Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne
Każda czynność archiwalna musi być zgodna z prawem, przepisy szczegółowo regulują sposóbb postępowania archiwisty. Potrzebne informacje w tym zakresie znajdziemy m. in. na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Zarządzanie dokumentacją – Archiwa Państwowe , na stronach archiwów państwowych (polecam Archiwum Narodowe w Krakowie Nadzór archiwalny - Archiwum Narodowe w Krakowie (ank.gov.pl) ) czy archiwów uniwersyteckich, np. Przepisy kancelaryjne - Archiwum - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl) Oczywiście sporo wiedzy dostarczają też blogi archiwalne i strony firm z branży archiwalnej (moim zdaniem można tutaj mówić o otoczeniu biznesu).
... zobacz więcej
14.02.2024
"Lodz Cyber Hub (LCH) to centrum badawcze przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.Zajmujemy się badaniami nad stosowaniem prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa, praw człowieka online i zarządzania internetem.Oferujemy współpracę w ramach projektów badawczych, szkoleniowych i wdrożeniowych oraz usługi doradcze i konsultingowe z zakresu prawa międzynarodowego, cyberbezpieczeństwa i praw człowieka dla podmiotów prywatnych i publicznych z kraju i zagranicy."
... zobacz więcej
29.01.2024
Czy AI zastąpi prawników? Webinar z praktycznymi przykładami jak wykorzystać ChatGPT w pracy prawnika - 27/06/2023 godz. 10:00 ONLINE, cena 367,77 Organizatorem wydarzenia " Czy AI zastąpi prawników? Webinar z praktycznymi przykładami jak wykorzystać ChatGPT w pracy prawnika " jest LEGAL NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
... zobacz więcej
22.06.2023
Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości – alarmuje RPO Marcin Wiącek wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlenę MalągRzecznik Praw Obywatelskich dzieli się ustaleniami z badania skargi obywatelki, która przez wiele lat nie była w stanie uzyskać swej dokumentacji pracowniczej z upadłego zakładuTakiej dokumentacji wymaga ZUS, aby ustalić wymiar świadczenia emerytalnego. Wobec jej braku ZUS oblicza świadczenie na podstawie minimalnego wynagrodzeniaWskutek ograniczonych kompetencji nadzorczych organy mają natomiast trudności w odzyskiwaniu niewłaściwie przechowywanych dokumentów – a jak już je odzyskają, obywatel musi czekać na ich konserwacjęMarcin Wiącek wskazuje na rozwiązania, które ułatwią organom zapobieganie takim sytuacjom
... zobacz więcej
14.06.2023
Aspekty..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 21 czerwca 2023, godz. 9.30-13.30, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 czerwca 2023 r.)   Prezentacja wybranych, kluczowych aspektów, dotyczących organizacji i działalności instytucji kultury.Pozyskanie wiedzy niezbędnej do poprawnego opracowania statutów oraz niezbędnych regulaminów w instytucjach kultury.Poznanie orzecznictwa w przedmiotowym zakresie.Możliwość konsultacji problematycznych kwestii i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania prowadzącemu.
... zobacz więcej
05.06.2023
Klasyfikacja dokumentacji polega na jej rzeczowym przyporządkowaniu do wybranej klasy jednolitego rzeczowego wykazu akt. Kwalifikacja dokumentacji to jej podział ze względu na okres jej przechowywania poprzez przypisanie symbolu literowego do dokumentacji – w zależności tego, czy będzie ona przechowywana wieczyście (kat. A) czy czasowo (kat. B).
... zobacz więcej
05.04.2023
"Obecnie potrzeba posiadania cyfrowych dokumentów stała się bardziej powszechna i w większym stopniu odczuwalna. Jest ona determinowana wygodą, stylem życia (zgodnie z raportem Krajowego Rejestru Długów – tylko w okresie pandemii czas spędzany przed telefonem zwiększył się najczęściej o ok. 2-4 godziny (30% wskazań), zaś u nieco ponad co czwartego badanego (26%) czas korzystania wydłużył się o mniej niż godzinę) oraz kwestiami bezpieczeństwa. Obywatele oczekują możliwości potwierdzenia swojej tożsamości (a także potwierdzenia uprawnień, czy dokonywania płatności za usługi publiczne) w sposób zdalny. W obecnym stanie prawnym dokumenty elektroniczne nie są w pełni zrównane w skutkach prawnych z analogicznymi dokumentami wydawanymi i funkcjonującymi w formie tradycyjnej, a przez to często nie są uznawane w relacjach obywatel – urząd, obywatel – obywatel czy obywatel – biznes. Potrzeba udostępnienia równoważnego dokumentom tradycyjnym rozwiązania cyfrowego i wskazania, w których sytuacjach można je stosować jest sygnalizowana przez administrację, biznes oraz obywateli.[...] "
... zobacz więcej
02.03.2023
" [...] Za niedopełnienie obowiązku prawidłowego zabezpieczenia dokumentacji osobowo – płacowej ustawodawca przewidział sankcję wyrażoną w art. 281 Kodeksu Pracy: „Kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem – podlega karze grzywny do 1000-30.000 zł.” Niszczenie, uszkodzenie lub ukrywanie dokumentacji pracowniczej może również spowodować odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa określonego w art. 276 kodeksu karnego, który stanowi : „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” [...] " Na dole strony znajduje się schemat porządkowania dokumentacji niearchiwalnej, m. in. list płac.
... zobacz więcej
16.02.2023
O B WIESZCZENIEPREZESA RADY M INISTRÓ Wz dnia 5 stycznia 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzaniai doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
... zobacz więcej
21.01.2023
Gazetka ZUS, ważne informacje dla przedsiębiorców, również z branży archiwistycznej.
... zobacz więcej
29.11.2022
Poradnik..., wyd. Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, Warszawa Poradnik... jest wydawany jako magazyn i serwis internetowy.
... zobacz więcej
24.11.2022
Przewodnik..., oprac. Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski, wyd. Fundacja Nowoczesna Polska, prawa do tekstu: Koalicja Otwartej Edukacji, Warszawa 2014, ss. 83  Wiedza jak najbardziej aktualna.
... zobacz więcej
15.11.2022
Jak długo należy przechowywać dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy?, w: Wolters Kluwer, 2 listopada 2022 "Jak długo przechowywać poszczególne dane osobowe pracowników - to pytanie niezmiennie zadają sobie działy kadr prowadzące dokumentację pracowniczą, a także IOD-owie. Jak samodzielnie ustalać okresy przechowywania danych i gdzie ich szukać? Tego dowiesz się z LEX Ochrona Danych Osobowych. [...] "
... zobacz więcej
12.11.2022
Legislacja / Prawo w dziale kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego / Prawo Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
... zobacz więcej
22.10.2022
" [...] Proponowana zmiana ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), zwanej dalej „ustawą”, wynika z potrzeby uregulowania statusu odwzorowań cyfrowych wykonanych dla dokumentacji w postaci papierowej, sporządzanych przez jednostki organizacyjne używające systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją klasy EZD, i nadanie im waloru prawnego, w tym wartości dowodowej równoważnej oryginałom dokumentów. [...] "
... zobacz więcej
06.10.2022
Wspominałem już na łamach niniejszego serwisu o kwestii rozliczania tzw. gigersów z Urzędem Skarbowym https://www.archiwistyka.pl/artykuly/prawne/2287 Temat est dosyć istotny, w sieci spotkałem się jedynie z ogólnikami w tym temacie, ostatecznie sam zapytałem Urząd Skarbowy. Poniżej odpowiedź.
