Wyszukiwarka produktów

dokumenty

Szkolenie - Zasady archiwizacji dokumentacji w firmie/organizacji
Firma: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Grupa: Usługi

CEL SZKOLENIA:
Nabycie umiejętności i niezbędnej wiedzy w zakresie właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania właściwego obiegu dokumentów wewnątrz firmy, a także profesjonalnego przechowywania dokumentów.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie (warsztat) skierowane jest do wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji (kadry, księgowość, archiwum zakładowe, sekretariaty).

METODYKA ZAJĘĆ:
W szkoleniu kładziemy akcent na opanowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności zwianych z tworzeniem i przechowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji. W związku z powyższym, dominującą formą prowadzenia zajęć jest praca warsztatowa prowadzona na wspólnie wybranych, konkretnych przypadkach – nie zaś wykład.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Podstawowe regulacje prawne oraz wymogi praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w firmie
-Przepisy ogólne oraz przepisy branżowe
-Zasady tworzenia przez firmę własnych normatywów i instrukcji
-Tryb i zakres wprowadzania przez firmę zmian we własnych regulacjach
-Prezentacja podstawowych pojęć i terminów (kategoria archiwalna, rzeczowy wykaz akt itp.)

2.Rodzaje dokumentacji biurowej i zasady jej klasyfikowania
-Przegląd najważniejszych rodzajów dokumentacji biurowej w sekretariacie, księgowości oraz w kadrach
-Ćwiczenia praktyczne w zakresie klasyfikacji dokumentacji i pism w oparciu o obowiązujące w firmach rzeczowe wykazy akt

3.Obieg dokumentacji w firmie
-Podstawowe systemy kancelaryjne: dziennikowy, bezdziennikowy i mieszany
-Zasady przyjmowania i wysyłania korespondencji
-Zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania korespondencji
-Przykłady rejestrów i pomocy ewidencyjnych, np. rejestr faktur czy ewidencja faksów i przesyłek kurierskich
-Przekazywanie dokumentów z biura do archiwum firmy
-Zasady postępowania z dokumentacją, której okres przechowywania upłynął (ocena, brakowanie i niszczenie dokumentów)

4.Ćwiczenia w zakresie sposobów formowania jednostek kancelaryjnych i archiwalnych (teczek, pudeł archiwizacyjnych)
-Nadawanie zawartości teczek i pudeł odpowiedniego porządku wewnętrznego
-Omówienie poszczególnych elementów opisu teczek (tytuł, kategoria archiwalna, znak teczki itp.)
-Ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia stron tytułowych na wybranych rodzajach dokumentacji kadrowej, księgowej i administracyjnej
-Zasady tworzenia sygnatur archiwalnych

5.Warunki przechowywania dokumentów w biurze oraz w archiwum firmy
-Lokal archiwum – wyposażenie i zabezpieczenia
-Rodzaje regałów, teczek i pudeł archiwizacyjnych
-Utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach archiwum
-Postępowanie w sytuacjach awaryjnych: zagrożenie pożarowe, zalanie wodą, zagrzybienie dokumentów itp.

6.Postępowanie z dokumentacją w przypadku zmiany przepisów, reorganizacji, likwidacji lub upadłości firmy
-Podstawowe obowiązki spoczywające na syndykach i likwidatorach
-Obowiązki organów założycielskich
-Obowiązki spadkobierców prawnych
-Współpraca z Archiwum Państwowym i archiwami depozytowymi

7.Przechodzenie od dokumentu papierowego do elektronicznego – szanse i ograniczenia
-Korzyści oraz bariery w przechodzeniu z dokumentu papierowego na elektroniczny
-Od digitalizacji danych do e-dokumentu
-Luki w przepisach wykonawczych oraz ich skutki praktyczne dla firm
-Podpis elektroniczny

8. Zagadnienia wybrane:
- akta osobowe i dokumentacja finansowa dotycząca pracowników, podlegająca archiwacji,
- zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innych dokumentów finansowych mających wpływ na prawo i wysokość świadczeń w zakresie uprawnień pracowniczych i ubezpieczeniowych;
- umowy o pracę, przyjęcie odpowiedzialności materialnej, zmiana warunków pracy i płacy, nowe angaże, zgoda na potrącanie wynagrodzenia, karty zasiłkowe, karty urlopowe, dokumenty o zdobytych kwalifikacjach pracowników, świadectwo pracy, dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych, wysokość wynagrodzeń, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
- skutki wadliwie archiwizowanej dokumentacji,
- odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzoną pracownikowi szkodę.
- zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innych dokumentów finansowych mających wpływ na prawo i wysokość świadczeń w zakresie uprawnień pracowniczych i ubezpieczeniowych;
- umowy o pracę, przyjęcie odpowiedzialności materialnej, zmiana warunków pracy i płacy, nowe angaże, zgoda na potrącanie wynagrodzenia, karty zasiłkowe, karty urlopowe, dokumenty o zdobytych kwalifikacjach pracowników, świadectwo pracy, dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych, wysokość wynagrodzeń, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
- skutki wadliwie archiwizowanej dokumentacji,
- odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzoną pracownikowi szkodę.

ZAJĘCIA PROWADZĄ:

- dyplomowany archiwista, doświadczony wykładowca akademicki, posiadający ponad dziesięcioletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu własnej firmy archiwistycznej

- Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Wydział Ubezpieczeń Społecznych

ORGANIZACJA
MIEJSCE SZKOLENIA: LUBLIN

TERMINY SZKOLENIA:
20 października 2009 - Lublin, CENA: 260
22 października 2009 - Łódź, CENA: 450
7 grudnia 2009 - Lublin, CENA: 260

W cenę szkolenia 1 dniowego wliczono(8 godzin szkoleniowych:
- materiały w formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
- serwis kawowy,
- imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 5 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000

Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty.

Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów