Archiwistyka_tlo
03.03.2021
JAK PRZYGOTOWAĆ ARCHIWUM SAMORZĄDOWE I PAŃSTWOWE DO KONTROLI LUB AUDYTU POD WZGLĘDEM ZASAD PRZYJMOWANIA, PRZECHOWYWANIA I ZABEZPIECZANIA DOKUMENTACJI?
Jak przygotować archiwum..., szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 8.03.2021, godz. 9.00 - 13.00, cena 295 zł PROGRM   Kilka słów o różnicy między archiwum zakładowym i składnicą akt oraz zasadach i terminologii archiwalnej.Jak zorganizować i przygotować działalność archiwum zgodnie z przepisami prawa. Jakie wymagania formalne dla archiwów wynikają z prawa archiwalnego i jakie są ich konsekwencje dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych ich nie spełnienia.Nadzór nad dokumentacją i prawo do przeprowadzania kontroli archiwów przez archiwa państwowe.Podział zadań i kompetencji w podmiocie i ich wpływ na zarządzanie dokumentacją.Rodzaje dokumentacji współczesnej i różnice w jej prowadzeniu i przechowywaniu.Cele i zadania archiwum/składnicy.Prawa i obowiązki personelu archiwum ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgodnie z przepisami.Dostęp do pomieszczeń archiwum. Zabezpieczenie pomieszczeń przed osobami trzecimi, siła wyższą i zdarzeniami nagłymi.Proces przejmowania dokumentacji do archiwum instytucji.Wymogi lokalowe i techniczne zabezpieczenia dokumentacji.Szacowanie ryzyk w prowadzeniu archiwum.Gromadzenie i układ dokumentacji w magazynach archiwalnych. Co powinno się znaleźć w archiwum, czego nie wolno już przechowywać, a czego nie wolno przejmować do magazynów archiwalnych.Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji.Zasady i warunki przeprowadzania kontroli ze szczególnym uwzględnieniem trybu zdalnego. Co należy i można sprawdzić w zakresie bezpośredniej, osobistej kontroli w pomiocie kontrolowanym a co w trybie zdalnym.Uprawnienia i obowiązki kontrolerów i podmiotu kontrolowanego.Najczęściej stwierdzane uchybienia w prawidłowym przyjmowaniu, przechowywaniu i zabezpieczeniu dokumentów archiwalnych.Przyjęcie protokołu kontroli, uzgadnianie.Wystąpienie pokontrolne.Realizacja zaleceń pokontrolnych.Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentacji archiwalnej niezgodnie z przepisami archiwalnymi, zasadami bhp i ppoż.
...
zobacz więcej
strzałka do góry