... zobacz więcej
27.09.2022
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
... zobacz więcej
20.09.2022
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
... zobacz więcej
20.09.2022
Wspominałem na łamach niniejszego portalu kilkakrotnie o gig-economy, czyli mówiąc kolokwialnie, fuchach. Generalnie chodzi o realizację różnych projektów w ramach, głównie angielskojęzycznych, platform internetowych, niektórych związanych z archiwistyką, infobrokerstwem, informacją naukową,  edytorstwem czy translacją https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/2267 Problem stanowić tutaj może kwestia rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Sam długo szukałem odpowiedzi na to kluczowe pytanie, a okazało się, że wszystkie odpowiedzi można od dawna po prostu znaleźćć w sieci! Oczywiście dobrze jeszcze samemu zapytać w US.
... zobacz więcej
19.09.2022
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji
... zobacz więcej
14.09.2022
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
... zobacz więcej
10.09.2022
Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
... zobacz więcej
10.09.2022
JRWA dla izb i urzędów skarbowych. Spis haseł klasyfikacyjnych klas pierwszego i drugiego stopnia i ich symboli.
... zobacz więcej
23.08.2022
" [...] Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych pracodawców o czasowym okresie przechowywania, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, i wymaga uzyskania przez podmiot prowadzący tego typu działalność, wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej "rejestrem". [...] "
... zobacz więcej
11.07.2022
"Już od dziś zapraszamy na nową stronę Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych!   Znajdziecie na niej informacje o nas, o tym, co robimy i jakie zamówienia publiczne obecnie prowadzimy.   Biuletyn Informacji Publicznej to także źródło informacji o prawie archiwalnym i działalności Archiwów Państwowych.   Już teraz dostępne są tam też akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych od lat 50. XX w. do dnia dzisiejszego."
... zobacz więcej
11.07.2022
Łukasz Wojciechowski, #WiedzaDlaBibliotek, Instrukcja kancelaryjna..., You Tube 4 lipca 2022 "Instrukcja kancelaryjna (IK) i jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) powinny zostać wdrożone w każdej samodzielnie funkcjonującej bibliotece. W kolejnym odcinku cyklu #WiedzaDlaBibliotek została omówione najważniejsze kwestie związane IK i JRWA. [...] "
... zobacz więcej
05.07.2022
Załącznik do zarządzeniaMinistra Zdrowiaz dnia 26 listopada 2020 r. (poz. 104)
... zobacz więcej
30.06.2022
Materiał pomocniczyprzy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów aktprzygotowany przez Zespół pracowników archiwów państwowychi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych(wersja z 12.11.2013 r.)
... zobacz więcej
06.06.2022
"System Rejestry Notarialne jest systemem teleinformatycznym zbierającym i udostępniającym dane przetwarzane przez sądy, notariuszy RP oraz notariuszy UE. System działa na podstawie przepisów opisanych w dziale Podstawa Prawna. Początki Systemu sięgają roku 2009, kiedy to utworzono pierwszy element systemu jakim był Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. W kolejnych latach System był rozbudowywany o nowe moduły. W roku 2016 System przeszedł gruntowną modernizację pozwalającą na obsługę kolejnych zadań. [...] "
... zobacz więcej
08.04.2022
Barometr prawa, GrantThornton  Barometr stabilności otoczenia prawnegow polskiej gospodarce
... zobacz więcej
05.04.2022
Karta 48 – Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Katowicach
... zobacz więcej
29.03.2022
Powyższe wytyczne są cały czas aktualne, jednak nie udało mi się do nich dotrzeć...
... zobacz więcej
25.03.2022
ZARZĄDZENIE Nr 83NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCHz dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych jako jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne.
... zobacz więcej
21.03.2022
Nie wszyscy mają świadomość, że struktura aktów prawnych jest ściśle określona odrębnym Rozp. PRM.
... zobacz więcej
01.03.2022
Iza Czaplewska, Działalność..., YouTube 24 stycznia 2022 Bardzo profesjonalny tutorial, gorąco polecam! W przypadku archiwistów o działalności archiwalnej mówi rozdz. IV Ustawy archiwalnej i akty wykonawcze do niej. Oczywiście podstawą każdej działalności gospodarczej jest profesjonalny biznesplan, w Internecie bez problemu można znaleźć aplikacje ułatwiające jego stworzenie, np. bardzo profesjonalny PlanBuilder. Istnieją też algorytmy pozwalające na przeprowadzenie symulacji naszej działalności. Na dole podaję linki.
... zobacz więcej
26.02.2022
Edytor Aktów PrawnychLegislatorDokument zawiera instrukcję instalacji oraz konfiguracjiprogramu Legislator a także szczegółowy opis korzystaniaz edytora
... zobacz więcej
19.02.2022
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCIz dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych Podaję też linki do tutorialu dr Łukasza Rosiaka na temat praw i obowiązków komornika oraz Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości. 
... zobacz więcej
19.02.2022
Legislacja Samorządowa, op. Korneliusz Przybycień, Prezentacja SlidePlayer, ss. 102  "PROGRAM WYKŁADU: Powstawanie i tworzenia prawa. Kultura prawa stanowionego. Poglądy na tworzenie prawa. Źródła prawa: powszechnie obowiązującego i wewnętrznego (art Konstytucji ). Charakterystyka podmiotów administracji o kompetencjach prawotwórczych. Tworzenie prawa przez podmioty administracji. Podmioty administracji – realizacja kompetencji legislacyjnych (organy adm. Rządowej i samorządowej, RCL, Rada Legislacyjna). Procedura prawodawcza. Technika legislacyjna – opracowanie i redagowanie aktów administracyjnych. Rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Ogłaszanie aktów normatywnych powszechnie obowiązujących oraz aktów prawnych administracji publicznej. Nadzór nad aktami prawodawczymi administracji. Sądowa kontrola prawotwórstwa organów administracji. Zaliczenie. [...] " Przy okazji załączam link do dwóch części tutorialu w serwisie YouTube.  
... zobacz więcej
19.02.2022
Ustawa o dowodach osobistych, Stan prawny na dzień 21.01.2022, Rozdz. 7. Postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi Przy okazji proponuję zajrzeć do Wikipedii (warto zwrócić uwagę na hipertekst na samym dole strony odsyłający do weryfikatora różnych numerów, bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w obecnych czasach!) Poza tym na forum IFAR użytkowwnik Inka dzieli się spisem zdawczo-odbiorczym.
... zobacz więcej
21.01.2022
   Załącznik nr 12 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020   Wytyczne w zakresie zasad  przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
... zobacz więcej
29.11.2021
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
... zobacz więcej
08.11.2021
Dr Marlena Sakowska-Baryła rozmawia z mec. Mateuszem Franke.  "Powierzenie przetwarzania danych osobowych wymaga umowy lub tzw. innego instrumentu prawnego, których treść określa art. 28 ust. 3 RODO. Przepis ten przewiduje jednocześnie, że taka umowa lub inny instrument prawny mogą opierać się na tzw. na standardowych klauzulach umownych, a więc takich postanowieniach, które są zatwierdzone odpowiednio przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes UODO. Obecnie brak takich „polskich klauzul”, ale w ostaniem czasie pojawiły się standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez duński organ nadzorczy. [...]"
... zobacz więcej
28.10.2021
Dr Marlena Sakowska-Baryła rozmawia z dr Pawłem Litwińskim. "RODO wymaga, aby przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający miało podstawę w umowie lub w innym instrumencie prawnym. Ponieważ powierzenie przetwarzania jest bardzo popularną instytucją, w obrocie funkcjonuje ogromna liczba umów, które mają uczynić przetwarzanie danych osobowych w tej formule zgodnym z prawem. Choć przepisy rozporządzenia formułują wymogi co do postanowień takiej umowy, praktyka pokazuje, że wielokrotnie treść umów powierzenia budzi wątpliwości. O tym, jak poprawnie skonstruować umowę powierzenia przetwarzania danych, rozmawiam z dr Pawłem Litwińskim – adwokatem i partnerem w Barta Litwiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p. Krok po kroku omawiamy to, jak sformułować umowę, żeby była zgodna z prawem, a jednocześnie adekwatnie regulowała stosunki między administratorem a podmiotem przetwarzającym. W naszej naprawdę długiej, ale i owocnej rozmowie analizujemy treść art. 28 RODO, wskazujemy błędy i rekomendujemy, w jaki sposób, przy konstruowaniu umowy powierzenia (lub innego instrumentu prawnego) zabezpieczyć prawa osób, których dane dotyczą, oraz poprawnie ułożyć relacje pomiędzy administratorem i procesorem. [...]"
