Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu

Herbowa 15/23
20-551 Lublin
telefon: 600010098
fax:
Zadaj pytanie
Szkolenie dla MOPS i GOPS
ARCHIWUM, KANCELARIA I SEKRETARIAT W GMINNYCH OSRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ, MIEJSKICH OSRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ - organizacja i funkcjonowanie - archiwizacja dokumentacji I. PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ. 1) najważniejsze akty prawa archiwalnego - trzy kategorie źródeł 2) konstrukcje według ustawy - podział całości dokumentacji na materiały archiwalne kat. A dokumentacja niearchiwalna kat. B - podział narodowego zasobu archiwalnego państwowy niepaństwowy ewidencjonowany nieewidencjonowany 3) obowiązki aktotwórcy, takiego jak GOPS, MOPS, DPS - utworzenie archiwum (składnicy akt) - zapewnienie należytych warunków gromadzenia, udostępniania, konserwacji, brakowania 4) państwowa sieć archiwum archiwa państwowe archiwa wyodrębnione archiwa zakładowe państwowe biblioteki i muzea (Sejm, Senat, IPN) 5) „archiwum zakładowe” i „składnica akt” – pojęcia i konstrukcja różnic 6) formy ochrony prawnej dokumentacji wg: ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych 7) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – procedura - powołanie komisji, - ocena przydatności, tj. praktycznego znaczenia, - sporządzenie spisów do brakowania, - sporządzenie wniosku do archiwum państwowego o wyrażenie zgody na zniszczenie, - fizyczne zniszczenie. 8) przekazywanie akt do archiwum państwowego, po okresie przechowywania u aktotwórcy, tj. w GOPS, MOPS, DPS: - forma, - ewidencja, - rys historyczny 9) postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej w razie ustania działalności GOPS, MOPS, DPS - sukcesja prosta i złożona. II. CEL I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO (SKŁADNICY AKT) współcześnie dwie płaszczyzny gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zarządzanie dokumentacją aktotwórcy 1) planowanie i sprawozdawczość w archiwum - coroczne sprawozdanie z wykonania rocznego planu część statystyczna część opisowa 2) personel - wykształcenie, umiejętności i predyspozycje osobiste 3) lokal i wyposażenie archiwum - konieczne warunki techniczne, odpowiednia temperatura, wilgotność i naświetlenie - topograficzne rozmieszczenie dokumentacji w archiwum 4) przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych - zasada, plan, forma III. KANCELARIA I SEKRETARIAT - ORGANIZACJA PRACY. 1. Podstawowe pojęcia kancelaryjno-archiwalne. 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji ; podział i techniki zapisu. 3. Systemy kancelaryjne elektroniczny system obiegu dokumentów mieszany dziennikowy bezdziennikowy w wersji rejestrowej bezdziennikowy w wersji bezrejestrowej 4. Instrukcja kancelaryjna – najważniejszy normatyw - obieg akt, systemy kancelaryjne, formy załatwiania spraw, odbiór i wysyłka pism. 5. Czynności kancelaryjne - ewidencjonowaniem, rejestrowaniem, udzielanie informacji. 6. Przyjmowanie, otwieranie przesyłek i wysyłanie. 7. Typowy obieg dokumentacji odbywający się w 3. systemach. 8. Jednolity rzeczowy wykaz akt – sposób rozbudowania. 9. Znak sprawy i spis spraw. 10. Fazy załatwiania spraw i punkty zatrzymania - przyjmowanie, opracowywanie, wysyłanie, - kancelaria, kierownik, referent. 11. Kancelaryjna postać pisma - blankiet korespondencyjny. 12. Rodzaje i formy podpisów - uprawnienia. 13. Załatwianie spraw zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - formy, terminy. IV. ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI 1. Rodzaje dokumentacji i terminologia ich archiwizowania. 2. Kolejność czynności archiwizacyjnych. - fizyczne wydzielenie z całego zasobu tzw. „zespołów”, - podziału zespołu na komórki organizacyjne, - podział na kategorie archiwalne, - dokonanie kwalifikacji archiwalnej wg rzeczowego wykazu akt - wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej na: aktualną nieaktualną 3. Zadania warsztatowe do wykonania wg załącznika. 4. Test wiedzy.
strzałka do góry