Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne
III Studencka..., Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej, platforma TEAMS, 15 czerqwca 2023. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.Cyt. za RynekInformacji: " [...] Dostępność to dostosowywanie elementów i treści na stronie, tak aby mogły z nich korzystać osoby z niepełnosprawnościami m.in. ruchu, słuchu czy wzroku.  Dostępność informacji to nie to samo co otwarte źródła informacji (OSINT). Open Source Intelligence to wykorzystywanie publicznie dostępnych informacji. Dostępność to działania mające na celu sprawienie, by każdy miał do nich równy dostęp niezależnie od stanu zdrowia. [...] '
... zobacz więcej
05.06.2023
" [...] Działalność gospodarczą w zakresie przechowania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców mogą prowadzić jedynie przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania takiej działalności. Aby uzyskać wpis do rejestru musisz spełnić następujące warunki: prowadzić działalność gospodarczą w określonej formie prawnej;posiadać odpowiednią do rozmiarów planowanej działalności bazę organizacyjno – techniczną, która zapewni właściwe warunki przechowania i udostępniania dokumentacji;przygotować regulamin usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej wpisem;zatrudnić do obsługi dokumentacji osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową;w skład zarządu Twojej firmy nie mogą wchodzić osoby karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko mieniu. Wniosek o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych złóż w urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce wykonywania Twojej działalności. Nie ma jednego obowiązującego wzoru wniosku. Wystarczy, że wskażesz w nim wszystkie informacje wskazane w art. 51c ust. 1-3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej „ustawą archiwalną”. Wszystkie niezbędne informacje w zakresie uzyskania wpisu, znajdziesz również na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych marszałek województwa wydaje zaświadczenie o wpisie. O uzyskaniu przez Ciebie wpisu do rejestru przechowawców marszałek województwa zawiadomi również nas. Po otrzymaniu tej informacji od marszałka województwa, wpiszemy twoją firmę do Ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych (pdf, 1,55 MB). Prowadzona przez Ciebie działalność w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców podlega kontroli marszałka województwa. Pierwszą kontrolę marszałek województwa przeprowadzi nie później niż przed upływem roku od dnia dokonania wpisu. [...] "
... zobacz więcej
30.05.2023
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Studia II Stopnia, rejestracja od 1 czerwca br. Bardzo perspektywiczny kierunek, wpisujący się w, ostatnio bardzo popularny, trend historii stosowanej.
... zobacz więcej
30.05.2023
Archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji. Natomiast infobrokerzy, korzystając z technik OSINT, dostarczają na zlecenie usługę informacyjną.
... zobacz więcej
19.05.2023
Archiwalne ABC..., webinarium, 29 maja 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zl netto/os. (zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 23 maja br.)  Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt. • Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. • Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. • Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją. • Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych. • Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania prawa archiwalnego. • Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. 
... zobacz więcej
15.05.2023
 Dokumentacja pracownicza po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 roku. Nowe dokumenty kadrowe i zmieniona struktura akt osobowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinar, 22 maja 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł netto/os., (zgłoszenia do 16 maja br.)   1. Przykład postanowień/procedury w regulaminie pracy i dokumentach powiązanych w zakresie kontroli przez pracodawcę obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych substancji działających podobnie do alkoholu. 2. Przykłady dokumentów będących następstwem zmian w Kodeksie pracy, a dotyczących pracy zdalnej: a) Przykład polecenia pracodawcy o wykonywania pracy zdalnej. b) Przykład regulacji w zakresie wykonywania pracy zdalnej (przykład procedury/ regulaminu). c) Przykład zapisów w umowie o pracę lub innych uzgodnień o czasowe wykonywanie pracy zdalnej. d) Przykład wiążącego wniosku każdej ze stron o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. e) Przykład postanowień w zakresie przesłanek ustalania wysokości takiego ekwiwalentu lub ryczałtu w związku z kosztami ponoszonymi przez pracownika przy pracy zdalnej. • Przykład wniosku o praca zdalną „okazjonalną” i odpowiedź pracodawcy. 3. Konsekwencje zmian Kodeksu pracy uchwalonych w 8 lutego 2023 r. w wyniku implementacji: a) Postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Zakres omawianych zmian obejmie w szczególności: - Przykład nowych postanowień umowy o pracę, w tym umowy o pracę na okres próbny. - Przykład informacji dodatkowej do umowy o pracę u pracodawcy z regulaminem pracy lub z obwieszczeniem. - Przykład wniosku pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy oraz odpowiedzi pracodawcy na w/w wniosek pracownika. - Przykład wniosku pracownika i odpowiedzi pracodawcy w sprawie uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny. - Przykład polityki szkoleniowej pracodawcy. b) Postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Zakres omawianych zmian obejmie w szczególności: - Przykład wniosku pracownika o urlop opiekuńczy. - Przykład wniosku pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych. - Przykład wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy i przykłady decyzji pracodawcy (w tym przykłady odmowy). - Przykład poleceń pracodawcy naruszających nowe ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. - Przykład decyzji pracodawcy naruszającej nowe zasady trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży i osób korzystających z uprawnień wynikających z funkcji rodzicielskiej. 4. Przykład uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej. 5. Przykład zapisów w regulaminie pracy w zakresie przerw w pracy. 6. Skutki nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nowe kategorie wykroczeń w Kodeksie pracy (kazusy). 7. Dokumentacja pracownicza po nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. poz. 2369; (wprowadzenie nowej części E akt osobowych). 8. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - wynikające z art.94 K.P i szczegółowe zasady z rozporządzenia. Omówienie przykładowych dokumentów w aktach osobowych.
... zobacz więcej
08.05.2023
Przekazywanie materiałów archiwalnych (kat. A) do archiwum państwowego, webinar, 19 maja 2023, godz. 9.00-14.00, cena 389 zł netto/os., (zgłoszenia do 15 maja br.)   1. Regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji w polskim i unijnym porządku prawnym.  2. Formalno-prawny kontekst postępowania z materiałami archiwalnymi. Ustawowy obowiązek przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego – adresaci. 3. Kiedy należy oddać akta kat. A do archiwum państwowego i kto odpowiada w jednostce za realizację procedury?  4. Kontekst przekazania dokumentacji kat. A własnej, obcej, odziedziczonej oraz przy likwidacji jednostki. 5. Analiza etapów procedury: wyodrębnianie dokumentacji podlegającej przekazaniu (studia wstępne, segregacja akt),porządkowanie (układ rzeczowo-chronologiczny akt, formowanie jednostek archiwalnych, itp.), ewidencja (opis akt i spisy zdawczo-odbiorcze odrębne dla rodzajów dokumentacji, wpływ klasyfikacji dziesiętnej, sygnatura archiwum zakładowego a sygnatura przekazywanych archiwaliów),techniczne zabezpieczenie akt (konserwacja, szycie, paginacja/foliacja, teczki/pudła/ teki/tuby). 6. Czynności towarzyszące przekazywaniu materiałów archiwalnych:  kontrola i ekspertyza archiwum państwowego, weryfikacja kwalifikacji archiwalnej, kłopoty z ustaleniem przynależności zespołowej i określenie pertynencji terytorialnej. 7. Możliwości formalne dłuższego przechowywania materiałów archiwalnych u wytwórcy: powierzenie i użyczenie dokumentów. 8. ADE, czyli archiwum dla elektronicznych materiałów archiwalnych. 9. Odpowiedzi na pytania.  
... zobacz więcej
08.05.2023
Dokumentacja przebiegu studiów – prawidłowa ich archiwizacja, webinar, 18 maja 2023, godz. 9.30-13.30, cena 379 zł netto/os., (zgłoszenia do 15 maja br.)  " [...] Przekrojowe omówienie zmian prawnych w systemie dokumentacji przebiegu studiów i dokumentacji kształcenia doktorantów.Uaktualnienie wiedzy prawnej w czasie dynamicznych nowelizacji i zapowiedzi dalszych zmian.Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania swojej pracy.Wskazanie zasad tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji przebiegu studiów.Omówienie jakie dokumenty powinna zawierać teczka akt osobowych studenta a jakie nie powinny się w niej znaleźć.Poznanie zasad uwierzytelniania dokumentacji, sprostowania dyplomu lub innych dokumentów.Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia. [...] "
... zobacz więcej
08.05.2023
 Jak archiwizować dokumentację w szkole i w placówce oświatowej?, webinar, 18 maja 2023, godz. 9.00-14.00 , cena 389 zł netto/os. , (zgłoszenia do 12 maja br.)  " [...] Cele i korzyści   • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu: - praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt, - korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt, zakładania teczek i prowadzenia spisów spraw, - porządkowania dokumentacji, - ewidencjonowania dokumentacji, - brakowania dokumentacji niearchiwalnej. • W trakcie szkolenia uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia praktyczne.  • Możliwość zadawania pytań oraz indywidualnych konsultacji. [...] " 
... zobacz więcej
08.05.2023
"Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP zrzesza osoby, które zainteresowane są kwestiami z zakresu kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji oraz edukacji archiwalnej adresowanej do ogółu społeczeństwa, a realizowanej w formie lekcji archiwalnych, warsztatów, prelekcji, spotkań edukacyjnych. Są to osoby, dla których budowanie relacji z otoczeniem, promocja archiwów i popularyzacja ich zasobu są bardzo istotnym elementem pracy zawodowej. Celem SEA jest podnoszenie świadomości potrzeby kształcenia ustawicznego archiwistów a także realne oddziaływanie na zakres edukacji archiwalnej w Polsce. Wśród form działalności należy wyróżnić organizację i udział w konferencjach naukowych i szkoleniowych, wsparcie merytoryczne i organizacyjne studentów archiwistyki w podejmowanych inicjatywach, liczne publikacje z zakresu edukacji i promocji archiwów. Sekcja w swych działaniach współpracuje z Forum Edukatorów Archiwalnych."
... zobacz więcej
25.04.2023
"Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP skupia archiwistów uczelni wyższych i placówek naukowo – badawczych, w tym PAN oraz muzeów i teatrów. Zajmuje się opracowywaniem standardów pracy archiwów uczelnianych i archiwów instytucji kultury, organizuje coroczne konferencje, uczestniczy w konsultacjach społecznych aktów prawnych, jest platformą wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska. Działa na rzecz popularyzacji zasobów archiwów naukowych i podnoszenia statusu ich pracowników."
... zobacz więcej
25.04.2023
"Sekcja Archiwistów Samorządowych SAP skupia osoby zainteresowane problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych wszystkich szczebli. Jest platformą integracji środowiska archiwistów, dokumentalistów i zarządców dokumentacji oraz wymiany ich doświadczeń. Uczestniczy również w konsultacjach społecznych aktów prawnych i  opracowaniu standardów pracy archiwów."
... zobacz więcej
25.04.2023
"Sekcja Archiwów Zakładowych SAP zrzesza archiwistów zajmujących się prowadzeniem archiwów zakładowych w urzędach,  instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach społecznych. Stanowi platformę wymiany doświadczeń na temat gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, ewidencjonowania i brakowania dokumentacji, a także jej digitalizacji i upowszechniania w zakładach pracy. Sekcja organizuje coroczne seminarium poświęcone aktualnym problemom funkcjonowania archiwów zakładowych. Uczestniczy też w konsultacjach społecznych aktów prawnych i opracowaniu standardów pracy archiwów."
... zobacz więcej
25.04.2023
Cele Sekcji Archiwów Rodzinnych SAP: – Wspieranie tworzenia i funkcjonowania archiwów rodzinnych; – Promowanie idei archiwów rodzinnych; – Rozpoznawanie archiwaliów przechowywanych w archiwach publicznych, wyznaniowych i społecznych, a stanowiących źródło informacji o życiu i działalności konkretnych, również „zwyczajnych” ludzi; – Rozpoznawanie możliwości i uwarunkowań prawnych budowania archiwów rodzinnych; – Poznawanie zjawiska poufności, intymności, sensytywności archiwaliów rodzinnych i danych o konkretnych osobach w archiwach wszelkiego rodzaju; – Prowadzenie badań nad archiwami rodzinnymi istniejącymi dziś i dawniej, ich zawartością i oddziaływaniem; – Uczestnictwo archiwistów rodzinnych w działaniach crowdsourcingowych na rzecz archiwów publicznych; – Integrowanie środowiska archiwistów rodzinnych; – Gromadzenie danych o istniejących archiwach rodzinnych.
... zobacz więcej
25.04.2023
Sytuacja na rynku pracy staje się ponownie coraz trudniejsza, koszty życia stale rosną, każdy więc szuka możliwości dodatkowego zarobku. Świetną alternatywą tutaj jest gig-economy, sporo osób dorabia do pensji poprzez jedną z platform, dla coraz większej grupy pracowników jest też to jedyne źródło utrzymania. Ciekawym sposobem zarabiania jest praca poprzez Mechanicznego Turka, platformę oferującą nieskomplikowane prace przy komputerze. Można też zarabiać na prezentacjach w PowerPoint. Na razie też nie do końca jasne jest, w jakim stopniu na rynek pracy wpłynie sztuczna inteligencja, głównie ChatGPT, ale nie tylko, bo narzędzi AI są setki, jeżeli nie tysiące. Póki co jednym z zawodów przyszłości jest Prompt Engineer, czyli inżynier podpowiedzi, którego zadaniem, kolokwialnie mówiąc, jest efektywna i jak najbardziej skuteczna konwersacja z AI.
... zobacz więcej
17.04.2023
KevinSims18, Top 40 Ways to Make Money With ChatGPT Today Feb. 22, 2023 ChatGPT is a powerful tool for entrepreneurs looking to make money with AI. With ChatGPT, you can create automated conversations, natural language processing applications, and virtual assistant bots quickly and easily. With the help of ChatGPT, you can monetize your AI-based projects and provide valuable services to clients. From automated customer service to virtual assistants, ChatGPT makes it easy to generate revenue through AI-based solutions.
... zobacz więcej
03.04.2023
Młodszy archiwista, oferta ważna do 29 marca br., wynagrodzenie zasadnicze ok. 4000,00 zł brutto Do spraw: opracowania, ewidencji i realizacji kwerend w Oddziale I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego
... zobacz więcej
20.03.2023
Research personalny obecnie nabiera coraz większego znaczenia i bardzo często decyduje o sukcesie firmy na rynku. Zasadniczo infobrokerzy nie przeprowadzają researchu personalnego, to domena działów HR, zajmują się natomiast OSINT-em, który jest kluczem do weryfikacji klientów, firm i instytucji. W temacie powstało oczywiście mnóstwo różnych materiałów, publikacji i książek, na temat controllingu personalnego powstało też sporo prac magisterskich i licencjackich, tutoriali w serwisie YouTube oraz prezentacji.
... zobacz więcej
15.03.2023
Bardzo ciekawy portal poświęcony sfragistyce.
... zobacz więcej
08.03.2023
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEG, szkolenie on-line (platforma Teams), 16.03.2023, godz. 10:00 - 13:00, cena    250,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 307,50 ZŁ)  W programie szkolenia m. in.: – podstawy prawne i wynikające z nich niejasności; – terminy przekazywania materiałów archiwalnych; – pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia; – zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej); – ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane); – przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.) – sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji – procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania) – konsultacje Każdy uczestnik otrzyma przygotowaną prezentację.
... zobacz więcej
02.03.2023
Informacja w biznesie decyduje o przewadze konkurencyjnej, a to przesądza o sukcesie. Temat wprawdzie nie dotyczy, przynajmniej wprost, archiwistów, ale infobrokerów już tak. Zdrowa konkurencja jest rzeczą pożądaną (dlatego np. buduje się sklepy dużych sieci obok  siebie), jednak nie wszyscy są uczciwi i trzeba mieć tego świadomość.
... zobacz więcej
02.03.2023
OPSEC, najogólniej mówiąc, oznacza ochronę własnej tożsamości, i stanowi przeciwieństwo OSINT-u. Natomiast dla archiwistów szczególnie jeden aspekt OPSEC-u jest interesujący; kwestia niszczenia dokumentów, i generalnie dostępu do nich (TRASHINT). Mimo coraz większej świadomości społeczeństwa, nadal dokumenty z danymi osobowymi osób cały czas aktywnych znajdowane są np. na śmietniku, czy też po prostu porzucone lub przechowywane np. w garażu, z którego każdy może je wynieść. Ważne dokumenty, np. akta prokuratorskie, mogą też zostać ukradzione, np. podczas przewożenia na tylnym siedzeniu samochodu. Tymczasem to jest trochę tak, jak z pozostawionym na chwilę laptopem, np. w pociągu; urządzenie pozostawione przez nas nawet na chwilę, nie jest już naszym urządzeniem; istnieją pendrivy, które potrafią zastąpić klawiaturę...
... zobacz więcej
02.03.2023
"SAMODZIELNA ARCHIWIZACJA / SELF-ARCHIVING – praktyka polegająca na udostępnianiu publikacji w sposób otwarty poprzez zdeponowanie ich w otwartym repozytorium (Suber P., Otwarty dostęp, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014)."
... zobacz więcej
27.02.2023
Jak już wiele razy wspominałem na łamach niniejszego serwisu, biały wywiad (OSINT) swoją specyfiką przypomina pracę archiwisty, który przecież też dokonuje kwerendy i zbiera informację w ramach studiów wstępnych. Poza tym w dzisiejszych czasach znajomość technik OSINT-owych może okazać się bardzo przydatna archiwistom cyfrowym. Dlatego do tematu będę co jakiś czas powracał, podając nowe narzędzia.
... zobacz więcej
27.02.2023
Marcin Roszkowski, Wybrane narzędzia zarządzania informacją osobistą, w: WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 2-3(22/23), WRZESIEŃ 2007 Temat ważny, nie tylko dla archiwistów i infobrokerów, ale dla wszystkich ceniących swój czas. (Niektóre wymienione serwisy mogą już nie działać, ale wiedza w większości jest nadal aktualna)                    
... zobacz więcej
24.02.2023
Internetowa baza przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej na terenie całego kraju. To o tyle ważne, że ZUS nie uznaje dokumentów od przechowawców nie zgłoszonych do rejestru.
... zobacz więcej
23.02.2023
"Ponad dwa miliony Polaków wciąż nie ma ustalonego kapitału początkowego, który istotnie wpływa na wysokość emerytury. Mają do niego prawo osoby, które rozpoczęły pracę przed 1999 rokiem. Do ustalenia kapitału początkowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga świadectw pracy i informacji o zarobkach. Te jednak w wielu przypadkach są dzisiaj albo niedostępne, albo nieuznawane przez ZUS. NIK uważnie przygląda się temu problemowi.[...] "
... zobacz więcej
11.02.2023
OPSEC, najogólniej mówiąc, oznacza ochronę własnej tożsamości, i stanowi przeciwieństwo OSINT-u. Natomiast dla archiwistów szczególnie jeden aspekt OPSEC-u jest interesujący; kwestia niszczenia dokumentów , i generalnie dostępu do nich. Mimo coraz większej świadomości społeczeństwa, nadal dokumenty z danymi osobowymi osób cały czas aktywnych znajdowane są np. na śmietniku, czy też po prostu porzucone lub przechowywane np. w garażu, z którego każdy może je wynieść. Ważne dokumenty, np. akta prokuratorskie, mogą też zostać ukradzione, np. podczas przewożenia na tylnym siedzeniu samochodu. Tymczasem to jest trochę tak, jak z pozostawionym na chwilę laptopem, np. w pociągu; urządzenie pozostawione przez nas nawet na chwilę, nie jest już naszym urządzeniem; istnieją pendrivy, które potrafią zastąpić klawiaturę...
... zobacz więcej
07.02.2023
"Poznaj swoją przeszłość, zrozum swoją przyszłość" GEDmatch to darmowa baza genealogiczna, która z pomocą markerów DNA pozwala dotrzeć do naszych przodków o osób spokrewnionych. Genealogia służy również ustalaniu spadkobiercy, GEDmatch sprawdza się również na tym polu. Narzędzia ma także swoją społeczność; genealogia ostatnio zyskuje na popularności, coraz więcej osób poszukuje swoich korzeni, a w obecnej sytuacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie coraz więcej osób będzie poszukiwać swoich krewnych.
... zobacz więcej
01.02.2023
Temat jest poważny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Generalnie zasady cyberbezpieczeństwa możemy stosować na czterech poziomach, w przypadku samorządu wystarczy stopień drugi, który oznacza zachowanie elementarnej cyberhigieny, czyli inaczej mówiąc, proste, rutynowe czynności mające na celu minimalizację cyberzagrożeń.
... zobacz więcej
01.02.2023
"System do anonimizacji to narzędzie, który służy do automatyzacji ukrywania danych osobowych oraz innych informacji wrażliwych z obrazów dokumentów. Od wejścia unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – RODO – anonimizacja danych stała się powszechnie znanym procesem. Jej automatyzacja dla wielu firm jest kluczowa, z powodu ilości przetwarzanych danych osobowych. Właśnie dla takich firm stworzyliśmy anonimizator, który gwarantuje szybką, sprawną anonimizacje danych. [...] "
... zobacz więcej
21.01.2023
OSINT zyskuje obecnie stale na znaczeniu, jest to proces, który na na Zachodzie zaczął się w latach sześćdziesiątych, i stosunkowo niedawno dotarł do Polski. Informacja jest paliwem XXI w., z którego znaczenia i potencjału ciągle tylko nieliczni zdają sobie sprawę. Niektóre zaś uczelnie łączą archiwistykę z infobrokerstwem, specyfika zawodu jest bardzo podobna, i przypomina, moim zdaniem, kwerendę archiwalną czy nawet studia wstępne.