... zobacz więcej
28.10.2021
O tym, do czego służy numer PESEL, jaka jest jego historia, jakie ma znaczenie w praktyce i jakie znaczenie mieć powinien rozmawia z dr Pawłem Litwińskim – adwokatem i partnerem w Barta Litwiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p - dr Marlena Sakowska-Baryła. Rozmawiamy między innymi o tym: - w jaki sposób PESEL powinien być wykorzystywany, - czy naruszenie ochrony danych z PESELem w tle zawsze niesie ze sobą wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej, - czy każdy wyciek numeru PESEL jest równoznaczny z kradzieżą tożsamości - jak ogromnym paradoksem w praktyce jest ujawnianie PESELa w KRS i księgach wieczystych. Mam duże doświadczenie w obsłudze ewidencji ludności i różnych wyzwań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w których skład wchodzi PESEL. Ogromnie tu dużo niekonsekwencji ustawodawcy, strachu, zapobiegliwości i niezrozumienia istoty tego, czym jest taki numer ewidencyjny.
... zobacz więcej
23.10.2021
ZARZĄDZENIE Nr 20 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy określaniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych wydawanych przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych
... zobacz więcej
18.10.2021
Ważna rzecz dla archiwistów!
... zobacz więcej
13.10.2021
Archiwistyka jako nauka wyodrębniła się z prawa i cały czas się na nim opiera.
... zobacz więcej
12.10.2021
Nota obsługuje elektroniczne doręczenia przez Portal Informacyjny oraz rejestrowane e-doręczenia pomiędzy pełnomocnikami w trybie art. 132 KPC.
... zobacz więcej
08.10.2021
Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, Organizacja..., wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2014 Publikacja w wersji elektronicznej. "Środowisko pracy to inaczej otoczenie pracy które tworzy zespół czynników materialnych i  społecznych,  z  którymi  styka  się  pracownik  administracji  podczas wykonywanej  pracy.  Do tych  czynników należą  bez wątpienia  miejsce  pracy,  w  tym  stanowisko  pracy',  relacje  inter­personalne  na  które składa  się  przepływ  informacji  pomiędzy pracownikami  oraz wzajemna komunikacja  (zarówno w płaszczyźnie podwładny-przełożony, jak  i  pomiędzy współpracow­nikami).  Oczywiście to jak działa  urzędnik jest wypadkową jego wiedzy,  zdolności,  doświad­czenia  oraz  indywidualnych  cech  charakteru,  aczkolwiek  nie  bez  znaczenia  są  znajomość prakseologii, etyki,  pogłębiona i uzupełniona wiedza z zakresu prawa, socjologii, psychologii, teorii  rozwoju  lokalnego i  regionalnego,  gdyż decyduje ona o poziomie intelektualnym  kadr administracji  publicznej2.  Wszystko to  pozwala  na  zrozumienie  istoty  pracy w administracji, a nadto wpływa na jakość administracji, a dokładnie na jakość działań podejmowanych przez administrację wobec obywateliPoniżej zostaną scharakteryzowane podstawowe zagadnienia wprowadzające w środowi­sko pracy urzędnika czy szerzej  pracownika administracji. [...]"
... zobacz więcej
02.10.2021
Vademecum..., edycja 2015, wybór tekstów i opracowanie naukowe: Bogusław Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa 2015, ss. 224 Publikacja w wersji elektronicznej. "Działania  dotyczące  dziedzictwa  kultury  mają  bardzo istotne znaczenie dla społeczeństwa, kultury, gospodar-ki, turystyki, polityki, itd. Postępowanie z dziedzictwem powinno więc być przemyślane i odpowiedzialne, uwzględniać  współczesne  potrzeby  i  możliwości,  ale również  prawa  przyszłych  pokoleń  do  zasobu,  którym obecnie  zarządzamy.  Dlatego  też  działania  dotyczące poszczególnych zabytków nie mogą być tylko wypad-kową indywidualnych okoliczności i uwarunkowań, ale powinny wynikać z zasad i programów opracowanych w ramach teorii konserwatorskiej. Dlatego właśnie ICOMOS  od  początku  istnienia  aktywnie  uczestniczy w kształtowaniu teorii konserwatorskiej. [...]"
... zobacz więcej
02.10.2021
'"Według nowej normy wymóg ochrony danych dzieli się na trzy klasy. Typ danych jest kontrolowany w celu określenia wymagania sposobu ich ochrony w firmie. To wskazuje, jakie wymagania są potrzebne do ochrony danych związane z klasą ochrony. [...]"
... zobacz więcej
27.09.2021
" [...] Prawo a genealogia. Co, jak i gdzie załatwić – warsztaty praktyczne z prawa urzędniczego dla genealogów, Michał Jan MARCINIAK, Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne. [...]"
... zobacz więcej
22.09.2021
Cena: 550 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl w terminie do 27 września 2021 r. Webinar, 30 września - 1 października 2021, godz. 9.00 - 13.30   W ramach proponowanego spotkania kompleksowo zostaną omówione na przykładach zasady oraz tryb przygotowania i uchwalania aktów prawnych przez radę gminy, powiatu i województwa. Duży akcent położony zostanie na praktyczne wykorzystanie przekazywanych w trakcie szkolenia informacji. Uczestnicy wraz z prowadzącą będą mogli - w oparciu o autentyczne uchwały -przeanalizować przykłady prawidłowych i wadliwych rozwiązań przyjmowanych przez organy j.s.t. oraz zastanowić się nad właściwym sposobem rozwiązania przedstawionych kazusów. Ramy prawne legislacyjnej działalności j.s.t., omówione zostaną w oparciu o przepisy Konstytucji RP, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, a także samorządowych ustaw ustrojowych. Przywołane zostanie również stosowne orzecznictwo sądów administracyjnych.
... zobacz więcej
22.09.2021
"Wszystkie dokumenty (pisma, załączniki) zawierające w swej treści informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone" powinny być rejestrowane w „Dzienniku ewidencyjnym" (wzór - załącznik nr 2). Dotyczy to zarówno dokumentów wytworzonych w jednostce organizacyjnej, jak też otrzymanych z innych jednostek. Wzór dokumentu oznaczonego klauzulą „zastrzeżone" przedstawiono w załączniku nr 3. Klauzulę tajności na dokumencie zawierającym informacje niejawne nadaje osoba uprawniona do jego podpisania. Informacje niejawne podlegają ochronie do czasu zniesienia klauzuli tajności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. [...]"
