody:- prawo autorskie i udostępnianie treści w repozytoriach cyfrowych,- realizacja idei otwartości w rozpowszechnianiu zasobów kulturowych,- promocja zasobów w sieci i współpraca z otwartymi serwisami internetowymi,- sieciowe narzędzia do tworzenia repozytoriów,- interfejsy sieciowych repozytoriów kultury w kontekście komunikacji wizualnej,- przykłady repozytoriów małych instytucji kultury.Łukasz Kowalski, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN 14:40    Przerwa 15:00    Wykład i konsultacje: Uwarunkowania prawne współpracy instytucji kultury z władzami samorządowymi. Wpływ ustawy z 15 stycznia 2015 r.  na funkcjonowanie instytucji kultury:- Ramy systemowe instytucji kultury (osoby prawne – rejestr instytucji kultury, jednostki sektora finansów publicznych, szczególny status muzeów i bibliotek).- Organizator instytucji – odniesienia systemowe (ustawy samorządowe).- Uwarunkowania statutowe działalności instytucji kultury.- Opiniowanie regulaminów organizacyjnych instytucji przez organizatorów.- Reprezentacja instytucji kultury w obrocie prawnym.- Wpływ ustawy z 15 stycznia 2015 r. (o przekształcaniu spółek Skarbu państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury) na funkcjonowanie instytucji kultury – art. 25a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.Mecenas Rafał Golat, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego   16:00    Zakończenie Forum.  INFORMACJE ORGANIZACYJNETermin: 17 września 2015 r.Miejsce: WarszawaKoszt udziału jednej osoby wynosi:460 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 4 września 2015 r.560 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 5 września 2015 r. Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.______________________________________________________________________________Zgłoszenia:Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:faksem – formularz w załączeniubądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/ikst/formularz_mj.php______________________________________________________________________________Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78______________________________________________________________________________
05.09.2015
strzałka do góry