Archiwistyka_tlo
Pozyskiwanie zbiorów
Monika Lipka, Pozyskiwanie zbiorów, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 10
"Temat pozyskiwania zbiorów okazuje się szczególnie ważny w kontekściepracy archiwów społecznych, które w przeciwieństwie do archiwów pań-stwowych, nie otrzymują zbiorów bez swojego aktywnego udziału. Od strategiiarchiwum zależy w jaki sposób i jakiego rodzaju materiały będzie onopozyskiwało.1. KRY TERIA PRZYJMOWANIA ZBIORÓWPonieważ archiwa społeczne aktywnie pozyskują zbiory, ważne jest, by w klarownysposób ustalić kryteria przyjmowania zbiorów, wypracować narzędziai procedury potrzebne przy ocenie wartości pozyskiwanej dokumentacji.Zainteresowania archiwów społecznych są różnorodne, sięgają często obszarówniedostępnych dla archiwistyki państwowej. Dla archiwów osadzonychw małych społecznościach każdy pozyskany materiał o tematyce lokalnej bę-dzie wartościowy. Inaczej sprawa ma się w większych miastach, gdzie istniejeobok siebie szereg fundacji, stowarzyszeń prowadzących archiwa. Nie zbierająwszystkiego, specjalizują się w pewnych obszarach tematycznych. Istniejąteż archiwa zajmujące się gromadzeniem jednego typu zbioru, bez względuna tematykę (np. fotografie). (...)"     Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/10.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Lipka.pdf             (dostęp z 30.09.2017) 
30.09.2017
strzałka do góry