... zobacz więcej
13.09.2021
Bardzo profesjonalny serwis, gorąco polecam... "Od ponad 32 lat dostarczamy firmom, instytucjom i klientom indywidualnym fachowych informacji i wyjaśnień dotyczących praktycznego stosowania przepisów z zakresu: podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy. Kompleksowość i wygodę w dostępie do informacji zapewnia szeroka gama produktów obejmująca czasopisma, Gazetę, książki, serwisy internetowe i programy multimedialne (zobacz pełną ofertę). Nasze publikacje to przede wszystkim fachowa pomoc dla księgowych i służb kadrowo-płacowych. Ponad trzydziestodwuletni okres działalności umożliwił nam wypracowanie obecnej formy i stylu przekazywania informacji. Aktywna współpraca z Czytelnikami umożliwia nam poznawanie ich oczekiwań, dzięki czemu nasze publikacje na bieżąco dostosowywane są do potrzeb Odbiorców zarówno pod względem tematyki jak i formy przekazu." "Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. jest firmą samodzielną i samowystarczalną. Posiadamy własny zespół redakcyjny, w skład którego wchodzą wybitni specjaliści-praktycy, doskonałą bazę poligraficzną oraz system dystrybucji i prenumeraty. W firmie zatrudnionych jest ponad 160 osób, a nad całością czuwa trzyosobowy Zarząd Spółki. Kształtowanie w świadomości pracowników zespołowej odpowiedzialności za wizerunek firmy to nasza droga do wysokiej jakości merytorycznej oferowanych przez nas czasopism, Gazety, serwisów internetowych i produktów multimedialnych."
... zobacz więcej
02.09.2021
Przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji i ewidencji – mających także znaczenie, gdy chodzi o kwestie podatkowe – jest regulowane zarówno przepisami 1) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości1, dalej: u.o.r. (art. 73 i 74), jak i 2) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa2, dalej: o.p. (art. 32 i 86). Autor porusza w artykule kwestie dotyczące: okresów przechowywania dokumentów; zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego, powodującego wydłużenie okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów i ewidencji; warunków przechowywania dokumentów, w tym faktur elektronicznych i paragonów fiskalnych; skutków zniszczenia dokumentacji lub jej utraty. 
... zobacz więcej
02.09.2021
Zarządzenie Nr 36/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego funduszu zdrowia w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia
... zobacz więcej
16.08.2021
"Przewodnik po prawie autorskim został przygotowany z myślą o wszystkich odbiorcach kultury. Składa się z przejrzystych pojęć. Przechodząc z rozdziału do rozdziału, można nie zasypiając z nudów, zapoznać się ze wszystkimi hasłami, które pozwalają oswoić się z terminologią prawniczą. Aby usprawnić poruszanie się, przewodnik został wyposażony w szereg specjalnych odnośników: pomocne powiązania, przykłady oraz pytania użytkowników, które pomagają zrozumieć mechanizmy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także odnośniki do określonego przepisu prawa."
... zobacz więcej
17.07.2021
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych.
... zobacz więcej
26.06.2021
Patrycja Rojek-Socha, Skarga nadzwyczajna topi sądowe archiwa, w: Prawo.pl, 18.03.2021 "Skarga nadzwyczajna od początku ma swoich zwolenników i przeciwników. Obowiązuje od trzech lat, cieszy się sporym zainteresowaniem, choć pozytywny finał przyniosła dotąd w nielicznych sprawach. Teraz, gdy parlament kończy prace nad wydłużeniem czasu na jej wniesienie, sądy stają przed palącym problemem - pękających w szwach archiwów. Bo akta "czekają" w nich na ewentualny wniosek o... skargę. [...]"
... zobacz więcej
25.06.2021
Wojciech Kowalski, Patrycja Rojek-Socha, Jeśli nie ma oryginału, niepoświadczona kserokopia też może  być dowodem, w: Prawo.pl, 11.10.2020  "Kserokopia może zostać złożona do akt sprawy i uznana za dowód w sprawie, jeśli jest poświadczona jej zgodność z oryginałem. Jest od tego jednego wyjątek, który wskazał w swoim orzeczeniach Sąd Najwyższy - brak możliwości dostępu do oryginału lub wypisu dokumentu i przez stronę i przez sąd. [...]"
... zobacz więcej
24.06.2021
Biały wywiad wpisuje się, moim zdaniem, w pracę archiwisty przeprowadzającego studia wstępne... Odsyłam tutaj z wrodzoną sobie skromnością do mojego tekstu pt "Archiwista infobrokerem"   https://arekzajac5.wordpress.com/2014/09/25/archiwista-infobrokerem/  (moja ćwiczebna strona na Wordpress.com, zdjęcie przedstawia Instytut Fizyki Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, gdzie byłem na stypendium). Przy okazji polecam Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, którego sam jestem członkiem https://www.spi.org.pl/ , serwis Rynek Informacji https://rynekinformacji.pl/ oraz blog Sabiny Cisek https://sabinacisek.blogspot.com/.Piotr Konieczny z Niebezpiecznik.pl pokazuje, na czym polega OSINT (biały wywiad) jakimi narzędziami można się posługiwać oraz jak uniknąć błędów.   Wystąpienie miało miejsce podczas konferencji Cyber Academy 5, która odbyła się w dniach 20-22 października 2020. Wydarzenie odbywało się online.
... zobacz więcej
29.05.2021
Przepisy prawne dla archiwistów oznaczają źródła, w przeciwieństwie do literatury archiwalnej.
... zobacz więcej
29.05.2021
Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki  "Przedsiębiorcy zarabiający miliony osiągają wysokie zyski między innymi dlatego, że chronią swój kapitał i minimalizują ryzyko strat."   Każdy kontrakt, każda inwestycja to niewątpliwie szanse na pomnażanie kapitału Twojego przedsiębiorstwa. Jednak każda szansa w biznesie obarczona jest pewnym ryzykiem. Twoim zadaniem jako przedsiębiorcy jest sprawić aby to ryzyko było możliwie najmniejsze.
... zobacz więcej
27.05.2021
"To expose abuses of power and betrayals of the public trust by government, business, and other institutions, using the moral force of investigative journalism to spur reform through the sustained spotlighting of wrongdoing. ProPublica is an independent, nonprofit newsroom that produces investigative journalism with moral force. We dig deep into important issues, shining a light on abuses of power and betrayals of public trust — and we stick with those issues as long as it takes to hold power to account.[...]
... zobacz więcej
27.05.2021
Katarzyna Pietruszyńska, Prawo Pracy - Informator dla pracodawców, Warszawa 2019  Publikacja bardzo przydatna i potrzebna...
... zobacz więcej
25.05.2021
Temat bardzo aktualny; miałem okazję kilkukrotnie uczestniczyć jako tłumacz w negocjacjach biznesowych, co drugie zdanie było o zaufaniu, ale tak na prawdę każdy każdemu patrzył na ręce; ostatecznie mówi się, że zaufanie jest dobre, kontrola lepsza (powiedzenie z czasów stalinowskich, chodziło o dostawy obowiązkowe) i że kontrola jest najwyższą formą zaufania...
... zobacz więcej
25.05.2021
Dla wszystkich, którzy zamierzają pracować na własny rachunek...
... zobacz więcej
18.05.2021
Marlena Sakowska-Baryła, Dane osobowe..., 24 marca 2020 Bardzo ważny temat i wcale nieoczywisty...
... zobacz więcej
16.05.2021
"Judykatura.pl to wyszukiwarka orzecznictwa związanego z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Unikatowa platforma łączy orzecznictwa sądów administracyjnych, powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi."
... zobacz więcej
26.04.2021
Marlena Sakowska-Baryła, Otwieranie danych..., 2 marca 2021r. Bardzo ciekawa i pouczająca rozmowa, gorąco polecam! "O otwieraniu danych rozmawiam z Janem J. Zygmuntowskim – ekonomistą, Współprzewodniczącym Polskiej Sieci Ekonomii oraz wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie (Management and AI in Digital Society), autorem „Kapitalizmu sieci”. [...]"
