Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r.
Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r.
Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania przez archiwa państwowe państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładoweNa podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i 4 w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, ze zm.) postanawia się,co następuje:
§ 1.Wprowadza się do stosowania przez archiwa państwowe:1) Wytyczne w sprawie zasad ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednosteksamorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy sięarchiwa zakładowe, zwane dalej "Wytycznymi", stanowiące załącznik nr 1 do decyzji.2) Instrukcję w sprawie sposobu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednosteksamorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy sięarchiwa zakładowe, zwaną dalej "Instrukcją", stanowiącą załącznik nr 2 do decyzji.3) wzór aktu ustalenia jednostki organizacyjnej w której powstają materiały archiwalnewchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i zobowiązanej do utworzenia i prowadzeniaarchiwum zakładowego, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji.§2.Archiwa państwowe obowiązane są:1) przeprowadzić - na podstawie Wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz materiałówpomocniczych, takich jak komputerowa baza danych JOPIS (wyciąg z komputerowej bazyREGON GUS, zawierający dane o jednostkach organizacyjnych będących potencjalnymiwytwórcami państwowego zasobu archiwalnego) - analizę jednostek organizacyjnychwytwarzających materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego;2) dokonać, zgodnie z pkt. l, weryfikacji jednostek organizacyjnych ustalonych zarządzeniem Nr3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad itrybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych w których tworzy się archiwa zakładowe,jako tych w których powinny działać archiwa zakładowe, a w przypadkach, gdy analiza wykaże, żearchiwum państwowe nie ustaliło danej jednostki organizacyjnej, winno tego dokonać napodstawie niniejszej decyzji.Cały tekst decyzji w załączniku.
18.01.2007
strzałka do góry