Archiwistyka_tlo
Konserwacja archiwaliów
Przemysław Wojciechowski, Ochrona i konserwacja zasobu w archiwach państwowych w Polsce, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. UAM Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Instytut Historii UAM, Poznań 2014 Praca dostępna w wersji elektronicznej w repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
"Celem niniejszej pracy jest ukazanie historycznego rozwoju oraz przemian w podejściudo zagadnienia ochrony i konserwacji archiwaliów w Polsce od chwili tworzeniasieci archiwów państwowych po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. aż do czasówwspółczesnych (do roku 2014). Zakres chronologiczny obejmuje zatem prawie 100 lat.Autor starał się ukazać znaczące zmiany, ich charakter i zakres w polityce ochronydóbr kultury, stosowanej na przestrzeni wielu dekad w polskiej archiwistyce. Czynił topoprzez analizę aktów prawnych regulujących kwestie ochrony i konserwacji materiałówarchiwalnych, przedstawienie warunków przechowywania i udostępniania akt, ukazaniemetod konserwacji właściwej różnego rodzaju materiałów, gromadzonych w archiwachoraz poprzez przedstawienie osiągnięć polskiej myśli konserwatorskiej na konferencjachnaukowych.Szczegółowe przedstawienie tej problematyki na przestrzeni niemal całego wieku niebyło możliwe z uwagi na charakter opracowania (dysertacja doktorska). Tym bardziej żedo okresu 1918-1945 nie zachowały się źródła archiwalne, zniszczone podczas II wojnyświatowej (dostępne są jedynie ograniczone dane opublikowane w czasopiśmie„Archeion”).Niniejsza praca wypełnia pewną lukę w dotychczasowej literaturze przedmiotu.Spełnia też rolę swoistej syntezy, dającej szerszy pogląd na podejście do kwestii ochronyi konserwacji archiwaliów w Polsce tuż po odzyskaniu niepodległości, w okresiemiędzywojennym, latach wojny i okupacji oraz w okresie po II wojnie światowej, aż doczasów nam współczesnych. (...)"    Źródło: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12378/1/P.Wojciechowski%20-%20OCHRONA%20I%20KONSERWACJA%20ZASOBU%20W%20ARCHIWACH%20PA%C5%83STWOWYCH%20W%20POLSCE.pdf                                                                                                                              (dostęp z 9.09.2019)  Przy okazji polecam publikację: https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Zasady_Postepowania_NL_2011_1.pdf   
09.09.2019
strzałka do góry