Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne
Schematy procedur w LEX Navigatorze przedstawiają zagadnienia prawne podzielone na szczegółowe kroki opatrzone praktycznymi wskazówkami, dzięki którym szybciej dotrzesz do poszukiwanej szczegółowej informacji.
... zobacz więcej
20.10.2020
Samorządom przybywa zadań własnych, ustawodawca nieustannie wyznacza nowe cele związane z rozwojem strategicznym i zmianami w prawie. Zaś mieszkańcy pragną coraz lepszej jakości i dostępności usług publicznych. Stąd jest coraz szersze zainteresowanie ze strony urzędów nowoczesnymi metodami zarządzania i samooceny. A na te i więcej potrzeb odpowiada LEX Kontrola Zarządcza.Ustawa o kontroli zarządczej nakłada również na jednostki samorządu wymóg posiadania normatywów kancelaryjno-archiwalnych i archiwum zakładowego.
... zobacz więcej
20.10.2020
LEX Hub to nowa platforma integrująca produkty dostawców zewnętrznych z produktami i usługami Wolters Kluwer. Dzięki wykorzystaniu kanałów świadczenia usług Wolters Kluwer dostawcy zyskują dostęp do bazy potencjalnych klientów z sektora prawa, biznesu oraz administracji publicznej. LEX Hub to także miejsce, w którym spotykają się eksperckie treści, wiarygodna wiedza oraz najnowsze technologie.
... zobacz więcej
20.10.2020
Pierwsze kroki w biznesie... , Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centrum Informacji i Planowania Kariery, Warszawa 2015 Stan prawny na 1.10.2015Wiedza w dużej mierze aktualna.
... zobacz więcej
19.10.2020
Współcześnie dane są ważną sferą gospodarki, a od ich umiejętnej analizy uzależnione jest niejedno przedsiębiorstwo, analityk danych jest też obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i jednocześnie dochodowych zawodów. Także archiwiści mają często do czynienia z różnymi danymi. Poniższy podręcznik stanowi absolutną podstawę w tym zakresie.   
... zobacz więcej
19.10.2020
Działalność gospodarczą w zakresie przechowalnictwa dokumentacji niearchiwalnej określa Ustawa archiwalna, rejestry przedsiębiorców prowadzących tego typu działalność dostępne są w sieci. Niniejszy serwis jednak nie jest skierowany wyłącznie do archiwistów, chociaż do nich przede wszystkim, ale także do zawodów pokrewnych, takich jak bibliotekarze, infobrokerzy, prawnicy, czy zwłaszcza ostatnio, informatycy. Myślę jednak, że poniższe materiały szkoleniowe przydadzą się wszystkim. Natomiast od siebie jeszcze dodam, że poprawny, profesjonalny biznezplan jest podstawą wszystkich biznesów, zaś w sieci bez problemu można znaleźć aplikacje wspomagające jego tworzenie, oprócz tutoriali w serwisie YouTube warto też tutaj zajrzeć na strony odpowiednich ministerstw. "Projekt „Samozatrudnienie szansą na zaistnienie ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0148/15-00 zawartej z Wojewódzkim UrzędemPracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020."
... zobacz więcej
19.10.2020
Wszyscy archiwiści powinni poruszać się swobodnie po przepisach prawa, nie tylko prawa archiwalnego czy przepisach Kodeksu Administracyjnego, ale także po przepisach szczegółowych, jak np. Ustawa o rachunkowości czy Prawo budowlane. Przepisy prawa związane są nierozerwalnie z ich wykładnią, co szczególnie widoczne jest przy korzystaniu z jednego z systemów informacji prawnej.  Wykładnia oznacza interpretację prawa. Termin ten może odnosić się zarówno do czynności, których dokonuje się, by wyinterpretować z przepisu treść normy prawnej, jak i do ich rezultatu - czyli właśnie do owej treści normy, wyinterpretowanej z przepisu.
... zobacz więcej
12.10.2020
W systemie ISAP dostępne są również akty prawa archiwalnego, jednak baza aktów prawnych jest znacznie większa aniżeli baza w systemie LexLege, poza tym ISAP jest zupełnie darmowy.  Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.
