Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwista Polski, wyd. SAP, nr 2 (70), 2013
Archiwista Polski, wyd. SAP, nr 2 (70), 2013
Ukazało się kolejne wydanie pisma branżowego archiwistów "Archiwista Polski"
Studia i materiałyZuzanna Jaśkowska (UAM) w tekście pt. “Hiszpańskie archiwa w sieci – Portal de Archivos Españoles (PARES)” przedstawia portal, który działa od 2007 r.; gromadzi i udostępnia informacje o zasobie 11 państwowych archiwów hiszpańskich oraz zamieszcza skany materiałów archiwalnych (w 2012 r. 30 mln skanów). Niestety, interfejs portalu jest tylko w języku hiszpańskim, co dość znacznie utrudnia dostęp do niego użytkowników zagranicznych. Na PARES można korzystać też z tematycznych baz danych, dot. m.in. ruchów migracyjnych w Ameryce oraz hiszpańskiej wojny domowej.Następnie Piotr Bewicz (UMK) w artykule “Appraisal and disposal. Dyskurs archiwistyczny o selekcji archiwalnej na łamach “The American Archivist” omawia kilka artykułów, które w znaczący sposób odzwierciedlają poglądy i koncepcje dot. selekcji archiwistów amerykańskich oraz znanej archiwistki niemieckiej Angeliki Menne-Haritz. Jest to niezwykle ciekawy tekst, przedstawiający także praktyczne aspekty podejmowanych w Ameryce działań w zakresie oceny i selekcji dokumentacji. Z kolei Magdalena Wiśniewska rozważa interesującą problematykę pt. “Postmodernizm a archiwa społeczne”, próbując zdefiniować ideę postmodernizmu, co nie jest, jak przyznaje sama autorka, łatwe. Postmodernistyczny zwrot w historiografii wpłynął oczywiście na archiwistykę, każąc dopatrywać się w archiwach instytucji przechowujących raczej pamięć niż historię, która jest utożsamiana z państwem i imperializmem, pamięć zaś z indywidualnymi przeżyciami pojedynczych ludzi, z grupami do tej pory wykluczonymi czy marginalizowanymi itp. Dlatego tak ważne wydają się być w tym kontekście źródła świadczące o poszczególnych ludziach (egodokumety), a nie materiały pokazujące funkcjonowanie urzędów czy instytucji. Wzrastać więc będzie rola oddolnych archiwów społecznych, gromadzących spuścizny małych społeczności czy poszczególnych osób.Sandra Tomczak (UMK) prezentuje artykuł zatytułowany “Fotografia jako źródło historyczne – rys problemowy”. Autorka stwierdza, że fotografia w przeważającej mierze jest traktowana jako ilustracja, a jako źródło bezpośrednie jest wykorzystywana w stopniu niewielkim. Czy więc fotografia należy do grupy źródeł ikonograficznych, czy też wizualnych? Fotografia z pewnością jest bardziej dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości niż np. malowidło czy szkic, gdyż nie powstaje ręką malarza czy rysownika. Fotografie mogą być ważnym źródłem do badania zagadnień społecznych, a obecnie są  bardzo eksploatowane także przez historyków Holocaustu.  Z problemów archiwistyki cyfrowejW tym dziale zamieszczono jeden tekst, autorstwa Katarzyny Pepłowskiej (UMK): “Australijskie “archiwum cyfrowe”, omawiający rozwiązania przyjęte w tej materii w Australii. PolemikiUkazał się tu niezwykle ciekawy tekst Huberta Mazura (AP Kielce) pt. “W obronie edukacji w archiwach. Uwagi i refleksje na marginesie artykułu  Pawła Guta “O miejsce archiwów państwowych w badaniach nad historią regionalną”. Jest to polemika z tekstem zamieszczonym w zbiorze “Silva rerum opera historica, diplomatica et archivistica continens. Andreae Tomczak dedicata” (wyd. 2012). H. Mazur nie zgadza się z twierdzeniami P. Guta, iż archiwa powinny ograniczyć swoją edukacyjną działalność, gdyz nie są do tego przygotowane ani kadrowo ani lokalowo, a przede wszystkim wpływa ona niekorzystnie na pozycję naukową archiwów. H. Mazur twierdzi, iż wzmożenie działań edukacyjnych nie tylko podniesie rangę archiwów i archiwistów w społeczeństwie, ale może w znacznym stopniu pokazać, że archiwa to ważne instytucje, przechowujące pamięć. W działaniach tych nie chodzi zresztą o to, aby zastępować muzea czy inne placówki kulturalne, ale uzupełniać ich ofertę, gdyż jest to szansa na pokazanie, że archiwa przechowują istotną i unikatową część dziedzictwa kulturowego.  ABC archiwisty zakładowegoMarek Konstankiewicz przedstawia Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (cz. XLVIII), obejmujący akty prawne, które weszły w życie w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. Recenzje i omówienia-    “Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego”, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2012, ss. 242 (K. Pepłowska);-    “Bez korzeni nie zakwitniesz” – Warszawa moją małą Ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum”, red. T. Stachurska-Maj i V. Urbaniak, Warszawa 2012, ss. 81+CD (H. Mazur);-    “Dokumentacja medyczna”, red. P. Pochopień, Warszawa 2012, ss. 239 (A. Opara-Rak);-    „Сфрагістичнuй щорічник” Bипуск II, Київ 2012; „Сфрагістичнuй щорічник” Bипуск II, Київ 2012 (A. Buczyło).-    Kronika-    International Council on Archives Congress, Brisbaine 20-24 sierpnia 2012 (A. Sobczak),-    Sprawozdanie z konferencji “Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce:, Lublin 8 listopada 2012 r. (A. Konstankiewicz),-    Konferencja “Archiwa i kolekcje prywatne – dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury”, Warszawa 13-15 marca 2013 r. (H. Staszewska),-    Offene Archive? Archive 2.0 im deutschen Sprachraum (und im europäischen Kontext), Speyer 22-23 listopada 2012 r. (A. Sobczak),-    XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, Toruń 10-12 kwietnia 2013 r. (H. Ciechanowski),-    Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu za okres kadencji 2007-2012 (M. Jabłońska)Hanna StaszewskaAP Poznań   Źródło: http://www.archiwa.net 
23.09.2013
strzałka do góry