... zobacz więcej
16.01.2023
Temat języków obcych, bardziej lub mniej pożądanych na rynku pracy, powraca jak bumerang. Współcześnie prym tutaj wiedzie oczywiście język angielski, język m. in. archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokeringu, który nawiasem mówiąc ma mnóstwo odmian, tutaj skupimy się więc na tzw. BBC English; wcześniej był to, nadal popularny i ważny dla archiwstów, język francuski, który z kolei wyparł, wciąż bardzo ważną dla archiwistów i historyków, łacinę. Poniższe serwisy pomogą, być może, wybrać języki do nauki, i pokażą stopień pokrewieństwa językowego.
... zobacz więcej
09.01.2023
"Digital technologies can recover writing on ancient manuscripts that the human eye cannot see due to damage, deterioration or erasure and can preserve these writings for future generations. EMEL and its affiliated experts offer creative solutions to digitally recover and record vulnerable cultural heritage."
... zobacz więcej
28.12.2022
The history of the 20th century has been marked by the appearance of totalitarian ideologies and regimes. Communism, Fascism, and Nazism have brought immeasurable suffering and countless victims, even in the parts of the word not subjected to their rule. All those ideologies thrived on hate, but also caused its growth. And hate was followed by violence.
... zobacz więcej
28.12.2022
W Dark Web można znaleźć wiele ciekawych rzeczy, również z punktu widzenia archiwisty i infobrokera... "The dark web is a subset of the internet that is accessed via special means, such as a TOR browser, and not immediately available from the clear net. The term dark web & darknet are often used interchangeably. For reference during this article, we will refer to the darknet as the network infrastructure, such as the TOR network or I2P network, and dark web as the content aspect that is accessed & viewed by users. [...] "
... zobacz więcej
22.12.2022
Archiwiści państwowi niejednokrotnie mają do czynienia z dokumentami sporządzonymi w dawnej polszczyźnie...  PRACOWNIA SŁOWNIKA POLSZCZYZNY XVI W. "Pracownia została utworzona w 1949 roku z inicjatywy Prof. Marii Renaty Mayenowej. Początkowo funkcjonowały cztery zespoły leksykograficzne: w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Toruniu. Obecnie pracownia mieści się tylko w Toruniu."
... zobacz więcej
22.12.2022
Językiem archiwistyki jest oczywiście angielski, wcześniej był to naturalnie francuski... "Weltsprachen.net bietet Ihnen ausführliche Informationen über die Weltsprachen. Bei diesen 12 Weltsprachen handelt es sich um die meistgesprochenen Sprachen der Welt. [...] "
... zobacz więcej
22.12.2022
Aplikacja mObywatel w nowej odsłonie będzie miała następujące funkcje:uporządkuje wszystkie twoje sprawy urzędowe w jednym miejscu,przypomni o ważnych faktach – na przykład że kończy ci się ważność dowodu osobistego,wypełni za ciebie urzędowe formularze,stworzy zupełnie nowe możliwości: obsłuży szybką płatność czy pełnomocnictwo.
... zobacz więcej
14.12.2022
Zawód archiwisty wiąże się nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji.W świetle prawa informacja jest towarem, który można sprzedać. Na polskim rynku pracy funkcjonują profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin.
... zobacz więcej
14.12.2022
Miazga A., Dziadowicz K., Pistelok P., 2022, Cyfryzacja urzędów miast, [w:] B. Martela (red), Zarządzanie i finanse publiczne. Raport o stanie polskich miast, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa–Kraków Publikacja w wersji elektronicznej. "Raport przedstawia ogólny obraz poziomu cyfryzacji urzędów miast, w tym m.in. stosowane rozwiązania i technologie cyfrowe oraz stan kompetencji cyfrowych, opisuje bariery przed jakimi stoją ośrodki miejskie w drodze do cyfryzacji oraz możliwy wpływ pandemii na ten proces. Dalsza część poparta badaniem pogłębionym skupia się na obszarze wybranych miejskich e-usług, w ramach których zostanie omówione dobra praktyka – studium przypadku portalu e-usług Warszawy. Opracowanie bazuje m.in. na własnych badaniach ankietowych, pogłębionych badaniach e-usług w 38 dużych miastach dysponujących największym potencjałem w zakresie technologii ICT, danych zebranych przez GUS i Sieć Obywatelską Watchdog Polska oraz studium przypadku dobrej praktyki (portal e-usług Warszawy). Z raportu dowiemy się m.in., że miasta do problematyki transformacji cyfrowej wciąż przykładają stosunkowo niewielką wagę (brak dokumentów strategicznych poświęconych cyfryzacji), jednak najgorzej ta sytuacja wygląda w małych ośrodkach, produkty i usługi chmurowe powoli upowszechniają się w administracji lokalnej, a co czwarty urząd miasta nie ma ani jednej e-usługi, dzięki której można by daną sprawę w całości zrealizować online."
... zobacz więcej
14.12.2022
Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów, redakcja Wojciech Łachowski, Kraków–Warszawa 2021 Publikacja w wersji elektronicznej. " [...] Informacje zawarte w publikacji będą przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom urzędu miejskiego mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. W podręczniku m.in.: Charakterystyka wyzwań transformacji cyfrowej, Składowe oceny gotowości urzędu do zarządzania danymi, Vademecum Pełnomocnika Danych Miejskich, Zasady pozyskiwania, udostępniania i integracji danych (również w świetle RODO), Gotowe wzory zapisów umów i OPZ zabezpieczające miasto przed pułapkami w zakresie własności danych, Przykłady efektywnego zarządzania w oparciu o dane, Opis kosztów i ograniczeń otwierania danych, Wzór formularza inwentaryzacji danych miejskich. [...] "
... zobacz więcej
14.12.2022
E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, wyd. UMCS, Lublin 213, ss. 384 Publikacja w wersji elektronicznej.    
... zobacz więcej
06.12.2022
Współczesny..., Podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja urzędowa i biznesowa, red. Dorota Filar, wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 414 Publikacja w wersji elektronicznej. "Jednym z najbardziej wartościowych „towarów” jest dziśsprawnie skonstruowana i szybko dostarczona informacja. Dotyczyto także działań marketingowych: zauważalne jest stopniowe przeno-szenie akcentu z konkurowania za pomocą klasycznych instrumentówpromocji (cena, jakość) na konkurowanie w sferze informacji. Zła dys-trybucja informacji usuwa podmiot na margines rynku. Komunikacjamarketingowa staje się zatem walką o zaistnienie i przetrwanie w świadomości odbiorców. [...] "
... zobacz więcej
06.12.2022
Nowe media..., Publikacja podsumowująca projektPracownia nowych Mediów
... zobacz więcej
24.11.2022
Przekazywanie...,Biuletyn Informacji Publicznej, Kuratorium Oświaty w Krakowie
... zobacz więcej
24.11.2022
Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Karniowice  " [...] Gospodarstwo rolne jest przedsiębiorstwem, które powinno posiadać własną dokumentację. Różnorodność działań w gospodarstwie powoduje, że dokumentacja będzie również bardzo urozmaicona. Często to zagadnienie budzi wiele dyskusji, ale większość rolników, którzy korzystają z dotacji jest zmuszona do prowadzenia właściwej dokumentacji w gospodarstwie. Każda własność a w szczególności gospodarstwo rolne, powinno gromadzić dokumentację, którą przekażemy kiedyś swoim następcom. Dobrze prowadzona dokumentacja to właściwe przygotowanie do zawodu i prowadzenia gospodarstwa przez nasze dzieci. Poszczególne dokumenty nie ulegną zniszczeniu i będą łatwo dostępne, gdy umieścimy je w skoroszytach i zgromadzimy w odpowiednich segregatorach. [...] "
... zobacz więcej
12.11.2022
Jak już wielokrotnie wspominałem na łamach niniejszego serwisu, zawód archiwisty jest zbliżony swoją specyfiką do zawodu infobrokera, i stanowi tutaj świetną alternatywę. Profesja powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych w środowisku bibliotekarzy, którzy postanowili zmonetyzować swoje umiejętności, a obecnie zaczyna być coraz bardziej popularna także w Polsce. Na rynku funkcjonują już od jakiegoś czasu firmy infobrokerskie, spotkać można również niezależnych infobrokerów, firmy z różnych branż ostatnio także tworzą stanowiska o tym profilu; infobroker w firmie informatycznej zajmuje się zazwyczaj wyszukiwaniem informacji  z Internetu i z korespondencji z osobami (społecznością) najistotniejszych informacji wg określonego kryterium oraz ich analizą i oceną. Dobry broker: * umiejętnie ustala strategię wyszukiwania * trafnie dobiera źródła informacji * prawidłowo opracowuje i analizuje pozyskane dane
... zobacz więcej
07.11.2022
Łukasz Guza, Zaniżone emerytury. Przez brakdostępu do dokumentacji, w: Business Insider, 3 listopada 2022 "Nawet dwa lata trzeba czekać na udostępnienie dokumentów potwierdzających czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń, które są niezbędne do wyliczenia emerytury. Bez nich ZUS wypłaca świadczenia niższe, niżby przysługiwały. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich system dyskryminuje osoby, którym — nie z ich winy — odebrano możliwość udokumentowania zatrudnienia. Co na to Archiwa Państwowe? [...] "
... zobacz więcej
03.11.2022
Akta osobowe..., w: More Maiorum, 14 sierpnia 2022 " [...] Rzadko wymieniane w kontekście badań genealogicznych teczki osobowe pracowników kryją w sobie bardzo ciekawy zestaw dokumentów dotyczących naszych bliskich. Podobnie, jak w przypadku innych archiwaliów, mogą nas zarówno rozczarować skąpością przekazu, jak i oczarować wielością informacji i ciekawych załączników. Akta osobowe pracowników przez długie lata sporadycznie były kwalifikowane do materiałów archiwalnych – przechowywali je pracodawcy przez 50 lat, dając tym samym pracownikowi możliwość sięgnięcia do nich w czasie aktywności zawodowej i tuż po niej, przy staraniach o emeryturę albo rentę. Wybór tych akt z różnych okresów i z różnych instytucji stanowi obecnie pokaźny zbiór materiałów archiwalnych, w których możemy odkryć życie zawodowe naszych przodków. [...] "
... zobacz więcej
02.11.2022
" [...] Given the speed of change on the web, some might question the wisdom of pulling together such a resource. What’s wrong with the Top 10 tools, or the Top 100? There are only so many resources one can bookmark after all. Such arguments are not without merit. My fear, however, is that they are also shortsighted. I offer four reasons why.To begin, a shortlist betrays the widening spectrum of OSINT practice. Whereas OSINT was once the preserve of analysts working in national security, it now embraces a growing class of professionals in fields as diverse as journalism, cybersecurity, investment research, crisis management and human rights. A limited toolkit can never satisfy all of these constituencies. Second, a good OSINT practitioner is someone who is comfortable working with different tools, sources and collection strategies. The temptation toward narrow specialisation inOSINT is one that has to be resisted. Why? Because no research task is ever as tidy as thecustomer’s requirements are likely to suggest.Third, is the inevitable realisation that good tool awareness is equivalent to good sourceawareness. Indeed, the right tool can determine whether you harvest the right information. Itfollows that the more tools you have in your portfolio, the more flexible your OSINTcapabilities are likely to be.Finally, the process of compiling this handbook is an intelligence exercise in its own right,alerting us to where we are at as a community and the challenges we are likely to face goingforward – not least of which are disinformation, the fracturing of the internet, the proliferationof niche social media platforms, and the urgent need for better tools to monitor and analysethe content they provide. [...] "
... zobacz więcej
29.10.2022
Warsztat..., Joanna Nastalska-Wiśnicka, Oddział Informacji Naukowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, Prezentacja PowerPoint
... zobacz więcej
29.10.2022
W dzisiejszych czasach informacja jest postrzegana jako zasób strategiczny, towar, który można sprzedać, innymi słowy, paliwo XXI wieku. Norbet Wiener określał informację jako, cyt. za K. Liedel "Analiza informacji. Teoria i praktyka": "nazwę treści zaczerpniętej z świata zewnętrznego, w miarę jak się do niego dostosowujemy i przystosowujemy doń swoje zmysły. Proces otrzymywania i wykorzystania informacji jest procesem dostosowywania się do różnych ewentualności środowiska zewnętrznego oraz naszego czynnego życia w tym środowisku." Definicji informacji jest oczywiście dużo więcej, ta jednak wydaje mi się najbardziej trafna. Współcześnie dostęp do informacji, głównie w związku z rozwojem technologii informatycznych, nie stanowi żadnego problemu, natomiast coraz większego znaczenia nabiera selecja, weryfikacja i analiza informacji. Kluczowa jest tutaj, ustalana na samym początku, właściwa strategia wyszukiwawcza.
... zobacz więcej
28.10.2022
Temat dotyczy każdego uczestnika życia gospodarczego w Polsce; chodzi o faktury ustrukturyzowane, które będą obowiązywały od przyszłego roku.  W Polsce z EDI korzystają wszystkie duże sieci handlowe, wiele zakładów produkcyjne i dystrybutorzy. Niektóre sieci handlowe wymieniają ze swoimi dostawcami nawet do kilkudziesięciu tysięcy dokumentów miesięcznie. Wśród największych użytkowników EDI w Polsce należy wymienić sieci takie jak Biedronka, Auchan, Carrefour, Lidl, Castorama, OBI, Rossmann. Tylko tych kilku gigantów handlu detalicznego w Polsce wraz ze swoimi dostawcami tworzy sieć firm-użytkowników EDI o skali kilku tysięcy.EDI leży u podstaw Rynku Elektronicznego - technologii stanowiącej podłoże takich strategii, jak Stałe Uzupełnianie Zapasów (Continuous Replenishment) w sektorze detalicznym, JIT (Just-In-Time) w sektorze produkcyjnym, śledzenie transportu w dystrybucji, oraz płatności elektroniczne w każdym ze środowisk rynkowych.
... zobacz więcej
14.10.2022
Zawód infobrokera, brokera informacji, czy po prostu researchera, swoją specyfiką jest zbliżony do profesji archiwisty, i cały czas zyskuje na znaczeniu. Na rynku, oprócz samodzielnych infobrokerów, funkcjonują różne firmy i kancelarie infobrokerskie, ostatnio też firmy z różnych branż zaczęły zatrudniać infobrokerów. Wprawdzie pierwszymi infobrokerami byli biblioterze w USA, którzy w latach 60-tych ubiegłego wieku postanowili zmonetyzować swoje usługi, jednak współcześnie, głównie w związku z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, ich wiedza jest, moim zdaniem, niewystarczająca (aczkolwiek wśród infobrokerów spotkać można ludzi różnych, często dość zaskakujących, profesji https://www.spi.org.pl/czlonkowie/). Oczywiście najlepiej, żeby infobroker posiadał wykształcenie informatyczne, ale archiwistyka jako nauka interdyscyplinarna (prawo, historia, nauki informacyjne itp.) daje tutaj też niezłe podstawy. ...I stary banał; najlepiej uczymy się w praktyce!
... zobacz więcej
14.10.2022
"Już 12 października 2022 r. zainaugurujemy nowy cykl międzynarodowych wykładów archiwalnych „Konarski Lectures”. Gościem specjalnym pierwszej edycji będzie prof. Luciana Duranti – teoretyk archiwistyki, profesor archiwistyki i dyplomatyki w School of Library, Archival and Information Studies na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. [....]  Zapraszamy do udziału w wydarzeniu w szczególności archiwistów, historyków, studentów archiwistyki, historii i dziedzin pokrewnych oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Wydarzenie odbędzie się w auli w budynku Starej Biblioteki na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w godzinach 12:00-16:00. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa, zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz ewentualnie nazwę reprezentowanej instytucji, prosimy przesyłać na adres: mzawadka@archiwa.gov.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. " Zobacz program (pdf, 0,4 Mb )
... zobacz więcej
06.10.2022
"Płatne praktyki absolwenckie, praktyki studenckie, wolontariat i staże dla osób bezrobotnych Serdecznie zapraszamy na płatne praktyki absolwenckie, praktyki studenckie, wolontariaty oraz staże dla bezrobotnych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Sieć Archiwów Państwowych tworzą 33 archiwa na terenie Polski, w których przechowywane są cenne zbiory, stanowiące niezastąpione źródło wiedzy dla historyków i obywateli. Są one publicznie dostępne i służą każdemu z nas. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda praca w nowoczesnej instytucji, zapoznać się z archiwistyką, przyjrzeć się mającej w niej miejsce rewolucji cyfrowej, albo po prostu spróbować swoich sił w zespole profesjonalistów, w serdecznej atmosferze – praktyki, staże, wolontariaty oraz staże dla osób bezrobotnych w NDAP są dla Ciebie. Jesteśmy w Warszawie, na Mokotowie, w zabytkowym budynku w samym sercu miasta. Jest nas około osiemdziesięcioro i, podzieleni na 6 jednostek organizacyjnych, zajmujemy się obsługą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także koordynowaniem działań sieci archiwów państwowych, oraz podejmowaniem i przygotowywaniem istotnych decyzji na temat ich działalności. [...] "
... zobacz więcej
06.10.2022
"Poradnik Deep Web to źródło podstawowych informacji na temat Deep Web, powstałe w ramach pracy dyplomowej dotyczącej korzystania z zasobów Deep Web przez studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UJ. Jeżeli nie wiesz, czym jest Deep Web, ale często spotykasz się z tym terminem →  koniecznie sprawdź zakładkę „Informacje podstawowe”! Jeżeli wiesz, czym jest Ukryta Sieć, ale masz problemy z trafieniem do niej → zapoznaj się ze źródłami! Musisz skorzystać z systemu MAK BN, a według Ciebie wygląda na skomplikowany i nieprzyjazny? → w MAK BN znajdziesz kilka sposobów na oswojenie się z nim! Jeżeli natomiast Twoim głównym problemem są kwestie techniczne → przekrojowy wykaz narzędzi wraz z ich funkcjonalnościami powinien znacząco pomóc!"
... zobacz więcej
05.10.2022
 " [...]  System kancelaryjny ustala metody rejestrowania oraz znakowania pism i akt sprawy. System bezdziennikowy - bezrejestrowy polega na bezpośrednim operowaniu pismami i aktami spraw bez jakiegokolwiek rejestrowania i kwitowania w wewnętrznym obiegu. Pisma i akta oznacza się odpowiednim znakiem według wykazu akt i pod tym znakiem przechowuje w registraturze (komórce organizacyjnej, która daną sprawę prowadzi), a następnie w skład-nicy akt. Wyjątkiem od tej zasady są pisma i akta szczególnie ważne, przesyłki polecone i wartościowe, które ewidencjonuje się na specjalnym formularzu, tzw. kontrolce ważniejszych wpływów. System bezdziennikowy - rejestrowy również zakłada wyeliminowanie wszelkich zapi-sów i pokwitowań, jednakże w tym systemie pracownik jednorazowo rejestruje każdą nowo powstałą sprawę na podstawie pierwszego w tej sprawie pisma zewnętrznego lub wewnętrz-nego, które - jak i wszystkie następne pisma w tej sprawie - otrzyma ten sam znak. Do reje-stracji spraw służy tzw. spis spraw. W systemie bezdziennikowym dziennik prowadzi się je-dynie dla pism i akt tajnych. System dziennikowy występuje w dwóch odmianach: jako system dwudziennikowy i jednodziennikowy. W systemie dwudziennikowym do rejestracji pism wykorzystuje się dwa dzienniki podawcze (kancelaryjne). Jeden dziennik przeznaczony jest do rejestracji pism wpływających, drugi - do rejestracji pism wysyłanych. System jednodziennikowy ogranicza się do jednego dziennika podawczego. Pisma wpływające rejestruje się z lewej strony, pisma wysyłane - z prawej. [...] "
... zobacz więcej
05.10.2022
Ruszyła rejestracja na Konwent!Zarejestruj się już dziś!Przypominamy, że tegoroczny Konwent obejmuje dwa dni spotkań: 20 października - panel ekspercki i debata komentatorska 21 października - warsztaty #DataProtectionMixer Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://www.konwentodo.pl/rejestracjaLiczba miejsc ograniczona#RODO #rejestracja #KonwentODO #ochronadanych #Forsafe #zapisy
... zobacz więcej
29.09.2022
Ogłoszenie pochodzi z Biura Karier UMK.  Firma Neuca S.A. poszukuje osobę na stanowisko:Praktykant/ka w Archiwum Zakładowym Podczas praktyk dowiesz się jak:*segregować oraz archiwizować dokumenty,*weryfikować dokumentacje medyczną,*rozkładać dokumentacje na półkach,*opisywać niezgodności,*dbać o odpowiednie przechowywanie dokumentów.
... zobacz więcej
29.09.2022
Praca zbliżona specyfiką do profesji archiwisty, chociaż raczej chodzi tu o coś w rodzaju wirtualnego sekretariatu. Oferta moim zdaniem jak najbardziej godna uwagi archiwiistów, podczas gdy inne tego typu  platformy wymagają jednoosobowej działalności gospodarczej i wystawiania faktur za poszczególne projekty, wspomniana platforma oferuje stabilne zatrudnienie i miesięczną pensję.  Comprehensive trainingPersonal contact person during peak hoursFree time managementPunctual payment on a monthly basisNo project workGuaranteed hoursHomeoffice
... zobacz więcej
26.09.2022
"EBSCO jest wiodącym dostawcą naukowych baz danych, rozwiązań z zakresu zarządzania subskrypcją czasopism elektronicznych i pakietów elektronicznych, usług dotyczących rozwoju kolekcji książek i zarządzania zakupami, a także głównym dostawcą technologii bibliotecznych, książek elektronicznych i rozwiązań w zakresie decyzji klinicznych dla uniwersytetów, szkół wyższych, szpitali, korporacji, rządów, szkół podstawowych i bibliotek publicznych na całym świecie.[...} "
... zobacz więcej
26.09.2022
Andrzej Blikle, Jarosław Deminet, Komputerowa edycja dokumentów dla średniozaawansowanych, Warszawa, ss. 100  Publikacja w wersji eleektronicznej Rewelacyjne, zupełnie nieszablonowe podejście do tematu. Książka napisana przez znanego cukernika, a jednocześnie profesora matematyki, Andrzeja Blikle głównie dla pracowników jego rodzinnej firmy. Polecam każdemu użytkownikowi komputera!