... zobacz więcej
12.10.2020
W ramach systemu LexLege dostępne są również akty prawa archiwalnego (patrz: skorowidz) podane w przystępnej, przejrzystej formie, co ten system odróżnia od innycjh systemów informacji prawnej.
... zobacz więcej
12.10.2020
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020, 0, poz. 164) Stan prawny akkualny na: 9.10.2020 r.Znajomość Ustawy archiwalnej wraz z aktami wykonawczymi do niej jest wymagana od wszystkich archiwistów. W systemie LexLege w/w Ustawa jest przedstawiona w sposób maksymalnie przystępny i przejrzysty, prościej już się nie da.
... zobacz więcej
09.10.2020
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015, poz. 1743)
... zobacz więcej
08.10.2020
Uprawnienia archiwalne określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców. W przypadku zaś pracowników samorządowych Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. zalicza wprawdzie archiwistów w Art. 4 & 2 pkt 3 do pracowników pomocniczych i obsługi, jednak Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w Art. 12 & 2 określa stanowisko archiwisty jako stanowisko urzędnicze.
... zobacz więcej
06.10.2020
Wykaz podstaw prawnych dla przechowywania (retencji) danych w bankach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.oraz informacja dodatkowa z Ustawy o Sądzie Najwyższym.
... zobacz więcej
23.09.2020
https://isp.policja.pl/isp/prawo/akty-prawne/zarzadzenia-komendanta/2008/211,Zarzadzenie-nr-920-Komendanta-Glownego-Policji-z-dnia-11-wrzesnia-2008-r-w-spraw.html                                                                                                                            (dostęp z 16.09.2020)
... zobacz więcej
16.09.2020
Joanna Frączek-Broda, Kultura w sieci, wyd. Fundacja Promocji Gmin Polskich, Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowiedzkiego, Warszawa 2018, ss. 249 Publikacja w wersji elektronicznej, na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0. Polska. "Czytelnicy zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury, poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Dowiedzą się także jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z  sieci oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne."
... zobacz więcej
10.09.2020
Leszek Jaworski, Organ powinien z urzędu odtworzyć brakujące akta administracyjne, Dziennik Gazeta Prawna, 20.05.2010"W razie zaginięcia lub zniszczenia akt sprawy organ musi wszcząć procedurę ich odtworzenia. W tym celu może wykorzystać regulacje dotyczące zasad prowadzenia ogólnego postępowania administracyjnego. (...)"  
... zobacz więcej
27.08.2020
Magdalena Sender, Dokumenty z funduszu socjalnego należy przechowywać tak długo, jak to potrzebne, Prawo.pl, 26.08.2020 "Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określają okresu przechowywania danych osobowych udostępnionych przez pracownika pracodawcy w związku z ubieganiem się o świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego. Pracodawca przetwarza wskazane dane osobowe przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń - wyjaśnia Magdalena Sender, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych. (...)"
... zobacz więcej
27.08.2020
Monika Sewastianowicz, Tytuły publikatorów i skróty stosowane w dokumentach, Prawo.pl, 18.05.2020 Temat bardzo ważny dla archiwistów, którzy często muszą znaleźć odpowiedni akt prawny. "Akty prawne publikuje się w dziennikach urzędowych - Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, dziennikach urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych. Rozporządzenia określają rodzaje publikatorów oraz zasady tworzenia skrótów. (...)"    
... zobacz więcej
27.08.2020
W ramach serwisu dedykowanego przede wszystkim prawnikom, udzielane są także telefoniczne, darmowe porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, spraw pracowniczych, RODO itp. Tutaj wspomnę, że profesja archiwisty wyodrębniła się właśnie z nauk prawniczych.
... zobacz więcej
19.08.2020
Legalis Administracja "Legalis Administracja to system Wydawnictwa C.H.Beck stworzony z myślą o codziennej pracy urzędników. Łączy w sobie możliwości renomowanego systemu Legalis dla prawników z rozwiązaniami dedykowanymi administracji publicznej, zwłaszcza dla urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, a także jednostek pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej. (...)"