... zobacz więcej
20.04.2021
Podaję za Stowarzyszeniem "Archiwizjoner" https://www.facebook.com/archiwizjoner: "Pisaliśmy o problemach związanych z nieujawnianiem instrukcji do systemu NiKA, w której do tej pory były zasady w zakresie ustalania podmiotów jako wytwarzających materiały archiwalne.Spieszymy więc donieść, że pojawiły się w dniu 7 grudnia 2020 r. nowe zarządzenia Naczelnego Dyrektora:1) zarządzenie nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7grudnia 2020 r. w sprawie trybu ustalania jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe2) zarządzenie nr 32 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7grudnia 2020 r. w sprawie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych https://ndap.bip.gov.pl/dzien.../dziennik_urzedowy_2020.html Zarządzenia wejdą w życie 4 stycznia 2021"
... zobacz więcej
15.03.2021
Information and documentation — Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents
... zobacz więcej
09.03.2021
Materiał dedykowany szczególnie: - osobom, które wiedzą jak działa RODO, ale chcą spojrzeć na ochronę danych osobowych z innej, szerszej perspektywy, - osobom nie mającym pojęcia o RODO, ale chcącym je wdrożyć w swojej organizacji, - osobom chcącym pokazać na czym polega RODO swojemu zespołowi / zarządowi / szefowi / szefowej (niepotrzebne skreślić),
... zobacz więcej
31.01.2021
Zagadnienia związane z biurowością w kancelariach komorniczych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. z 2018, poz. 2517)
... zobacz więcej
21.01.2021
Marek Konstankiewicz, Regulacje prawa polskiego..., w: Archeion, T. 121, wyd. NDAP, Warszawa 2020 "Regulacje prawne istotnie wpływają na prowadzenie działalności archiwalnej, w tym na stan zachowania i dostępność materiałów archiwalnych. Artykuł syntetycznie przedstawia obowiązujące w Polsce w dniu 1 września 2020 r. unormowania prawa powszechnie obowiązującego bezpośrednio odnoszące się do ustroju instytucji archiwalnych oraz do ochrony materiałów archiwalnych, a także kształtowania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego. Regulacje te znajdują się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w ustawie z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, a także w szeregu innych ustaw i rozporządzeń oraz w licznych umowach międzynarodowych i aktach prawa Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwraca wzrost liczby uregulowań traktujących archiwalia łącznie z innymi dobrami kultury oraz lokujących działalność archiwów w obszarze zapewniania szeroko rozumianego dostępu do informacji. Dużym wyzwaniem jest rozproszenie tych norm wśród wielu aktów prawnych oraz liczne i fragmentaryczne zmiany w nich dokonywane. Niektóre obszary regulacji prawnych wymagają pogłębienia badań, zwłaszcza nad ich rzeczywistym wpływem na działanie archiwów. Niniejsza refleksja może być przydatna dla dyskusji metodycznych, kształcenia kadr archiwalnych na wszelkich poziomach oraz formułowania postulatów zmian legislacyjnych. (...)"
... zobacz więcej
05.01.2021
Wzór budowy i elementy Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz wzór budowy kwalifikatora dokumentacji, który stanowi uzupełnienie Wykazu Akt, zawiera Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
... zobacz więcej
16.12.2020
Przewodnik..., Zakład Ubezpieczeń Społecznych"Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą wiele obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Przygotowany przez nas przewodnik przybliży Ci tematykę ubezpieczeń społecznych oraz ułatwi dopełnianie formalności związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i opłacaniem składek. (...)"
... zobacz więcej
17.11.2020
EBOS.PL, Fundacja Edukacji Prawnej ProPublika, Wrocław Serwis powinien zainteresować przede wszystkim archiwistów sądowych, ponieważ jednak nieznajomość prawa szkodzi, myślę że nie tylko ich. Natomiast dla studentów prawa ciekawostką z pewnością okaże się symulator rozpraw.
... zobacz więcej
15.11.2020
Bardzo ważny rodzaj dokumentacji, z którego istnienia powinien sobie zdawać sprawę każdy archiwista. Szczególnie oczywiście archiwiści Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości (SAWS).
... zobacz więcej
12.11.2020
Janusz Grabowski, Księgi..., Podcast, YouTube 13 lutego 2020Archiwistom czasami przychodzi szukać dowodów własności nieruchomości, co ostatnio miało miejsce w przypadku tzw. "późnych przesiedleńców" czy przy okazji prywatyzacji kamienic w Warszawie, gdzie zdarzało się że akty własności ściągano po prostu z Internetu. W świetle powyższego wiedza na temat ksiąg wieczystych jest dla archiwisty niezbędna. W sieci bez problemu znajdzemy strony na ten temat, różne blogi wieczystoksięgowe czy tutoriale w serwisie Youtube. Obok podcastu podaję jeszcze dwa linki dla osób zainteresowanych tematyką ksiąg wieczystych.
... zobacz więcej
10.11.2020
Informatyka w służbie prawa.Sprawne poruszanie się po przepisach prawa jest niemal tak samo ważne dla archiwistów, jak dla prawników."Masz pytanie dotyczące prawa, ale obawiasz się drogich porad prawnych? Lemkin pomoże Ci znaleźć odpowiedź! Wystarczy że porozmawiasz z nim w języku polskim.Jesteś prawnikiem i poświęcasz zdecydowanie zbyt wiele czasu na badanie linii orzecznictwa? Lemkin znajdzie relewantne orzeczenia, wydobędzie istotne fragmenty i automatycznie je zgrupuje, tak by maksymalnie przyspieszyć proces analizy prawnej."
... zobacz więcej
26.10.2020
Schematy procedur w LEX Navigatorze przedstawiają zagadnienia prawne podzielone na szczegółowe kroki opatrzone praktycznymi wskazówkami, dzięki którym szybciej dotrzesz do poszukiwanej szczegółowej informacji.
... zobacz więcej
20.10.2020
Samorządom przybywa zadań własnych, ustawodawca nieustannie wyznacza nowe cele związane z rozwojem strategicznym i zmianami w prawie. Zaś mieszkańcy pragną coraz lepszej jakości i dostępności usług publicznych. Stąd jest coraz szersze zainteresowanie ze strony urzędów nowoczesnymi metodami zarządzania i samooceny. A na te i więcej potrzeb odpowiada LEX Kontrola Zarządcza.Ustawa o kontroli zarządczej nakłada również na jednostki samorządu wymóg posiadania normatywów kancelaryjno-archiwalnych i archiwum zakładowego.
... zobacz więcej
20.10.2020
LEX Hub to nowa platforma integrująca produkty dostawców zewnętrznych z produktami i usługami Wolters Kluwer. Dzięki wykorzystaniu kanałów świadczenia usług Wolters Kluwer dostawcy zyskują dostęp do bazy potencjalnych klientów z sektora prawa, biznesu oraz administracji publicznej. LEX Hub to także miejsce, w którym spotykają się eksperckie treści, wiarygodna wiedza oraz najnowsze technologie.
... zobacz więcej
20.10.2020
Pierwsze kroki w biznesie... , Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centrum Informacji i Planowania Kariery, Warszawa 2015 Stan prawny na 1.10.2015Wiedza w dużej mierze aktualna.
... zobacz więcej
19.10.2020
Współcześnie dane są ważną sferą gospodarki, a od ich umiejętnej analizy uzależnione jest niejedno przedsiębiorstwo, analityk danych jest też obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i jednocześnie dochodowych zawodów. Także archiwiści mają często do czynienia z różnymi danymi. Poniższy podręcznik stanowi absolutną podstawę w tym zakresie.   