... zobacz więcej
14.09.2022
Nadzór archiwalny - ogół działań podejmowanych przez archiwa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego.   "Narodowy zasób archiwalny - zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach narodowy zasób archiwalny to wszelkiego rodzaju akta (niezależnie od formy wytworzenia), które mają znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności państwa polskiego, jego poszczególnych organów i jednostek organizacyjnych, o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego oraz o działalności o charakterze politycznym, wyznaniowym, kulturze, sztuce itd."    
... zobacz więcej
14.09.2022
"Obecnie w Archiwach Państwowych prowadzona jest przede wszystkim konserwację zachowawczą, restaurację i konserwację ratunkową oraz w niezbędnych przypadkach konserwatorskie przygotowanie archiwaliów do procesu digitalizacji. [...] "
... zobacz więcej
10.09.2022
"Misją Archiwów Państwowych jest m.in. trwałe zachowanie świadectw przeszłości w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Każdego dnia nasi archiwiści dokładają wszelkich starań, aby właściwie przechowywać i zabezpieczać powierzone nam dokumenty. Nie jest to łatwe zadanie. Materiały archiwalne są narażone na liczne zagrożenia, takie jak: naturalny proces starzenia się  materiałów archiwalnych (np. pergaminu, papieru, klisz, dyskietek, dysków itp.),niewłaściwy sposób przechowywania materiałów archiwalnych (np. ustawianie materiałów archiwalnym sposobem bibliotecznym),niewłaściwe środowisko (nieodpowiednie warunki klimatyczne – temperatura, wilgotność, natężenie światła, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia biologiczne itd.),niewłaściwy sposób obchodzenia się z materiałami archiwalnymi,klęski żywiołowe (pożar, powódź, zalanie) i stan wojny.[...] "
... zobacz więcej
10.09.2022
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Lista kontrolna szkodliwych czynników biologicznych mogących występować na stanowisku pracy i podejmowanych działaniach profilaktycznych.
... zobacz więcej
10.09.2022
 W dzisiejszych czasach każdy szuka możliwości dorobienia do pensji, archiwiści nie są tu jakimś wyjątkiem, zwłaszcza że płace w archiwach, przede wszystkim państwowych, są raczej na niezbyt wysokim poziomie... dla porównania, jęśli to w ogóle możliwe, pensja archiwisty w Niemczech  https://de.jobted.com/gehalt/archivar The job marketplace and community that connects and matches companies with remote professionals
... zobacz więcej
16.08.2022
Brakowanie..., oprac. Monika Płuciennik, Małgorzata Ciechanowicz
... zobacz więcej
16.08.2022
Bardzo ciekawa strona, gorąco polecam!
... zobacz więcej
16.08.2022
"Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykorzystuje nowoczesne technologie, aby chronić kulturalne dziedzictwo regionalne. Realizując projekt „Kultura w zasięgu 2.0” doposaża instytucje kultury regionu w nowoczesny sprzęt, digitalizując ich cenne zasoby, a, tworząc nowoczesne internetowe portale  - wprowadza je w globalny zasięg. [...] "
... zobacz więcej
16.08.2022
"A search engine evaluator provides educated feedback and critical insights for search engine companies like Google.  The core of the job is to assign quality ratings for webpages and relevance ratings for search results. The search engine company uses raters' feedback to evaluate if a given tweak in their algorithms should go through or not. [...] "
... zobacz więcej
09.08.2022
"There is a great deal of information on the Internet. Before students use that information, they need to ask whether or not the sources are trustworthy. These questions can help judge Internet sources: Is the source a primary or secondary source? Facts from a primary or firsthand source are often more trustworthy than secondhand information.Is the source an expert on the subject? An expert is someone who is respected in the field and considered an authority.Is the information complete? Is information presented on all sides of an issue, not just facts that support the author’s opinion?Is the information current? Generally, you want the very latest information.Is the source biased? A biased source is one that favors one side or opinion over the others. Because of this, a biased source is not always a reliable source of information. [...]"
... zobacz więcej
09.08.2022
"UHRS seems to be an instant favorite for people getting into online money-making. There are several reasons for this, such as:Easy Signup and you can Quickly start working.Simple Interface. Just start working on whatever is available.Timely payments. UHRS offloads your earnings to the contractors every week without fail (Though your contractor might want to hold on to your payment for some time).If you, too, like the idea of an Internet Judging website where you just log in and begin working on any task that’s available, then you might be interested in these sites below. [...] "
... zobacz więcej
09.08.2022
Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz zająć się przechowywaniem akt osobowych i płacowych? Pamiętaj, że najpierw musisz uzyskać wpis w urzędzie marszałkowskim. Poniżej dowiesz się, jak uzyskać taki wpis.
... zobacz więcej
09.08.2022
"Hello and welcome to the OSINT Dojo! We are a project that aims to guide those new to Open Source Intelligence (OSINT) through the first steps of their journey. Our goal is to provide those new to the OSINT field a number of free resources and simple challenges that build on one another to provide a simple road map for learning more about the field and polishing up related skills while also earning badges to show off your accomplishments. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
Pierwszy w polskim Internecie znany mi portal z ofertami m. in pracy zdalnej w charakterze specjalisty OSINT; infobrokera, brokera informacji, specjalisty białego wywiadu dla różnych firm z całego świata. Oczywiście tutaj też niezbędna jest dobra znajomość angielskiego, ale obecnie (przynajmniej w dużych korporacjach) to w zasadzie standard... Branża swoją specyfiką jest zbliżona do zawodu archiwisty (pierwszymi brokerami informacji byli bibliotekarze, którzy postanowili zmonetyzować swoje umiejętności), a angielski jest m. in językiem archiwistyki...
... zobacz więcej
29.07.2022
" [...] The daily tasks of a remote internet judge or search engine evaluator involve rating search results, evaluating queries, visiting web pages, and answering questions based on a set of guidelines. You will need to know how to navigate websites, search engines, and to find things online. You may have to answer questions that require you to be up-to-date on news, current events, and pop culture. Guidelines vary by project, and detailed training is usually provided. The training consists of examples of what you will see while working on the project. Besides, you can expect to complete a test on your ability to apply the guidelines before getting access to the project work. Although tasks to be completed don’t usually take long, a few seconds to a minute or so; they require high focus. This can be a challenge because the tasks are usually repetitive and become tedious over time. [...] "
... zobacz więcej
28.07.2022
"Wyszukanie kontaktów do zagranicznych firm (zwłaszcza kraje śródziemnomorskie), u których można zakupić w ilościach hurtowych sprawne bądź uszkodzone artykuły RTV, AGD oraz sprzęt komputerowy (zwłaszcza odtwarzacze DVD i drukarki, głownie firm lexmark, Philips i siemens) pochodzące za zwrotów od klientów. Chęć zakupu towaru regularnie w dużych ilościach."
... zobacz więcej
27.07.2022
"Looking for a flexible work-from-home job? An online job as a search engine rater is an interesting and flexible way to make money from home. I started this side hustle after my daughter was born so I could be a work from home mom and spend more time with her. If you don't like sales jobs, data entry jobs, or call center jobs, this is another remote job you can do in your free time. I'll show you how to apply to be a search engine evaluator, and give you tips to increase your chances of getting hired!" - The Curious Frugal, You Tube
... zobacz więcej
27.07.2022
"Google Guide is an online interactive tutorial and reference for experienced users, novices, and everyone in between. I developed Google Guide because I wanted more information about Google's capabilities, features, and services than I found on Google's website. I created this version in 2007 and the previous version in 2004. —Nancy Blachman"
... zobacz więcej
27.07.2022
How to make effective searches in the catalogue, EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Profesjonalne wyszukiwanie informacjji; bardzo ważna i pożądana umiejętność; zwłaszcza w dzisiejszych czasach
... zobacz więcej
27.07.2022
Search Guide, Unitet Nations Digital Library "Our search engine tries to offer today's typical web searching experience, as gained with popular search engines such as Google. The nature of bibliographic searching differs from that of a web page searching, though. We provide many extensions to enable a complex and precise structured search, including an combined metadata, fulltext and reference search in one go. This page lists several tips and tricks that you may find useful to this effect. [...] "
... zobacz więcej
27.07.2022
Katarzyna Kucia, OSINT Jobs - portal z ofertami pracy dla społeczności OSINT, w: Rynek Informacji, 22.07.2022  " [...] Najważniejszą częścią portalu OSINT Jobs jest baza z ofertami pracy z dziedziny białego wywiadu. Oferty te można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki. Propozycje można zawężać za pomocą 5 filtrów: kraju, doświadczenia, wymiaru pracy, zakresu pracy i ekskluzywności oferty. Aktualnie w ofercie dostępne są oferty pochodzą z firm tj. Meta, Greenpeace, IBM czy MI6. Przechodząc na konkretną ofertę pracy, można poznać szczegóły zatrudnienia, tj. wysokość pensji czy krótki opis stanowiska. Co ważne, przez stronę OSINT Jobs nie można aplikować na wybrane stanowisko. Na portalu znajduje się jedynie odnośnik do strony docelowej konkretnej firmy z ofertą pracy. [...] "
... zobacz więcej
22.07.2022
International Institute for Qualitative Methodology (IIQM)  Presenters: Kathleen deMarrais and Kathryn Roulston - Exploring the archives for qualitative research studies original broadcast: October 17, 2019 When qualitative researchers design studies, they typically plan to generate new data sources through some combination of participant observation, audio- and/or video recording, open-ended surveys or interviewing. It is less common for qualitative researchers to use archival data housed in special collections as primary sources. These special collections archive a wide array of materials – including film and video, documents, and artifacts of material culture. In this presentation, we review the variety of collections available, as well as the preparation required for visits to special collections, how researchers explore sources, and how research questions might be developed through interaction with archival sources. Whereas qualitative researchers typically begin studies having fully formulated research questions, developing research questions using special collections follows a more serendipitous route, in which researchers follow leads in the data sources. We conclude by providing examples of topics that qualitative researchers have explored using archival collections.
... zobacz więcej
19.07.2022
Cyt. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_research "Internet research is the practice of using Internet information, especially free information on the World Wide Web, or Internet-based resources (like Internet discussion forum) in research. Internet research has had a profound impact on the way ideas are formed and knowledge is created. Common applications of Internet research include personal research on a particular subject (something mentioned on the news, a health problem, etc.), students doing research for academic projects and papers, and journalists and other writers researching stories. Research is a broad term. Here, it is used to mean "looking something up (on the Web)". It includes any activity where a topic is identified, and an effort is made to actively gather information for the purpose of furthering understanding. It may include some post-collection analysis like a concern for quality or synthesis. Through searches on the Internet hundreds or thousands of pages can often be quickly found with some relation to a given topic. In addition, email (including mailing lists), online discussion forums (aka message boards, BBS's), and other personal communication facilities (instant messaging, IRC, newsgroups, etc.) can provide direct access to experts and other individuals with relevant interests and knowledge. Internet research is distinct from library research (focusing on library-bound resources) and commercial database research (focusing on commercial databases). While many commercial databases are delivered through the Internet, and some libraries purchase access to library databases on behalf of their patrons, searching such databases is generally not considered part of “Internet research”. It should also be distinguished from scientific research (research following a defined and rigorous process) carried out on the Internet, from straightforward retrieving of details like a name or phone number, and from research about the Internet.[...] "
... zobacz więcej
19.07.2022
Michał Kosel, Co mogą urzędy? Poradnik jak biznes radzi sobie z kontrolami, You Tube Wywiad, którego nie mogło zabraknąć w tym serwisie! Merytoryczna, w najwyższym stopniu profesjonalna wiedza wynikająca wprost z praktyki. Dodatkowo do pobrania przydatne formularze; prelegent odsyła też m. in. do "Sztuki wojny" Sun Tzu  https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/2239
... zobacz więcej
07.07.2022
Sun Tzu, Sztuka wojny Podstawowa lektura dla każdego biznesmena, dyplomaty, polityka; infobrokera oraz ambitnego archiwisty. Książka, którą polecał i często się odwoływał niestety nieżyjący już Krzysztof Liedel  https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Liedel Publikacja dostępna zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej książkowej.
... zobacz więcej
07.07.2022
Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki, red. Małgorzata Baka, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 238 Materiały II Sympozjum Naukowego „Muzeum wobec humanistyki cyfrowej” zreali-zowanego w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku):wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” Toruń, 1–2 marca 2019 roku
... zobacz więcej
04.07.2022
Using OSINT..., White Paper "When natural disasters occur, it is essential to have access to current, up-to-date information to understand the scope and details of the situation and to take timely action. Due to the wide array of sources available today, ranging from web feeds,blogs, TV- and radio-stations to social media platforms, government agencies and first responders can quickly inform and respond. Open sources provide a fast and efficient way to assess the situation of those affected by the natural disaster. They enable geographic mapping, which allows for more targeted responses and shorterdecision-making cycles. Leveraging social media is a crucial addition to the standard approaches to disaster management communication and existing communication infrastructures. [...] "
... zobacz więcej
28.06.2022
Zbiór..., Polska Federacja Szpitali, Narodowy Fundusz Zdrowia, styczeń 2020 "Szpital prywatny na Klinach w Krakowie jest prywatnym start-upem, który rozpoczął działalność w listopadzie 2018 roku. Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości.Jest innowacją organizacją opartą o procesy oraz koncepcje lean managment. Szpitalne DNA to idea ciągłego doskonalenia organizacji, oraz tworzenia kultury otwartości na zmiany. Tennowoczesny szpital wykracza poza schematy. A zespół ludzi, którzy odpowiadają za zarządzanie pobudza do kreatywności i twórczego myślenia. W celu zwiększenia satysfakcji i komfortu pacjenta. [...] "
... zobacz więcej
28.06.2022
Bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach;  "Wyszukiwarka firm, stowarzyszeń, fundacji i osób, powiązania kapitałowo-osobowe dzięki informacjom z KRS, historia podmiotów, raporty handlowe, najnowsze odpisy z rejestru KRS, statusy VAT i informacje z Białej Listy. Miliony danych z różnych źródeł w jednym miejscu."
... zobacz więcej
20.06.2022
Sporo informacji m. in. o archiwach zakładowych można znaleźć na stronach różnych archiwów państwowych, np Archiwum Narodowego w Krakowie (ze strony można też pobrać potrzebne formularze)
... zobacz więcej
20.06.2022
"Use FromThePage for everything from simple, plain-text transcription projects to bilingual digital scholarly editions with annotations."
... zobacz więcej
20.06.2022
"Aleph Polska to doświadczony zespół ludzi oddanych swojej pracy. Działamy na rynku od 1992 roku, a oferowane przez nas produkty należą do najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku oprogramowania dla bibliotek i instytucji naukowych. Każde wdrożenie to dla nas wyraz najwyższego uznania, który oznacza początek wieloletniej współpracy."
... zobacz więcej
20.06.2022
Dla znudzonych rutyną archiwistów... "Toddington International is pleased to curate the Web’s largest database of free OSINT resources and tools, research “cheat sheets,” and other online investigative aids. Continually updated, this database contains thousands of sites to assist in locating people, places and things, including personal and corporation information, images and videos, social media content, live streamed data and other essential investigative resources, such as geo-location tools, proxy servers, privacy guides, and more. [...] '
... zobacz więcej
20.06.2022
"Zarządzanie dokumentacją to najprościej rzecz ujmując sposób postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną w jednostkach organizacyjnych – ujęty w przepisach prawa archiwalnego – który ma na celu jak najpełniejsze zabezpieczenie dla potomności dokumentacji o wartości historycznej. Współczesne metody zarządzania dokumentacją to również kształtowanie zasobu archiwalnego, polegające na selekcji dokumentacji i nadzorze nad narastającym zasobem archiwalnym. Narastającym zasobem archiwalnym archiwiści określają dokumentację, pozostającą u jej twórców do czasu przekazania jej do Archiwów Państwowych. Istotne znaczenie dla kształtowania narodowego zasobu archiwalnego ma selekcja dokumentacji, której celem jest wydzielenie materiałów archiwalnych (przeznaczonych do  wieczystego przechowywania). [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
" [...] Odnalezienie dokumentacji zatrudnienia z lat 70. i 80. może być utrudnione, ponieważ obowiązywał wówczas krótszy czas przechowywania dokumentacji płacowej. Zgodnie z obowiązującymi do 1991 r. przepisami, dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń), stanowiąca dokumentację podstawową do naliczania emerytury lub renty, mogła zostać wybrakowana (zniszczona) po 12 latach od chwili jej wytworzenia. [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
'MegaBIP jest programem typu CMS (Content Management System - System do zarządzania treścią), czyli umożliwia tworzenie i prowadzenie strony internetowej bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej. Każdy kto potrafi obsługiwać komputer bez trudu poradzi sobie z obsługą tego programu. Jest to program do instalowania na serwerze. Dzięki temu dostęp do strony podmiotowej i do jej edycji jest możliwy non-stop i z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć dowolną przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu. MegaBIP jest bezpłatny w podstawowej wersji (FREE). Wersja ta ma ograniczenia ilościowe i informację o nazwie produktu w stopce. Wymagania przewidziane prawem spełnia w całości. [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 384 Publikacja w wersji elektronicznej.  "Książka – w każdej formie materialnej – służy graficznemuutrwaleniu tekstu, rozpowszechnieniu go i przechowywaniu. Historiaksiążki jest w istocie historią cywilizacji, bo najściślej związana jestz rozwojem ludzkiej myśli. Wiedzę o książce współtworzy wiele dys-cyplin naukowych: archeologia śródziemnomorska (a w niej osobnydział – papirologia), bibliologia, bibliotekoznawstwo, nauki pomocni-cze historii, historia obyczaju, polityczna, cenzury, drukarstwa, sztuki,literatury. Z racji rozległości tematu niniejszy szkic przybliży historięksiążki w jej kilku odsłonach, niekiedy odwołamy się do case study– studium przypadku, który lepiej niż wykład może naświetlić ważnekwestie. Informacje np. na temat książki renesansowej czy barokowejczytelnik znajdzie w rozdziale Historia druku. [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
" "Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe" to na nowo opracowana i poszerzona wersja serwisu "Gwary polskie. Przewodnik multimedialny" (www.gwarypolskie.uw.edu.pl). "Troskliwie zbierając mowę żywą", czyli gromadząc i prezentując w naszym przewodniku oryginalne nagrania tekstów wypowiadanych gwarą, filmy i zdjęcia dotyczące różnych aspektów kultury ludowej, włączamy się w działania na rzecz ochrony unikatowych elementów kultury tradycyjnej. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie będzie pełniło nie tylko funkcję internetowego kompendium dialektologicznego, ale zyska także znaczenie społeczne i rozbudzi zainteresowanie dziejami, językiem i kulturą poszczególnych regionów Polski" "
... zobacz więcej
06.06.2022
Edycja elektroniczna Redakcja ogólna: Tomasz JurekOpracowanie informatyczne: Stanisław Prinke
... zobacz więcej
06.06.2022
"To jedyny w Polsce bezpłatny cykl kursów online dla NGO, które pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie nowych technologii przydatnych w działalności organizacji społecznych.Dzięki projektowi realizowanemu w ramach programów Sektor 3.0 i My Digital Life użytkownicy otrzymują dostęp do bezpłatnego narzędzia prowadzącego krok po kroku przez proces transformacji organizacji."
... zobacz więcej
06.06.2022
"System Monitorowania Usług Publicznych dostarcza jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. Podstawę tych informacji stanowią zasoby statystyki publicznej oraz dane gromadzone przez administrację w ewidencjach, rejestrach i rozproszonych źródłach. System zawiera wskaźniki prezentowane na poziomie świadczenia usługi (np. na poziomie gminy) oraz wartości agregowane na wyższych poziomach (np. województw).Długofalowym celem budowy SMUP jest optymalizacja świadczenia usług, za których dostarczenie odpowiada administrację publiczna, w oparciu o zintegrowane, wysokiej jakości dane. [...] "
... zobacz więcej
31.05.2022
Portale Geodety, Interesanta, Komornika, Rzeczoznawcy, ARCHIWISTY, Mapowy, Projektanta, Narada Koordynacyjna
... zobacz więcej
31.05.2022
"Portal Archiwisty jest modułem portalu internetowego WebEWID służącym do tworzenia nowej oraz przeglądania i modyfikowania istniejącej dokumentacji ośrodkowej. Portal umożliwia dodawanie i edycję dokumentów, spraw oraz operatów i ich dokumentów składowych, a także udostępnia narzędzia do tworzenia rejestru dokumentów z dokumentacji powiązanej. Portal Archiwisty składa się z następujących zakładek: Dokumenty, Sprawy, Prace Geodezyjne, Operaty, Dokumenty Składowe Operatu.[...] "
... zobacz więcej
31.05.2022
Niektóre z haseł będą tutaj na pewno przydatne archiwistom... "Encyklopedia Zarządzania jest największą w Polsce i jedną z największych na świecie baz wiedzy o zarządzaniu i dziedzinach pokrewnych. Dziś możemy się pochwalić kilkoma tysiącami artykułów (aktualnie: 7891 artykułów, 8189 wszystkich stron). Nie jest naszym celem zebranie całej mądrości świata. Chcemy umożliwić łatwe znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania praktyków i studentów, a także ułatwić pogłębienie wiedzy w interesujących Was kierunkach. Osiągamy to poprzez tworzenie sieci wewnętrznych powiązań między artykułami, odwołania do literatury oraz autorską bazę cytowań.[...] "
... zobacz więcej
21.05.2022
Przemysław Szczygłowski, Firmowa...,#Poradnik, You Tube, 21 czerwiec 2021 Temat arcyważny, wiele firm ma z pocztą systematycznie problemy, autor poradnika w przystępny, a zarazem niezwykle profesjonalny, sposób omawia wszystkie aspekty związane z pocztą elektroniczną. Poczta elektroniczna powstała w latach 70-tych ubiegłego wieku i od tego czasu tak naprawdę niewiele się zmieniła, dlatego trudno mówić tu o szyfrowaniu korespondencji, aczkolwiek jest to możliwe, np. w Gmail musimy w tym celu po utworzeniu wiadomości przełączyć tryb poufny (druga ikonka na dole od prawej). Duże i poufne lub nawet tajne wiadomości najlepiej jest wysyłać korzystając z szyfrowanych usług chmurowych.
