Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
ORYLION
Dolna Panny MARII 56
20-010 Lublin
telefon: 081 532 62 06
fax: 081 532 62 06
Zadaj pytanie
Szkolenie: BŁĘDY W ZASTOSOWANIU ORAZ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Szkolenie kierujemy zarówno do zamawiających jak i wykonawców. Szkolenie obejmuje: -szczegółowe omówienia źródeł prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych; ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, przepisów Kodeksu cywilnego, -case study -praktyczne rozwiązywanie najczęstszych problemów przy zamówieniach publicznych podparte doświadczeniami zdobytymi w trakcie kontroli zamówień publicznych, -analizę orzecznictwa sądów powszechnych, zespołów arbitrów, oraz komisji ds. orzekania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych a także oficjalnych stanowisk Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W PROGRAMIE SZKOLENIA MODUł I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRAKTYCZNYCH PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Część I Zmiany w systemie zamówień publicznych wprowadzone nowelizacjami z roku 2006 i 2007. 1. Zamówienia publiczne – krótka charakterystyka kierunków ewaluacji systemu zamówień publicznych w latach 2004-2007. 2. Zmiany w zakresie podmiotowym ustawy (jednostki organizacyjne jst, spółki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe, zamawiający sektorowi, obowiązek stosowania ustawy przez przedsiębiorców). 3. Zmiany w zakresie przedmiotowym ustawy (nowe progi kwotowe, zamówienia finansowane z tzw. środków unijnych, zamówienia finansowane przez instytucje i banki międzynarodowe, usługi „priorytetowe” - wskazane w art. 5 ustawy). 4. Zasady udzielania zamówień publicznych (zasada pisemności – formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania, bezstronność). 5. Zamawiający, wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – problemy praktyczne (konsorcja, spółki cywilne, pełnomocnictwo, wspólne spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podwykonawcy). 6. Zmiany w zakresie ogłoszeń w postępowaniu (nowy BZP, konsekwencje błędów w ogłaszaniu postępowań). 7. Zmiany w zakresie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (np. siwz na stronie internetowej, wyjaśnianie i modyfikacja siwz, treść siwz). 8. Zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu i ich dokumentowania z omówieniem najczęstszych błędów oraz aktualnego orzecznictwa i stanowiska doktryny (warunki udziału w postępowaniu, opis warunków, dokumenty „podmiotowe”, uzupełnianie dokumentów w postępowaniu). 9. Problemy dotyczące określania kryteriów oceny ofert i ich oceny (dopuszczalne wzory do stosowania przy ocenie ofert, przebieg oceny ofert). 10. Problemy dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy (zakaz rozszerzające interpretacji przepisów wskazujących przesłanki wykluczenia, przykłady wystąpienia takich przesłanek, niespełnianie warunków udziału w postępowaniu, niezłożenie dokumentów, brak wadium). 11. Problemy dotyczące przesłanek odrzucenia oferty (sprzeczność oferty z ustawą, niezgodność oferty z treścią siwz, rażąco niska cena, błąd w obliczeniu ceny). Część II Umowy w sprawach zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dokonywania ich zmian. 1. Zobowiązania – zagadnienia ogólne. 2. Przedmiot, podmioty i treść umowy. 3. Umowy w sprawach zamówień publicznych – regulacje szczególne. 4. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia w umowach w sprawach zamówień publicznych. 5. Zmiany umowy w sprawach o zamówienie publiczne. Część III Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy. 1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności. 2. Odpowiedzialność przewidziana przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Odpowiedzialność karna. 4. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. MODUł II NAJCZĘSTSZE BłĘDY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I Niestosowanie ustawy 1. Niestosowanie ustawy pomimo wystąpienia przesłanek jej stosowania. 2. Podział zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy. 3. Błędy w szacowaniu wartości zamówienia skutkujące niestosowaniem ustawy. 4. Niestosowanie ustawy przy zamówieniach dodatkowych i uzupełniających. 