Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Szkolenie: Archiwizacja dokumentacji 4 listopada .2011r. w Warszawie
Szkolenie: Archiwizacja dokumentacji 4 listopada .2011r. w Warszawie
4 listopada 2011 r. zapraszamy na szkolenie "Archiwizacja dokumentacji".
Archiwizacja dokumentacji04.11.2011r. (piątek) godz: 10.00-16.00, Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123AInformacje wstępne:Wartością dodaną szkolenia są wytyczne do sporządzenia własnych normatywów tj. instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej w jednostkach nie objętych bezpośrednio nowym rozporządzeniem np. oświaty, GOPS, MOPS, innych jednostek kultury.Zarządzanie dokumentacją  w formie elektronicznej/papierowej. Przygotowane są również wzory druków tj. pieczątki wpływu, spisu spraw, spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji papierowej, etc.Forma szkolenia:- wykład- warsztaty- casy studyMateriały szkoleniowe:Materiały to pogłębiony komentarz autorski. Wykład nie kończy się z czasem mu przeznaczonym, wykładowca pozostawia swój adres i gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia może napisać do niego o swoich problemach i zawsze uzyska pomoc.Szczegółowy program szkolenia: I.RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI- Dokument –„dowód pierwszorzędny”, pojęcie, rodzaje- Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie- Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.II.PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PODMIOCIE.- ”KONSTYTUCJA ARCHIWALNA” ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn.  zm.)- Przepisy wykonawcze do ustawy.III.”ARCHIWUM ZAKŁADOWE” , A” SKŁADNICA AKT”? IV.OBIEG DOKUMENTACJI W PODMIOCIE- Obieg tradycyjny- Obieg elektroniczny.V. NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA- zakres podmiotowy./Co mają czynić podmioty nie objęte?/- zakres przedmiotowy.VI.NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH-OBOWIĄZEK KIEROWNIKA PODMIOTU I KORDYNATORA CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCHVII.INSTRUKCJA ARCHIWALNA-PIERWSZY RAZ W RANDZE ROZPORZĄDENIA!- Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt/ - Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt/- Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt/- Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji- Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym- Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt/- Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt/- Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej- Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych- Sprawozdawczość archiwum zakładowego.VIII. WARSZTATY  polegające miedzy innymi na:- dokonaniu opisu teczek- dokonaniu opisu podteczk/dla jednej sprawy/- dokonaniu opisu akt osobowych- sporządzeniu spisu spraw- nadaniu znaku sprawy- sporządzeniu odpowiednich spisów zdawczo–odbiorczych dokumentacji papierowej- oddzielnie dla kategorii „A” i „B”do archiwum zakładowego- sporządzeniu spisów zdawczo –odbiorczych dokumentacji papierowej do archiwum państwowego- nadaniu teczkom sygnatury akt- sporządzeniu wykazu spisów zdawczo–odbiorczych- przygotowaniu zarządzenia powołującego komisję do brakowania- sporządzeniu spisu dokumentacji niearchiwalnej- wypełnieniu protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej- wypełnieniu wniosku do archiwum państwowego z prośbą o wydanie jednorazowego- zezwolenia na zniszczenie akt- schowaniu teczek do pudeł archiwistycznych i ich opisu - wypełnieniu wezwania do przekazania akt- wypełnieniu karty wypożyczenia – udostępnienia akt, pracownika lub osoby trzeciej- wypełnieniu karty zastępczej wypożyczonych akt- sporządzeniu ewidencji teczek akt osobowych- rozszerzeniu RWA.Prelegent:Małgorzata Bieda – prawnik , praktyk archiwista z uprawnieniami I i II-go stopnia. Urzędnik Służby Cywilnej. Od 15 lat kierownik Oddziału ds. Archiwum w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, a od 1.01.2011 także Koordynator Czynności Kancelaryjnych. Trener prowadzący szkolenia w dziedzinie archiwum, instrukcji kancelaryjnej i sekretariatu. Konsultant w dziedzinie archiwistyki na portalu internetowym www.archiwistyka.pl. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.Cena:Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN + 23 % VAT przy rejestracji na 14 dni przed terminem szkolenia. W razie zgłoszenia w okresie krótszym niż 14 dni koszt kursu dla jednej osoby wynosi 539 PLN + 23 % VAT. Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów seminaryjnych, lunch, napoje. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.Oferta specjalna:RABAT 10% przy zgłoszeniu na 2 szkolenia z zakresu prawa, RABAT 15% przy zgłoszeniu na 3 szkolenia z zakresu prawa, lubRABAT 10% przy zgłoszeniu na szkolenie z zakresu prawa 2 osób z tej samej organizacji,RABAT 15% przy zgłoszeniu na szkolenie z zakresu prawa 3 osób z tej samej organizacji.Szczegóły: http://szkolenia.lexisnexis.pl/szkolenie/archiwizacja-dokumentacji/2011-11-04
30.09.2011
strzałka do góry