... zobacz więcej
19.10.2020
Działalność gospodarczą w zakresie przechowalnictwa dokumentacji niearchiwalnej określa Ustawa archiwalna, rejestry przedsiębiorców prowadzących tego typu działalność dostępne są w sieci. Niniejszy serwis jednak nie jest skierowany wyłącznie do archiwistów, chociaż do nich przede wszystkim, ale także do zawodów pokrewnych, takich jak bibliotekarze, infobrokerzy, prawnicy, czy zwłaszcza ostatnio, informatycy. Myślę jednak, że poniższe materiały szkoleniowe przydadzą się wszystkim. Natomiast od siebie jeszcze dodam, że poprawny, profesjonalny biznezplan jest podstawą wszystkich biznesów, zaś w sieci bez problemu można znaleźć aplikacje wspomagające jego tworzenie, oprócz tutoriali w serwisie YouTube warto też tutaj zajrzeć na strony odpowiednich ministerstw. "Projekt „Samozatrudnienie szansą na zaistnienie ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0148/15-00 zawartej z Wojewódzkim UrzędemPracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020."
... zobacz więcej
19.10.2020
Wszyscy archiwiści powinni poruszać się swobodnie po przepisach prawa, nie tylko prawa archiwalnego czy przepisach Kodeksu Administracyjnego, ale także po przepisach szczegółowych, jak np. Ustawa o rachunkowości czy Prawo budowlane. Przepisy prawa związane są nierozerwalnie z ich wykładnią, co szczególnie widoczne jest przy korzystaniu z jednego z systemów informacji prawnej.  Wykładnia oznacza interpretację prawa. Termin ten może odnosić się zarówno do czynności, których dokonuje się, by wyinterpretować z przepisu treść normy prawnej, jak i do ich rezultatu - czyli właśnie do owej treści normy, wyinterpretowanej z przepisu.
... zobacz więcej
12.10.2020
W systemie ISAP dostępne są również akty prawa archiwalnego, jednak baza aktów prawnych jest znacznie większa aniżeli baza w systemie LexLege, poza tym ISAP jest zupełnie darmowy.  Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.
... zobacz więcej
12.10.2020
W ramach systemu LexLege dostępne są również akty prawa archiwalnego (patrz: skorowidz) podane w przystępnej, przejrzystej formie, co ten system odróżnia od innycjh systemów informacji prawnej.
... zobacz więcej
12.10.2020
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020, 0, poz. 164) Stan prawny akkualny na: 9.10.2020 r.Znajomość Ustawy archiwalnej wraz z aktami wykonawczymi do niej jest wymagana od wszystkich archiwistów. W systemie LexLege w/w Ustawa jest przedstawiona w sposób maksymalnie przystępny i przejrzysty, prościej już się nie da.
... zobacz więcej
09.10.2020
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015, poz. 1743)
... zobacz więcej
08.10.2020
Uprawnienia archiwalne określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców. W przypadku zaś pracowników samorządowych Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. zalicza wprawdzie archiwistów w Art. 4 & 2 pkt 3 do pracowników pomocniczych i obsługi, jednak Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w Art. 12 & 2 określa stanowisko archiwisty jako stanowisko urzędnicze.
... zobacz więcej
06.10.2020
Wykaz podstaw prawnych dla przechowywania (retencji) danych w bankach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.oraz informacja dodatkowa z Ustawy o Sądzie Najwyższym.
... zobacz więcej
23.09.2020
https://isp.policja.pl/isp/prawo/akty-prawne/zarzadzenia-komendanta/2008/211,Zarzadzenie-nr-920-Komendanta-Glownego-Policji-z-dnia-11-wrzesnia-2008-r-w-spraw.html                                                                                                                            (dostęp z 16.09.2020)
... zobacz więcej
16.09.2020
Joanna Frączek-Broda, Kultura w sieci, wyd. Fundacja Promocji Gmin Polskich, Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowiedzkiego, Warszawa 2018, ss. 249 Publikacja w wersji elektronicznej, na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0. Polska. "Czytelnicy zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury, poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Dowiedzą się także jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z  sieci oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne."
... zobacz więcej
10.09.2020
Leszek Jaworski, Organ powinien z urzędu odtworzyć brakujące akta administracyjne, Dziennik Gazeta Prawna, 20.05.2010"W razie zaginięcia lub zniszczenia akt sprawy organ musi wszcząć procedurę ich odtworzenia. W tym celu może wykorzystać regulacje dotyczące zasad prowadzenia ogólnego postępowania administracyjnego. (...)"  
... zobacz więcej
27.08.2020
Magdalena Sender, Dokumenty z funduszu socjalnego należy przechowywać tak długo, jak to potrzebne, Prawo.pl, 26.08.2020 "Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określają okresu przechowywania danych osobowych udostępnionych przez pracownika pracodawcy w związku z ubieganiem się o świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego. Pracodawca przetwarza wskazane dane osobowe przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń - wyjaśnia Magdalena Sender, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych. (...)"
... zobacz więcej
27.08.2020
Monika Sewastianowicz, Tytuły publikatorów i skróty stosowane w dokumentach, Prawo.pl, 18.05.2020 Temat bardzo ważny dla archiwistów, którzy często muszą znaleźć odpowiedni akt prawny. "Akty prawne publikuje się w dziennikach urzędowych - Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, dziennikach urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych. Rozporządzenia określają rodzaje publikatorów oraz zasady tworzenia skrótów. (...)"    
... zobacz więcej
27.08.2020
W ramach serwisu dedykowanego przede wszystkim prawnikom, udzielane są także telefoniczne, darmowe porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, spraw pracowniczych, RODO itp. Tutaj wspomnę, że profesja archiwisty wyodrębniła się właśnie z nauk prawniczych.
... zobacz więcej
19.08.2020
Legalis Administracja "Legalis Administracja to system Wydawnictwa C.H.Beck stworzony z myślą o codziennej pracy urzędników. Łączy w sobie możliwości renomowanego systemu Legalis dla prawników z rozwiązaniami dedykowanymi administracji publicznej, zwłaszcza dla urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, a także jednostek pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej. (...)"
... zobacz więcej
18.08.2020
Legalis Księgowość, Kadry, Biznes  "Legalis Księgowość Kadry Biznes to system dedykowany księgowym, kadrowym i innym specjalistom w firmach, którzy w codziennej pracy analizują przepisy prawa. Zapewnia wsparcie podczas podejmowania decyzji z zakresu m.in. prawa pracy, podatków, rachunkowości, BHP, ochrony danych osobowych, przetargów, prawa konsumenckiego, umów cywilnoprawnych. (...)"
... zobacz więcej
18.08.2020
Komunikat Krajowej Izby Fizjoterapeutów  "Z dniem 15 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwiet-nia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,zwane dalej „rozporządzeniem”. Regulacja wprowadza m.in. przepisy szczególne określające rodzaje i zakres dokumentacji medycznej prowadzonej w ramach praktyk zawodo-wych fizjoterapeutów. Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na fizjoterapeutach udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji me-dycznej.Rozporządzenie wprowadza obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elek-tronicznej, a w postaci papierowej tylko jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. W tym zakresie zakłada się okres przejściowy do 31 grudnia 2020 r. (...)"
... zobacz więcej
31.07.2020
Przechowywanie dokumentacji medycznej, Rhenus Logistics, dokument opracowany przy współpracy z kancelarią M.Mazurek i Partnerzy, ss. 15 Zagadnienia związane z dokumentacją nabrały szczególnego znaczenia w dobie pandemii, stanowiąc ogromne wyzwanie dla archiwistów zatrudnionych w szpitalach i sanatoriach.
... zobacz więcej
26.07.2020
Objaśnienia prawne z dnia 20 lutego 2019 r. wydane przez Rzecznika Praw Pacjenta w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
... zobacz więcej
26.07.2020
Jak chronić numer PESEL? Gdzie można uzyskać informacje o naszych kontach bankowych? Jak działa E-sąd? Jak działa BIK – Biuro Informacji Kredytowej? Gdzie zgłosić kradzież dowodu?
... zobacz więcej
21.07.2020
 Stosowanie Rozporądzenia PRM z dnia 18 stycznia 2011 roku. Instrukcje nr nr...