... zobacz więcej
16.05.2022
Tutaj polecam przede wszystkim szkolenie "Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządui terytorialnego." "Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących różne stanowiska, począwszy od kierownika jednostki organizacyjnej, poprzez sekretarzy, a na pracownikach administracyjnych skończywszy, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach międzygminnych, którzy są odpowiedzialni za postępowanie z dokumentacją wytwarzaną w urzędzie."
... zobacz więcej
16.05.2022
Bartosz Pawlak, Pozyskiwanie..., praca magisterska obroniona w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, napisana pod kier. dr hab. Mariusza Trzaska, Warszawa
... zobacz więcej
09.05.2022
 Jarosław Sellin, Gromadzenie dokumentacji elektronicznej w archiwach powinno być priorytetem, w: Dzieje.pl, 27.04.2022  " [...] Realizacją zadań związanych z ochroną dziedzictwa dokumentacyjnego w archiwach państwowych zajmuje się kadra w składzie tysiąca sześciuset osób, z których tysiąc jest zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, związanych z działalnością archiwalną i konserwatorską. Jest to grupa znakomicie wykształconych, wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, których zaangażowanie w pracę pozwala na właściwe zabezpieczanie i udostępnianie archiwaliów" - ocenił wiceminister kultury. [...] "
... zobacz więcej
09.05.2022
Koha używana jest w prawie 900 bibliotekach na całym świecie (w tym 167 to biblioteki akademickie), Archiwum Państwowe w Kaliszu https://www.archiwum.kalisz.pl/ właśnie zaczyna przenosić swó wewnętrzny katalog biblioteczny do Koha.
... zobacz więcej
09.05.2022
"Współpraca publicznych systemów informatycznych ułatwia życie obywateli. Architektura Informacyjna Państwa wspiera całościowe zarządzanie rozwojem cyfrowego państwa. [...] "
... zobacz więcej
09.05.2022
W zasadzie wszystkie nauki pomocnicze historii opierają się na wnikliwej analizie źródeł, co stanowi także podstawę pracy infobrokera (brokera informacji, profesjonalisty informacji). " [...] Given the speed of change on the web, some might question the wisdom of pulling together such a resource. What’s wrong with the Top 10 tools, or the Top 100? There are only so many resources one can bookmark after all. Such arguments are not without merit. My fear, however, is that they are also shortsighted. I offer four reasons why. [...] "
... zobacz więcej
09.05.2022
ZAKRES TEMATYCZNY INFORMACJI:1. ZADANIA ZAWODOWE ORAZ PROFIL KOMPETENCYJNY2. SYTUACJA NA RYNKU PRACY – MONITORING ZAWODÓWDEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH3. ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW – BADANIA PRACODAWCÓWI ANALIZA INTERNETOWYCH OFERT PRACY, BADANIE LOSÓWABSOLWENTÓW4. PROGNOZY RYNKU PRACY – BAROMETR ZAWODÓW5. KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE W ZAWODZIE6. INFORMACJE DODATKOWE7. MOŻLIWOŚCI I WARUNKI ZATRUDNIENIA W KRAJACH UNIIEUROPEJSKIEJ
... zobacz więcej
05.05.2022
"Social Engineering (SE) is a blend of science, psychology, and art. While it is amazing and complex, it is also very simple. We define it as  “Any act that influences a person to take an action that may or may not be in their best interest.” We have defined it in very broad and general terms because we feel that social engineering is not always negative, but encompasses how we communicate with our parents, therapists, children, spouses, and others. Since SE is not always negative it merits a closer look at how it is used both for the good and the bad. Our research shows that the exact same principles that are used to get a raise or communicate with your spouse or children are often used by malicious scammers and social engineers to part you and your company from data, information, money, and more. Just a few years ago, we decided to start writing a course on social engineering and how it is used by penetration testers and security enthusiasts. That process gave birth to the “Social-Engineer Framework.”  That framework became the centerpiece for this website and branched off into the podcast, newsletter, blog, five books, and now a company that helps corporations learn how to combat and mitigate the effects of malicious social engineering. To accomplish this task, we have built a team of professional social engineers, psychologists, researchers, scientists, and security enthusiasts. We have then worked with, interviewed, and learned from some of the greatest and brightest scientific minds in the world to bring you a resource that will dive deep into the art, science, and psychology of the Human Operating System."
... zobacz więcej
29.04.2022
Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji Zawód archiwisty wiąże się nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji. W świetle prawa informacja jest towarem, który można sprzedać. Na polskim rynku pracy funkcjonują profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin. Niektóre z nich oferują praktyki, po których otrzymuje się zaświadczenie, istnieje także możliwość pracy. Niedawno miałem okazję sam uczestniczyć w takich praktykach organizowanych przez firmę Infobrokering z Gdańska http://www.infobrokering.pl/ . Praktyki odbywały się zdalnie, w Google Docs, na początek otrzymałem zadanie próbne polegające na wyszukaniu kilkunastu firm w Polsce oraz kilkunastu hurtowni artykułów biurowych na rynku niemieckim. Po pozytywnej ocenie zacząłem realizować komercyjne zadania firmy. Praca polegała na wyszukiwaniu informacji handlowych z terenu państw europejskich i azjatyckich, a także na weryfikacji istniejących już baz danych. Jako przykład podam tutaj bazę na 3600 rekordów dotyczącą sklepów jubilerskich z terenu państw europejskich i Chin, w tym 70 % z adresami mailowymi, nad którą pracowało kilka osób.
... zobacz więcej
29.04.2022
Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji  Zawód infobrokera powstał w latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych w wyniku pojawienia się w bibliotekach kopiarek i komputerów, czego rezultatem był coraz łatwiejszy dostęp do informacji. Pionierami profesji brokera informacji byli więc bibliotekarze, którzy doszli do wniosku, iż działalność informacyjna będąca ich domeną może być uprawiana komercyjnie. Podkreślić trzeba, że archiwiści także mają w programie studiów informację naukową i informatykę archiwalną, co sprawia że są do zawodu infobrokera co najmniej tak samo dobrze przygotowani. Obecnie na świecie działa kilka stowarzyszeń infobrokerskich, które oprócz działalności komercyjnej prowadzą także szkolenia. Ponadto zawód ten jest bardzo popularny w Niemczech. Można go również uprawiać jako Freelancer.
... zobacz więcej
29.04.2022
Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla Administracji Publicznej.
... zobacz więcej
25.04.2022
"Z przyjemnością oddajemy Państwu jako pierwszym czytelnikom publikacje: "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Tom I" oraz "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Kazusy i instrukcje" pod redakcją naukową Katarzyny Góralczyk i Marty Szuniewicz-Stępień, które są efektem pracy znakomitych ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa. Obie publikacje stanowią pokłosie projektu: "Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin", realizowanego w latach 2020–2022 w partnerstwie przez trzy instytucje: Stowarzyszenie Willa Decjusza (lider), Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytut Kultury Willa Decjusza. [...] "
... zobacz więcej
25.04.2022
Marek Stompel, Przechowywanie..., w: Monitor Zamówień Publicznych, Nr 194, 6 lipca 2021 "Na skutek implementacji nowych dyrektyw Unii Europejskiej DLA polskiego systemu prawnego, od dnia 1 stycznia 2021 r., standardem jest stosowanie środków komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych. [...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
Jak bezpiecznie i skutecznie zacząć biznes?, Maciej Wieczorek, You Tube, 31 marca 2022 Serdecznie polecam, autor w niezwykle rzeczowy i profesjonalny sposób, a przy tym na luzie i z dużym dystansem do siebie, wyjaśnia meandry zakładania swojego własnego biznesu. Oczywiście podstawą każdego biznesu jest profesjonalny biznesplan, w Internecie bez trudu znajdziemy narzędzia pomocne przy jego sporządzaniu  https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/1991 Warto też wcześniej przeprowadzić symulację, tutaj sieć także dostarcza nam narzędzi, np.  https://www.symulator-biznesu.pl/ czy https://zanimzaczniesz.pl/ , a najlepiej już na starcie mieć jednego, dwóch klientów. Można też ograniczyć się jedynie do działalności nierejestrowanej https://www.archiwistyka.pl/artykuly/prawne/2107 Natomiast prowadząc już biznes czasami będziemy musieli zweryfikować kontrahenta i tu także mamy do dyspozycji sporo narzędzi, np. https://przeswietl.pl/ czy nawet podejrzane konto bankowe https://www.konto.uwaga.info/ W przypadku działalności przechowalniczej wygląda to nieco inaczej, określa ją Rozdz. IV Ustawy archiwalnej.
... zobacz więcej
14.04.2022
 " "Cyfrowe Archiwum  Polskiego Atlasu  Etnograficznego" to strona powstała w  ramach projektu,  którego podstawowym celem  jest: • opracowanie  naukowe i cyfryzacja  zasobów archiwalnych  Polskiego Atlasu Etnograficznego, będących unikalnym źródłem historii wsi polskiej gromadzonej przez etnologów i folklorystów w II połowie XX wieku, • ochrona i zachowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wsi polskiej poprzez udostępnienie bogatego dorobku atlasowego szerokiemu gronu odbiorców w sieci Internet - w odróżnieniu od innych archiwów etnograficznych Polski Atlas Etnograficzny (PAE) obejmuje całą Polskę, co pozwala na dokonywanie rozbudowanych analiz porównawczych nad zróżnicowaniem kulturowym wsi polskiej, • opracowanie elektronicznego katalogu wielotysięcznych i unikatowych ogólnopolskich materiałów źródłowych, w szczególności map, fotografii terenowych, ankiet i kwestionariuszy wywiadu, dokumentujących kulturę wsi polskiej w II połowie XX wieku. Pozwoli to zaistnieć zgromadzonym materiałom w obiegu naukowym, stając się  istotnym elementem dziedzictwa i kultury narodowej. [...] "
... zobacz więcej
08.04.2022
"The Smithsonian embraced the potential of the Internet early on as it launched its homepage in 1995 to much fanfare. The National Museum of Natural History was using Gopher technology in 1993. The Smithsonian Astrophysical Observatory launched its Telescope Data Center website that year, which was one of the first 250 websites on the Internet and is still active today. The Smithsonian now has hundreds of public websites representing its nineteen museums, nine research centers, zoo, archives, libraries, and cultural heritage programs. [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
"So your agency has decided that a social media archiving tool is worth the investment. Great! Where do you start? Not all archiving solutions are created equal, so it’s important that you do your research and due diligence when choosing the best solution for your agency. Some archiving solutions may start as a good plan, but end up taking valuable hours to maintain and upkeep. Others may look like viable social media archiving tools upfront, but leave gaps in your record retention plan by not capturing every record or containing serious security risks. When shopping for the best archiving tool, it is important to keep two major things in mind: efficiency of use and comprehensiveness of records saved. And if you’re just trying to get an idea of what an archive should look like, you can check out a sample of your archive at any time for free.​ [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
"Monitor and Archive Social Media Social media is real-time and always-on. Pagefreezer allows you to monitor the online conversation and archive social media activity on your official accounts. [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
Compare the Top Social Media Archiving Tools in 2022  Social media archiving tools enable organizations to archive all social media posts and activity for compliance purposes. Social media archiving software tools are useful for financial services firms, law firms, and other organizations that need to legally archive all of their social media posts and employees' social media activity. Social media archiving tools capture and archive posts from Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Sales Navigator, Tumblr, YouTube, and more. Here's a list of the best social media archiving tools:
... zobacz więcej
01.04.2022
Tym razem bardzo ważny temat odbiurokratyzowania pracy szkół... Zgodnie z wiedzą zaczęrpniętą z tutoriala Romana Lorensa, eksperta prawa oświatowego, zamieszczonego w serwisie YouTube, niezbędną dokumentację w szkole stanowią: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, protokolarz rady pedagogicznej, księga uczniów, księga dzieci, tygodniowy plan lekcji, około 1992 roku pojawił się jeszcze statut, a w obecnym wieku dodatkowo szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, program wychowawczy, program profilaktyki, harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, plan pracy szkoły lub placówki i roczny plan nadzoru pedagogicznego. Wszystko poza tym jest mniej lub bardziej zbędne, a za 'papierologię" w szkole odpowiada dyrektor, który dokłada swoją cegiełkę, i kuratorium, które "dowala cegłą ". ... Gorąco polecam wspomniany tutorial, niesamowicie profesjonalna i rzetelna wiedza!
... zobacz więcej
29.03.2022
Columbian College of Arts & Sciences, The George Wahington University        BECAUSE THE PAST IS THE PRESENT AND THE FUTURE TOO
... zobacz więcej
25.03.2022
31 Best free..., Tim Fisher, Lifewire, March 1, 2022   "Free backup software is exactly what you think it is: completely free programs that can be used to manually or automatically back up the important data on your computer hard drive to somewhere safe like a flash drive, disc, network drive, etc. Commercial backup programs used to be the best way to go because they were the only way to get features like advanced scheduling, disk and partition cloning, incremental backup, and more. Not so anymore! Some of the best free software tools do everything expensive programs do...and more. [...] "
... zobacz więcej
21.03.2022
Na rynku funkcjonują obecnie mobilne punkty niszczenia dokumentacji, czyli kolokwialnie mówiąc, samochody półciężarowe wyposażone w profesjonalne niszczarki do każdego rodzaju nośników. Koszt takiej niszczarki to 1-2 tys zł  Jakub Smykla, Brakowanie..., YouTube 18 sierpnia 2021 Gorąco polecam, w pełni profesjonalna wiedza (dotyczy nie tylko niniejszego tutorialu, ale całego kanału!)  "W materiale odpowiedziano: - czy brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jest przetwarzaniem danych osobowych, - czy można dokonać samodzielnie zniszczenia, czy zlecić usługę na zewnątrz, - co powinna zawierać umowa (i umowa powierzenia) zawarta z podmiotem zewnętrznym, - jakie wymagania powinien spełnić podmiot zewnętrzny, aby właściwie przeprowadzić proces niszczenia, - skrótowo omówiono normę DIN 66399, - jaką drukarkę wybrać do firmy/przedsiębiorstwa, - dla potwierdzenia podano przykład zdarzenia."
... zobacz więcej
26.02.2022
Marta Pypłacz, Anna Mrozek, Anna Chyla i in., Angielski..., Edycja Kadry, Ćwicz angielski z Grant Thornton!  " [...] Naszymi wartościami chcemy dzielić się ze wszystkimi,dlatego nasi Pracownicy, wspaniali pasjonaci kadri płac, korzystając ze swoich umiejętności, kompetencjijęzykowych i chęci pomocy, przygotowali dla Państwazeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego.[...] "
... zobacz więcej
23.02.2022
"In library and archival science, digital preservation is a formal endeavor to ensure that digital information of continuing value remains accessible and usable.[1] It involves planning, resource allocation, and application of preservation methods and technologies,[2] and it combines policies, strategies and actions to ensure access to reformatted and "born-digital" content, regardless of the challenges of media failure and technological change. The goal of digital preservation is the accurate rendering of authenticated content over time.[3] The Association for Library Collections and Technical Services Preservation and Reformatting Section of the American Library Association, defined digital preservation as combination of "policies, strategies and actions that ensure access to digital content over time."[4] According to the Harrod's Librarian Glossary, digital preservation is the method of keeping digital material alive so that they remain usable as technological advances render original hardware and software specification obsolete.[5] The need for digital preservation mainly arises because of the relatively short lifespan of digital media. Widely used hard drives can become unusable in a few years due to a variety of reasons such as damaged spindle motors, and flash memory (found on SSDs, phones, USB flash drives, and in memory cards such as SD, microSD, and CompactFlash cards) can start to lose data around a year after its last use, depending on its storage temperature and how much data has been written to it during its lifetime. Currently, 5D optical data storage has the potential to store digital data for thousands of years. Archival disc-based media is available, but it is only designed to last for 50 years and it is a proprietary format, sold by just two Japanese companies, Sony and Panasonic. M-DISC is a DVD-based format that claims to retain data for 1,000 years, but writing to it requires special optical disc drives and reading the data it contains requires increasingly uncommon optical disc drives, in addition the company behind the format went bankrupt. Data stored on LTO tapes require periodic migration, as older tapes cannot be read by newer LTO tape drives. RAID arrays could be used to protect against failure of single hard drives, although care needs to be taken to not mix the drives of one array with those of another. [...] "
... zobacz więcej
23.02.2022
"Zastanawialiście się kiedyś dlaczego istnieje tak duży popyt na przeglądanie obrazów i wideo? Dlaczego wolimy oglądać infografiki, zdjęcia czy krótkie filmy niż czytać, nawet niezbyt długi tekst? Dlaczego ten trend wydaje się narastać w ostatnich latach? Czy dodanie ilustracji lub wizualizacji do instrukcji zwiększa zainteresowanie odbiorcy i wpływa na ilość zapamiętanych przez niego informacji? [...] "
... zobacz więcej
15.02.2022
" „E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja” zapis szkolenia z 25 maja Przedstawiamy Państwu zapis internetowego szkolenia, które Centrum Biznesu Fundacji CIP w Koszalinie zorganizowało we współpracy z ZUS Koszalin W trakcie szkolenia Panie Justyna Mydłowska oraz Marta Wróblewska przedstawiły między innymi: * korzyści wynikające ze skrócenia przechowywania dokumentacji pracowniczej, * zmiany w formularzach ubezpieczeniowych, sposobie ich wypełnienia i zasadach przetwarzania, * zmiany w programie Płatnik i ePłatnik, * sposób wykorzystania nowych danych przekazywanych do ZUS przy ustalaniu prawa i wysokości niektórych świadczeń, * zmiany w dokumentowaniu podstawy wymiaru świadczeń oraz okresów ubezpieczenia w tym szczególnych okresów pracy"
... zobacz więcej
15.02.2022
"Jak wykorzystać nadchodzącą falę i sprostać nowym obowiązkomkontrolnym?"
... zobacz więcej
05.02.2022
Wielokrotnie już podkreślałem znaczenie języka angielskiego dla archiwistów. Wprawdzie osoby, dla których angielski jest językiem ojczystym, nie obrażą się na ewentualne błędy (w przeciwieństwie np. do Francuzów), to jednak są sytuacje w których poprawność językowa jest konieczna. Z pomocą przychodzą nam tutaj narzędzia, takie jak wyszukiwarka Ludwig czy program komercyjny Grammarly, który na szczęście ma również darmowe wersje.
... zobacz więcej
05.02.2022
"Publishing in the Archives Profession is a blog to share information for authors and publishers of books, journals, and other avenues for scholarly publishing. Anyone is welcome to contribute to help provide tips, guidelines, call for papers, and other information to further archival writing and scholarship."
... zobacz więcej
02.02.2022
"W ubiegłym roku firma Droplabs przeprowadziła badania mające na celu sprawdzenie, czy muzea i centra nauki wykorzystują w swojej pracy media społecznościowe i działania SEO. Raport podsumowujący te badania jest już dostępny na stronie Droplabs. Jego autorzy podpowiadają też, jak tworzyć materiały publikowane w mediach społecznościowych, by odniosły one należyty skutek.  Głównym założeniem twórców raportu była weryfikacja praktyk stosowanych przez najlepszych w branży. Zawiera on także krótki przegląd najpopularniejszych mediów społecznościowych oraz informacje o roli SEO w promocyjno – marketingowej działalności muzeów. Nie brak też konkretnych wskazówek, jak wykorzystać to narzędzie, by publikowane przez nas informacje dotarły do jak największej liczby użytkowników. [...] "
... zobacz więcej
29.01.2022
Kamil MinknerTechnologie jutra a świat pracyz tekstem szefa Sekcji Przyszłość Pracycentrali związkowej IG MetallDetlefa Gersta
... zobacz więcej
24.01.2022
Jak i czym digitalizować zdjęcia? Webinar organizowany z Narodowym Archiwum Cyfrowym, 25.01.2022, godz. 17.00 - 18.30 "Zapraszamy na pierwszy webinar w 2022 roku! Organizujemy go we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym.Ten rok zaczynamy od archiwalnych zdjęć. Podczas spotkania dowiecie się jak prawidłowo skanować zdjęcia oraz jaki sprzęt do tego wykorzystać. Webinar jest skierowany do osób początkujących.Wydarzenie odbędzie się 25 stycznia 2022 w godz. 17.00–18.30.Obowiązują zapisy przez formularz Google!Spotykamy się na platformie ClickMeeting, zapisane osoby otrzymają link rano 25 stycznia.Wydarzenie będzie również transmitowane na profilu Facebook Centrum Archiwistyki Społecznej. [...] "
... zobacz więcej
22.01.2022
Wyszukiwanie informacji wcale nie  jest rzeczą oczywistą. W Internecie dostępne jest całe mnóstwo różnych wyszukiwarek https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines (a to przypuszczam nie wszystko!) i każda z nich zwraca inne wyniki. Może jeszcze dodam, że obecnie uważa się np. serwis YouTube m. in. za wyszukiwarkę video. Tutaj jednak skupię się na najpopularniejszej, aczkolwiek nie pozbawionej poważnych wad, wyszukiwarce Google. Wyszukując informacji w Google polecam skorzystać z operatorów, czyli poleceń precyzujących nasze zapytania, chociaż ten sam efekt możemy osiągnąć za pomocą formularza wyszukiwania zaawansowanego. Za pomocą Google, wydając odpowiednie polecenia, możemy np. znaleźć dowolny adres mailowy lub zhakować, bez pomocy wyszukiwarki SHODAN https://www.shodan.io/ , dowolną kamerę. Na koniec dodam, że Google rozpoznaje 34 znaki, bo różnie jest to podawane. "The more you know about how Google works, its features, its capabilities, and how it displays results, the better it can serve your needs. A query is the request you send to Google."