... zobacz więcej
18.08.2020
Legalis Księgowość, Kadry, Biznes  "Legalis Księgowość Kadry Biznes to system dedykowany księgowym, kadrowym i innym specjalistom w firmach, którzy w codziennej pracy analizują przepisy prawa. Zapewnia wsparcie podczas podejmowania decyzji z zakresu m.in. prawa pracy, podatków, rachunkowości, BHP, ochrony danych osobowych, przetargów, prawa konsumenckiego, umów cywilnoprawnych. (...)"
... zobacz więcej
18.08.2020
Komunikat Krajowej Izby Fizjoterapeutów  "Z dniem 15 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwiet-nia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,zwane dalej „rozporządzeniem”. Regulacja wprowadza m.in. przepisy szczególne określające rodzaje i zakres dokumentacji medycznej prowadzonej w ramach praktyk zawodo-wych fizjoterapeutów. Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na fizjoterapeutach udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji me-dycznej.Rozporządzenie wprowadza obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elek-tronicznej, a w postaci papierowej tylko jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. W tym zakresie zakłada się okres przejściowy do 31 grudnia 2020 r. (...)"
... zobacz więcej
31.07.2020
Przechowywanie dokumentacji medycznej, Rhenus Logistics, dokument opracowany przy współpracy z kancelarią M.Mazurek i Partnerzy, ss. 15 Zagadnienia związane z dokumentacją nabrały szczególnego znaczenia w dobie pandemii, stanowiąc ogromne wyzwanie dla archiwistów zatrudnionych w szpitalach i sanatoriach.
... zobacz więcej
26.07.2020
Objaśnienia prawne z dnia 20 lutego 2019 r. wydane przez Rzecznika Praw Pacjenta w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
... zobacz więcej
26.07.2020
Jak chronić numer PESEL? Gdzie można uzyskać informacje o naszych kontach bankowych? Jak działa E-sąd? Jak działa BIK – Biuro Informacji Kredytowej? Gdzie zgłosić kradzież dowodu?
... zobacz więcej
21.07.2020
 Stosowanie Rozporądzenia PRM z dnia 18 stycznia 2011 roku. Instrukcje nr nr...
... zobacz więcej
23.06.2020
 Właściwość w zakresie uzgadniania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Zatwierdzanie (potwierdzanie porozumienia) przepisów kancelaryjnych i archiwalnych nie odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to tryb uzgadniania brzmienia aktu prawnego pomiędzy dwoma podmiotami (...)
... zobacz więcej
23.06.2020
 art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);  (...)
... zobacz więcej
19.06.2020
  Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są posiadać i stosować: 1) instrukcję kancelaryjną; 2) jednolity rzeczowy wykaz akt; 3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt) - zwane "przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi"
... zobacz więcej
14.06.2020
 Zasady poszukiwania dokumentacji pracowniczej, Przewodnik, Archiwum Państwowe w Warszawie
... zobacz więcej
07.05.2020
 INFORMACJA NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH DOTYCZĄCA SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ OSOBOWĄ I PŁACOWĄ W PRZYPADKU LIKWIDACJI LUB UPADŁOŚCI PRACODAWCY
... zobacz więcej
06.05.2020
Dokumentacja pracownicza po zmianach, Gofin.pl, Ubezpieczenia, Prawo pracy, Dodatek, Nr 4, 2019, ss. 28
... zobacz więcej
25.04.2020
Katarzyna Liszka-Michałka, Przekazanie, likwidacja, przekształcanie szkół i placówek publicznych, wyd. Związek Powiatów Polskich, Warszawa 2017, ss. 50 Publikacja w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
23.04.2020
Księga Procedur Bezpieczeństwa Informacji, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź 25 maj 2018, ss. 85
... zobacz więcej
06.04.2020
Damian Konieczny, Dokumentacja medyczna, Kosiorek&Konieczny Kancelaria Prawna, Sopot 2018, ss. 96
... zobacz więcej
04.04.2020
Marek Rotkiewicz, Prawa i obowiązki pracodawcy a koronawirus, Beck InfoBiznes Praktyczna Strona Prawa, 2 marzec 2020, ss. 13  Publikacja stanowi odpowiedź na potrzeby m. in. środowiska archiwistów. 