5. Nieprawidłowe stosowanie przesłanek wyłączających obowiązek stosowania ustawy (podmiotowych i przedmiotowych). II Unikanie procedur (przewidzianych dla konkretnych progów kwotowych) 6. Specyfika zamówień z uwagi na ich wartość. 7. Zaniżanie wartości zamówienia w celu uniknięcia procedur. 8. Podział zamówienia w celu uniknięcia procedur. 9. Rozszerzające stosowanie procedur przewidzianych dla usług „priorytetowych”. III Ogłoszenia 10. Nieprawidłowości dotyczące przygotowywania i zamieszczania ogłoszeń w postępowaniach. IV Zasady udzielania zamówień. 11. Naruszenia zasad udzielania zamówień, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasady bezstronności w postępowaniu. IV Przygotowanie postępowania 12. Nieprawidłowości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 13. Nieprawidłowości w zakresie szacowania wartości zamówienia V. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14. Nieprawidłowości w zakresie treści specyfikacji. 15. Nieprawidłowości w zakresie wyjaśniania treści specyfikacji. 16. Nieprawidłowości w zakresie zmian treści specyfikacji. VI. Ocena wiarygodności wykonawcy 17. Nieprawidłowości w zakresie formułowania warunków udziału w postępowaniu, w tym w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 18. Nieprawidłowości w zakresie stosowania przesłanek wykluczenia wykonawców. 19. Nieprawidłowości w zakresie wskazywania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 20. Nieprawidłowości w zakresie uzupełniania dokumentów. 21. Nieprawidłowości w zakresie wadium. VII. Oferta i jej ocena. 22. Nieprawidłowości w zakresie formułowania kryteriów oceny ofert. 23. Nieprawidłowości w zakresie przebiegu oceny ofert. 24. Nieprawidłowości w zakresie stosowania przesłanek odrzucenia oferty (między innymi błąd w obliczeniu ceny, niezgodność oferty z treścią specyfikacji, rażąco niska cena). 25. Nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej. VIII Udzielenie zamówienia 26. Nieprawidłowości w zakresie stosowania przesłanek unieważnienia postępowania. 27.Nieprawidłowości w zakresie obowiązków informacyjnych zamawiającego. 28. Nieprawidłowości w zakresie protokołu z postępowania. IX Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 29. Podmioty kontrolujące udzielanie zamówień. 30. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 31. Kary nakładane przez Prezesa UZP. 32. Odpowiedzialność karna. X. Umowy w sprawach zamówień publicznych 64. Nieprawidłowości w zakresie formułowania treści umów. 65. Nieprawidłowości w zakresie zmiany umów (między innymi zmiany korzystne dla zamawiającego, zmiana przedmiotu zamówienia, zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana wynagrodzenia, klauzule waloryzacyjne). 66. Nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy SZKOLENIE PROWADZI: KRZYSZTOF PUCHACZ jest specjalistą z zakresu prawa zobowiązań i zamówień publicznych. Na co dzień, z racji wykonywanej funkcji, zajmuje się kontrolą zamówień publicznych. Prowadzi profesjonalne szkolenia w tym zakresie. W prowadzonych szkoleniach, największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania Prawa zamówień publicznych, w celu dobrego przygotowania słuchaczy do stosowania przepisów tej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw WE dotyczących zamówień publicznych na rynku wspólnotowym. Szkolenia opierają się nie tylko na przepisach ustawy i aktów wykonawczych, ale także w dużej mierze na aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych i sądów powszechnych, a także na praktycznych rozwiązaniach stosowanych powszechnie przez zamawiających i wykonawców w ramach zamówień publicznych. TERMINY ZAKOPANE 20-10-2008 - 22-10-2008 CENA 1720.00 materiały w formie wydrukowanej oraz elektronicznej, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację. serwis kawowy, kolacja integracyjna, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia KAZIMIERZ DOLNY 15-09-2008 - 17-09-2008 CENA 1500.00 materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w pierwszym dniu szkolenia na obiad, serwis kawowy, kolacja integracyjna, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia LUBLIN 17-11-2008 CENA 270.00 materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia ORGANIZACJA: Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000 Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
strzałka do góry