right_direction

Nowa instrukcja kancelaryjna
Z dniem 18 stycznia 2011 r. ogłoszono Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

więcej...

operat_ewidencyjny

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego
Operat ewidencyjny zawiera informacje o gruntach, budynkach oraz lokalach i składa się z map, rejestrów, a także dokumentów, na podstawie których dokonano wpisów do nich. Wszelkie wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie organom administracji rządowej oraz jednostkom samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości.

więcej...

altas

Dokumentacja placówek oświatowych
Sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r.

więcej...

archiwum2

Archiwa i składnice akt
W pierwszej kolejności zajmiemy się tutaj archiwami zakładowymi i składnicami akt, ponieważ wyjaśnienia tutaj wymaga już same nazewnictwo. Termin „archiwum zakładowe” pojawił się dopiero w latach sześćdziesiątych, wcześniej w odniesieniu do archiwów zakładowych instytucji i przedsiębiorstw używano określenia „składnica akt”...

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24