... zobacz więcej
30.03.2020
Adam Szkurłat, Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu cywilnym, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Janusza Jankowskiego, Katedra Postępowania Cywilnego I, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 113
... zobacz więcej
28.03.2020
Nadzór i Kontrola Archiwalna, instrukcja postępowania i podręcznik użytkownika, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Warszawa 2016, ss. 61
... zobacz więcej
19.03.2020
 Ewa Perłakowska, Zarządzanie dokumentacją wynikającą z realizacji projektów unijnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Wrocław 2009, ss. 33 
... zobacz więcej
17.03.2020
Ewa Perłakowska, Dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe, po 1 stycznia 2019 r. - elektronizacja, skrócenie okresu przechowywania, obsługa kancelaryjna i archiwalna, Stowarzyszenie Archiwistów Samorządowych, Marki 4.10.2019, ss. 112
... zobacz więcej
09.03.2020
Dokumentacja związana z nieodpłatną pomocą prawną, Przepisy archiwalne, Sekcja Archiwistów Samorządowych
... zobacz więcej
23.02.2020
Dokumentacja stowarzyszeń stanowi w świetle zawartego w rozdz. 4 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. art. 42 niepaństwowy ewidencjonowany zasób archiwalny, zaś zdaniem prof. Władysława Stępniaka wyrażonym w publikacji "Archiwistyka społeczna", w wyniku rozciągnięcia na jednostki wytwarzające niepaństwowyewidencjonowany zasób archiwalny przepisów Rozporządzenia MinistraKultury z 16 września 2002, w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad i trybu przekazywania materiałów do archiwów państwowych, doprowadzono do sytuacji, w której wytwórców niepaństwowego ewidencjonowanego zasobu obowiązywać powinny te same reguły, co wytwórców zasobu państwowego. Obecnie Rozp. powyższe uznaje się za uchylone, zastąpiło je Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 X 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnejhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001743Szczegółowo warunki i tryb przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny określa z kolei Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 października 2015 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001733Z kolei zasady współpracy archiwów państwowych z twórcami niepaństwowego ewidencjonowanego zasobu archiwalnego określa Zarządzenie NDAP nr 39 z 26 kwietnia 2018 https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz39_2018.pdf
... zobacz więcej
19.02.2020
https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/prawo-archiwalne                                                                          (dostęp z 19.01.2020) 
... zobacz więcej
19.01.2020
Kancelarie tajne, informacje niejawne, poświadczenia bezpieczeństwa...
... zobacz więcej
12.01.2020
Sekcja Archiwistów Samorządowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 
... zobacz więcej
07.01.2020
Podstawowe informacje o przepisach kancelaryjnych i archiwalnych
... zobacz więcej
06.12.2019
Marek Konstankiewicz, Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce (stan prawny z 1 stycznia 2010 roku), w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010
... zobacz więcej
16.08.2019
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych
... zobacz więcej
10.08.2019
Ustawa z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
... zobacz więcej
03.08.2019
ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1989 
... zobacz więcej
28.07.2019
 Prawo administracyjne. Skrypt. 
... zobacz więcej
20.07.2019
Karol Dąbrowski, Nauka o administracji. Skrypt akademicki, wyd. Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, Ryki 2012
... zobacz więcej
28.05.2019
Beata Kozłowska, Kodeks Postępowania Administracyjnego a archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów, SZKOLENIA OGÓLNE I SPECJALISTYCZNEDLA KADR URZĘDÓW GMIN WIEJSKICHI MIEJSKO-WIEJSKICH, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,współfinansowany ze Środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2009
... zobacz więcej
03.05.2019
Podstawy legislacji dla nieprawników, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Akademia Biznesu, Szkolenia specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej są realizowane w ramach projektu „Wdrożenie strategii szkoleniowej”, Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1)
... zobacz więcej
26.04.2019
Robert Piszko, Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. LXIV, Z. 4, 2002
... zobacz więcej
22.04.2019
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
... zobacz więcej
13.04.2019
Anna Kujaszewska, Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów, Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie", Warsztaty archiwalne w ramach projektu "Gdańskie historie", 16.09.2017
... zobacz więcej
09.04.2019
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów
... zobacz więcej
23.03.2019
Czyje zadanie. Samorządy chcą rekompensaty za przechowywanie dokumentacji powyborczej, w Serwis Samorządowy PAP
... zobacz więcej
16.03.2019
Ewa Perłakowska, Postępowanie z dokumentami z wyborów i referendów oraz ich organizacji, XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gliwice 10-12.09.2015
... zobacz więcej
09.03.2019
Roman Izdebski, Grażyna Stachurska, Kancelaria tajna w świetle nowych przepisów, w: Nauka w służbie policji, Nr 2, wyd. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2011
... zobacz więcej
23.02.2019
http://www.iniejawna.pl/    (dostęp z 16.02.2019) 
... zobacz więcej
16.02.2019
Agnieszka Matłacz, Rewolucja w aktach pracowników. Będzie czwarta część, w: Prawo.pl
... zobacz więcej
09.12.2018
Mirosław Rostkowski, Nowe zasady ochrony danych osobowych - kilka refleksji nt. RODO, w: Biuletyn EBIB, Nr 4 (181), Zarządzanie bibliotekami - aspekty prawne, 2018
... zobacz więcej
08.09.2018
Dokumentacja pracownica - zmiany od 1 stycznia 2019 r.
... zobacz więcej
12.08.2018
Informujemy, że stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się projekt nowelizacji ustawy archiwalnej.Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach został przygotowany we współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Cyfryzacji.Opracowanie projektu nowelizacji wiąże się z potrzebą nadania odwzorowaniom cyfrowym dokumentów tradycyjnych (nieelektronicznych), sporządzanym przez podmioty używające systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (systemy klasy EZD), waloru prawnego, w tym wartości dowodowej równorzędnej oryginałom dokumentów. Nowe przepisy nałożą jednocześnie warunki, pod jakimi sporządzone odwzorowania cyfrowe dokumentacji w postaci nieelektronicznej, wykonane w celu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, będą mogły zastępować dokumentację odwzorowaną (tj. nieelektroniczną), jako źródło informacji w tym również o wartości dowodowej i historycznej.Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314550/katalog/12525558#12525558Źródło: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4771-nowelizacja-ustawy-archiwalnej                                                                                           (dostęp z 4.08.2018)
... zobacz więcej
04.08.2018
Dariusz Szostek, Dokument elektroniczny - moc dowodowa, SlideServe
... zobacz więcej
13.06.2018
Marek Konstankiewicz, Archiwa samorządowe w prawie archiwalnym, XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kalisz 1-3 czerwca 2017
... zobacz więcej
04.05.2018
Wioletta Lipińska, Z problematyki narastającego zasobu archiwalnego w zakresie projektów budowlanych w świetle przepisów prawa (Wprowadzenie), w: Problemy archiwistyki
... zobacz więcej
07.04.2018
Reguły konstruowania aktów normatywnych.
... zobacz więcej
09.01.2018
Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski, Status prawny archiwów osobistych, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 84-102
... zobacz więcej
04.11.2017
Andrzej Klubiński, Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych, Polskie Towarzystwo Archiwalne PETEA, Prezentacja, 29 slajdów
... zobacz więcej
14.09.2017
Mieczysław Bandurka, Akta hipoteczne i propozycje ich opracowania, w: Archeion, t. 97, wyd. NDAP, Warszawa 1997, ss. 137-140
... zobacz więcej
05.09.2016
 Daria Nałęcz, Ochrona danych osobowych - otwarte problemy, w: Archeion, t. 109, wyd. NDAP, Warszawa 2006, ss. 5-10 
... zobacz więcej
27.08.2016
Paweł Wolnicki, Podstawy współpracy państwowej służby archiwalnej w Polsce z Kościołami i związkami wyznaniowymi,w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014, ss. 153-166
... zobacz więcej
21.08.2016
Karol Maciejko, Wdrażanie normatywy archiwalnej Kodeksu Prawa Kanonicznego w polskich archiwach kościelnych na przykładzie archiwów diecezjalnych w Olsztynie, Pelplinie i Toruniu - próba oceny, w: Archeion, t. 110, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss. 46-52
... zobacz więcej
07.08.2016
Kajetan Wojsyk, Czy możliwe jest obecnie przygotowanie instrukcji kancelaryjnej uwzględniającej istnienie dokumentu elektronicznego?, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 309-324
... zobacz więcej
31.07.2016
Roman Kusyk, Digitalizacja archiwaliów. Dylematy prawne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 285-300 
... zobacz więcej
24.07.2016
Teresa Kantor, Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 301-308
... zobacz więcej
19.07.2016
Teresa Kantor, Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 301-308
... zobacz więcej
19.07.2016
Emilia Leśniewska, Droga do Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
17.01.2016
