Wyszukiwarka produktów

dokumenty

Szkolenie: PRAWO PRACY W PRAKTYCE FIRMY
Firma: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Grupa:

Adresaci: pracownicy dzialów personalnych oraz kadrowych, osoby zarządzające firmami, oraz wszyscy którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość przepisów oraz procedur z zakresu prawa pracy.

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w prawie pracy, planowanych zmian oraz orzecznictwa sądowego.

Moduł I Prowadzi: Sędzia Sądu Okręgowego

1) SKUTECZNE I ZGODNE Z PRAWEM NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY, UMOWY CYWILNO – PRAWNE:
- stosunek pracy: powstanie, czas trwania, ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony; formy zakończenia;
-umowa o pracę: rodzaje i treść umów, wymagania prawne (w tym umowy o zastępstwo),
-dokumentowanie zatrudnienia
-zmiana treści umowy o pracę
-telepraca
-kontrakty menadżerskie oraz zawieranie umów o pracę z członkami zarządu spółki
-umowy cywilnoprawne – rodzaje, umowa o pracę a umowa cywilnoprawna.
-Rozwiązywanie umów o pracę: spopsoby, tryb, świadectwo pracy;
-uprawnienia pracowników w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, dochodzenie roszczeń w sądzie pracy, ugody, przedawnienie roszczeń.

2) AKTUALNE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA PRACY:
- pozorność umów o pracę-zakaz zastępowania umów o prace umowami cywilnoprawnymi;
- obejście prawa – zawarcie kilkuletniej umowy o pracę na czas określony;
- nadużycie prawa – niemożliwość zrzeczenia się wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej ale sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego;
- objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
-Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych od 2007r. zmiany w obowiązującym ustawodawstwie.

3) DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW:
-odpowiedzialność pracownika za poprawne wykonanie pracy;
-odpowiedzialność materialna pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy bądź osobom trzecim;
-odpowiedzialność porządkowa;
-możliwości ukarania pracownika za przewinienie;
-tryb nakładania kar;

4) MOBBING, ZAKAZ DYSKRYMINACJI I MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO.

Moduł II Prowadzi:

Marek Wesołowski- prawnik, obecnie główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, specjalizuje się w problematyce prawa pracy i prawa cywilnego, występuje jako ekspert w sprawach sądowych (sądy pracy), jest autorem wielu opinii prawnych w sprawach spornych, znawca orzecznictwa sądowego związanego z prawem pracy w Polsce, z ramienia MPiPS przeprowadza szkolenia dla Państwowych Inspekcji Pracy. Od siedmiu lat prowadzi szkolenia dla jednostek administracji publicznej, jest konsultantem praktycznym; autor wielu publikacji, dotyczących m.in.: równoważnego czasu pracy, urlopów, odpraw, umów o pracę. Jako wykładowca stosuje zasadę stosowania prostego języka w wyjaśnianiu zawiłości prawnych, zwraca uwagę na aktywny kontakt z uczestnikami szkoleń i pełne zrozumienie wykładu, dysponuje ogromną wiedzą z zakresu Prawa Pracy, Kodeksu Cywilnego i orzecznictwa sądowego , co pozwala na dokładne odpowiedzi na pytania i problemy uczestników szkoleń.

1) OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA:

a)dotyczące wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy:
-regulamin pracy (elementy, tryb wprowadzania i dokonywania zmian w świetle orzecznictwa sn),
-regulamin wynagradzania (wprowadzanie i dokonywanie zmian),
-układy zbiorowe pracy (wprowadzanie i dokonywanie zmian, Układy Zbiorowe Pracy a art. 23 prim kodeksu pracy, najnowsze orzecznictwo).

b)inne obowiązki informacyjne:
-informacja z art. 29 kodeksu pracy,
-równe traktowanie w zatrudnieniu,
-wolne miejsca pracy,
-możliwość zatrudnienia w niepełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
-zapoznanie z obowiązkami pracowniczymi.

c)dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
-skierowanie na badania lekarskie, szkolenie bhp, wyposażenie w sprzęt i materiały,
-prawidłowe powierzenie mienia.

d)prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników:
-dane i dokumenty żądane przez zakład pracy od kandydata oraz pracownika (ochrona danych osobowych).
-obowiązki zakładu pracy w świetle najnowszych zmian (nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym).

e)dotyczące ewidencjonowania czasu pracy.

2) WYNAGRODZENIE I JEGO SKŁADNIKI Z PUNKTU WIDZENIA KODEKSU PRACY:

a)zasady ustalania wynagrodzenia za pracę ze względu na:
-rodzaj wykonywanej pracy,
-kwalifikacje pracownika,
-ilość i jakość świadczonej pracy.

b)termin, miejsce, czas, częstotliwość i forma wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń,
c)normowanie pracy,
d)okresy niewykonywania pracy a wynagrodzenie za pracę,
e)wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, za pracę w niedzielę i święta, w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-cio dniowego tygodnia pracy,
f)należności z tytułu podróży służbowej, podróż służbowa a czas pracy.
g)odprawa rentowa i emerytalna,
h)oprawa pośmiertna i inne świadczenia po śmierci pracownika,
i)odprawa z tytułu tzw. „zwolnień grupowych”.

3) ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE URLOPÓW I DNI WOLNYCH – ZAJĘCIA WARSZTATOWE.

a)urlopy wypoczynkowe:
-wymiar pierwszego urlopu na nowych i starych zasadach, prawo do kolejnego urlopu,
-zasady udzielania urlopu w wymiarze godzinowym,
-zasada proporcjonalnego udzielania urlopu wypoczynkowego,
-urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
-zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego,
-urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych
-ustalanie uprawnień urlopowych w równolegle trwającym stosunku pracy,
-okresu wliczane do stażu urlopowego (nauka, praca, stypendia, zasiłki dla bezrobotnych, zasadnicza i zawodowa służba wojskowa, praca w gospodarstwie rolnym, praca za granicą, praca podczas odbywania kary pozbawienia wolności, działalność gospodarcza, praca nakładcza …)
-przesuwanie terminu rozpoczęcia urlopu, przerywanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu,
-urlop w związku z okresami niewykonywania pracy (urlop bezpłatny, wychowawczy, nieusprawiedliwione nieobecności, areszt, pozbawienie wolności, zasadnicza służba wojskowa),
-urlop na żądanie, urlop na część dnia, urlop uzupełniający,
-termin wykorzystania urlopu, problematyka zaległych urlopów, jak wysłać pracownika na zaległy urlop, odpowiedzialność za niewykorzystany urlop.
-urlop w czasie wypowiedzenia,
-przedawnienie urlopu.

b)urlopy bezpłatne,

c)urlop macierzyński:
-nowe regulacje w prawie pracy, wymiar urlopu, data udzielenia urlopu, sposób liczenia okresu urlopu, rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego, urlop dla ojca dziecka, urlop macierzyński dla osób przyjmujących dziecko na wychowanie.

d)urlop wychowawczy
-przesłanki uzyskania i wymiar; dodatkowy urlop wychowawczy, możliwość podjęcia pracy w trakcie jego trwania, zaliczalność do uprawnień pracowniczych, ochrona stosunku pracy w trakcie urlopu, sytuacja pracownika po urlopie.

e) urlopy okolicznościowe i inne dni wolne od pracy opieka nad dzieckiem - zasady udzielania.
ORGANIZACJA:

TERMINY

ZAKOPANE
20-10-2008 - 22-10-2008
CENA 1670
materiały w formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
pełne wyżywienie,
zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację.
serwis kawowy,
kolacja integracyjna,
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

KAZIMIERZ DOLNY
08-09-2008 - 10-09-2008
CENA 1500
materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
pełne wyżywienie,
zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w pierwszym dniu szkolenia na obiad,
serwis kawowy,
kolacja integracyjna,
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

PRAWO PRACY W PRAKTYCE FIRMY 1 DZIEŃ

Adresaci: pracownicy działów personalnych oraz kadrowych, osoby zarządzające firmami, oraz wszyscy którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość przepisów oraz procedur z zakresu prawa pracy.

Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych elementów z zakresu aktualnego stanu prawnego w prawie pracy, planowanych zmian oraz orzecznictwa sądowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

1) SKUTECZNE I ZGODNE Z PRAWEM NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY, UMOWY CYWILNO – PRAWNE.

2) OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA:
a)dotyczące wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy:
b)inne obowiązki informacyjne:
c)dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
d)prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników:
e)dotyczące ewidencjonowania czasu pracy.

3) WYNAGRODZENIE I JEGO SKŁADNIKI Z PUNKTU WIDZENIA KODEKSU PRACY:
a)zasady ustalania wynagrodzenia za pracę ze względu na:
b) termin, miejsce, czas, częstotliwość i forma wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń,
c) normowanie pracy,
d) okresy niewykonywania pracy a wynagrodzenie za pracę,
e) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
g) odprawa rentowa i emerytalna,
h) oprawa pośmiertna i inne świadczenia po śmierci pracownika,
i) odprawa z tytułu tzw. „zwolnień grupowych”.

4) ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE URLOPÓW I DNI WOLNYCH
a)urlopy wypoczynkowe:
b)urlopy bezpłatne,
c)urlop macierzyński.
d)urlop wychowawczy
e)urlopy okolicznościowe i inne dni wolne od pracy opieka nad dzieckiem - zasady udzielania.

5) AKTUALNE PRZEPISY W PRAWIE PRACY DOTYCZĄCE:
a) czasu pracy w placówkach handlowych,
b) zatrudniania pracowników tymczasowych,
c) obowiązków pracodawcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy,
d) Zakładowego Funduszu Socjalnego,
f) Mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego

TERMINY

KRAKÓW
13-11-2008
CENA 450

TORUŃ
11-12-2008
CENA 450
materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
serwis kawowy, lunch
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

ORGANIZACJA:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000
Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty.

Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów