Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Archiwista w czasach globalizacji c. d.
Archiwista w czasach globalizacji c. d.
Profesor Halina Robótka. Szkic portretu, Robert Degen, Marlena Jabłońska, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 9-17 
"Jubileusz to piękny czas zadumy. To czas, kiedy patrzymy w przeszłość,żeby przywołać wspomnienia, żeby podsumować to, co już za nami. Żebyzamknąć jeden rozdział tylko po to, by móc otworzyć drugi. Jubileusz urodzinPani Profesor Haliny Robótki, to także czas szczególny, to okazja do tego, byprzedstawić szkic jej portretu, spojrzeć na Jubilatkę przez pryzmat różnychobszarów aktywności, od życia prywatnego po naukowe i dydaktyczne osiągnięcia.ŻycieProfesor Halina Robótka urodziła się 20 IV 1946 r. w Szubinie. Dzieciństwospędziła w rodzinnym domu wraz z rodzicami i rodzeństwem. Jej ojciec Józefbył krawcem, a matka Marta z Bażyńskich zajmowała się domem i dziećmi.Beztroski czas spędzany na podwórku kamienicy z przyjaciółmi z sąsiedztwawspomina do dziś, przywołując, nierzadko już zapomniane, gry i zabawy. Szkołępodstawową w swym rodzinnym mieście ukończyła w 1960 r. i w tym też rokurozpoczęła naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Uważanabyła za bardzo pilną i sumienną uczennicę, zaangażowaną w życie szkołyi pracę w ramach ZHP. W roku 1964 podjęła studia na Uniwersytecie MikołajaKopernika w Toruniu. Wybrała historię o specjalnościach: pedagogicznej i archiwistycznej.W czasie studiów odbyła dwie praktyki: w Archiwum Państwowymmiasta Łodzi i województwa łódzkiego oraz w Archiwum Państwowymmiasta Poznania i województwa poznańskiego, gdzie jej opiekunem była Irena Radtke. Stopień magistra otrzymała w 1969 r. na podstawie pracy pt. Źródłakartograficzne do dziejów Torunia w aktach gruntowych Urzędu Budowlanegow Toruniu (1793–1920), którą przygotowała na seminarium prof. AndrzejaTomczaka.Pierwszym miejscem pracy Pani Profesor było archiwum bydgoskie, z któ-rym związała się na blisko dwa lata. W tym czasie zajmowała się opracowywaniemzespołów akt najnowszych, nadzorem nad archiwami prezydiów radnarodowych różnych szczebli i jednostek wymiaru sprawiedliwości, a takżeudostępnianiem archiwaliów. Był to czas zdobywania praktyki zawodoweji kształtowania zainteresowań badawczych. Na początku 1971 r. powróciła naUniwersytet. W Zakładzie Archiwistyki kontynuowała badania nad dokumentacjąnieaktową, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji kartograficznej.Prace te zaowocowały rozprawą doktorską pt. Mapa jako obiekt archiwalny, którapodobnie, jak magisterium, napisana została pod kierunkiem prof. AndrzejaTomczaka. Stopień naukowy doktora otrzymała w 1980 r. Kolejny szczebel w karierzenaukowej osiągnęła Halina Robótka w 1993 r. Na podstawie rozprawypt. Kancelaria urzędów administracji państwowej w II Rzeczypospolitej. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Stanowisko profesora nadzwyczajnego objęław 2000 r., a w VI roku następnego została kierownikiem Pracowni KomputeryzacjiArchiwów w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Zasłużony tytułprofesora zwyczajnego nadał Jubilatce Prezydent PR Aleksander Kwaśniewskiw 2005 r. Rok później w strukturze Instytutu Historii i Archiwistyki UMK,w miejsce zlikwidowanej Pracowni Komputeryzacji Archiwów, został powołanyZakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej, którego HalinaRobótka była pomysłodawcą, pierwszym kierownikiem i dobrym duchem. (...)"     Źródło: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją... 
29.01.2017
strzałka do góry