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 listopada 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zaczną także obowiązywać dwa rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanej ustawy: w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny oraz w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.Rozporządzenie z dnia 14 października 2015 Rozporządzenie z dnia 20 października 2015Powyższe Rozporządzenia są dostędne na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
01.11.2015
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 listopada 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zaczną także obowiązywać dwa rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanej ustawy: w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny oraz w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.Rozporządzenie z dnia 14 października 2015 Rozporządzenie z dnia 20 października 2015Powyższe Rozporządzenia są dostędne na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
01.11.2015
W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego przygotowane zostały przykładowe instrukcje kancelaryjne oraz instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Naszym zamiarem jest ich upowszechnienie celem usprawnienia procesu ich opracowywania w poszczególnych podmiotach publicznych. Wyżej wymienione instrukcje stanowią przykładowe rozwiązania dla podmiotów, w których jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw obowiązuje: 1) system tradycyjny, 2) system EZD, 3) system tradycyjny wspomagany przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD. - Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie tradycyjnym - Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie EZD - Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie tradycyjnym wspomaganym przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w podmiocie działającym w systemie tradycyjnym - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w podmiocie działającym w systemie EZDPowyższe Instrukcje są dostępne na stronie NDAP w zakładce "Zarządzanie dokumentacją".Źródło://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
25.10.2015
Marszałek Sejmu ogłosił jednolity tekst ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 poz.1446) uwzględniający m.in. zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. poz.566), które wejdą w życie z dniem 1 listopada 2015 r. Jednolity tekst Ustawy archiwalnej dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP.Źródló: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
27.09.2015
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Ustawy archiwalnej
... zobacz więcej
11.04.2015
Sejm uchwalił 20 marca ustawę o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Więcej na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
28.03.2015
14 stycznia w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ustawę przedstawił poseł sprawozdawca Piotr Tomański, wcześniej przewodniczący sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu tej ustawy. Wszystkie kluby wyraziły swoje poparcie dla proponowanych zmian. Klub PiS zgłosił poprawkę, aby w delegacji do wydania rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury dziedzictwa narodowego do tworzenia, łączenia i likwidowania archiwów państwowych przywrócić znajdujący się w obecnym brzmieniu tej delegacji zapis, że dokonuje się tego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Posłowie zadali także szereg pytań odnoszących się do istotnych zagadnień związanych z działalnością archiwów. Ministra kultury i dziedzictwa narodowego reprezentował wiceminister Andrzej Wyrobiec. Głosowanie nad ustawąmiało się odbyć 16 stycznia.Źródło://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
24.01.2015
 Prace nad nowelizacją Ustawy archiwalnej trwają...