... zobacz więcej
17.01.2022
Często się zdarza, że dane musimy przedstawić w postaci graficznej. W przypadku archiwistów najczęściej chodzi tu o procentowe przedstawienie zasobu czy poszczególnych grup użytkownikow. W formie graficznej można też przedstawić obecne i dawne rozmieszczenie archiwów  http://o-archiwum.pl/tag/archiwa-panstwowe/ . Oczywiście wykresy można sporządzić w Excelu czy innym tego typu programie, można też skorzystać z jednej z wielu darmowych aplikacji do tego przeznaczonych, warto jednak też wiedzieć że w Internecie można bez problemu znaleźć kalkulatory ułatwiające zadanie.
... zobacz więcej
17.01.2022
Luiza Rach, Prawda czy fałsz - czym jest deepfake?, Rynek Informacji, 27 grudnia 2021" [...] Nie wszystkie sposoby na wykorzystanie technologii stojącej za deepfake’ami mają złe intencje. W maju 2018 laboratorium Samsung IA w Moskwie przy użyciu tych samych metod “ożywiono” Mona Lisę. Opublikowane zostały też ruszające się portrety Marilyn Monroe czy Alberta Einsteina. Dowodzi to, że do modyfikacji wystarczy tylko jedno zdjęcie. Tak zaawansowana technologia nie jest jednak ogólnodostępna. Przynajmniej na razie nie ma obawy, że zostaną w taki sposób wykorzystane na przykład prywatne zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych. [...] "
... zobacz więcej
03.01.2022
"The UNLOCK Accelerator is dedicated to supporting projects that contribute to making the world‘s knowledge more inclusive and accessible to all. In concrete terms, this means: We seek impact-driven ideas and cutting-edge approaches in the field of Free Knowledge that we can promote and scale as open-source products or projects under a free license. And above all, we are looking for motivated teams that want to turn their ideas into functional prototypes in record time! [...]"
... zobacz więcej
14.12.2021
"Poradnię prowadzą członkowie Studenckiego Koła Archiwistów przy UMK. Poradnia obejmuje tematykę ogólnego zarządzania dokumentacją w archiwum bieżącym, konserwację oraz zabezpieczanie archiwaliów domowych (np. pocztówek, zdjęć), prawo autorskie i ochrona wizerunku według obowiązujących przepisów. [...]"
... zobacz więcej
14.12.2021
"At OpenSpeaks, we are working with communities to co-design open resources for indigenous, endangered and other marginalized languages."
... zobacz więcej
14.12.2021
"Wideokonferencja "Transformacja cyfrowa w budownictwie. Nowe e-usługi, nowe wyzwania." zrealizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju w ramach cyklu wideokonferencji edukacyjnych "Idea rozwoju Twojego biznesu". 6 października 2021 r., Warszawa Zaproszeni goście: Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GUNB Maciej Thel, Naczelnik Wydziału ds. CEEB, GUNB Tomasz Saciłowski, Główny Specjalista w Wydziale Usług Cyfrowych w Budownictwie, GUNB Moderator: Justyna Dżbik - Kluge"
... zobacz więcej
10.12.2021
Słownik pojęć w administracji publicznej, red. naukowa Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek, wyd. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018, ss.268 Publikacja w wersji elektronicznej, plik znajduje się na komputerze lokalnym.  "Słownik administracji publicznej ma w założeniu przybliżyć, w możliwie przystępnej formie, kluczowe pojęcia z zakresu administracji. Przy czym pojęcie administracji jest szeroko rozumiane i obejmuje: naukę prawa administracyjnego, nauki o polityce i administracji oraz elementy nauki o zarządzaniu. Dziedziny te wyznaczają bowiem w największym stopniu ramy działania administracji oraz naukowe narzędzia jej badania. Współczesna administracja publiczna już dawno wyszła poza ramy wąsko rozumianego prawa administracyjnego czy nieco szerzej traktowanej nauki o administracji. Niniejsze opracowanie obejmuje zatem tematykę niezwykle istotną, aktualną i interdyscyplinarną, odnoszącą się do zagadnień z zakresu administracji publicznej. Instytucje administracji publicznej sąelementarnym ogniwem ładu demokratycznego, a realizowane przez nie zadania łączą się na płaszczyźnie ekonomiczno-społecznej i politycznej, co sprawia, że niezwykle ważne jest nieustanne systematyzowanie wiedzy, między innymi z punktu widzenia aktualnego stanu prawnego. Współczesne podejście do administracji uwzględnia rozmaite dziedziny nauki, wraz ze specyficzną dla nich perspektywą metodologiczną. W ich ujęciu administracja postrzegana jest jako proces zarządzania sferą publiczną, w której zderzają się płaszczyzny prawne, psychologiczne, politologiczne, komunikacyjne, marketingowe, ekonomiczne etc. [...]"
... zobacz więcej
08.12.2021
"Słownik staropolski stanowi integralną część serwisu Staropolska, toteż jego zakres i specyfika skorelowane są ściśle z zasobem tekstów zgromadzonych na stronach serwisu. Zob. Info Mamy nadzieję, że okaże się użyteczną pomocą w lekturze utworów dawnej literatury polskiej. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące koniecznych uzupełnień można przesyłać na adres redaktora."
... zobacz więcej
08.12.2021
Niemiecko-polski i..., T. I, red. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 114, Toruń 2018, ss. 296  "Publikacja niniejsza została przygotowana przede wszystkim z myślą o historykach, konserwatorach, historykach sztuki, historykach prawa, archiwistach i archeologach, pasjonatach badań genealogicznych, a także o studentach rozpoczynających swoją pracę z źródłami średniowiecznymi. Ma ona formę słownika dwujęzycznego będącego zbiorem trudniejszych słów i wyrażeń staroniemieckich występujących w wybranych źródłach opublikowanych  drukiem  dla  terenu  ziem  polskich,  Prus  i  Śląska,  i  tłumaczonych na współczesny język polski. Już na samym wstępie autorzy pragną zaznaczyć, że opracownie niniejsze nie jest idealne, gdyż nie zaspokoi np. potrzeb językoznawców, ponieważ świadomie zrezygnowano z umieszczania w nim poszczególnych wyrazów na szerszym tle źródłowym. Poszczególne terminy staroniemieckie nie posiadają również opisu gramatycznego oraz odmiany. [...]"
... zobacz więcej
06.12.2021
Profesjonalny, dobrze sporządzony biznesplan jest obecnie podstawą każdej działalności gospodarczej. W sieci bez problemu można znaleźć aplikacje ułatwiające jego stworzenie, istnieją też specjalne algorytmy pozwalające na sprawdzenie już na starcie perspektyw dla naszego pomysłu. Oczywiście każda branża wymaga uwzględnienia swojej specyfiki, a co z tym związane, często innej aplikacji.
... zobacz więcej
20.11.2021
Świetna propozycja dla osób niepełnosprawnych...  "Archiwista   dokumentów   elektronicznych   gromadzi,   ewidencjonuje,zabezpiecza, brakuje i udostępnia dokumenty cyfrowe.Archiwista   dokumentów   elektronicznych   jest   zawodem   o   charakterzeusługowym. Celem pracy archiwisty dokumentów elektronicznych jestprzejmowanie,   przechowywanie   i   zabezpieczanie   dokumentówelektronicznych   oraz   kontrola   i   zarządzanie   zestawionymi   logicznieinformacjami,   powiązanymi   z   dokumentami   elektronicznymi.   Pracapolega   na   przejmowaniu   dokumentów   z   dowolnego   nośnika   iwprowadzaniu do systemu teleinformatycznego, a także na przejmowaniu. [...}"
... zobacz więcej
02.11.2021
Temat dotyczy każdego, nie tylko archiwistów...  Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie - poradnik Związku Banków Polskich"Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, Związek Banków Polskich przedstawia praktyczny poradnik zawierający podstawowe informacje i zasady, o których warto pamiętać. Dzięki nim, Państwa pieniądze będą jeszcze bezpieczniejsze. Przedstawiamy Państwu informacje o wykorzystaniu kart płatniczych oraz dokonywaniu transakcji w sklepach internetowych oraz korzystaniu z dostępu do Państwa pieniędzy za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu - Internetu, telefonu. Warto się z tymi zasadami zapoznać, warto o nich pamiętać. [...]"
... zobacz więcej
25.10.2021
Bardzo ciekawy temat, poruszono m. in. temat społeczeństwa informacyjnego, e-zdowia oraz gospodarki kreatywnej. Szczególnie polecam niebanalną prezentacje mgr Smoczyńskiego na temat e-zdrowia.
... zobacz więcej
23.10.2021
The Emmett Leahy Award is given annually to individuals who have had major impact on the field of information management. The award has been given since 1967, and honors Emmett Leahy, a pioneer in records management.
... zobacz więcej
20.10.2021
"CC Search is a tool that allows openly licensed and public domain works to be discovered and used by everyone. Creative Commons, the nonprofit behind CC Search, is the maker of the CC licenses, used over 1.4 billion times to help creators share knowledge and creativity online. CC Search searches across more than 300 million images from open APIs and the Common Crawl dataset. It goes beyond simple search to aggregate results across multiple public repositories into a single catalog, and facilitates reuse through features like machine-generated tags and one-click attribution. Currently CC Search only searches images, but we plan to add additional media types such as open texts and audio, with the ultimate goal of providing access to all 1.4 billion CC licensed and public domain works on the web. Learn more about CC’s 2019 vision, strategy and roadmap for CC Search and see what we’re currently working on. All of our code is open source (CC Search, CC Catalog API, CC Catalog) and we welcome community contribution Please note that CC does not verify whether the images are properly CC licensed, or whether the attribution and other licensing information we have aggregated is accurate or complete. Please independently verify the licensing status and attribution information before reusing the content. For more details, read the CC Terms of Use. Looking for the old CC Search portal? Visit https://oldsearch.creativecommons.org."
... zobacz więcej
20.10.2021
Debata poświęcona zagadnieniom dokumentacji, re-prezentacji i redystrybucji sztuki performance. „Sztuka performance istnieje jednocześnie w teraźniejszości i przeszłości, odchodzi i pozostaje; jej tendencji do zniknięcia i dematerializacji przeciwstawia się jej zdolność do pozostawania, zaznaczania się i zostawiania innego rodzaju śladów. Sztuka performance na różne sposoby manifestuje się globalnie w dokumentacyjnych, archiwalnych i dyskursywnych re-prezentacjach. Performance odciska się w pamięci swych widzów, w ich świadectwach, w materialnych przedmiotach i przestrzeniach, w różnych formach «tekstu»: wciąż na nowo ulega rozplenianiu”. Adrien Heathfield Na temat form i formatów „życia po życiu” performansu debatować będą: Jacek Niegoda: artysta wizualny tworzący w obszarach nowych mediów, wideo i performansu; w latach 90. współtwórca głośnego projektu C.U.K.T. (Centralny Urząd Kultury Technicznej). Waldemar Tatarczuk: artysta sztuki performance, założyciel Ośrodka Sztuki Performance przy lubelskim Centrum Kultury. Obecnie dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie. Barbara Świąder-Puchowska: teatrolożka i publicystka; wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w historii najnowszej trójmiejskiej sceny teatralnej. Joanna Zielińska: kuratorka i badaczka współczesnego performansu. Od 2015 roku jest szefową Działu Sztuk Performatywnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Moderacja: Dorota Walentynowicz:artystka wizualna i kuratorka; obszar jej artystycznych i teoretycznych zainteresowań dotyczy styku fotografii, nowych mediów i sztuk performatywnych oraz relacji przedmiotu i podmiotu fotograficznej reprezentacji. Autor filmu: Florian Tuercke
... zobacz więcej
16.10.2021
Dla tych wszystkich archiwistów,, którzy myślą o własnej działalności gospodarczej... (odsyłam tutaj do bodajże 4 rozdziału Ustawy archiwalnej) ZUS i..., Marta Wróblewska, Justyna Mydłowska, Centrum Biznesu Koszalin, 16.02.2021  Zapis szkolenia które odbyło się online 16 lutego 2021 ""ZUS i podatki dla rozpoczynających działalność gospodarczą". Zachęcamy do zapoznania się z tym nagraniem, jest to wersja zaktualizowana o nowe kwestie wynikające między innymi z nowych regulacji prawnych w 2021 roku. Jest to szkolenie przeznaczone dla osób planujących oraz rozpoczynających działalność gospodarczą i poświęcone zagadnieniom podatkowym oraz składek na ubezpieczenia społeczne, które należy znać na starcie własnego biznesu. Partnerami merytorycznymi szkolenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie oraz firma VERTAX Krzysztof Sulewski i Damian Żelazny. * Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z działalnością gospodarczą (m.in. definicja przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, wyjaśnienie pojęć: przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód, strata); * Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (działalność prowadzona samodzielnie, spółki osobowe, spółki kapitałowe) * Wybór formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa) * Obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług (VAT); * Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej; * Zgłoszenie płatnika składek do ubezpieczenia społecznego; * Ulga na start w składkach na ubezpieczenie społeczne; * Mały ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą
... zobacz więcej
16.10.2021
W archiwach państwowych znajduje się sporo dokumentów w języku niemieckim z różnych epok. W sieci można znaleść aplikacje ułatwiające rozczytywanie niemieckiego pisma gotyckiego.
... zobacz więcej
27.09.2021
Nagranie wykładu „Zadania dla konserwatorów” Jerzego Manikowskiego w ramach webinarium „Digitalizacja piśmiennictwa dla beneficjentów programu Kultura Cyfrowa”
... zobacz więcej
22.09.2021
Jakub Smykla, Brakowanie..., YouTube 18 sierpnia 2021 Bardzo ważny i aktualny temat, szczerze polecam!   W materiale odpowiedziano: - czy brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jest przetwarzaniem danych osobowych, - czy można dokonać samodzielnie zniszczenia, czy zlecić usługę na zewnątrz, - co powinna zawierać umowa (i umowa powierzenia) zawarta z podmiotem zewnętrznym, - jakie wymagania powinien spełnić podmiot zewnętrzny, aby właściwie przeprowadzić proces niszczenia, - skrótowo omówiono normę DIN 66399, - jaką drukarkę wybrać do firmy/przedsiębiorstwa, - dla potwierdzenia podano przykład zdarzenia.
... zobacz więcej
22.09.2021
"FACT-CHECKING I NARZĘDZIA OSINT, CZYLI JAK NIE DAĆ SIĘ NABRAĆ W SIECI Dlaczego w pracy dziennikarza ważny jest fact-checking? Czym jest OSINT (Open Source Intelligence Techniques)? W jaki sposób zdobywać i weryfikować informacje o ludziach z mediów społecznościowych? Jakie są sposoby, żeby ich zidentyfikować? Jak sprawdzić, kiedy i gdzie zostało zrobione zdjęcie? Jak korzystać ze zdjęć satelitarnych? Jak korzystać z Facebooka po tym, gdy wszystkie pożyteczne dziury zostały naprawione? Czy z internetu da się skutecznie korzystać za darmo? Za pomocą jakich narzędzi — nie ruszając się zza biurek — dziennikarze Bellingcata ustalili, że to rosyjskie KGB chciało otruć Skripala? Wojciech Cieśla — dziennikarz Investigate Europe i jeden z założycieli Fundacji Reporterów. Wcześniej pracował w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, dziale śledczym „Dziennika” i w „Newsweeku”. Jedenastokrotnie nominowany do nagrody Grand Press za dziennikarstwo śledcze, dwukrotnie do Nagrody Fikusa i Mediatorów, laureat Grand Press za dziennikarstwo śledcze w 2009 roku, laureat nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego w 2005. W roku 2016 nominowany do prestiżowej European Press Prize za dziennikarstwo śledcze. Prezes Fundacji Reporterów."
... zobacz więcej
20.09.2021
Cóż... Komentarz może być tylko jeden: WSTYD I ŻENADA! trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek świadomości archiwalnej! "W zawodzie archiwisty – podobnie zresztą jak i w każdej innej profesji – wysokość zarobków jest uzależniona od wielu czynników. Brane pod uwagę są m. in. doświadczenie, możliwości pracodawcy, region zatrudnienia itp. Średnie wynagrodzenie wynosi 2500 zł brutto. Początkujący archiwiści zwykle mogą liczyć na uposażenie poniżej 2100 zł brutto, natomiast najlepiej zarabiające w tym fachu osoby otrzymują miesięcznie powyżej 3400 zł brutto. Archiwiści są zatrudniani w różnego rodzaju instytucjach i urzędach, a także w firmach, które zajmują się porządkowaniem dokumentów na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych – te właśnie firmy dają szansę na lepsze zarobki niż sektor publiczny. [...]"
... zobacz więcej
15.09.2021
"Herzlich willkommen in der Digitalen Schriftkunde, der Lese- und Übungsumgebung der Staatlichen Archive Bayerns! Wir präsentieren hier ausgewählte Quellenbeispiele aus unseren Beständen, die wir mit Entzifferungshilfen und Transkriptionen aufbereitet haben. Wir wünschen Ihnen lehrreiche Lektüre und gewinnbringende Übungsstunden. Dieses Angebot wurde durch Mittel des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ermöglicht"
... zobacz więcej
13.09.2021
Bezpłatny e-book, narzędzia do zarządzania informacją w firmie, Infobrokerska.pl  "Wykorzystanie tych 17 praktycznych narzędzi do zarządzania informacją w firmie pomoże Ci:usprawnić i przyspieszyć swoją codzienną pracę,oszczędzić czas poświęcany na zarządzanie informacją,podejmować decyzje biznesowe oparte na danych,sprawniej współpracować w zespole oraz z klientami.Zarządzanie informacją w czasach ogromnej obfitości dostępnych danych staje się koniecznością. Jeśli przytłacza Cię ilość informacji, sprawdź listę rekomendowanych przez nas narzędzi m.in. do:współdzielenia zasobów informacyjnych w zespole,zarządzania obiegiem dokumentów w firmie,zarządzania projektami i listami zadań do wykonania,efektywnej współpracy z klientem,wyszukiwania informacji potrzebnych w biznesie,publikowania treści w mediach społecznościowych,monitorowania informacji marketingowych,zarządzania informacjami m.in. o klientach. [...]"
... zobacz więcej
06.09.2021
Sygnity S. A., Cyfryzacja prawie 2 mln stron dokumentacji, skrócenie czasu dostępu do dokumentów z kliku godzin do kilku minut oraz analiza i uzupełnienie danych dotyczących prawie 3 tysięcy km sieci – to tylko niektóre z efektów wdrożenia naszego systemu Repozytorium Dokumentów Elektronicznych (RDE) zintegrowanego z GIS w Wodociągach Białostockich.
... zobacz więcej
30.08.2021
Bardzo ciekawa prezentacja, wiedza głównie dla archiwistów szpitalnych... EDM SZKOLENIE, Michał Zorzycki, dyrektor Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia, Kamsoft S. A.   0:00 Co to jest i czemu służy udostępnianie i wymiana EDM? 14:56 Jak krok po kroku przygotować się na udostępnianie i wymianę EDM? 17:04 Chmura czy infrastruktura, czyli jakie wybrać oprogramowanie do prowadzenie EDM? 29:50 Dofinansowanie do wdrożenia EDM w placówce 31:47 Wytwarzanie, udostępnianie i wymiana EDM w praktyce - KS-SOMED 56:56 Pytania i odpowiedzi
... zobacz więcej
30.08.2021
Temat głównie dla infobrokerów.... OSINT - czym jest..., w: Rynek Informacji, 27.08.2021  "Biały wywiad jest powszechną praktyką pozyskiwania informacji w biznesie. W artykule poznasz etapy przebiegu OSINT (Open-Source Intelligence), charakterystykę źródeł białego wywiadu oraz możliwości jego zastosowania w biznesie.    Wywiad źródeł jawnych, zwany także jawnoźródłowym bądź białym jest polegającą na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, formą pracy wywiadowczej. Dla jego określenia, zarówno w literaturze naukowej jak i zastosowaniach biznesowych, często używa się angielskiego akronimu OSINT od słów Open-Source INTelligence. [...]"
... zobacz więcej
30.08.2021
"OSA (Otwarty System Archiwizacji) jest zarządzany i rozwijany przez Centrum Archiwistyki Społecznej - nową instytucję kultury, utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Ośrodka Karta w dniu 24 stycznia 2020 r. na podstawie umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury. Więcej informacji o CAS jest dostępnych na stronie https://cas.org.pl/. OSA to darmowe narzędzie, przeznaczone do opisywania, udostępniania i wyszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzone z myślą o archiwach społecznych. Program jest dostosowany do osób bez wiedzy archiwistycznej, a jednocześnie umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów. Do czego służy OSA? Archiwiści społeczni mogą wprowadzać dane dotyczące swoich zbiorów oraz prezentować je na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski - historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp. Aplikacji nie trzeba instalować. Aby wprowadzać dane o zbiorach archiwalnych, wystarczy rejestracja. [...]"
