Archiwistyka_tlo
Archiwa spółdzielcze
Archiwum Spółdzielcze Krajowej Rady Spółdzielczej
Archiwum Spółdzielcze Krajowej Rady Spółdzielczej istnieje pod adresem: 01-918 Warszawa, ul. Nocznickiego 29tel/fax: (22) 835 12 60 dojazd tramwajami linii 5, 33 kierunek Huta Archiwum obsługuje interesantów zgłaszających się osobiście i udziela informacji telefonicznieod poniedziałku do czwartku, w godzinach 11:00-14:30Archiwum przechowuje akta Krajowej Rady Spółdzielczej, Naczelnej Rady Spółdzielczej, Centralnego Związku Spółdzielczego i Spółdzielczego Instytutu Badawczego oraz 102 spółdzielni z całej Polski.Na podstawie posiadanych akt osobowych i płacowych archiwum wystawia zaświadczenia dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom spółdzielni oraz uwierzytelnione kserokopie dokumentów płacowych i akt osobowych, jeżeli występuje taka potrzeba. Zaświadczenia wydawane są odpłatnie, zgodnie z Uchwałą nr 474/2003 Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie odpłatności za przechowywanie ksiąg i dokumentów oraz wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i zarobków przez Archiwum KRS.Stawki za sporządzenie odpisu lub kopii przechowywanej dokumentacji wynoszą:za sporządzenie kopii świadectwa pracy - 35 złza sporządzenie kopii każdej kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac - 4 zł,za sporządzenie kopii innego niż ww. dokumentu z zakresu stosunku pracy lub potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - 4 zł,za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą strony - 35 zł,za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy i wysokości wynagrodzenia, za każdą rozpoczęta stronę - 8 zł,za sporządzenie zaświadczenia o zarobkach, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) - 4 zł.Do wszystkich stawek doliczany jest VAT 23%. Aby uzyskać zaświadczenie, należy przesłać pod adres Archiwum podanie, zawierające następujące dane:adres zwrotny wraz z telefonem nadawcyjakiej Spółdzielni zaświadczenie dotyczyjakiego rodzaju zaświadczenie ma być wystawionew jakim okresie i pod jakim nazwiskiem (dotyczy kobiet) dana osoba była zatrudniona.Zaświadczenia wysyłane są do zainteresowanych drogą pocztową , za zaliczeniem płatnym u listonosza przy odbiorze.  Archiwum przyjmuje na odpłatne przechowywanie akta zlikwidowanych spółdzielni i organizacji spółdzielczych. Zgodnie z przywołaną wyżej Uchwałą nr 477/2003 stawki za przechowywanie za 1 metr bieżący wynoszą:3000 zł dla akt przechowywanych do 5 lat6000 zł dla akt przechowywanych od 10 do 50 lat.Do podanych stawek doliczany jest VAT 23%.Przekazanie akt może nastąpić po zawarciu pisemnej umowy, przygotowanej przez Archiwum KRS i wpłaceniu na konto KRS kwoty określonej w umowie, na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego.    Źródło: http://www.krs.org.pl 
12.06.2014
strzałka do góry