Archiwistyka_tlo
Artykuły > Przetargi branży archiwistycznej > Przetarg - zakup regałów samojezdnych do archiwum
Przetarg - zakup regałów samojezdnych do archiwum
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przesuwanych ręcznie za pomocą napędu łańcuchowo kołowego w czterech pomieszczeniach. W celu prawidłowego sporządzenia oferty tj. dopasowania ilości proponowanych regałów do specyfiki wnętrz każdego z pomieszczeń (rury c.o., rury wentylacyjne, oprawy oświetleniowe, wnęki) wykonawca winien dokonać wizji lokalnej pomieszczeń.
Termin składania ofert 2007-05-14 09:00:00Termin otwarcia ofert 2007-05-14 09:30:00Miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia wymagany: 5 tygodni od daty zawarcia umowy.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wadium nie wymagane.Wartość przetargu nie określono.Kryterium oceny ofert Kryteria wyboru oferty: 1. cena - 70 % 2. ilość metrów bieżących półki - 30 %.Tryb przetargu przetarg nieograniczony.W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących przetargu, proszę o kontakt z administratorem strony.
05.05.2007
strzałka do góry