Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego
Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego
Anna Łosowska, Janusz Łosowski, Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia 60, s. 479-501, Poznań 2005
"We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywa edukacja, gdyż ludzieposiadający wiedzę łatwiej dostosowują się do zmieniających się wymagańpracodawców i skutecznie konkurują na rynku pracy. Wyższe uczelnie starają sięsprostać rosnącym potrzebom w zakresie kształcenia, tworząc nowe kierunki studióworaz dostosowując do nowej sytuacji swoje struktury naukowo-dydaktycznei administracyjne. Rozwój uczelni, przejawiający się zwiększeniem liczby studentóworaz rozbudową komórek dydaktycznych i naukowych i administracyjnych,pociąga za sobą także przyrost dokumentacji, która z registratur trafia doarchiwum uniwersyteckiego.Jest ono jedną z komórek macierzystej instytucji, nie stanowiąc odrębnejjednostki i pod tym względem wykazuje pewne podobieństwo do archiwum zakładowego.Jednak brak samodzielności organizacyjnej stanowi jedyną cechęwspólną dla archiwum uniwersyteckiego i zakładowego. Natomiast istnieje wię­cej różnic między nimi. Archiwum uniwersyteckie posiada zagwarantowane ustawowoprawo wieczystego przechowywania najwartościowszej dokumentacji uniwersyteckiej(akt kat. A). Jego realizacja pociąga za sobą nie tylko obowiązekregularnego przejmowania akt z komórek uczelni, ale także opracowania dla potrzebużytkowników. Tej ostatniej czynności archiwum szkoły wyższej musi po­święcać wiele pracy. Zazwyczaj zobowiązane jest do prowadzenia prac o charakterzenaukowym, których nie wymaga się od archiwów zakładowych. (...)"     Źródło:  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r2005-t60/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r2005-t60-s479-501/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r2005-t60-s479-501.pdf     (dostęp z 21.05.2017)
21.05.2017
strzałka do góry