... zobacz więcej
24.08.2021
"Serwis relacjebiograficzne.pl jest dziełem zespołu warszawskiego Domu Spotkań z Historią. Prezentujemy w nim wybrane relacje pochodzące z Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA. Nasze archiwum to największy w Polsce zbiór wywiadów biograficznych (ponad 6 tys. nagrań audio i ponad 200 wideo), obejmujący tematycznie niemal cały XX wiek. Można w nim znaleźć wspomnienia z okresu międzywojnia, II wojny światowej, czasów stalinizmu, PRL-u i okresu przełomu. Trafiają tu nagrania ze wszystkich projektów realizowanych przez DSH i Ośrodek KARTA."
... zobacz więcej
21.08.2021
PAP/JP, Do 2025 roku..., w: pulsHR.pl, 16.08.2021  "Do 2025 roku systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją powinny funkcjonować w każdym publicznym urzędzie - takie są założenia rządowe. Białostocki oddział NASK ma dostać w najbliższych latach po 50 mln zł rocznie na rozbudowę systemu EZD i jego wdrażanie. [...]"
... zobacz więcej
21.08.2021
"Digitalizacja zbiorów muzealnych niesie dwie ogromne korzyści: zabezpiecza zbiory dziedzictwa kulturowego i pozwala na ich popularyzację szerokiemu gronu odbiorców w internecie, np. w cyfrowej bibliotece, repozytorium lub na stronie instytucji. Odpowiedni sprzęt na wyposażeniu muzeum ułatwi i przyspieszy codzienną pracę personelu przy archiwizacji i pozwoli stworzyć atrakcyjne dla odbiorców materiały, np. wirtualne spacery po muzeum. [...]'
... zobacz więcej
19.08.2021
Podczas pandemii wielu archiwistów pracowało zdalnie, a pandemia jeszcze się nie skończyła... Poza tym praca zdalna jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które z różnych względów, nie mogą podjąć stałej pracy. Serwisów oferujących pracę zdalną jest całe mnóstwo, ja przedstawię tu tylko dwa, ten drugi umożliwia pracę zdalną za granicą.
... zobacz więcej
10.08.2021
 Anna Karcz-Czajkowska, Sztuka szukania, E-Book w formacie PDF i MOBI "Ten ebook jest przewodnikiem po sztuce zbierania i analizy danych zastanych. Jeśli chcesz nauczyć się analizować konkurencję, badać rynek i potrzeby odbiorców w oparciu o informacje dostępne na wyciągnięcie ręki i w uporządkowany sposób - ta publikacja jest dla ciebie! Przeprowadzę Cię przez cały proces:[...]"
... zobacz więcej
06.08.2021
"Pracownia Geoinformacji Historycznej powstała na mocy decyzji Rektora KUL z 5 grudnia 2012 roku. Do jej zadań należy gromadzenie danych geoprzestrzennych oraz prowadzenie badań naukowych dotyczących: ⇒ historycznych podziałów administracji terytorialnej (świeckiej i wyznaniowej), ⇒ rozwoju sieci osadniczej oraz stosunków własnościowych i demograficznych (geodemografia historyczna) ⇒ rejestracji przestrzennej elementów historycznego krajobrazu kulturowego (geografia kultury, geografia humanistyczna) Głównym celem Pracowni jest porządkowanie informacji w czasowo-przestrzennych bazach danych oraz ich udostępnienie w postaci serwisów internetowych (web-GIS, geoportale historyczne). Budowany w ten sposób zasób danych geograficzno-historycznych służy badaczom z kraju jak również spoza granic Polski do prowadzenia badań naukowych. Kadra naukowa skupiona wokół Pracowni prowadzi także działałność dydaktyczną na specjalizacji z geoinformacji dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizuje konferencje, bierze udział we współpracy naukowej, przygotowuje i realizuje projekty badawcze"
... zobacz więcej
06.08.2021
Marcin Maj, Dlaczego warto umieć programować nawet gdy nie pracujesz w IT?, w: Niebezpiecznik.pl, 21.07.2021 Temat dla archiwistów, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, oraz dla wszystkich "humanistów" (wyjaśnienie cudzysłowu w artykule). Dodam jeszcze, że obecnie możliwe jest sporządzanie Instrukcji Kancelaryjnej w postaci pliku HTML, którego znajomość przydaje się również w przypadku CMS-ów..   " [...] Kolejne błędne wyobrażenie – uczysz się programować by pisać wielkie programy spędzając przy komputerze całe godziny. Owszem, tak może być, ale nie musi. Osoby podane jako przykłady na początku tego tekstu (biolog, prawnik, handlowiec) wcale nie tworzą wielkich programów. Podajmy przykład. Mateusz, pracownik firmy handlującej elektroniką, dostaje od szefa polecenie by poukładaćdokumentację według miesięcy i lat. Najlepiej aby powrzucać pliki do katalogów o nazwie “rok-miesiąc”. Mateusz chce sobie przyspieszyć ten proces, więc na swoim komputerze z systemem Linux otwiera konsolę i wydaje trzy polecenia: $mkdir Docs $cd Pics $mkdir {2015..2021}-0{1..0} {2015..2021}-{10..12} Dzięki temu na komputerze Mateusz automatycznie tworzy się zestaw katalogów, które posłużą do porządkowania dokumentów. [...]"
... zobacz więcej
27.07.2021
Aplikacja, która umożliwia podgląd obiektu w czasie rzeczywistym na ekranie własnego smartfona... "Hikvision jest wiodącym światowym dostawcą produktów i rozwiązań  związanych z nadzorem wideo. Instytut Badawczy Hikvision prowadzi prace nad ciągłym rozwojem technologii firmy, aby utrzymać swoją pozycję w czołówce firm stosujących nowe technologie. Portfolio produktów firmy obejmuje kamery Smart IP, kamery analogowe HD, kamery szybkoobrotowe, rejestratory NVR i DVR, oprogramowanie VMS, systemy kontroli dostępu, kodery i dekodery oraz inne.  Produkty Hikvision dostarczane są do wielu sektorów rynkowych jak: handel, bankowość i finanse, transport, edukacja oraz administracja. [...]"
... zobacz więcej
24.07.2021
Wiedza głównie dla infobrokerów... "Idea fact-checkingu wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 1994 roku powstał portal Snopes.com, założony przez Davida Mikkelsona oraz jego żonę Barbarę. Był to jeden z pierwszych tego typu serwisów, który zajmował się wówczas badaniem miejskich legend i oszustw. Obecnie jest to niezależny portal należący do Snopes Media Group[1]. [...]"
... zobacz więcej
24.07.2021
"Akademia Fact-Checkingu to projekt edukacyjny Stowarzyszenia Demagog skierowany do uczniów i studentów, nauczycieli i edukatorów, seniorów, a także biznesu. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w fact-checkingu, eksperci portalu demagog.org.pl prowadzą warsztaty i webinaria, w trakcie których wyjaśniają, w jaki sposób wyszukiwać i weryfikować informacje, oceniać wiarygodność źródeł, korzystać z użytecznych narzędzi online oraz jak walczyć z fake newsami."
... zobacz więcej
24.07.2021
Bardzo ważny temat w archiwach państwowych, wiedza przydatna także archiwistom zakładowym... Archiwum Państwowe w Łodzi "Ze względu na pandemię, to był pierwszy rok, kiedy żadna grupa nie mogła nas odwiedzić i zobaczyć zakamarków pracowni oraz magazynów. Dlatego, kiedy sami wróciliśmy do Archiwum, przy użyciu smartfona przygotowaliśmy krótki film o naszej codziennej pracy."
... zobacz więcej
20.07.2021
Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne "ŚWIĘTOGEN" - wyszukiwarka indeksów Roman Burczyk, Mapa - parafie świętokrzyskie
... zobacz więcej
20.07.2021
Temat dotyczy w zasadzie każdego...
... zobacz więcej
17.07.2021
Platforma Usług Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
... zobacz więcej
14.07.2021
Gorąco polecam, bardzo profesjonalny blog, sam odbyłem w tej firmie praktykę infobrokerską...  
... zobacz więcej
13.07.2021
Baza opracowywana przez Instytut Historii PAN
... zobacz więcej
10.07.2021
ADOIP jest obecnie filią AP Warszawa.Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust. 3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą danych "Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców". Archiwum prowadzi też działalność usługową, w ramach której: przechowuje dokumentację o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentację osobową i płacową; wydaje odpisy i kopie z tej dokumentacji; dokonuje jej konserwacji.
... zobacz więcej
21.06.2021
Iron Mountain Polska to jedna z największych firm archiwistycznych w Polsce, która w swojej ofercie ma m. in. przechowywanie alternatywne. "Herman Knaust założył firmę Iron Mountain w 1951 roku w Livingston w stanie Nowy Jork. Knaust najpierw dorobił się fortuny, hodując i sprzedając grzyby. Przez swoich sąsiadów z doliny rzeki Hudson został okrzyknięty „Grzybowym królem”. W 1936 roku zapłacił 9000 USD za wyczerpaną kopalnię rudy żelaza i 40,5 ha ziemi, aby mieć więcej przestrzeni uprawnej. Jednak do 1950 roku nastąpiła zmiana na rynku grzybów, więc zdecydował się na nowe przedsięwzięcie biznesowe, które pozwoliłoby mu dobrze wykorzystać kopalnię nazwaną przez niego „Iron Mountain”. Po II wojnie światowej Knaust sponsorował przeniesienie wielu żydowskich imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Ludzie ci utracili swoją tożsamość, ponieważ ich dokumenty uległy zniszczeniu w trakcie wojny. USA były w tym czasie także pochłonięte wojną atomową stanowiącą kolejny czynnik, który spowodował, że Knaust skoncentrował swoją działalność na ochronie ważnych informacji. Knaust otworzył pierwsze „sejfy” w Iron Mountain, założył biuro sprzedaży w Empire State Building i przekonał wojskowych luminarzy takich jak gen. Douglas MacArthur do złożenia wizyty w Iron Mountain. [...]"
... zobacz więcej
21.06.2021
Surfer® 21 jest programem zaprojektowanym do wszechstronnej wizualizacji danych XYZ, dzięki czemu bywa najczęściej używany do tworzenia map i modelowania powierzchni terenu, ale nie jest to jedyne zastosowanie tego programu. Wbudowany szeroki zestaw interpolacyjnych metod generowania regularnej siatki wartości, pozwala wybrać optymalny algorytm do charakteru danych wejściowych. Firma Gambit oferuje wszechstronną obsługę użytkowników programu od doradztwa i konsultacji na etapie analizy możliwości programu przed jego zakupem, poprzez dostawę programu z polskojęzyczną dokumentacją liczącą prawie 600 stron, aż po szkolenia z zakresu zastosowania programu i pomoc merytoryczną na etapie jego użytkowania, celem maksymalnego wykorzystania jego możliwości w zagadnieniach interesujących indywidualnego użytkownika.
... zobacz więcej
11.06.2021
Using the navigation directly on the map or through the input of a place name in the search field of the spatiotemporal search module (left part / main page) you can choose the relevant spatial area. The spatiotemporal search module also displays the relevant search results for your spatiotemporally selected criteria. Through using the time slider you can also adjust the relevant time period for your search results.
... zobacz więcej
11.06.2021
OldMapsOnline developed out of a love of history and heritage of old maps. The project began as a collaboration between Klokan Technologies GmbH, Switzerland and The Great Britain Historical GIS Project based at the University of Portsmouth, UK thanks to funding from JISC. Since January 2013 is the project improved and maintained by volunteers and the team of Klokan Technologies GmbH in their free time. You can contact the project team at: info@oldmapsonline.org For inquiries related to rights for a particular map contact the relevant institution bellow!
... zobacz więcej
11.06.2021
"We are a small Vancouver startup with two main specialties: mapping, and working with non-profits and social projects. We are happy to welcome for-profit projects, and we tend to serve as the spatial experts when it comes to data visualization, routing, mapping, and more. But we really thrive on working with projects and people that matter at a deeper level. Whether that's mapping historical information, helping with language revitalization, or reversing social injustice -- that's our thing."
... zobacz więcej
11.06.2021
Piotr Kowalewski, Archiwa i..., Praktyczne wskazówki dla nauczycieli regionalistów, Kaszubski Uniwersytet Ludowy Wierzyca, YouTube 18 maj 2020   Korzystanie z zasobów baz danych w Internecie dla nauczycieli regionalistów. Relacja ze spotkania "live" w dniu 14 maja 2020 r.
... zobacz więcej
11.06.2021
"[...] W 2020 roku Archiwa Państwowe kontynuowały działania związane z ochroną narodowego zasobu archiwalnego poza granicami kraju. Z uwagi na pandemię COVID-19 i niepewność planowania, działania te były mocno ograniczone. Konieczne było m.in. zrezygnowanie z wyjazdów archiwistów z Polski do instytucji partnerskich.  W ramach zrealizowanych prac dokonano zakupu opakowań ochronnych dla instytucji polonijnych. Ponadto przygotowano od strony merytorycznej szkolenie dla archiwistów wyjeżdżających do instytucji polonijnych w zakresie zabezpieczania archiwaliów oraz dokumentowania prac, a także szkolenie dla przedstawicieli tych instytucji w zakresie wstępnego porządkowania i udostępniania materiałów archiwalnych.  W Archiwum Akt Nowych kontynuowano zabezpieczanie matryc drukarskich, tzw. klocków drukarskich pisma „Weteran” – organu prasowego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Dokonano odczytu i zobrazowania cyfrowego kolejnych 350 klocków, przedstawiających głównie portrety zbiorowe i indywidualne żołnierzy i weteranów, relacje z wydarzeń oraz uroczystości, które miały miejsce w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pracami objętych było także kilka wypukłodruków z rysunkami satyrycznymi, komentującymi ówczesne wydarzenia oraz znane postacie historyczne. [...]"
... zobacz więcej
16.05.2021
Temat dla prowadzących własną działalność przechowalniczą oraz dla kadrowych...Od siebie dodam, że w sieci bez problemu można znaleźc aplikacje służące do generowania świadectw pracy, np. https://dok.enova365.pl/Topic/32017  " Wideoporady Ekspertów Wydawnictwa Podatkowego GOFIN  Jak wypełnić świadectwo pracy ? - wyjaśnia redakcja czasopisma „Ubezpieczenia i Prawo Pracy” na przykładzie aktywnego druku w Programie DRUKI Gofin. [...]"
... zobacz więcej
13.05.2021
Bardzo ważny, kluczowy i aktualny temat, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nie tylko dla archiwistów... "O tym, do czego służy numer PESEL, jaka jest jego historia, jakie ma znaczenie w praktyce i jakie znaczenie mieć powinien rozmawiam z dr Pawłem Litwińskim – adwokatem i partnerem w Barta Litwiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p.   Rozmawiamy między innymi o tym:- w jaki sposób PESEL powinien być wykorzystywany,  - czy naruszenie ochrony danych z PESELem w tle zawsze niesie ze sobą wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej,  - czy każdy wyciek numeru PESEL jest równoznaczny z kradzieżą tożsamości, - jak ogromnym paradoksem w praktyce jest ujawnianie PESELa w KRS i księgach wieczystych. [...]" 
... zobacz więcej
13.05.2021
"Materiał powstał w ramach seminarium pt.: Nowe technologie a zmiany na rynku pracy. Gościem spotkania była dr Iwona Kubica, Teaching and Research Assistant, University College London (UCL) w Londynie (Wielka Brytania). Celem seminarium było przybliżenie wyzwań technologicznych, przed jakimi stoją współczesne organizacje, a także znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak kandydaci mogą przygotować się lepiej do tej „nierównej” walki? Seminarium odbyło się w ramach Problemu węzłowego 2.1 Nowe relacje przemysłowe."
... zobacz więcej
09.05.2021
"1. WGGF - Online-Mittwochstreffen   |   Online-Seminar vom 09.09.2020: "Aktuelles zu genealogischen Forschungsquellen"   |   Referent: Volker Wilmsen   |   Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung  Themen:1. Das neue Archivportal www.archive.nrw.de 2. Das Zeitungsportal www.zeitpunkt.nrw 3. Die Indizes der standesamtlichen Sterberegister des Regierungsbezirks Münster der Jahre 1874-1938 auf MyHeritage" Gorąco polecam cały kanał w serwisie YouTube!
... zobacz więcej
03.05.2021
Aufzeichnung des Online-Vortrages "Einführung in die Familienforschung" mit dem Referenten Roland Linde von der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung (WGGF) beim 1. Online-Treffen des Civilclubs Münster am 20. Januar 2021
... zobacz więcej
03.05.2021
Violetta Bachur, Konserwacja..., Żydowski Instytut Historyczny, Webinar, 21 maja 2020 r.  Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein  i Norwegię w ramach Funduszu EOG
... zobacz więcej
23.04.2021
"Zapraszamy do obejrzenia webinaru na temat bezpiecznego zarządzania pocztą firmową w ramach serwerów Kerio Connect, IceWarp, archiwizacji Mailstore i GFI MailArchiwer oraz backupu BackupAssist 365. Webinar prowadzony jest przez Grzegorza Trzcińskiego na platformie partnera Netcomplex."
... zobacz więcej
20.04.2021
Jak szukać przodków w Internecie? | 20 stron www i wyszukiwarek, które warto znać, Studio Wschód Tutorial skierowany przede wszystkim do genealogów, natomiast archiwistów (i nie tylko!) może zainteresować wyszukiwanie na stronach Instytutu Pamięci Narodowe. Polecam też komentarze.
... zobacz więcej
10.04.2021
Aneta Szostak, Organizacja pracy..., AwansTV #99
... zobacz więcej
10.04.2021
Jeszcze raz o Fake News'ach i fact-checkingu... Zainteresowanym tematem gorąco polecam książkę Jessikki Aro "Trolle Putina". "Natalia Gebert podczas wykładu opisuje, co cechuje krytyczne podejście do informacji. Prelegentka mówi, dlaczego jest ono utrudnione przez takie zjawiska, jak tzw. efekt potwierdzania czy bańka informacyjna. Wskazuje również, na co powinni zwrócić odbiorcy przekazów medialnych w celu weryfikacji znajdujących się w nich informacji. Poleca również profesjonalne narzędzia, które mogą w tym pomóc, takie jak „odwrócone wyszukiwanie Google” czy TinEye. Wystąpienie zostało zorganizowane przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie we współpracy z inicjatywą Dom Otwarty. [...]"
... zobacz więcej
09.04.2021
Paweł Kowaluk, Rola..., Studencki Festiwal Informatyczny "Wykład opowiada o roli dokumentacji w tworzeniu produktów. Przejdziemy w skrócie najpopularniejsze metodologie i dostępne do nich narzędzia. Powiemy też o zawodzie dokumentalisty (technical writera), o tym jakie są potrzebne kwalifikacje i jak wygląda ścieżka kariery."
... zobacz więcej
06.04.2021
"WLT, czyli Wirtualne Laboratorium Transkrypcji, jest narzędziem chmurowym, będącym częścią zaplecza usług cyfrowych Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w ramach projektu Leopoldina online. Ma ona na celu wspieranie działań naukowych z użyciem źródeł archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych udostępnionych w postaci cyfrowej. [...] Aby skorzystać z usługi, konieczne jest założenie konta w serwisie i zalogowanie się w systemie. Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego posiadający konto w usłudze Office 365 mogą założyć konto automatycznie poprzez Active Directory. Można również, założyć konto za pośrednictwem usług Pionier ID, Facebook oraz Google."
... zobacz więcej
06.04.2021
Online Verification Skills with Mike Caulfield Bardzo wazny temat, również dla archiwistów... W Polsce weryfikacją informacji zajmuje się portal DEMAGOG (polecam kanał Stowarzyszenia w serwisie YouTube; poza tym Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, którego sam jestem członkiem, udostępniło prezentacje Hanny Gaweł na III Warsztatach Pracy Infobrokera.
... zobacz więcej
30.03.2021
"Deep Nostalgia™ animates the faces in still photos, and gives family history a fresh new perspective by producing a realistic depiction of how a person could have moved and looked if they were captured on video. The result is a short, high-quality video animation of an individual face that can smile, blink, and move."
... zobacz więcej
30.03.2021
Humanista programistą - jak zostać specjalistą na rynku pracy IT? "Dynamiczna, nowoczesna, pasjonująca, wymagająca, prestiżowa - taka jest dzisiejsza branża IT. Podczas tej prezentacji zdradzę wszystkie tajniki jak zacząć swoją przygodę z IT. Na prezentacji powiem o wadzę umiejętności jaką jest programowanie, o pierwszych krokach jakie trzeba uczynić, żeby zacząć pracę w branży oraz jak pokierować swoją karierą na samym początku. Podpowiem też, jak mając inne wykształcenie kierunkowe odnaleźć swoją drogę w programowaniu – wszystko to będzie podparte historiami osób które taką drogę pokonały i z dużym sukcesem pracują w zawodzie. Zapoznamy się również z kluczowymi kompetencjami, wymaganymi podczas pierwszej pracy. Na podstawię własnych doświadczeń sformułuję kilka dobrych rad, które są szczególnie istotne przy wyborze tej ścieżki zawodowej."
... zobacz więcej
26.03.2021
WordPress & Freelancing - tego nie znajdziesz na youTube, Future Collars" Zapoznaj się z naszym webinarem i dowiedz się: - jak zacząć swoją przygodę z WordPressem - jak tworzyć profesjonalne strony internetowe bez kodowania na czym polega współpraca z Mentorem i jak korzystać z platformy kursowej, - jak zostać freelancerem - dlaczego warto pracować zdalnie, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości."
