Archiwistyka_tlo

Witaj w Archiwistyce - witrynie, która ma za zadanie informować o wszystkim, co może być przydatne, ciekawe, ważne dla wszystkich osób interesujących się prowadzeniem archiwów. Znajdziesz tu wiadomości z kraju i ze świata, linki do przydatnych narzędzi i projektów, słownik najważniejszych pojęć, a także katalog firm i produktów związanych z branżą. Na wszystkie pojawiające się pytania odpowie nasz Specjalista. Zachęcamy do częstych odwiedzin!


30.05.2023
INFORMACJE DLA PRZECHOWAWCÓW
" [...] Działalność gospodarczą w zakresie przechowania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców mogą prowadzić jedynie przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania takiej działalności. Aby uzyskać wpis do rejestru musisz spełnić następujące warunki: prowadzić działalność gospodarczą w określonej formie prawnej;posiadać odpowiednią do rozmiarów planowanej działalności bazę organizacyjno – techniczną, która zapewni właściwe warunki przechowania i udostępniania dokumentacji;przygotować regulamin usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej wpisem;zatrudnić do obsługi dokumentacji osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową;w skład zarządu Twojej firmy nie mogą wchodzić osoby karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko mieniu. Wniosek o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych złóż w urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce wykonywania Twojej działalności. Nie ma jednego obowiązującego wzoru wniosku. Wystarczy, że wskażesz w nim wszystkie informacje wskazane w art. 51c ust. 1-3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej „ustawą archiwalną”. Wszystkie niezbędne informacje w zakresie uzyskania wpisu, znajdziesz również na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych marszałek województwa wydaje zaświadczenie o wpisie. O uzyskaniu przez Ciebie wpisu do rejestru przechowawców marszałek województwa zawiadomi również nas. Po otrzymaniu tej informacji od marszałka województwa, wpiszemy twoją firmę do Ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych (pdf, 1,55 MB). Prowadzona przez Ciebie działalność w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców podlega kontroli marszałka województwa. Pierwszą kontrolę marszałek województwa przeprowadzi nie później niż przed upływem roku od dnia dokonania wpisu. [...] "
...
zobacz więcej
strzałka do góry