Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Archiwizacja stron internetowych
Archiwizacja stron internetowych
Przemysław Michalak, Krzysztof Lange, Archiwizacja stron internetowych szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych, Referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Archiwistów Instytucji Naukowych i Kulturalnych, Legnica 2006
"Rozwój technologii informacyjnych opartych na nowoczesnych rozwiązaniachinformatycznych, takich jak rozwój globalnej sieci internetowej stawia przed archiwistykąnowe wyzwania. Gwałtowny rozwój stron internetowych powoduje, Ŝe stają się one istotnymelementem Ŝycia społeczeństwa, przez co ich wartość źródłowa ciągle wzrasta. Stwarza tokonieczność zajęcia się problemem archiwizacji stron WWW. Problem ten dotyczy równieŜuczelni wyŜszych i instytucji kulturalnych, których Ŝycie coraz częściej i coraz dokładniejprezentowane jest na stronach internetowych. Celem niniejszego referatu będzie próbaprzeglądu problemów związanych z zagadnieniem archiwizacji stron internetowych przezuczelnie wyŜsze oraz instytucje kulturalne. Archiwizacja stron internetowych jest waŜkimproblemem dla wspomnianych instytucji zwłaszcza w perspektywie digitalizacji zasobów i coz tym związane tworzenia tzw. bibliotek i archiwów cyfrowych. (...)"     Źródło:  http://archiwum.amu.edu.pl/publikacje/17.pdf                                                 (dostęp z 4.11.2018) 
04.11.2018
strzałka do góry