... zobacz więcej
26.03.2021
Bardzo przydatna wiedza, zwłaszcza w obecnej sytuacji... Gorąco polecam!Webinar porusza następujące zagadnienia ✅ WordPress: wszystko, co musisz wiedzieć na początek ✅ Jakie strony można stawiać na WordPressie? ✅ Dlaczego warto nauczyć się WordPressa? ✅ Ile zarabia WordPress developer? ✅ Perspektywy rozwoju WordPressa  
... zobacz więcej
23.03.2021
Dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola, prawo oświatowe, czyli... papierologia oczami Agnieszki Czeglik
... zobacz więcej
23.03.2021
"Szukajwarchiwach.gov.pl – główny portal internetowy Państwowej Sieci Archiwów w Polsce. To tu dowiesz się, jakie dokumenty przechowywane są w archiwach, jaka jest ich dostępność, język, stan zachowania. Tu też dowiesz się, czy akta dostępne są w Internecie, czy tylko na miejscu – w czytelni danego archiwum. Krok po kroku jak korzystać z portalu, tak by znaleźć nie tylko lokalizacje archiwaliów, ale konkretne informacje – o wszystkim opowie Wam Karolina Szlęzak"
... zobacz więcej
13.03.2021
"Profesor Jerzy Bralczyk wygłosił wykład pt. "Jak mówić, żeby nas słuchano?”. Było to ostatnie spotkanie w ramach cyklu „Wielkie pytania w nauce”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z Tygodnikiem Powszechnym." Bardzo ważny temat i, wbrew pozorom, wcale nie taki oczywisty.
... zobacz więcej
13.03.2021
"Czym jest podpis elektroniczny? W jakich sytuacjach go użyć? Co dają takie e-rozwiązania firmom?  ​​​​​​​Zapraszamy do obejrzenia spotkania online z Anną Krasuską z firmy Autenti, która opowiada o platformie do podpisywania i autoryzowania umów przez Internet."
... zobacz więcej
13.03.2021
"Zapraszamy do obejrzenia webinaru, z którego dowiecie się, jak technologie zmieniają naszą pracę, dlaczego warto dbać o rozwój cyfrowy organizacji, a także jakie programy do komfortowej i sprawnej pracy polecamy!"
... zobacz więcej
05.03.2021
Pierwsza, zorganizowana w Polsce, tzw. pełnowymiarowa próba pożarowa przeprowadzona na opakowaniach archiwizacyjnych.
... zobacz więcej
05.03.2021
Dla archiwistów będzie tutaj interesująca przede wszystkim kwestia komunikacji i cyberbezpieczeństwa.
... zobacz więcej
03.03.2021
"JewishGen serves as the global home for Jewish genealogy. Featuring unparalleled access to millions of records, it offers unique search tools, along with opportunities for researchers to connect with others who share similar interests.  Award-winning resources such as the Discussion Group, Family Finder, and ViewMate, are relied upon by thousands each day. In addition, JewishGen's extensive informational, educational and historical offerings, such as the Jewish Communities Database, Yizkor Book translations, InfoFiles, and KehilaLinks, provide critical insights, first-hand accounts, and context about Jewish communal and familial life throughout the world.[...]"
... zobacz więcej
01.03.2021
Ekspert: Piotr Błaszczeć, EKSPERT FIRMY DORADCZEJ WOJTUNIK GROUP 1) Jak zarządzać bezpieczeństwem informacji? 2) Jak patrzeć na bezpieczeństwo w ramach zmieniającego się otoczenia i rozwoju nowych technologii. 3) Jakie są najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji? 4) Jakie są najczęstsze problemy zidentyfikowane przez prowadzącego w ramach audytów?
... zobacz więcej
01.03.2021
Genealogia oznacza przede wszystkim kwerendy archiwalne, konieczna jest także znajomość języków obcych, głównie łaciny, niemieckiego, rosyjskiego i w coraz większym stopniu angielskiego. Oczywiście do dyspozycji tutaj mamy też sporą liczbę tłumaczy elektronicznych, jak np.  https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie czy  https://www.deepl.com/translator Współcześnie wykorzystuje się genealogię także w celu ustalenia spadkobierców. Na rynku funkcjonuje wiele firm genealogicznych, jak np.  https://genealogiapolonica.com/ zajmująca się poszukiwaniem korzeni obcokrajowców. W serwisie YouTube mamy do dyspozycji kilka profesjonalnych kanałów genealogicznych, a w sieci można bez problemu znaleźć serwisy tematyczne i aplikacje ułatwiające stworzenie drzewa genealogicznego.
... zobacz więcej
10.02.2021
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i znajomość rysunku technicznego jest niezbędna archiwistom zatrudnionym w archiwach technicznych.   Tematyka poniższego bloga nawiązuje oczywiście do zagadnień związanych z rysunkiem technicznym – zarówno ze względu na tworzenie rysunku (jak zadawać odpowiednie wymagania) jak i ze względu na czytanie rysunku (interpretacja wymagań oraz pomiar).  Jest to zabieg celowy – czytanie rysunku bez zrozumienia intencji konstruktora bywa…trudne. Aby w pełni zrozumieć system wymiarowania oraz tolerowania geometrycznego – należy rozumieć rysunek zarówno z pozycji konstruktora jak i technologa (jaki zastosować proces technologiczny) czy metrologa (jak zinterpretować wymagania zadane przez konstruktora).  Nieumiejętne korzystanie z narzędzia jakim jest wymiarowanie i tolerowanie geometryczne prowadzi w prostej linii do zwiększenia kosztów organizacji produkcyjnej. 
... zobacz więcej
09.02.2021
K.Ziętal, J.Łuba, Archiwistyka społeczna to nowa dziedzina życia społecznego, Dzieje.pl  Archiwistyka społeczna to nowa dziedzina życia społecznego. Obywatele chcą dokumentować swoją historię. Dlatego ten rodzaj archiwistyki będzie się rozwijać, jej perspektywy są ogromne – mówią PAP Katarzyna Ziętal, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie, oraz Joanna Łuba, wicedyrektorka tej instytucji.
... zobacz więcej
02.02.2021
O składnicach akt mówi art. 36 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Składnica akt KRK świadczy usługi także innym podmiotom.
... zobacz więcej
26.01.2021
Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; informacja o archiwach udostępnionych przez Zakład
... zobacz więcej
08.01.2021
W dobie archiwistyki cyfrowej umiejętność stawiania stron internetowych na jednym z najlepszych CMS-ów jest bardzo przydatna, co zresztą dotyczy także innych platform tego typu (aczkolwiek cały czas należy pamiętać o archiwistyce tradycyjnej!). Mowa tutaj o najwyżej ocenianym kursie Wordpressa oraz największym kanale w serwisie YouTube poświęconym tej platformie, prowadzonym przez Dariusza Pichalskiego. Wordpress ma wiele zastosowań, zwłaszcza w obecnych czasach szczególnie atrakcyjna wydaje się możliwość tworzenia... sklepów internetowych (zainteresowanym tematem polecam ponadto platformę Pressta Shop). Gorąco polecam kanał w serwisie YouTube, kurs oraz stronę internetową!
... zobacz więcej
04.01.2021
Krzysztof Czajka-Kalinowski, Rola digitalizacji i udostępniania w instytucjach kultury, Żydowski Instytut Historyczny, Webinar 14 maja 2020  Wykład "Rola digitalizacji i udostępnianie zbiorów w instytucjach kultury. Na przykładzie cyfrowych repozytoriów ŻIH", który poprowadził online Krzysztof Czajka-Kalinowski, kierownik Działu Digitalizacji Żydowskiego Instytutu Historycznego. Gorąco polecam, świetnie przedstawiony proces digitalizacji!
... zobacz więcej
29.12.2020
Webinar, Jak nie zaginąć w archiwum? Skuteczne zarządzanie dużą ilością dokumentów, Squiz Poland, YouTube 2018 Webinar prezentuje zalety wyszukiwania korporacyjnego, innowacyjnego podejścia do wyszukiwania dokumentów w korporacji. Wyszukiwanie korporacyjne polega na tworzeniu treści z wielu źródeł typu korporacyjnego, takich jak bazy danych i intranet, z możliwością wyszukiwania dla określonej grupy odbiorców. „Wyszukiwanie korporacyjne” służy do opisywania oprogramowania do wyszukiwania informacji w przedsiębiorstwie. Więcej o wyszukiwaniu korporacyjnym, Enterprise Search i Elastic Search można sobie poczytać w Internecie.
... zobacz więcej
21.12.2020
Alternatywny model zarządzania danymi cyfrowymi "Nie da się dziś rozmawiać o gospodarce cyfrowej bez odwołania do cyfrowych danych. W raporcie proponujemy nowy model zarządzania danymi cyfrowymi – wspólnice danych, czyli instytucje, których celem jest umożliwienie współdzielenia i wykorzystywania danych a jednocześnie ich ochrona w interesie publicznym. (...)" 
... zobacz więcej
18.12.2020
E-RIHS.pl jest polskim konsorcjum dla badań obiektów zabytkowych metodami fizyko-chemicznymi, utworzonym przez 13 instytucji z Gdańska, Krakowa, Torunia, Warszawy i Wrocławia. "Badania prowadzone przez zespół EF Konserwacja i restauracja dziedzictwa kulturowego będą realizowane w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny. Łączenie metodologii badawczych z różnych dyscyplin pozwala dostrzec szerszy zakres problematyki badawczej i możliwych rozwiązań, a także pozwala na rozpoznanie wartości badanego obiektu ze względu wszystkie aspekty jego powstania i funkcjonowania: technologię budowy i typy konstrukcji, projekt, wykonanie, historię przekształceń i użytkowania, stopień i przyczyny zniszczeń. Badania pozwolą również na opracowywanie bardziej innowacyjnych materiałów i metod służących samej konserwacji, jak i działaniom profilaktycznym. Badania takie od kilkunastu lat zalecane są przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, ICOMOS CHARTER- Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage. Powszechne na zachodzie Europy, ale w Polsce niestety cały czas są sporadyczne. (...)" 
... zobacz więcej
05.12.2020
"Wiedzą, wytrwale przez nas zdobywaną, dzielimy się z dziennikarzami, naukowcami, ale przede wszystkim z młodymi ludźmi, którym chcemy przybliżyć historię tak nieodległą, a przecież ciągle mało znaną. Aby jak najpełniej realizować te założenia, w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej powstał projekt Archiwum Pełne Pamięci, w ramach którego chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy w utrwalaniu pamięci o losach Polski i Polaków w ubiegłym stuleciu. Dlatego chcemy zachęcić Państwa do wydobycia z domowych zbiorów dokumentów ukazujących ważne wydarzenia z dziejów Polski i tych przedstawiających szerzej nieznane lub zapomniane historie rodzinne i podzielenia się nimi za pośrednictwem IPN z innymi. (...)"
... zobacz więcej
23.11.2020
Marta Wróblewska, Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS - nowe funkcje dla płatników oraz obsługa E-ZLA, Webinar, Centrum Biznesu, Koszalin 16 września 2020"Szkolenie zapoznało przedsiębiorców i ubezpieczonych z elektroniczną formą kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki tej wygodnej usłudze ZUS można załatwić wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet, bez wychodzenia z biura lub domu, także poza godzinami działania urzędów oraz otrzymać indywidualne odpowiedzi z ZUS, a nawet umówić się na wizytę w ZUS. (...)"
... zobacz więcej
15.11.2020
Każda branża posługuje się swoim specyficznym językiem, dla osób postronnych w zasadzie niezrozumiałym. Szczególnie widoczne jest to w przypadku branży informatycznej i w środowisku prawników, a np. w języku niemieckim terminologie branżowe stanowią niemalże osobne byty, np. niemiecki język urzędniczy Behoerdensprache. Współcześnie dominującą pozycję na rynku pracy zajmuje oczywiście język angielski, z którego pochodzi większość specjalistycznych terminów. Podaję tutaj adresy kilku darmowych, całkiem niezłych słowników, niestety większość specjalistycznych słowników dostępnych w sieci jest płatna. Więcej na temat nauki języków obcych piszę na naszej stronie na Facebooku #archiwazakladowe, do której podpięty jest nasz serwis.
... zobacz więcej
10.11.2020
Zabezpieczanie dokumentów, Wykład 6, Kryminologia, ss. 46 Temat bardzo ważny i aktualny, archiwistyka jako nauka interdyscyplinarna korzysta z osiągnięć różnych dziedzin wiedzy. Podaję tutaj jeszcze kilka linków dla osób zainteresowanych tematem. Ciekawe porady w tym zakresie można znaleźć m. in. na stronie Wytwórni Papierów Wartościowych, MSWiA, i w serwisie Nieskradzione.pl. Jeśli chodzi np. o zniszczone banknoty, informacji można zasięgnąć na stronie NPB (w odpowiedniej zakładce lub korzystając z wyszukiwarki portalu)
... zobacz więcej
03.11.2020
Zarządzanie..., Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2018, ss. 210 Większe muzea posiadają własne archiwa, wiedza na temat bezpieczeństwa muzeum przyda się także archiwistom.
... zobacz więcej
30.10.2020
"Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego została założona w 2003 roku. Prowadzi działalność na polu nauki, kultury i edukacji. Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową.Jednym z głównych celów na polu nauki jest inspirowanie badań oraz upowszechnianie wiedzy o badaniach naukowych w zakresie dziennikarstwa i komunikacji. W tym celu Fundacja nawiązuje i utrzymuje współpracę badawczą z najważniejszymi krajowymi ośrodkami naukowymi związanymi z działalnością edukacyjną w zakresie dziennikarstwa – jednym z przykładów jest Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. (...)"
... zobacz więcej
26.10.2020
Dostępność coraz większej mocy obliczeniowej, wielkich zasobów danych oraz dynamiczny rozwój metod analizy danych i uczenia maszynowego skutkują tworzeniem aplikacji, które mają wpływ na zmianę sposobu wykonywania pracy w wielu obszarach gospodarki. Profesje prawnicze nie są w tym względzie wyjątkiem. Czy w XXI w. prawnicy zostaną zastąpieni przez systemy stworzone przez informatyków? Prezentacja dr. Dawida Juszki przybliży kilka badań dotyczących narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji prawniczych.
... zobacz więcej
23.10.2020
Zapraszam do wysłuchania podcastu firmy szkoleniowej Coders Lab "20 piętro" poświęconego nauce programowania i pracy programisty.  Niestey nie wszyscy absolwenci archiwistyki znajdą pracę w archiwum, branża IT wydaje się tutaj rozsądną alternatywą. Studenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją mają w trakcie studiów zajęcia z informatyki archiwalnej, co tylko ułatwia sprawę. Generalnie jest to świetna alternatywa dla wszystkich humanistów. Nauka w Coders Lab trwa w trybie stacjonarnym 3 miesiące, w trybie weekendowym 9 miesięcy.  
... zobacz więcej
21.10.2020
Maciej Krzesiński, Digitalizacja procesów w przedsiębiorswie..., Webinar, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, 26 czerwca 2020"Obecna sytuacja wymusiła na wielu przedsiębiorstwach znaczną reorganizację procesów i błyskawiczne wdrożenie pracy zdalnej, aby móc utrzymać dalsze funkcjonowanie na rynku. Dobrym przykładem szybkiej odpowiedzi na bieżącą sytuację jest Port Gdynia. O doświadczeniach zakresie wdrożeń rozwiązań technologicznych, współpracy z dostawcami technologii oraz dalszych wyzwaniach stojących przed portem w obszarze digitalizacji i automatyzacji procesów opowiada Maciej Krzesiński - Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą w Porcie Gdynia."
... zobacz więcej
17.10.2020
Dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola, prawo oświatowe, czyli... papierologia oczami Agnieszki Czeglik, YouTube 28 marca 2020
... zobacz więcej
04.10.2020
Ośrodek europejskiej sieci Enterprise Europe Network  afiliowany przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do obejrzenia cyklu  filmów szkoleniowo-informacyjnych, dedykowanych firmom z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, chcącym nabyć lub rozszerzyć swoje kwalifikacje w planowanej lub prowadzonej działalności eksportowej. Część pierwsza poświęcona jest dokumentacji w obrocie międzynarodowym. Referuje dr Izabela Tymińska.
... zobacz więcej
03.10.2020
Na temat genealogii, ostatnio znowu popularnej, napisano całą masę różnych książek i artykułów, w Internecie bez problemu można znaleźć serwisy genealogiczne ułatwiające stworzenie drzewa genealogicznego. Poza odkrywaniem korzeni, genealogia jest często wykorzystywana w celu ustalenia spadkobiercy, jest to dziedzina wiedzy ciekawa i ściśle związana z historią i archwistyką. Początkującym genealogom polecam "Poradnik genealoga amatora" Rafała Prinke i kilka niebanalnych webinarów i kanałów w serwisie YouTube.
... zobacz więcej
26.09.2020
LEX Księgowość to program online, dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.
... zobacz więcej
14.09.2020
Dla ambitnych archiwistów, którzy chcą pogłębić wiedzę z metodyki specjalnej.
... zobacz więcej
11.09.2020
Stan na 20 stycznia 2020 r. Aktualne dane powinny być dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych województw.
... zobacz więcej
06.09.2020
INFORlex Kompleksowa Baza Wiedzy.
... zobacz więcej
06.09.2020
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, Poradnik dla płatników składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, lipiec 2020, ss. 106 Dla archiwistów prowadzących własną działalność przechowalniczą (i nie tylko dla nich!)
... zobacz więcej
01.09.2020
Katarzyna Czajkowska, Dokumentacja wspólnoty mieszkaniowej, Administrator, Nr 9, 2015 Z tego rodzaju dokumentacją na pewnym etapie swojej kariery może spotkać się każdy archiwista zakładowy.
... zobacz więcej
30.08.2020
Grzegorz Fijas, Niebezpieczne litery, Darmowy e-book o typografii "(...)Podczas studiów przyszło mi zajmować się tym tematem od strony naukowej (czego zwieńczeniem była obroniona praca licencjacka Książka modernistyczna. Nowe tendencje w typografii XX wieku). Wiele moich koleżanek i kolegów także podjęło takie wyzwanie – część z nich została profesjonalnymi grafikami i redaktorami. Rozmowy z nimi oraz ich prace pokazały mi, że uważne przyglądanie się typografii nie jest tylko sztuką dla sztuki i może nam wiele powiedzieć o świecie. Wydaje się, że „galaktyka Gutenberga” ciągle się nie chce skończyć. (...)"
... zobacz więcej
18.08.2020
"Fundacja Panoptykon powstała w kwietniu 2009 r. z inicjatywy grupy społecznie zaangażowanych prawników. Była to spontaniczna odpowiedź na poczucie, że choć żyjemy społeczeństwie coraz bardziej nadzorowanym, brakuje nie tylko konkretnych gwarancji chroniących nas przed utratą wolności, ale nawet merytorycznej debaty publicznej na ten temat. Fundacja miała wypełnić tę lukę. (...)"
... zobacz więcej
15.08.2020
Bezpieczeństwo Pracy, wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Nr 12 2008, s. 26-27
... zobacz więcej
03.08.2020
Simon Schama, TORCH / The Oxford Research Centre in the Humanities, Tutorial, 2016  What does hip hop have in common with Herodotus? In this lecture celebrated historian Simon Schama explores the tradition of public history drawing on Walter Scott, Thomas Carlyle, Winston Churchill and Lin-Manuel Miranda.Historia stosowana oznacza najprościej rzecz ujmując historię w przestrzeni publicznej. W ramach tak pojmowanej historii mieści się również archiwistyka, zaś niektóre uczelnie proponują w jej ramach studiowanie regionalistyki, amerykanistyki, edytorstwa itd., a np. UWr oferuje jednocześnie uprawnienia do nauczania języka angielskiego. Na temat historii publicznej można znaleźć w sieci sporo artykułów.
... zobacz więcej
30.07.2020
Pandemia i związane z nią ograniczenia różnych sfer życia nieoczekiwanie zmusiły nas do zmian form aktywności zawodowej. "Sieć otworzyła przed nami nowe możliwości prezentowania swoich działań i docierania z nimi do coraz szerszej grupy odbiorców. Dla jednych był to czas debiutu w cyfrowej rzeczywistości, dla innych kolejny, naturalny krok na drodze rozwoju instytucji lub działalności indywidualnej. Na najbliższym webinarium porozmawiamy o tym w jaki sposób i w jakich kierunkach instytucje rozwijają tą formę współpracy z odbiorcą. Poznamy skalę możliwości i obopólnych korzyści jakie daje organizacja działań on-line. Warto spojrzeć na to zjawisko nie przez pryzmat chwilowej konieczności, a długofalowej perspektywy rozwoju i zadbać, aby niezależnie od tempa powrotu do tzw. „normalności”, działania cyfrowe zostały z nami na dłużej."
... zobacz więcej
26.07.2020
Iwona Fischer, kierownik działu akt najnowszych, Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta najnowsze z lat 1945-1990 – nowe pole badawcze dla genealoga. "Genealodzy skupiają się przede wszystkim na poszukiwaniach akt dotyczących własnej rodziny odnoszących się do jak najdawniejszych czasów. Wiedzę o czasach najnowszych pozyskują z relacji bezpośrednich – od żyjących jeszcze członków rodziny. Tymczasem w archiwach państwowych zgromadzone są kilometry akt z lat 1945-1990, dokumentujących ten niezwykle interesujący, choć trudny okres polskiej historii. Bogactwo dokumentacji pozwala na odszukanie informacji nie tylko o wydarzeniach historycznych, ale także o pojedynczych osobach – jest więc kopalnią wiedzy dla genealoga. Każdy aspekt życia człowieka od urodzenia poprzez szkołę, pracę, działalność gospodarczą, społeczną czy polityczną można próbować odszukać w aktach z II poł. XX w. Jeśli nasz przodek był osobą aktywną na wielu polach działalności istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż nasza kwerenda zakończy się wynikiem pozytywnym i pozyskamy kolejne ciekawe informacje na temat naszych bliskich."
