Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Opracowanie dokumentacji aktowej
Opracowanie dokumentacji aktowej
Joanna Michałowska, Opracowanie dokumentacji aktowej, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 10
"Archiwa społeczne (AS) stosują bardzo zróżnicowane metody opracowywaniamateriałów archiwalnych, często dalekie od tych, jakie przyjmuje się w archiwachpaństwowych. W znacznej mierze wynika to ze specyfiki zbiorów,sposobu gromadzenia materiałów, jak też kompetencji osób pozyskującychi opracowujących archiwalia. Zasób archiwów społecznych wyraźnie różnisię pod względem struktury od zasobu archiwów państwowych, w którychdominują zespoły akt związanych z funkcjonowaniem urzędów i przedsię-biorstw. W AS-ach większość zbiorów stanowią materiały przekazane przezosoby prywatne oraz instytucje społeczne.Niestety, często zdarza się, że brak przyjęcia odpowiednich instrukcjiskutkuje nieprawidłowym opracowaniem materiałów, a co za tym idzie,niemożnością ich udostępniania. Poniżej przedstawione metody opracowaniamateriałów aktowych mogą być punktem odniesienia dla już istniejących,jak i dla dopiero mających powstać archiwów społecznych.Zasób archiwum tworzą materiały archiwalne. Są one gromadzone,a następnie opracowywane i udostępniane. Archiwa społeczne przechowująbardzo różne materiały archiwalne – najczęściej dokumentację aktową, aletakże nagrania, filmy, zdjęcia itd. Wyodrębnia się dwie podstawowe grupydokumentów: zbiór archiwalny i zespół archiwalny. Różnią się one od siebiekryterium, za pomocą którego pogrupowano archiwalia. Zbiór archiwalny togrupa dokumentów niepochodząca od jednego wytwórcy. Dokumenty łączynp. podobna treść wynikająca m.in. z zainteresowań osoby lub instytucjije gromadzącej. Zespół archiwalny to grupa dokumentów pochodzących odjednego wytwórcy. Rzadziej niż zbiór występuje on w archiwach społecznych. (...)"       Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/12.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Michalowska.pdf             (dostęp z 21.10.2017) 
21.10.2017
strzałka do góry