Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Zasób archiwów społecznych jako część zasobu narodowego
Zasób archiwów społecznych jako część zasobu narodowego
Władysław Stępniak, Część zasobu narodowego, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 6
"Zachodzące w Polsce przeobrażenia prowadzą do stopniowego ograniczaniakompetencji państwa i niemalże eliminowania własności państwowej choć-by ze sfery życia gospodarczego. Archiwa Państwowe tym samym działająna zawężającym się wycinku życia politycznego, społecznego, kulturalnegoi gospodarczego. Wzrasta bowiem znaczenie czynników społecznych i aktywnościosób fizycznych, nadających coraz wyraźniej ton życiu publicznemu.Ważne zatem dla archiwistyki polskiej po roku 1989 są sprawy związanez funkcjonowaniem całego narodowego zasobu archiwalnego, którego częściąsą archiwa społeczne.Wprowadzenie w Polsce tej instytucji prawnej nastąpiło na mocy obowią-zującej obecnie ustawy archiwalnej z 1983 roku. Wcześniej państwo przypisałosobie prawo do dysponowania całym dziedzictwem kulturalnym, co w odniesieniudo własności prywatnej oznaczało złamanie zasady uznawanej zapodstawę ładu społecznego.Dzisiaj nie ulega już wątpliwości, że niepaństwowy zasób archiwalny,jako mienie prywatne, nie powinien podlegać władzom państwowym.Równocześnie powstaje pytanie, czy ten uprzywilejowany status, którymcieszy się wszelka własność prywatna, oznaczać może całkowity brak ograniczeńw dysponowaniu dokumentacją instytucji publicznych i osób fizycznych. (...)"     Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/2.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Czesc_zasobu_narodowego_W.Stepniak.pdf  (dostęp z 20.08.2017) 
20.08.2017
strzałka do góry