Archiwistyka_tlo
nośnik papierowy – zgodny z Polskimi Normami arkusz papieru, na którym umieszczona jest treść dokumentu, pisma, opracowania itp.
... zobacz więcej
24.05.2007
nośnik informatyczny – dyskietka, taśma magnetyczna lub inny nośnik, na którym zapisano w formie elektronicznej treść dokumentu, pisma itp.
... zobacz więcej
24.05.2007
niepaństwowy zasób archiwalny – obejmuje materiały archiwalne, które nie są własnością państwowych jednostek organizacyjnych oraz organów i jednostek samorządu terytorialnego; dzieli się na ewidencjonowany i nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
... zobacz więcej
24.05.2007
nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny – tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności wybitnych osób fizycznych, stanowiące własność tych osób lub ich prawnych następców
... zobacz więcej
24.05.2007
narodowy zasób archiwalny – całość materiałów archiwalnych, niezależnie od tego kiedy, przez kogo i gdzie została wytworzona oraz gdzie jest aktualnie przechowywana – u wytwórcy tych materiałów, innego ich posiadacza czy już w archiwum państwowym
... zobacz więcej
24.05.2007
nadanie materiałom archiwalnym właściwego układu – polega na ułożeniu teczek spraw zgodnie ze struktura organizacyjną jednostki organizacyjnej, obowiązującą w czasie, w którym materiały te powstały, w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych według kolejności symboli klasyfikacyjnych wykazu akt
... zobacz więcej
24.05.2007
materiały archiwalne – przekazy źródłowe określonych twórców zespołów archiwalnych mające znaczenie historyczne i z tego tytułu wieczyście przechowywane najpierw u ich twórców, później w archiwach państwowych
... zobacz więcej
24.05.2007
mapa – graficzny obraz, przedstawiający zmniejszony w sposób określony matematycznie (skala) i przy zastosowaniu umownych  znaków  trójwymiarową przestrzeń danego obszaru
... zobacz więcej
24.05.2007
luzy – luźne, nie uporządkowane i najczęściej chaotycznie rozproszone pojedyncze dokumenty
... zobacz więcej
24.05.2007
lustracja – forma kontroli archiwalnej dokonywanej przez archiwum państwowe w celu sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych tegoż archiwum przez nadzorowaną jednostkę organizacyjną
... zobacz więcej
24.05.2007
lustracja – forma kontroli archiwalnej dokonywanej przez archiwum państwowe w celu sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych tegoż archiwum przez nadzorowaną jednostkę organizacyjną
... zobacz więcej
24.05.2007
kwalifikacja archiwalna – ocena wartości dokumentacji przez zaliczanie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych i nadanie jednostkom archiwalnym stosownych symboli kwalifikacyjnych
... zobacz więcej
24.05.2007
księga – grupa dokumentów zszyta i ujęta w trwałą oprawę
... zobacz więcej
24.05.2007
korespondencja – każde pismo wpływające do urzędu i instytucji  lub przez nie wysłane
... zobacz więcej
24.05.2007
kontrolka przesyłek – pomoce kancelaryjne w formie dzienników korespondencyjnych, książek ewidencyjnych lub kartotek służące do ewidencjonowania przesyłek
... zobacz więcej
24.05.2007
komórka pocztowa – kancelaria, ekspedycja lub inna komórka odbierająca i wysyłająca przesyłki
... zobacz więcej
24.05.2007
komórka organizacyjna – departament, biuro, zespół, wydział, referat lub inna komórka wewnętrzna w instytucji
... zobacz więcej
24.05.2007
komórka merytoryczna – właściwa komórka organizacyjna aktotwórcy, do zadań której – zgodnie z regulaminem organizacyjnym – należy ostateczne opracowanie pod względem merytorycznym danej sprawy i która powinna posiadać całość materiałów (akt) w tym zakresie
... zobacz więcej
24.05.2007
klucze kryptograficzne – ciąg symboli, od którego w sposób istotny zależy wynik działania algorytmu kryptograficznego
... zobacz więcej
24.05.2007
klasyfikacja – podział dokumentacji na grupy rzeczowe ustalone przez twórcę zespołu w jednolitym  rzeczowym wykazie akt prze nadanie jednostkom archiwalnym stosownych symboli klasyfikacyjnych
... zobacz więcej
24.05.2007
kancelaria tajna – wyodrębniona komórka organizacyjna podległa bezpośrednio pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych, odpowiedzialna za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie dokumentacji niejawnej zawierającej informacje stanowiące tajemnicę państwową lub służbową
... zobacz więcej
24.05.2007
kancelaria – wewnętrzna komórka organizacyjna wykonująca czynności kancelaryjne takie, jak przyjmowanie wpływów, przekazywanie ich poszczególnym komórkom organizacyjnym i referentom, ekspedycja przesyłek wychodzących itp.
... zobacz więcej
24.05.2007
strzałka do góry