... zobacz więcej
19.07.2020
Przykładowy cennik usług archiwistycznych i historycznych, Firma ARCHIVIA, Łódź
... zobacz więcej
03.06.2020
Nie tylko Google... internetowe źródła informacji, oprac. Kamila Korba, Monika Krzywicka, Aleksandra Pawlik-Kopek, Oddział Informacji Naukowej, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prezentacja, Lublin 2019, ss.86
... zobacz więcej
29.05.2020
Justyna Trzeciakowska, Prześwietlają firmy i ludzi, Przygody Przedsiębiorców, YouTube 2020
... zobacz więcej
29.05.2020
Patrycja Hrabiec-Hojda, Fact-checking w natarciu, Infobrokerska, Webinar, YouTube 2020
... zobacz więcej
29.05.2020
Patrycja Hrabiec-Hojda, Informacja walutą przyszłości, Przygody przedsiębiorców, YouTube 2020
... zobacz więcej
29.05.2020
 Patrycja Hrabiec-Hojda, Jak prowadzić biznes informacyjny?, Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, #infoWebinar, YouTube 2019
... zobacz więcej
18.05.2020
Patrycja Hrabiec - Hojda, Jak prowadzić biznes informacyjny?, #infoWebinar, YouTube, 2019
... zobacz więcej
03.03.2020
Kolejne materiały z zasobu Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii uporządkowane
... zobacz więcej
06.10.2018
Wywiad z Łukaszem Przelaskowskim, jednym z najlepszych w Polsce genealogów
... zobacz więcej
02.04.2017
Małgorzata Skowrońska, Olga Szpunar, Uczelnia zamknięta, dokumenty zniknęły, w: Wyborcza.pl, 21 kwietnia 2009
... zobacz więcej
04.03.2017
Robert Górski, Materiały proweniencji prywatnej w zbiorach archiwów państwowych: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, w: Archeion, t. 111, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss. 178-218. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
31.01.2016
Wiesława Kwiatkowska, Ogólny model opracowania zasobu archiwalnego a porządkowanie akt organizacji społecznych, w: Archeion, t. 113, wyd. NDAP, Warszawa 2012, ss. 133-142. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
24.01.2016
Adrian Niewęgłowski, Obrót materiałami archiwalnymi - zagadnienia wybrane, w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
17.01.2016
Ponad 200 dokumentów królewskich od roku 1317 do końca XVIII w., historyczne plany i ponad 500 fotografii Lublina w ujęciu geolokacyjnym prezentowanych jest w portalu internetowym "Lubelskie archiwum cyfrowe", otwartym właśnie przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Portal, dostępny pod adresem www.lac.lublin.pl, będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne dokumenty dotyczące Lublina i województwa lubelskiego.  Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
02.01.2016
Krzysztof Stryjkowski, Architektura i wyposażenie nowczesnego archiwum XXI wieku, w: Poznańskie Studia Teologiczne, t. 11, wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2001. Artykuł dostępny w postaci elektronicznej.
... zobacz więcej
19.12.2015
Henryk Brunon Szumielski, Mini Okruchy-historia poszukiwania przodków, Genealogia większości, 2010. Publikacja dostępna w postaci elektronicznej.
... zobacz więcej
13.12.2015
Współpraca Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i podległych jej archiwów państwowych z instytucjami polonijnymi i PoloniąNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podejmuje od ponad 10 lat szereg inicjatyw w zakresie współpracy ze środowiskami polonijnymi oraz Polakami rozproszonymi w różnych krajach świata. Działania te koncentrują się na następujących formach pomocy dla środowisk polonijnych:bliższym rozpoznaniu, ewidencjonowaniu i opisaniu zbiorów polonijnych, jak też ich należytym opracowaniu, zabezpieczeniu oraz udostępnieniu wszystkim zainteresowanym;udzielaniu fachowego doradztwa przy opracowywaniu, komputeryzacji oraz konserwacji zbiorów;szkoleniu w kraju stażystów z poszczególnych ośrodków polonijnych,przygotowywaniu poradników oraz publikacji promujących wiedzę o polskich ośrodkach emigracyjnych i ich zbiorach.Wsparcie to jest adresowane do wszystkich instytucji polskich istniejących na obczyźnie i gromadzących ważne dla polskiej historii pamiątki narodowe, zwłaszcza zaś archiwalia.W Europie zachodniej oraz na terenie obu Ameryk istnieją od II polowy XIX w. dobrze zorganizowane społeczności polskich emigrantów. W ciągu ostatnich dwóch stuleci zdołały one zgromadzić znaczący dorobek kulturalny, na który składają się m. in. materiały dokumentujące historię i działalność polskiej diaspory. Współpracę z tymi środowiskami ułatwia znacznie działalność licznych organizacji i stowarzyszeń polskich, które po 1989 r. zaczęły szukać wsparcia i różnych form współdziałania z instytucjami krajowymi.Otwarcie środowisk polonijnych na kraj umożliwiło zorganizowanie przez NDAP konkretnej pomocy w porządkowaniu zbiorów archiwalnych przechowywanych poza Polską, jak też kształceniu fachowej kadry dla instytucji polonijnych. Od 1997 r. NDAP regularnie deleguje pracowników archiwów państwowych do porządkowania i komputeryzowania zasobów archiwalnych najważniejszych instytucji polskich i polonijnych. Działania te wspierane były początkowo głównie przez Fundację Kościuszkowską z Nowego Jorku, która przeznaczała środki finansowe na pobyty pracowników archiwów państwowych poza krajem. Od 2006 r. we współfinansowanie tej formy współpracy włączyło się MKiDN. Znaczące kwoty finansowe zostały przeznaczone na prace archiwalne w instytucjach polskich poza krajem w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe. W latach 2007-2011 skierowano do prac w instytucjach polonijnych około 100 wykwalifikowanych archiwistów z kraju. Pomocą objętych zostało łącznie ponad 20 instytucji, zlokalizowanych w Europie oraz krajach obu Ameryk.Jednym z rozwijających się w ostatnich latach obszarów działania we współpracy NDAP z Polonią na Zachodzie jest pozyskiwanie archiwaliów od Polaków zamieszkałych poza granicami kraju, najczęściej w formie darów do zasobów archiwów państwowych. W ostatnich latach przejęto tą drogą m.in. archiwum Janusza Zawodnego, oficera AK; spuściznę Jana Kwapińskiego, wicepremiera Rządu na Emigracji, spuściznę premiera rządu na wychodźstwie Antoniego Pająka, kolekcję płk. Białkiewicza z Londynu, spuściznę Stanisława hr. Grocholskiego z Valduc pod Brukselą, materiały archiwalne Stefana i Zofii Korbońskich z Waszyngtonu.Archiwa państwowe w kraju przyjmują stażystów, wysyłanych przez ośrodki polonijne w celu zdobycia fachowej wiedzy o archiwach i zasobach archiwalnych, jak też metodach pracy stosowanych przez placówki krajowe. Z tej formy pomocy skorzystali dotychczas przedstawiciele Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Muzeum i Archiwum Polonii Węgierskiej, reprezentant polskiego ośrodka z departmanetu Pa-de-Calais we Francji, Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Archiwum Polonii w Orchard Lake, Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Argentynie.Ważną formą ratowania polskich zbiorów poza krajem są programy dotyczące konserwacji i mikrofilmowania oraz digitalizacji polskich zasobów archiwalnych przechowywanych w instytucjach polonijnych. W latach 2006-2011 r. zrealizowano kilka znaczących przedsięwzięć:konserwacja, mikrofilmowanie i skanowanie unikalnej kolekcji akt trzech powstań śląskich, przechowywanej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Poza przeprowadzeniem zabiegów konserwatorskich, zmikrofilmowaniem i digitalizacją zespołu, w ramach projektu powstała komputerowa baza danych, zawierająca krótkie biogramy powstańców śląskich, które będą sukcesywnie udostępnione on line.konserwacja, zabezpieczenie i digitalizacji zespołu Izby Obrachunkowej Powstania Styczniowego ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Zabezpieczono i zeskanowano ponad 14 tys. dokumentów archiwalnych, które dotyczą jednego z ważniejszych w polskiej historii najnowszej wydarzenia, jakim było w latach 1863-1864 powstanie styczniowe.digitalizacja nagrań, przewiezionych do kraju w czerwcu 2009 r. z Ośrodka OO. Pallotynów w Paryżu. Materiały te powstały w wyniku działalności Centrum Dialogu założonego przez ks. Józefa Sadzika w 1973 r. i będącego ośrodkiem polskiego życia intelektualnego i duszpasterskiego w Paryżu. W latach 2009-2011 wykonano cyfrowe kopie zbioru nagrań z wybitnymi działaczami opozycji demokratycznej w PRL obejmującego ponad 400 j.a.program zabezpieczenia bezcennych zbiorów archiwalnych oraz bibliotecznych, przechowywanych w Maisons Laffitte pod Paryżem, realizowany od 2009 r. (termin zakończenia prac planowany w 2012 r.) we współpracy z Biblioteką Narodową i Stowarzyszeniem Instytutu Literackiego "Kultura" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Formą promocji ośrodków polonijnych i ich zbiorów jest stopniowy proces włączania ich przez NDAP do komputerowego systemu informacji archiwalnej w kraju. W tym celu NDAP udostępnia bezpłatnie instytucjom polskim poza krajem bazy danych, funkcjonujące w polskich archiwach państwowych (SEZAM do całościowej ewidencji zasobu archiwalnego oraz IZA do szczegółowego opisu poszczególnych kolekcji i zespołów archiwalnych). Wyjeżdzający do ośrodków polonijnych archiwiści prowadzą szkolenia z zakresu obsługi tych baz oraz wspomagają miejscowe kadry we wprowadzaniu danych. Obecnie w serwisie internetowym www.archiwa.gov.pl udostępniono informacje o zasobach archiwalnych 5 ośrodków polonijnych: Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, Archiwum Polonii w Orchard Lake oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych współpracuje z Polonią nie tylko w ramach bezpośrednich kontaktów z poszczególnymi placówkami, lecz także w ramach większych gremiów, skupiających przedstawicieli polskiej emigracji. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wspiera działania Rady Dziedzictwa Archiwalnego, powołanej w 1998 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Obecnie tworzą ją reprezentanci najważniejszych polskich ośrodków emigracyjnych oraz przedstawiciele instytucji w kraju, których zamiarem jest niesienie różnych form pomocy Polonii. NDAP udziela pomocy w realizacji statutowych zadań Rady, głównie przez wydawanie wspólnych publikacji (m. in. Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, Warszawa 2004), świadczenie fachowej pomocy doradczej w opracowywaniu zbiorów, szkolenie stażystów z instytucji polonijnych w polskich archiwach państwowych.Z Radą współpracuje też drugie ważne gremium, jednoczące wszystkie placówki polonijne, jakim jest Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, istniejąca od 1978 r. Odbywające się corocznie spotkania tej organizacji są platformą wymiany informacji, doświadczeń oraz dają możliwość przedyskutowania planów współpracy między Polonią a instytucjami w kraju. Od kilku lat w posiedzeniach tych uczestniczy regularnie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
31.07.2015
W dniach 1-2 lipca w siedzibie UNESCO w Paryżu miało miejsce spotkanie ekspertów międzyrządowego komitetu specjalnego, który obradował nad projektem rekomendacji dotyczących przechowywania i udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego w erze cyfrowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządów państw członkowskich i stowarzyszonych z UNESCO oraz szeregu organizacji współpracujących z UNESCO. Posiedzeniu współprzewodniczył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
05.07.2015
Zawód infobrokera jest swoją specyfiką bardzo zbliżony do profesji archiwisty, zwłaszcza archiwisty cyfrowego.
... zobacz więcej
28.06.2015
Nie często zdarzają się publikacje, odnoszące się do tych samych zagadnień, napisane przez autorów z różnych szkół i tradycji historycznych i archiwalnych. Tym cenniejszym jest praca zbiorowa będąca efektem współpracy Archiwum Głównego Akt Dawnych i Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, które zorganizowały wspólną konferencję pod hasłem: “Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko - krzyżacko - pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343 - 1660”. Efektem zorganizowanej w dniach  24 - 25 maja 2013 r. w Warszawie konferencji jest publikacja rozszerzonych wersji wygłoszonych referatów. Oś zainteresowań prelegentów nie obejmowała analizy wydarzeń politycznych, jakie towarzyszyły faktom dyplomatycznym, a skupiała się na  okolicznościach jakie towarzyszyły zawieraniu umów i porozumień pomiędzy stronami: Polską , najpierw zakonem krzyżackim, a potem Księstwem Pruskim. Wspólne refleksje historyczne nad zagadnieniami relacji polsko - krzyżacko - pruskich możliwe były dzięki prowadzonym od dawna pracom nad edycjami źródłowymi dokumentów dyplomatycznych w Polsce i na obszarze niemieckojęzycznym, a także badaniami ich percepcji przez im współczesnych. Do ciekawych zagadnień należą także problemy wytyczania granic w epoce małego zaludnienia i słabej gęstości sieci komunikacyjnych, kiedy podziały granic łatwo podlegały indywidualnym interpretacjom.Prowadzone na przestrzeni ponad trzystu lat rokowania pokojowe, zebrane na jednej konferencji, ukazały także zmainy stylu i celów dyplomacji, która z bilateralnej przekształcała się w wielostronne rokowania wymagające końcowych ratyfikacji głów państw lub parlamentów.Publikacja zawiera teksty historyków i archiwistów z Polski, Niemiec i Szwajcarii w języku polskim i niemieckim uzupełnione wzajemnymi streszczeniami. Została wsparta przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Adam BanieckiAP Wrocław O/BolesławiecOd traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660. Vom Frieden von Kalisch bis zum Frieden von Oliva. Diplomatische Beziehungen zwischen dem Königreich Polen und dem Deutschen Orden / Herzogtum Preußen in den Jahren 1343-1660, praca zbiorowa pod redakcją: Almut Bues, Janusz Grabowski, Jacek Krochmal, Grischa Vercamer, Hubert Wajs, Warszawa 2014, Wydawnictwo DiG, s.411Źródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
16.05.2015
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza do korzystania z bazy o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, założonej w 2004 r. przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Obecnie baza wskazuje miejsca przechowania dokumentacji ponad 31 tys. zlikwidowanych firm oraz adresy 1700 instytucji i firm, które przechowują taką dokumentację. Baza jest dostępna pod adresem: https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl .Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
21.03.2015
Tylko z pozoru nieistotna kwestia.
... zobacz więcej
04.11.2014
Sprawozdanie z VIII Zjazdu Uczestników i Sympatyków Internetowego Forum Archiwalnego, Warszawa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, 9-10 X 2014 r.
... zobacz więcej
27.10.2014
Nieznane zdjęcia lotnicze przedwojennej Bydgoszczy odnalezione w niemieckim serwisie aukcyjnym.
... zobacz więcej
21.09.2014
ESOD Sp. z o.o. Sp. K.
... zobacz więcej
04.04.2014
ESOD Sp. z o.o. Sp. k.
... zobacz więcej
29.03.2014
Współcześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której niekontrolowani przez nikogo prywatni przechowawcy przejmują dokumentację upadających państwowych przedsiębiorstw. Jest to niedopuszczalne.
... zobacz więcej
22.10.2013
Dokumentację ubezpieczeniową podzielić można na trzy grupy – dokumentacja zgłoszeniowa, rozliczeniowa i płatnicza. Ta pierwsza grupa dokumentów związana jest z rozpoczęciem działalności gospodarczej i koniecznością rejestracji tego faktu na podstawie dokumentów ZUS ZFA lub ZUS ZPA w ZUS-sie.
... zobacz więcej
08.04.2009
W myśl przepisów art. 29 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do archiwów wyodrębnionych zalicza się archiwa Sejmu, Senatu, Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu...
... zobacz więcej
26.03.2009
Proces kserokopiowania odbywa się jedynie przy użyciu kopiarki, jest o wiele tańszy aniżeli pozostałe techniki reprograficzne, ponieważ z reguły oryginał jest czarno-biały,  pozwala na zachowanie układu oryginału, a użytkownicy wolą zazwyczaj papierowe kopie niż mikrofilmy.
... zobacz więcej
11.07.2008
Porządkowanie akt polega na ułożeniu ich wewnątrz teczek w porządku przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej oraz właściwym opisaniu teczek, a następnie ułożeniu ich w porządku ustalonym wykazem akt, przy czym akta kat. A należy dodatkowo przesznurować, ponumerować strony, a na okładce teczki wypisać kategorię i liczbę zawartych w teczce stron.
... zobacz więcej
29.05.2008
Przegląd pomocy archiwalnych zaczniemy od inwentarza archiwalnego, jednej z najważniejszych form pomocy archiwalnych, sporządzanej z reguły dla jednego zespołu archiwalnego, będącej odzwierciedleniem układu materiałów w całym zespole, i ułatwiającej szybkie dotarcie do interesującej nas jednostki.
... zobacz więcej
21.02.2008
Optymalne warunki panujące w archiwach aktowych powinny się wahać, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Kultury z 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, w granicach: temperatura 14-20 stopni Celsjusza i wilgotność względna (RH) 45-60%.
... zobacz więcej
12.01.2008
Dokumentacja aktowa należy do najczęściej spotykanej formy dokumentacji. Mamy z nią do czynienia zarówno w urzędach, instytucjach kultury, sądach, placówkach oświatowych i naukowych, zakładach produkcyjnych, oraz spółdzielniach. W związku z tym można ją podzielić na kilka typów:
... zobacz więcej
27.11.2007
Merytoryczne opracowanie nagrań polega na ich segregacji, systematyzacji i opracowaniu pomocy ewidencyjno-informacyjnych, natomiast opracowanie od strony technicznej obejmuje wykonanie kopii użytkowej, doklejenie taśm rozbiegowych, wgranie znaków własnościowych instytucji przechowującej zbiory itp.
... zobacz więcej
20.11.2007
Opracowanie dokumentacji fotograficznej przebiega etapami. W pierwszym etapie dokonujemy oceny wartości zewnętrznej fotografii, co pozwala na ustalenie rodzaju nośnika (negatyw lub pozytyw), stanu zachowania fotografii i możliwości określenia treści danego zdjęcia, oraz oceny jej wartości wewnętrznej w celu określenia miejsca i czasu wykonania fotografii oraz osób na niej występujących.
... zobacz więcej
14.11.2007
Klasyfikację obiektów kartograficznych przeprowadza się według różnorakich kryteriów, z których najbardziej praktyczne zastosowanie mają: • podział ze względu na cechy zewnętrzne, determinujące sposób użytkowania, w tym sposób przechowywania: mapy luźne, podręczne, ścienne, oprawne, plastyczne, atlasy, globusy...
... zobacz więcej
04.11.2007
Przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1 czerwca 1996). Powołując się na Kodeks Pracy, określa się tam rodzaje informacji i dokumentów występujących w typowej teczce akt osobowych.
... zobacz więcej
25.10.2007
Instrukcja kancelaryjna zawiera ogół zasad postępowania z dokumentacją w komórce organizacyjnej zakładu pracy, wynikających z przyjętego systemu kancelaryjnego. Reguluje ona zasady postępowania z dokumentacją jawną, począwszy od chwili jej wpływu lub wytworzenia w komórce organizacyjnej, do czasu przekazania materiałów archiwalnych i oraz dokumentacji niearchiwalnej do archiwum...
... zobacz więcej
31.07.2007
Archiwami zakładowymi zaczęto się w naszym kraju interesować stosunkowo niedawno, w związku z czym obecnie jeszcze często mamy do czynienia z archiwami, które mieszczą się w wydzielonym pomieszczeniu budynku biurowego lub administracyjnego, gdzie akta zalegają nierzadko w nieładzie, lub po prostu całe archiwum stanowi szafa z dokumentami, często nawet odpowiednio nie zabezpieczona, do której dostęp mają osoby postronne.
... zobacz więcej
25.06.2007
W przypadku archiwów zakładowych mamy niestety niejednokrotnie do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami. Współcześnie spotyka się jeszcze dosyć często archiwa mieszczące się w zawilgoconych piwnicach lub suterenach.
... zobacz więcej
20.06.2007
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na ocenie jej przydatności do celów praktycznych, wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulaturę. Zgoda na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej może być jednorazowa lub generalna.
... zobacz więcej
04.06.2007
Akta w archiwum zakładowym udostępniane są, ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, na specjalnych warunkach. Do korzystania z zasobu archiwum uprawnia wypełniona przez zainteresowaną komórkę organizacyjną i podpisana przez jej kierownika karta udostępnienia akt, która zostaje następnie objęta ewidencją archiwum.
... zobacz więcej
29.05.2007
Dokumentacja niearchiwalna kat. B oznacza akta o charakterze manipulacyjnym, które po upływie określonego w wykazie akt czasokresu przechowywania zostaną wybrakowane, a następnie przeznaczone do zniszczenia.
... zobacz więcej
25.05.2007
Przez konserwację akt w archiwum zakładowym rozumieć należy profilaktykę w zakresie ich zdrowotności. Powinna ona dotyczyć zarówno materiałów kat. „A”, jak i dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”, w związku z czym należy systematycznie dokonywać przeglądu całego zasobu archiwum.
... zobacz więcej
24.05.2007
Podstawową pomocą kancelaryjną  przy brakowaniu dokumentacji jest wykaz akt, określający jej kategorię archiwalną oraz terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej.
... zobacz więcej
21.05.2007
Kierownik archiwum zakładowego powinien dokonywać co roku przeglądu i wydzielenia materiałów archiwalnych. Współcześnie kwestie związane z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375).
... zobacz więcej
25.04.2007
strzałka do góry