AKTUALNOŚCI >> Wydawnicze

archiwista_polski

Archiwista Polski, Nr IV (52), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008

Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.

Wydanie otwiera laudacja Kazimierza Kozłowskiego poświęcona wybitnemu historykowi i archiwiście prof. Władysławowi Stebelskiemu. Tekst laudacji dopełnia wykaz publikacji Jubilata. Olbrzymi dorobek naukowy i wybitne osiągnięcia Jubilata znalazły także uznanie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, któremu dał wyraz w skierowanym do uczonego liście gratulacyjnym. Ostatnim z tekstów poświęconych postaci prof. Władysława Stebelskiego jest „Postscriptum” autorstwa prof. Jarosława Porazińskiego.


W czterech działach tematycznych czwartego tegorocznego wydania kwartalnika przedstawiono artykuły, recenzje i omówienia, wykaz najważniejszych aktów prawnych oraz sprawozdania. Swoistym dopełnienie części merytorycznej wydania jest dział piąty o charakterze wspomnieniowym.


Pierwszy dział, zatytułowany ”Studia i materiały”, otwiera artykuł Władysława Stępniaka pt. „Archiwa-państwo-naród. Dwieście lat na straży pamięci narodowej” poświęcony dwóchsetletniej historii centralnych instytucji archiwalnych. Kolejny tekst stanowi część III artykułu Małgorzaty Borkowskiej pt. „Przygoda archiwalna”, w którym autorka opisuje swoje badania nad aktami klasztorów żeńskich. Dział zamyka tekst Agnieszki Rosy przedstawiający funkcję propagandową wystaw archiwalnych w Polsce Ludowej i  ich rolę w kształtowaniu polityki historycznej państwa.


W stałym dziale tematycznym „ABC archiwisty zakładowego” Marek Konstankiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prezentuje część XXX wykazu najważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją.


Dział „Recenzje i omówienia” zawiera przegląd piśmiennictwa archiwistycznego autorstwa Roberta Degena z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz tekst Pawła Guta „O Nowej monografii z badań nad archiwaliami pruskimi”.


Dział czwarty, stanowiący kronikę, zawiera sprawozdania Pawła Guta z 78 Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Archiwistek i Archiwistów w Erfurcie,  Pauliny Ławniczak z międzynarodowej konferencji w Bukareszcie poświęconej zagadnieniom administracji wewnętrznej i wymiaru sprawiedliwości w kontekście integracji europejskiej i globalizacji, Bożeny Kierzkowskiej z Jubileuszu 60-lecia Archiwum UMK oraz relację Marcina Chlebionka z konferencji w Pobierowie poświęconej wsi w heraldyce i sfragistyce polskiej.


W dziale piątym „Ad memoriam” znajduje się wspomnienie prezesa krakowskiego oddziału SAP Adama Cieślaka autorstwa M. M. Tytko.
Podobnie jak poprzednie wydania, także i to posiada przetłumaczony na język angielski spis treści oraz krótkie streszczenia artykułów w tym języku.
Numer kończy informacja o usługach SAP oraz karta prenumeraty.

Kwartalnik ukazuje się w stałym, poręcznym formacie i w ciekawej szacie graficznej, a jego zawartość jest przejrzyście zredagowana.

dodano: 19.01.2009