Archiwistyka_tlo
Nowoczesne interfejsy HMI
Paweł Buchwald, Nowoczesne interfejsy HMI w ułatwianiu dostępu do informacji cyfrowej, w: PTINT, T. XXI, Nr. 1-2 (81-82), Katowice 2013, s. 38-44
"Odkąd komputery zostały zaadaptowane do przetwarzaniai prezentowania informacji u¿ytkownikom,próbuje siê doskonaliæ metody wspó³pracy i korzystaniaz gromadzonych treœci za pomoc¹ maszyn cyfrowychprzez cz³owieka. Ze wzglêdu na szeroki zakresmodyfikacji samych treœci, które s¹ przedmiotemprzetwarzania i wizualizacji przez maszyny cyfrowedzisiejszych czasów, uleg³ zmianie sposób „komunikowania”siê cz³owieka z maszyn¹. Pierwsz¹ ewolucj¹ wdziedzinie komunikacji cz³owieka z komputerem by³owprowadzenie interfejsów graficznych i zapocz¹tkowaniemultimedialnej ery prezentowania informacji.Do tekstowych treœci prezentuj¹cych informacje do-³¹czy³y treœci video oraz dŸwiêkowe, co umo¿liwi³o oddzia³ywaniew szerszym zakresie na zmys³y odbiorcy.Przez lata postêpu technicznego w dziedzinie IT uda³osiê doprowadziæ do znacznej miniaturyzacji i wzrostumocy obliczeniowej urz¹dzeñ cyfrowych. Obecnie prawieka¿dy posiada przy sobie telefon komórkowy –komputer zwany smartfonem, który ma moc obliczeniow¹porównywaln¹ do najlepszej klasy komputerówosobistych w minionym dziesiêcioleciu. Dostêp donajœwie¿szej informacji jest realizowany przez siecibezprzewodowe, które w najnowszych technologiachtakich jak LTE oferuj¹ transfery na poziomie 100Mb/s. (...)"     Źródło:  http://www.ptin.us.edu.pl/pelne_teksty/2013_1-2.pdf                                                            (dostęp z 25.11.2018) 
25.11.2018
strzałka do góry