Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
ORYLION
Dolna Panny MARII 56
20-010 Lublin
telefon: 081 532 62 06
fax: 081 532 62 06
Zadaj pytanie
Szkolenie - Zasady archiwizacji dokumentacji w firmie/organizacji
CEL SZKOLENIA: Nabycie umiejętności i niezbędnej wiedzy w zakresie właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania właściwego obiegu dokumentów wewnątrz firmy, a także profesjonalnego przechowywania dokumentów. ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie (warsztat) skierowane jest do wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji (kadry, księgowość, archiwum zakładowe, sekretariaty). METODYKA ZAJĘĆ: W szkoleniu kładziemy akcent na opanowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności zwianych z tworzeniem i przechowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji. W związku z powyższym, dominującą formą prowadzenia zajęć jest praca warsztatowa prowadzona na wspólnie wybranych, konkretnych przypadkach – nie zaś wykład. PROGRAM SZKOLENIA: 1.Podstawowe regulacje prawne oraz wymogi praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w firmie -Przepisy ogólne oraz przepisy branżowe -Zasady tworzenia przez firmę własnych normatywów i instrukcji -Tryb i zakres wprowadzania przez firmę zmian we własnych regulacjach -Prezentacja podstawowych pojęć i terminów (kategoria archiwalna, rzeczowy wykaz akt itp.) 2.Rodzaje dokumentacji biurowej i zasady jej klasyfikowania -Przegląd najważniejszych rodzajów dokumentacji biurowej w sekretariacie, księgowości oraz w kadrach -Ćwiczenia praktyczne w zakresie klasyfikacji dokumentacji i pism w oparciu o obowiązujące w firmach rzeczowe wykazy akt 3.Obieg dokumentacji w firmie -Podstawowe systemy kancelaryjne: dziennikowy, bezdziennikowy i mieszany -Zasady przyjmowania i wysyłania korespondencji -Zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania korespondencji -Przykłady rejestrów i pomocy ewidencyjnych, np. rejestr faktur czy ewidencja faksów i przesyłek kurierskich -Przekazywanie dokumentów z biura do archiwum firmy -Zasady postępowania z dokumentacją, której okres przechowywania upłynął (ocena, brakowanie i niszczenie dokumentów) 4.Ćwiczenia w zakresie sposobów formowania jednostek kancelaryjnych i archiwalnych (teczek, pudeł archiwizacyjnych) -Nadawanie zawartości teczek i pudeł odpowiedniego porządku wewnętrznego -Omówienie poszczególnych elementów opisu teczek (tytuł, kategoria archiwalna, znak teczki itp.) -Ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia stron tytułowych na wybranych rodzajach dokumentacji kadrowej, księgowej i administracyjnej -Zasady tworzenia sygnatur archiwalnych 5.Warunki przechowywania dokumentów w biurze oraz w archiwum firmy -Lokal archiwum – wyposażenie i zabezpieczenia -Rodzaje regałów, teczek i pudeł archiwizacyjnych -Utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach archiwum -Postępowanie w sytuacjach awaryjnych: zagrożenie pożarowe, zalanie wodą, zagrzybienie dokumentów itp. 6.Postępowanie z dokumentacją w przypadku zmiany przepisów, reorganizacji, likwidacji lub upadłości firmy -Podstawowe obowiązki spoczywające na syndykach i likwidatorach -Obowiązki organów założycielskich -Obowiązki spadkobierców prawnych -Współpraca z Archiwum Państwowym i archiwami depozytowymi 7.Przechodzenie od dokumentu papierowego do elektronicznego – szanse i ograniczenia -Korzyści oraz bariery w przechodzeniu z dokumentu papierowego na elektroniczny -Od digitalizacji danych do e-dokumentu -Luki w przepisach wykonawczych oraz ich skutki praktyczne dla firm -Podpis elektroniczny 8. Zagadnienia wybrane: - akta osobowe i dokumentacja finansowa dotycząca pracowników, podlegająca archiwacji, - zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innych dokumentów finansowych mających wpływ na prawo i wysokość świadczeń w zakresie uprawnień pracowniczych i ubezpieczeniowych; - umowy o pracę, przyjęcie odpowiedzialności materialnej, zmiana warunków pracy i płacy, nowe angaże, zgoda na potrącanie wynagrodzenia, karty zasiłkowe, karty urlopowe, dokumenty o zdobytych kwalifikacjach pracowników, świadectwo pracy, dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych, wysokość wynagrodzeń, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, - skutki wadliwie archiwizowanej dokumentacji, - odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzoną pracownikowi szkodę. - zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innych dokumentów finansowych mających wpływ na prawo i wysokość świadczeń w zakresie uprawnień pracowniczych i ubezpieczeniowych; - umowy o pracę, przyjęcie odpowiedzialności materialnej, zmiana warunków pracy i płacy, nowe angaże, zgoda na potrącanie wynagrodzenia, karty zasiłkowe, karty urlopowe, dokumenty o zdobytych kwalifikacjach pracowników, świadectwo pracy, dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych, wysokość wynagrodzeń, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, - skutki wadliwie archiwizowanej dokumentacji, - odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzoną pracownikowi szkodę. ZAJĘCIA PROWADZĄ: - dyplomowany archiwista, doświadczony wykładowca akademicki, posiadający ponad dziesięcioletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu własnej firmy archiwistycznej - Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Wydział Ubezpieczeń Społecznych ORGANIZACJA MIEJSCE SZKOLENIA: LUBLIN TERMINY SZKOLENIA: 20 października 2009 - Lublin, CENA: 260 22 października 2009 - Łódź, CENA: 450 7 grudnia 2009 - Lublin, CENA: 260 W cenę szkolenia 1 dniowego wliczono(8 godzin szkoleniowych: - materiały w formie wydrukowanej oraz elektronicznej, - serwis kawowy, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 5 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000 Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
strzałka do góry