Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Archiwiści społeczni i genealodzy
Archiwiści społeczni i genealodzy
Agnieszka Kudełka, Archiwiści społeczni i genealodzy - dobry tandem?, w: More Maiorum, Nr 3 (38), 2016
"W zasobach archiwów społecznychmożna znaleźć informacjeprzydatne do prowadzenia badańgenealogicznych. Archiwa te czasemwykonują kwerendy na zamówienie,czasem otwierają swoje przestrzeniegenealogom i wszystkimzainteresowanym do samodzielnejeksploracji. Żeby zrozumieć,dlaczego te poszukiwania niezawsze będą przebiegały w łatwyi oczywisty sposób, trzeba poznaćistotę i misję archiwów społecznych.Celem działań archiwów spo-łecznych jest społeczne, oddolneratowanie śladów pamięci.Takie archiwum najczęściej powstajez potrzeby utrwalenia wydarzeń, losówludzkich czy też fenomenów historycznych– oddolnie, nie z odgórnegonakazu. Gromadzi m.in. dokumenty,fotografie i relacje dotyczące historiiżycia społecznego, codziennego, takżenp. sportowego, artystycznego czy zawodowego.Archiwum społeczne istniejedzięki partycypacji społecznej,obywatelskiemu zaangażowaniu w pozyskiwanie,opracowanie i czasem tak-że udostępnianiu zbiorów. To zaanga-żowanie prowadzi do dużej różnorodności,bogactwa a w praktyce trudnegodo ogarnięcia zasobu, którego opracowaniebywa czaso- i energochłonne. (...)"      Źródło: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwisci%20spoleczni_genealodzy_dobry_tandem_More_Maiorum_marzec_2016_S_54-61.pdf       (dostęp z 30.07.2017)
30.07.2017
strzałka do góry