... zobacz więcej
19.12.2014
Prace nad nowelizacją Ustawy archiwalnej
... zobacz więcej
08.12.2014
Ujednolicenie zasad gromadzenia i zarządzania archiwaliami, kontroli postępowania z nimi oraz zharmonizowanie pracy z dokumentacją papierową i elektroniczną zakłada projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który 24 września był przedmiotem posiedzenia połączonych sejmowych komisji kultury i środków przekazu oraz administracji i cyfryzacji. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego założenia do projektu nowelizacji ustawy przedstawił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.Celami projektowanej nowelizacji są w szczególności:- ułatwienie gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, w tym elektronicznego załatwiania spraw, oraz uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia dokumentacji w postaci elektronicznej i w postaci papierowej;Przygotowana nowelizacja ma zharmonizować przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z przepisami innych aktów prawnych, zwłaszcza znowelizowaną w 2010 i 2014 r. ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, znowelizowanym Kodeksem postępowania administracyjnego, czy znowelizowaną ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.- uproszczenie zasad gromadzenia i zarządzania dokumentacją powstającą w związku z wykonywaniem zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa, poprzez likwidację archiwów wyodrębnionych w komórkach organizacyjnych znajdujących się podmiotach publicznych, które zajmują się ww. zadaniami, w związku z liberalizacją przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;- uporządkowanie podstaw prawnych do wydania aktów wewnętrznych, takich jak instrukcje kancelaryjne, archiwalne, czy wykazy akt oraz uporządkowanie trybu ich wprowadzenia;- umożliwienie organom jednostek samorządu terytorialnego wprowadzania w jednostkach podległych lub nadzorowanych przepisów regulujących sferę kancelaryjną oraz kwestie organizacji i funkcjonowania archiwów tych jednostek – obecnie każda samorządowa jednostka organizacyjna musi te zagadnienia regulować samodzielnie;- umożliwienie wykonywania czynności kontrolnych w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym ich przeprowadzania niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego;- uporządkowanie przepisów dotyczących statusu pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;- unormowanie kompetencji organizatorskich ministra kultury i dziedzictwa narodowego w stosunku do archiwów państwowych, tak aby mógł on nie tylko tworzyć i likwidować te jednostki, ale też je łączyć;- stworzenie podstawy prawnej dla regulacji w odniesieniu do materiałów archiwalnych przejmowanych przez archiwa państwowe od niepaństwowych jednostek organizacyjnych, z uwagi na rosnące znaczenie społeczne tych jednostek oraz wartość wytwarzanej przez nie dokumentacji jako źródła wiedzy historycznej w przyszłości.Komisje sejmowe skierowały projekt  ustawy do podkomisji. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
09.11.2014
Ujednolicenie zasad gromadzenia i zarządzania archiwaliami, kontroli postępowania z nimi oraz zharmonizowanie pracy z dokumentacją papierową i elektroniczną zakłada projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który 24 września był przedmiotem posiedzenia połączonych sejmowych komisji kultury i środków przekazu oraz administracji i cyfryzacji. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego założenia do projektu nowelizacji ustawy przedstawił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.Celami projektowanej nowelizacji są w szczególności:- ułatwienie gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, w tym elektronicznego załatwiania spraw, oraz uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia dokumentacji w postaci elektronicznej i w postaci papierowej;Przygotowana nowelizacja ma zharmonizować przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z przepisami innych aktów prawnych, zwłaszcza znowelizowaną w 2010 i 2014 r. ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, znowelizowanym Kodeksem postępowania administracyjnego, czy znowelizowaną ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.- uproszczenie zasad gromadzenia i zarządzania dokumentacją powstającą w związku z wykonywaniem zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa, poprzez likwidację archiwów wyodrębnionych w komórkach organizacyjnych znajdujących się podmiotach publicznych, które zajmują się ww. zadaniami, w związku z liberalizacją przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;- uporządkowanie podstaw prawnych do wydania aktów wewnętrznych, takich jak instrukcje kancelaryjne, archiwalne, czy wykazy akt oraz uporządkowanie trybu ich wprowadzenia;- umożliwienie organom jednostek samorządu terytorialnego wprowadzania w jednostkach podległych lub nadzorowanych przepisów regulujących sferę kancelaryjną oraz kwestie organizacji i funkcjonowania archiwów tych jednostek – obecnie każda samorządowa jednostka organizacyjna musi te zagadnienia regulować samodzielnie;- umożliwienie wykonywania czynności kontrolnych w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym ich przeprowadzania niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego;- uporządkowanie przepisów dotyczących statusu pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;- unormowanie kompetencji organizatorskich ministra kultury i dziedzictwa narodowego w stosunku do archiwów państwowych, tak aby mógł on nie tylko tworzyć i likwidować te jednostki, ale też je łączyć;- stworzenie podstawy prawnej dla regulacji w odniesieniu do materiałów archiwalnych przejmowanych przez archiwa państwowe od niepaństwowych jednostek organizacyjnych, z uwagi na rosnące znaczenie społeczne tych jednostek oraz wartość wytwarzanej przez nie dokumentacji jako źródła wiedzy historycznej w przyszłości.Komisje sejmowe skierowały projekt  ustawy do podkomisji. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
06.10.2014
Ustawa z 22 grudnia 1995 r. wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996, nr 6, poz. 42, z późn. zm.)
