Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Status prawny archiwów osobistych
Status prawny archiwów osobistych
Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski, Status prawny archiwów osobistych, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 84-102
"Archiwum osobiste to całość materiałów archiwalnych wytworzonych i zgromadzonychprzez człowieka w czasie jego życia i działalności, wraz z archiwaliamiodziedziczonymi. Tradycyjnie archiwistyka interesowała się spuściznamiarchiwalnymi po osobach wyróżniających się ze swego otoczenia, prowadzą-cych rozległą działalność zawodową i społeczną. Aktualnie zwraca się uwagętakże na archiwalną wartość dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej przezosoby nienależące do tak czy inaczej pojmowanych elit. Wszystkie te archiwaliawzbudzają zainteresowanie historyków, a ponadto wiele osób ma świadomośćwartości własnej dokumentacji oraz potrzebę jej zabezpieczenia w dłuższej perspektywieczasowej.W archiwach osobistych jako pewnych całościach ukształtowanych w sposóbindywidualny przez ich twórców wyróżnić można zwykle dokumentację,która narastała w toku działalności konkretnej osoby (w ramach niewątpliwiespecyfi cznej odmiany procesu aktowórczego), materiały odziedziczone (zwyklepo członkach rodziny, ale też po współpracownikach i instytucjach) oraz zgromadzonew ramach zainteresowań kolekcjonerskich, których przedmiotem byłaowa dokumentacja. Do użycia terminu „archiwum osobiste” skłania chęć podkreślenia,iż spuścizna archiwalna traktowana jako integralna całość może byćnie tylko wynikiem prowadzonej działalności kancelaryjnej, ale też kolekcjonerstwaczy urzeczywistnienia potrzeby dokumentowania życia własnego i swychbliskich2 (...)"      Źródło: http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/Archeion%20117_online.pdf       (dostęp z 4.11.2017)
04.11.2017
strzałka do góry