Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
ORYLION
Dolna Panny MARII 56
20-010 Lublin
telefon: 081 532 62 06
fax: 081 532 62 06
Zadaj pytanie
Szkolenie: PRAWO PRACY W PRAKTYCE FIRMY
Adresaci: pracownicy dzialów personalnych oraz kadrowych, osoby zarządzające firmami, oraz wszyscy którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość przepisów oraz procedur z zakresu prawa pracy. Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w prawie pracy, planowanych zmian oraz orzecznictwa sądowego. Moduł I Prowadzi: Sędzia Sądu Okręgowego 1) SKUTECZNE I ZGODNE Z PRAWEM NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY, UMOWY CYWILNO – PRAWNE: - stosunek pracy: powstanie, czas trwania, ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony; formy zakończenia; -umowa o pracę: rodzaje i treść umów, wymagania prawne (w tym umowy o zastępstwo), -dokumentowanie zatrudnienia -zmiana treści umowy o pracę -telepraca -kontrakty menadżerskie oraz zawieranie umów o pracę z członkami zarządu spółki -umowy cywilnoprawne – rodzaje, umowa o pracę a umowa cywilnoprawna. -Rozwiązywanie umów o pracę: spopsoby, tryb, świadectwo pracy; -uprawnienia pracowników w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, dochodzenie roszczeń w sądzie pracy, ugody, przedawnienie roszczeń. 2) AKTUALNE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA PRACY: - pozorność umów o pracę-zakaz zastępowania umów o prace umowami cywilnoprawnymi; - obejście prawa – zawarcie kilkuletniej umowy o pracę na czas określony; - nadużycie prawa – niemożliwość zrzeczenia się wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej ale sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego; - objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych -Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych od 2007r. zmiany w obowiązującym ustawodawstwie. 3) DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW: -odpowiedzialność pracownika za poprawne wykonanie pracy; -odpowiedzialność materialna pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy bądź osobom trzecim; -odpowiedzialność porządkowa; -możliwości ukarania pracownika za przewinienie; -tryb nakładania kar; 4) MOBBING, ZAKAZ DYSKRYMINACJI I MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO. Moduł II Prowadzi: Marek Wesołowski- prawnik, obecnie główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, specjalizuje się w problematyce prawa pracy i prawa cywilnego, występuje jako ekspert w sprawach sądowych (sądy pracy), jest autorem wielu opinii prawnych w sprawach spornych, znawca orzecznictwa sądowego związanego z prawem pracy w Polsce, z ramienia MPiPS przeprowadza szkolenia dla Państwowych Inspekcji Pracy. Od siedmiu lat prowadzi szkolenia dla jednostek administracji publicznej, jest konsultantem praktycznym; autor wielu publikacji, dotyczących m.in.: równoważnego czasu pracy, urlopów, odpraw, umów o pracę. Jako wykładowca stosuje zasadę stosowania prostego języka w wyjaśnianiu zawiłości prawnych, zwraca uwagę na aktywny kontakt z uczestnikami szkoleń i pełne zrozumienie wykładu, dysponuje ogromną wiedzą z zakresu Prawa Pracy, Kodeksu Cywilnego i orzecznictwa sądowego , co pozwala na dokładne odpowiedzi na pytania i problemy uczestników szkoleń. 1) OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA: a)dotyczące wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy: -regulamin pracy (elementy, tryb wprowadzania i dokonywania zmian w świetle orzecznictwa sn), -regulamin wynagradzania (wprowadzanie i dokonywanie zmian), -układy zbiorowe pracy (wprowadzanie i dokonywanie zmian, Układy Zbiorowe Pracy a art. 23 prim kodeksu pracy, najnowsze orzecznictwo). b)inne obowiązki informacyjne: -informacja z art. 29 kodeksu pracy, -równe traktowanie w zatrudnieniu, -wolne miejsca pracy, -możliwość zatrudnienia w niepełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, -zapoznanie z obowiązkami pracowniczymi. c)dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: -skierowanie na badania lekarskie, szkolenie bhp, wyposażenie w sprzęt i materiały, -prawidłowe powierzenie mienia. d)prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników: -dane i dokumenty żądane przez zakład pracy od kandydata oraz pracownika (ochrona danych osobowych). -obowiązki zakładu pracy w świetle najnowszych zmian (nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym). e)dotyczące ewidencjonowania czasu pracy. 2) WYNAGRODZENIE I JEGO SKŁADNIKI Z PUNKTU WIDZENIA KODEKSU PRACY: a)zasady ustalania wynagrodzenia za pracę ze względu na: -rodzaj wykonywanej pracy, -kwalifikacje pracownika, -ilość i jakość świadczonej pracy. b)termin, miejsce, czas, częstotliwość i forma wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń, c)normowanie pracy, d)okresy niewykonywania pracy a wynagrodzenie za pracę, e)wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, za pracę w niedzielę i święta, w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-cio dniowego tygodnia pracy, f)należności z tytułu podróży służbowej, podróż służbowa a czas pracy. g)odprawa rentowa i emerytalna, h)oprawa pośmiertna i inne świadczenia po śmierci pracownika, i)odprawa z tytułu tzw. „zwolnień grupowych”. 3) ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE URLOPÓW I DNI WOLNYCH – ZAJĘCIA WARSZTATOWE. a)urlopy wypoczynkowe: -wymiar pierwszego urlopu na nowych i starych zasadach, prawo do kolejnego urlopu, -zasady udzielania urlopu w wymiarze godzinowym, -zasada proporcjonalnego udzielania urlopu wypoczynkowego, -urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, -zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego, -urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych -ustalanie uprawnień urlopowych w równolegle trwającym stosunku pracy, -okresu wliczane do stażu urlopowego (nauka, praca, stypendia, zasiłki dla bezrobotnych, zasadnicza i zawodowa służba wojskowa, praca w gospodarstwie rolnym, praca za granicą, praca podczas odbywania kary pozbawienia wolności, działalność gospodarcza, praca nakładcza …) -przesuwanie terminu rozpoczęcia urlopu, przerywanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu, -urlop w związku z okresami niewykonywania pracy (urlop bezpłatny, wychowawczy, nieusprawiedliwione nieobecności, areszt, pozbawienie wolności, zasadnicza służba wojskowa), -urlop na żądanie, urlop na część dnia, urlop uzupełniający, -termin wykorzystania urlopu, problematyka zaległych urlopów, jak wysłać pracownika na zaległy urlop, odpowiedzialność za niewykorzystany urlop. -urlop w czasie wypowiedzenia, -przedawnienie urlopu. b)urlopy bezpłatne, c)urlop macierzyński: -nowe regulacje w prawie pracy, wymiar urlopu, data udzielenia urlopu, sposób liczenia okresu urlopu, rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego, urlop dla ojca dziecka, urlop macierzyński dla osób przyjmujących dziecko na wychowanie. d)urlop wychowawczy -przesłanki uzyskania i wymiar; dodatkowy urlop wychowawczy, możliwość podjęcia pracy w trakcie jego trwania, zaliczalność do uprawnień pracowniczych, ochrona stosunku pracy w trakcie urlopu, sytuacja pracownika po urlopie. e) urlopy okolicznościowe i inne dni wolne od pracy opieka nad dzieckiem - zasady udzielania. ORGANIZACJA: TERMINY ZAKOPANE 20-10-2008 - 22-10-2008 CENA 1670 materiały w formie wydrukowanej oraz elektronicznej, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację. serwis kawowy, kolacja integracyjna, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia KAZIMIERZ DOLNY 08-09-2008 - 10-09-2008 CENA 1500 materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w pierwszym dniu szkolenia na obiad, serwis kawowy, kolacja integracyjna, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia PRAWO PRACY W PRAKTYCE FIRMY 1 DZIEŃ Adresaci: pracownicy działów personalnych oraz kadrowych, osoby zarządzające firmami, oraz wszyscy którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość przepisów oraz procedur z zakresu prawa pracy. Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych elementów z zakresu aktualnego stanu prawnego w prawie pracy, planowanych zmian oraz orzecznictwa sądowego. PROGRAM SZKOLENIA: 1) SKUTECZNE I ZGODNE Z PRAWEM NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY, UMOWY CYWILNO – PRAWNE. 2) OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA: a)dotyczące wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy: b)inne obowiązki informacyjne: c)dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: d)prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników: e)dotyczące ewidencjonowania czasu pracy. 3) WYNAGRODZENIE I JEGO SKŁADNIKI Z PUNKTU WIDZENIA KODEKSU PRACY: a)zasady ustalania wynagrodzenia za pracę ze względu na: b) termin, miejsce, czas, częstotliwość i forma wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń, c) normowanie pracy, d) okresy niewykonywania pracy a wynagrodzenie za pracę, e) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, g) odprawa rentowa i emerytalna, h) oprawa pośmiertna i inne świadczenia po śmierci pracownika, i) odprawa z tytułu tzw. „zwolnień grupowych”. 4) ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE URLOPÓW I DNI WOLNYCH a)urlopy wypoczynkowe: b)urlopy bezpłatne, c)urlop macierzyński. d)urlop wychowawczy e)urlopy okolicznościowe i inne dni wolne od pracy opieka nad dzieckiem - zasady udzielania. 5) AKTUALNE PRZEPISY W PRAWIE PRACY DOTYCZĄCE: a) czasu pracy w placówkach handlowych, b) zatrudniania pracowników tymczasowych, c) obowiązków pracodawcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy, d) Zakładowego Funduszu Socjalnego, f) Mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego TERMINY KRAKÓW 13-11-2008 CENA 450 TORUŃ 11-12-2008 CENA 450 materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia ORGANIZACJA: Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000 Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
strzałka do góry