Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie można studiować archiwistykę i zarządzanie zapisami informacyjnymi.
 Records manager – współczesny archiwista Zarządzanie dokumentacją współczesną to specjalność, która przygotowuje do zawodu records managera, archiwisty odpowiedzialnego za projektowanie, tworzenie, obsługiwanie systemów Records Management, które mogą odejmować zarówno dokumenty elektroniczne, jak i papierowe. Tutaj zdobywa się przygotowanie do stosowania narzędzi i systemów informatycznych w zarządzaniu dokumentami. Nabywa się umiejętności obchodzenia z dokumentami cyfrowymi występującymi w wielu kształtach, takich jak teksty, obrazy, arkusze kalkulacyjne, dokumenty, wiadomości e-mail, rysunki, prezentacje, strony WWW, grafiki, nagrania audio i video oraz inne dane multimedialne.W trakcie studiów I i II stopnia poznaje się organizację archiwum i zabezpieczania jego zasobów, uczy sięzarządzania dokumentacją elektroniczną, tworzenia elektronicznych baz danych. W planie zajęć sporo miejsca zajmują wykłady, konwersatoria i ćwiczenia (np. w laboratoriach komputerowych) związane nie tylko z archiwum, ale i z historią (m.in. historia ustroju Polski do końca XVIII oraz historia ustroju Polski w XIX i XX wieku).Jak przyznają studenci, na archiwistyce są tematy mniej lub bardziej pasjonujące. Ustawodawstwo archiwalne uchodzi za mniej ciekawe, ale są też zajęcia, na których będziesz trzymał dokument mający 500 lat i będziesztłumaczył tekst. Wśród przedmiotów ogólnych do zaliczenia na pierwszych latach studiów jest historia filozofii, podstawy zarządzania, prawo administracyjne, wstęp do badań historycznych, ale także strategie badawcze w naukach społecznych, postępowanie administracyjne oraz informacja naukowa.Do grupy przedmiotów kierunkowych należy wstęp do archiwistyki, rozwój form kancelaryjnych, historia archiwów poiskich, zarządzanie archiwami. W trakcie studiów poznaje się też archiwalne bazy danych oraztechnologie informacyjne. Do zaliczenia jest też teoria i metodyka archiwaIna, podstawy prawne działalnościarchiwów. W programie studiów nie może zabraknąć zarządzania zasobami sieciowymi oraz przedmiotu, któryprzygotuje archiwistę do przechowywania i ochrony archiwaliów. Istotnym elementem kształcenia jest informacja archiwalna w internecie, metodyka udostępniania zasobu archiwalnego oraz ochrona własności intelektualnej. Poznaje się też instytucje archiwalne i dokumentacyjne i to nie tylko teoretycznie, ale praktycznie. Obowiązkowo trzeba zaliczyć praktykę studencką oraz tzw. objazd archiwów (3-dniowy objazdnaukowy archiwów). Program studiów uwzględnia obieg i archiwizację dokumentacji elektronicznej, został bowiem dostosowany dowymogów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67). Warto inwestować w naukę języków obcych na lektoratach uczelnianych, bo w archiwach się przydadzą, np. na Śląsku — język niemiecki.  Źródło: http://archiwistykainowoczesnezarzadzanie.wordpress.com/
04.08.2013
strzałka do góry