... zobacz więcej
23.06.2020
 Właściwość w zakresie uzgadniania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Zatwierdzanie (potwierdzanie porozumienia) przepisów kancelaryjnych i archiwalnych nie odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to tryb uzgadniania brzmienia aktu prawnego pomiędzy dwoma podmiotami (...)
... zobacz więcej
23.06.2020
 art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);  (...)
... zobacz więcej
19.06.2020
  Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są posiadać i stosować: 1) instrukcję kancelaryjną; 2) jednolity rzeczowy wykaz akt; 3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt) - zwane "przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi"
... zobacz więcej
14.06.2020
 Zasady poszukiwania dokumentacji pracowniczej, Przewodnik, Archiwum Państwowe w Warszawie
... zobacz więcej
07.05.2020
 INFORMACJA NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH DOTYCZĄCA SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ OSOBOWĄ I PŁACOWĄ W PRZYPADKU LIKWIDACJI LUB UPADŁOŚCI PRACODAWCY
... zobacz więcej
06.05.2020
Dokumentacja pracownicza po zmianach, Gofin.pl, Ubezpieczenia, Prawo pracy, Dodatek, Nr 4, 2019, ss. 28
... zobacz więcej
25.04.2020
Katarzyna Liszka-Michałka, Przekazanie, likwidacja, przekształcanie szkół i placówek publicznych, wyd. Związek Powiatów Polskich, Warszawa 2017, ss. 50 Publikacja w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
23.04.2020
Księga Procedur Bezpieczeństwa Informacji, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź 25 maj 2018, ss. 85
... zobacz więcej
06.04.2020
Damian Konieczny, Dokumentacja medyczna, Kosiorek&Konieczny Kancelaria Prawna, Sopot 2018, ss. 96
... zobacz więcej
04.04.2020
Marek Rotkiewicz, Prawa i obowiązki pracodawcy a koronawirus, Beck InfoBiznes Praktyczna Strona Prawa, 2 marzec 2020, ss. 13  Publikacja stanowi odpowiedź na potrzeby m. in. środowiska archiwistów. 
... zobacz więcej
30.03.2020
Adam Szkurłat, Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu cywilnym, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Janusza Jankowskiego, Katedra Postępowania Cywilnego I, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 113
... zobacz więcej
28.03.2020
Nadzór i Kontrola Archiwalna, instrukcja postępowania i podręcznik użytkownika, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Warszawa 2016, ss. 61
... zobacz więcej
19.03.2020
 Ewa Perłakowska, Zarządzanie dokumentacją wynikającą z realizacji projektów unijnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Wrocław 2009, ss. 33 
... zobacz więcej
17.03.2020
Ewa Perłakowska, Dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe, po 1 stycznia 2019 r. - elektronizacja, skrócenie okresu przechowywania, obsługa kancelaryjna i archiwalna, Stowarzyszenie Archiwistów Samorządowych, Marki 4.10.2019, ss. 112
... zobacz więcej
09.03.2020
Dokumentacja związana z nieodpłatną pomocą prawną, Przepisy archiwalne, Sekcja Archiwistów Samorządowych
... zobacz więcej
23.02.2020
Dokumentacja stowarzyszeń stanowi w świetle zawartego w rozdz. 4 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. art. 42 niepaństwowy ewidencjonowany zasób archiwalny, zaś zdaniem prof. Władysława Stępniaka wyrażonym w publikacji "Archiwistyka społeczna", w wyniku rozciągnięcia na jednostki wytwarzające niepaństwowyewidencjonowany zasób archiwalny przepisów Rozporządzenia MinistraKultury z 16 września 2002, w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad i trybu przekazywania materiałów do archiwów państwowych, doprowadzono do sytuacji, w której wytwórców niepaństwowego ewidencjonowanego zasobu obowiązywać powinny te same reguły, co wytwórców zasobu państwowego. Obecnie Rozp. powyższe uznaje się za uchylone, zastąpiło je Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 X 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnejhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001743Szczegółowo warunki i tryb przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny określa z kolei Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 października 2015 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001733Z kolei zasady współpracy archiwów państwowych z twórcami niepaństwowego ewidencjonowanego zasobu archiwalnego określa Zarządzenie NDAP nr 39 z 26 kwietnia 2018 https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz39_2018.pdf
... zobacz więcej
19.02.2020
https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/prawo-archiwalne                                                                          (dostęp z 19.01.2020) 
... zobacz więcej
19.01.2020
Kancelarie tajne, informacje niejawne, poświadczenia bezpieczeństwa...
... zobacz więcej
12.01.2020
Sekcja Archiwistów Samorządowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 
... zobacz więcej
07.01.2020
Podstawowe informacje o przepisach kancelaryjnych i archiwalnych
... zobacz więcej
06.12.2019
Marek Konstankiewicz, Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce (stan prawny z 1 stycznia 2010 roku), w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010
... zobacz więcej
16.08.2019
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych
... zobacz więcej
10.08.2019
Ustawa z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
... zobacz więcej
03.08.2019
ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1989 
... zobacz więcej
28.07.2019
 Prawo administracyjne. Skrypt. 
... zobacz więcej
20.07.2019
Karol Dąbrowski, Nauka o administracji. Skrypt akademicki, wyd. Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, Ryki 2012
... zobacz więcej
28.05.2019
Beata Kozłowska, Kodeks Postępowania Administracyjnego a archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów, SZKOLENIA OGÓLNE I SPECJALISTYCZNEDLA KADR URZĘDÓW GMIN WIEJSKICHI MIEJSKO-WIEJSKICH, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,współfinansowany ze Środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2009
... zobacz więcej
03.05.2019
Podstawy legislacji dla nieprawników, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Akademia Biznesu, Szkolenia specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej są realizowane w ramach projektu „Wdrożenie strategii szkoleniowej”, Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1)
... zobacz więcej
26.04.2019
Robert Piszko, Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. LXIV, Z. 4, 2002
... zobacz więcej
22.04.2019
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
... zobacz więcej
13.04.2019
Anna Kujaszewska, Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów, Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie", Warsztaty archiwalne w ramach projektu "Gdańskie historie", 16.09.2017
... zobacz więcej
09.04.2019
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów
... zobacz więcej
23.03.2019
Czyje zadanie. Samorządy chcą rekompensaty za przechowywanie dokumentacji powyborczej, w Serwis Samorządowy PAP
... zobacz więcej
16.03.2019
Ewa Perłakowska, Postępowanie z dokumentami z wyborów i referendów oraz ich organizacji, XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gliwice 10-12.09.2015
... zobacz więcej
09.03.2019
Roman Izdebski, Grażyna Stachurska, Kancelaria tajna w świetle nowych przepisów, w: Nauka w służbie policji, Nr 2, wyd. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2011
... zobacz więcej
23.02.2019
http://www.iniejawna.pl/    (dostęp z 16.02.2019) 
... zobacz więcej
16.02.2019
Agnieszka Matłacz, Rewolucja w aktach pracowników. Będzie czwarta część, w: Prawo.pl
... zobacz więcej
09.12.2018
Mirosław Rostkowski, Nowe zasady ochrony danych osobowych - kilka refleksji nt. RODO, w: Biuletyn EBIB, Nr 4 (181), Zarządzanie bibliotekami - aspekty prawne, 2018
... zobacz więcej
08.09.2018
Dokumentacja pracownica - zmiany od 1 stycznia 2019 r.