... zobacz więcej
27.06.2014
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 2013, poz. 1411)
... zobacz więcej
20.06.2014
Rozp. Ministra Sprawiedliwości z 5 maca 2004 r. w sprawie przechowywania akt sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. z 2004, nr 46, poz. 443, z późn. zm.) z uwzględnieniem jego nowelizacji z 5 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013, poz. 469, par. 1)
... zobacz więcej
13.06.2014
Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m. st. Warszawy (Dz.U. z 2013, poz. 650) 
... zobacz więcej
08.06.2014
Podstawa prawna przekazania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia firmie zewnętrznej.
... zobacz więcej
23.10.2013
Status dokumentacji komorników sądowych, w tym także tryb jej selekcji, został pod względem formalnym uregulowany w odmienny sposób aniżeli w przypadku dokumentacji pozostałych aktotwórców.
... zobacz więcej
11.10.2013
Każda umowa o pracę powinna określać strony umowy, jej rodzaj i datę zawarcia, a także warunki pracy i płacy, co w szczególności oznacza: • rodzaj pracy; • miejsce wykonywania pracy; • wynagrodzenie za pracę; • wymiar czasu pracy; • termin rozpoczęcia pracy.
... zobacz więcej
05.05.2008
Zanim podejmiemy decyzję o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, powinniśmy koniecznie zastanowić się co ma być jej przedmiotem oraz w jakiej formie prawnej najlepiej działać.
... zobacz więcej
28.04.2008
W związku z panującą współcześnie na rynku pracy sytuacją, która dotyczy również archiwistów, postanowiłem w kilku artykułach przedstawić unormowania prawne, które mogą okazać się przydatne w przypadku spraw związanych z stosunkiem pracy.
... zobacz więcej
17.04.2008
Zdaniem Zbigniewa Engiela z firmy Mediarecovery zajmującej się informatyką śledczą, współcześnie najczęściej na rolę kreta, czyli osoby zajmującej się szpiegostwem w firmie np. na rzecz konkurentów, decydują się niedowartościowani pracownicy, którzy w ten sposób chcą się zemścić za rzeczywiste lub wydumane krzywdy ze strony przełożonego lub firmy. Oczywiście motyw finansowy jest równie ważny.
... zobacz więcej
09.03.2008
Z prośbą o konsultacje w sprawie projektu nowej ustawy archiwalnej dyrektor NDAP dr Sławomir Radoń wystąpił do Stowarzysznia Archiwistów Polskich. Kluczem do powodzenia konsultacji miały być odpowiedzi na 17 pytań i problemów. Wnioski i postulaty oddziałów SAP miały zostać przesłane do 15 marca 2007 r. do Biura Zarządu SAP. Opracowany materiał w formie stanowiska ma zostać przekazany przez Prezydium Zarządu Głównego dyrektorowi NDAP. 
... zobacz więcej
23.03.2007
Z prośbą o konsultacje w sprawie projektu nowej ustawy archiwalnej dyrektor NDAP dr Sławomir Radoń wystąpił do Stowarzysznia Archiwistów Polskich. Kluczem do powodzenia konsultacji miały być odpowiedzi na 17 pytań i problemów. Wnioski i postulaty oddziałów SAP miały zostać przesłane do 15 marca 2007 r. do Biura Zarządu SAP. Opracowany materiał w formie stanowiska ma zostać przekazany przez Prezydium Zarządu Głównego dyrektorowi NDAP. 
... zobacz więcej
23.03.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
... zobacz więcej
22.01.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
... zobacz więcej
22.01.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
... zobacz więcej
22.01.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
... zobacz więcej
22.01.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517).  
... zobacz więcej
22.01.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517).  
... zobacz więcej
22.01.2007
Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania akt stanu prawnego nieruchomości przechowywanych w archiwach państwowych.
... zobacz więcej
18.01.2007
Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania akt stanu prawnego nieruchomości przechowywanych w archiwach państwowych.
... zobacz więcej
18.01.2007
Ustalenie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych wyrażonej w artykule 5 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Informacje o dokumencie:Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późniejszymi zmianami).
... zobacz więcej
12.01.2007
Ustalenie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych wyrażonej w artykule 5 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Informacje o dokumencie:Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późniejszymi zmianami).
... zobacz więcej
12.01.2007
strzałka do góry