Archiwistyka_tlo
Umowa o pracę
Każda umowa o pracę powinna określać strony umowy, jej rodzaj i datę zawarcia, a także warunki pracy i płacy, co w szczególności oznacza: • rodzaj pracy; • miejsce wykonywania pracy; • wynagrodzenie za pracę; • wymiar czasu pracy; • termin rozpoczęcia pracy.
Umowa o pracę musi koniecznie wymieniać jej rodzaj oraz fakt wynagradzania pracownika. Natomiast jej pozostałe elementy nie są obligatoryjne.Strony umowy mogą jednak zawrzeć w niej również dodatkowe zapisy dotyczące np. zasad zachowania przez pracownika tajemnicy służbowej, służbowego samochodu lub komputera, dodatkowego ubezpieczenia pracownika na życie itp. W świetle Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej, jednak dopuszczalne jest także jej zawarcie w formie ustnej lub w sposób dorozumiany. Jednak w przypadku, gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy powinien potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron, rodzaju umowy oraz jej warunków. Dodać trzeba, iż powyższe potwierdzenie jest konieczne, a jego brak stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:• umowa na czas nieokreślony;• umowa na czas określony;• umowa na czas wykonania określonej pracy;• umowa na czas zastępstwa;• umowa na okres próbny; Umowy wymienione w punktach 1-4 mogą być poprzedzone umową na okres próbny, nie przekraczający jednak 3 miesięcy. Z kolei brak postanowienia w umowie o jej rodzaju oznacza, że należy ją zakwalifikować jako umowę na czas nieokreślony. Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy, umowę o pracę można rozwiązać:• na mocy porozumienia stron;• przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;• przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia;• z upływem czasu, na który była zawarta;• z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta; Dodać należy, że nie każdy z wskazanych sposobów rozwiązania umowy może być zastosowany do każdego rodzaju umowy o pracę.Umowa o pracę jest przechowywana w aktach osobowych każdego pracownika, które mają kat. B50. Przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1 czerwca 1996).
05.05.2008
strzałka do góry