Archiwistyka_tlo
Akta hipoteczne
Mieczysław Bandurka, Akta hipoteczne i propozycje ich opracowania, w: Archeion, t. 97, wyd. NDAP, Warszawa 1997, ss. 137-140
Fragment wstępu:   "Zgodnie z zapisem w ustawie o hipotece, ksie˛gi hipoteczne wprowadzono po to, ,,abywszelkie czynnos´ci mie˛dzy z˙yja˛cymi, kto´rych skutkiem ma byc´ przeniesienie własnos´cido´br nieruchomych, s´cies´nienie, obcia˛z˙enie, uwolnienie od obcia˛z˙en´ tej własnos´ci;wszelkie podobne czynnos´ci, kto´re sie˛ s´cia˛gaja˛ do praw hipotekowanych’’ były zapisywanew tych ksiegach.Duza ilość akt hipotecznych, a jednoczes´nie olbrzymia ich wartos´c´ naukowa i dowodowasprawiły, z˙e w ostatnim okresie akta te stały sie˛ przedmiotem wielkiego zainteresowaniaze strony historyko´w, architekto´w, geodeto´w, konserwatoro´w zabytko´w itp.Powaz˙nie tez˙ wzrosły zapotrzebowania dla celo´w administracyjno-maja˛tkowych, cosprawiło, z˙e mie˛dzyarchiwalny zespo´ł naukowy, w ramach planu badawczego koordynowanegoprzez Zakład Naukowy Archiwistyki, postanowił zaja˛c´ sie˛ metoda˛ ichopracowania, by uz˙ytkownikom ułatwic´ w nich poszukiwania."     Źródło: Archeion, t. 97 
05.09.2016
strzałka do góry