Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Zasady techniki prawodawczej c. d.
Zasady techniki prawodawczej c. d.
Robert Piszko, Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. LXIV, Z. 4, 2002
"Przed siedemnastu laty ukazał się w „Studiach Prawniczych” artykułpod tytułem O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowaniatekstu prawnego1. Zadaniem tego artykułu było udzielenie, choćby częściowej,odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie osiągalna, a zarazempożądana jest korespondencja między dyrektywami redagowania i interpretowaniatekstu prawnego oraz w jaki sposób taka korespondencja powinnabyć osiągnięta. Przekonanie o występowaniu pewnej korespondencji pomiędzy dyrektywamiredagowania i interpretowania tekstów prawnych ukształtowało sięw związku z założeniem, że to prawodawca w tekście prawnym wyznaczajęzykowe i aksjologiczne granice wykładni przepisów prawnych2 oraz, mię­dzy innymi3, w związku z ukształtowaniem się koncepcji racjonalnegoprawodawcy4. Początkowo postulat o potrzebie kształtowania korespondencjipomiędzy dyrektywami redagowania i interpretowania tekstów prawnychnie był wyraźnie formułowany, pomimo dostrzegania związków pomiędzytworzeniem i wykładnią prawa5. (...)"    Źródło:  https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7104/1/02_Robert_Piszko_Zasady%20techniki%20prawodawczej%20w%20praktyce%20wyk_adni%20prawa_23-40.pdf                                                                                                                                       (dostęp z 22.04.2019) 
22.04.2019
strzałka do góry