Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Problematyka zarządzania informacją a archiwizacja Internetu
Problematyka zarządzania informacją a archiwizacja Internetu
Maria Nowina-Konopka, Problematyka zarządzania informacją w procesie archiwizacji zasobów Internetu, w: Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, Nr 1 (10), 2014, s. 28-43 
"Jedną z głównych cech charakteryzujących internautów ze względu nasposób zaspokajania przez nich swoich potrzeb informacyjnych jest traktowanieglobalnej Sieci jako niemal nieograniczonego zbioru informacji. UżytkownicySieci pragną jednak być nie tylko biernymi odbiorcami dostępnych treści,lecz także, a obecnie może przede wszystkim, chcą mieć aktywny wpływ nazamieszczane w niej informacje. Stąd też w treściowych zasobach tego mediumdostępne są gigadane konieczne do realizacji wspomnianych potrzeboraz pozwalające na poszerzenie zakresu wiedzy w każdym niemal obszarze.Dane te, w sposób często niezauważalny, stanowią również wierny zapis naszegożycia. Nic więc dziwnego, że coraz częściej podnoszone są głosy wzywającedo ochrony tego dziedzictwa kulturowego, do archiwizowania świadectwżycia społeczno-politycznego. Uchwycenie i zatrzymanie na nośnikach danychważkich dziś informacji pozwoli w przyszłości na zdystansowaną ocenę zachodzącychzjawisk oraz szerokie badania retrospektywne. Będą one jednak moż-liwe jedynie w sytuacji dokonania pełnego zapisu, bez uszczerbku dla całościmających obecnie miejsce wydarzeń, zjawisk i procesów. (...)"     Źródło:  http://uwm.edu.pl/mkks/wp-content/uploads/problematyka_zarzadzania_informacja_w_procesie_archiwizacji_zasobow_internetu.pdf                                                                                                                   (dostęp z 4.11.2018) 
04.11.2018
strzałka do góry