Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Karol Pawlak, Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, w: Archeion, t. 102, wyd. NDAP, Warszawa 2000, ss. 148-151
Fragment artykułu:   "Jednym z istotnych elemento´w aparatu pan´stwowego, niezbe˛dnym do jego funkcjonowania,jest wie˛ziennictwo. Odgrywało ono i odgrywa znacza˛ca˛ role˛ w z˙yciuspołecznym, a po cze˛s´ci takz˙e i gospodarczym. W okresie PRL miało znaczenie w z˙yciupolitycznym: stanowiło wo´wczas enklawe˛ hermetycznie zamknie˛ta˛, mocno upolityczniona˛,rza˛dza˛ca˛sie˛ własnymi prawami. Niewiele informacji dochodziło spoza muro´w wie˛ziennych,a jes´li — to mocno ocenzurowanych. Obecnie wie˛ziennictwo, choc´ niekonsekwentnie,usiłuje sie˛ przybliz˙yc´ do społeczen´stwa. Skupia nadal ludzi przywia˛zanych do dawnychmetod działania; przekonanych o tym, z˙e powszechnie obowia˛zuja˛ce zasady i sposobyposte˛powania nie dotycza˛ wie˛ziennictwa, a przepisy prawne nie maja˛ tu w pełni zastosowania.Zagadnieniem ignorowanym przez władze wie˛zienne jest problematyka kancelaryjnai archiwalna. Akty prawne normuja˛ce poste˛powanie z dokumentacja˛ aktowa˛ nie zawieraja˛ani odrębnych przepiso´w dla wie˛ziennictwa1, ani wyłączen´ z powszechnie obowiązujacych ustalen´."    Źródło: Archeion, t. 1o2 
13.07.2016
strzałka do góry