... zobacz więcej
12.08.2018
Informujemy, że stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się projekt nowelizacji ustawy archiwalnej.Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach został przygotowany we współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Cyfryzacji.Opracowanie projektu nowelizacji wiąże się z potrzebą nadania odwzorowaniom cyfrowym dokumentów tradycyjnych (nieelektronicznych), sporządzanym przez podmioty używające systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (systemy klasy EZD), waloru prawnego, w tym wartości dowodowej równorzędnej oryginałom dokumentów. Nowe przepisy nałożą jednocześnie warunki, pod jakimi sporządzone odwzorowania cyfrowe dokumentacji w postaci nieelektronicznej, wykonane w celu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, będą mogły zastępować dokumentację odwzorowaną (tj. nieelektroniczną), jako źródło informacji w tym również o wartości dowodowej i historycznej.Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314550/katalog/12525558#12525558Źródło: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4771-nowelizacja-ustawy-archiwalnej                                                                                           (dostęp z 4.08.2018)
... zobacz więcej
04.08.2018
Dariusz Szostek, Dokument elektroniczny - moc dowodowa, SlideServe
... zobacz więcej
13.06.2018
Marek Konstankiewicz, Archiwa samorządowe w prawie archiwalnym, XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kalisz 1-3 czerwca 2017
... zobacz więcej
04.05.2018
Wioletta Lipińska, Z problematyki narastającego zasobu archiwalnego w zakresie projektów budowlanych w świetle przepisów prawa (Wprowadzenie), w: Problemy archiwistyki
... zobacz więcej
07.04.2018
Reguły konstruowania aktów normatywnych.
... zobacz więcej
09.01.2018
Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski, Status prawny archiwów osobistych, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 84-102
... zobacz więcej
04.11.2017
Andrzej Klubiński, Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych, Polskie Towarzystwo Archiwalne PETEA, Prezentacja, 29 slajdów
... zobacz więcej
14.09.2017
Mieczysław Bandurka, Akta hipoteczne i propozycje ich opracowania, w: Archeion, t. 97, wyd. NDAP, Warszawa 1997, ss. 137-140
... zobacz więcej
05.09.2016
 Daria Nałęcz, Ochrona danych osobowych - otwarte problemy, w: Archeion, t. 109, wyd. NDAP, Warszawa 2006, ss. 5-10 
... zobacz więcej
27.08.2016
Paweł Wolnicki, Podstawy współpracy państwowej służby archiwalnej w Polsce z Kościołami i związkami wyznaniowymi,w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014, ss. 153-166
... zobacz więcej
21.08.2016
Karol Maciejko, Wdrażanie normatywy archiwalnej Kodeksu Prawa Kanonicznego w polskich archiwach kościelnych na przykładzie archiwów diecezjalnych w Olsztynie, Pelplinie i Toruniu - próba oceny, w: Archeion, t. 110, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss. 46-52
... zobacz więcej
07.08.2016
Kajetan Wojsyk, Czy możliwe jest obecnie przygotowanie instrukcji kancelaryjnej uwzględniającej istnienie dokumentu elektronicznego?, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 309-324
... zobacz więcej
31.07.2016
Roman Kusyk, Digitalizacja archiwaliów. Dylematy prawne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 285-300 
... zobacz więcej
24.07.2016
Teresa Kantor, Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 301-308
... zobacz więcej
19.07.2016
Teresa Kantor, Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 301-308
... zobacz więcej
19.07.2016
Emilia Leśniewska, Droga do Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
17.01.2016
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 listopada 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zaczną także obowiązywać dwa rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanej ustawy: w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny oraz w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.Rozporządzenie z dnia 14 października 2015 Rozporządzenie z dnia 20 października 2015Powyższe Rozporządzenia są dostędne na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
01.11.2015
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 listopada 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zaczną także obowiązywać dwa rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanej ustawy: w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny oraz w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.Rozporządzenie z dnia 14 października 2015 Rozporządzenie z dnia 20 października 2015Powyższe Rozporządzenia są dostędne na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
01.11.2015
W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego przygotowane zostały przykładowe instrukcje kancelaryjne oraz instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Naszym zamiarem jest ich upowszechnienie celem usprawnienia procesu ich opracowywania w poszczególnych podmiotach publicznych. Wyżej wymienione instrukcje stanowią przykładowe rozwiązania dla podmiotów, w których jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw obowiązuje: 1) system tradycyjny, 2) system EZD, 3) system tradycyjny wspomagany przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD. - Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie tradycyjnym - Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie EZD - Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie tradycyjnym wspomaganym przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w podmiocie działającym w systemie tradycyjnym - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w podmiocie działającym w systemie EZDPowyższe Instrukcje są dostępne na stronie NDAP w zakładce "Zarządzanie dokumentacją".Źródło://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
25.10.2015
Marszałek Sejmu ogłosił jednolity tekst ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 poz.1446) uwzględniający m.in. zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. poz.566), które wejdą w życie z dniem 1 listopada 2015 r. Jednolity tekst Ustawy archiwalnej dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP.Źródló: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
27.09.2015
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Ustawy archiwalnej
... zobacz więcej
11.04.2015
Sejm uchwalił 20 marca ustawę o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Więcej na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
28.03.2015
14 stycznia w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ustawę przedstawił poseł sprawozdawca Piotr Tomański, wcześniej przewodniczący sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu tej ustawy. Wszystkie kluby wyraziły swoje poparcie dla proponowanych zmian. Klub PiS zgłosił poprawkę, aby w delegacji do wydania rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury dziedzictwa narodowego do tworzenia, łączenia i likwidowania archiwów państwowych przywrócić znajdujący się w obecnym brzmieniu tej delegacji zapis, że dokonuje się tego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Posłowie zadali także szereg pytań odnoszących się do istotnych zagadnień związanych z działalnością archiwów. Ministra kultury i dziedzictwa narodowego reprezentował wiceminister Andrzej Wyrobiec. Głosowanie nad ustawąmiało się odbyć 16 stycznia.Źródło://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
24.01.2015
 Prace nad nowelizacją Ustawy archiwalnej trwają...
... zobacz więcej
19.12.2014
Prace nad nowelizacją Ustawy archiwalnej
... zobacz więcej
08.12.2014
Ujednolicenie zasad gromadzenia i zarządzania archiwaliami, kontroli postępowania z nimi oraz zharmonizowanie pracy z dokumentacją papierową i elektroniczną zakłada projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który 24 września był przedmiotem posiedzenia połączonych sejmowych komisji kultury i środków przekazu oraz administracji i cyfryzacji. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego założenia do projektu nowelizacji ustawy przedstawił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.Celami projektowanej nowelizacji są w szczególności:- ułatwienie gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, w tym elektronicznego załatwiania spraw, oraz uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia dokumentacji w postaci elektronicznej i w postaci papierowej;Przygotowana nowelizacja ma zharmonizować przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z przepisami innych aktów prawnych, zwłaszcza znowelizowaną w 2010 i 2014 r. ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, znowelizowanym Kodeksem postępowania administracyjnego, czy znowelizowaną ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.- uproszczenie zasad gromadzenia i zarządzania dokumentacją powstającą w związku z wykonywaniem zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa, poprzez likwidację archiwów wyodrębnionych w komórkach organizacyjnych znajdujących się podmiotach publicznych, które zajmują się ww. zadaniami, w związku z liberalizacją przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;- uporządkowanie podstaw prawnych do wydania aktów wewnętrznych, takich jak instrukcje kancelaryjne, archiwalne, czy wykazy akt oraz uporządkowanie trybu ich wprowadzenia;- umożliwienie organom jednostek samorządu terytorialnego wprowadzania w jednostkach podległych lub nadzorowanych przepisów regulujących sferę kancelaryjną oraz kwestie organizacji i funkcjonowania archiwów tych jednostek – obecnie każda samorządowa jednostka organizacyjna musi te zagadnienia regulować samodzielnie;- umożliwienie wykonywania czynności kontrolnych w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym ich przeprowadzania niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego;- uporządkowanie przepisów dotyczących statusu pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;- unormowanie kompetencji organizatorskich ministra kultury i dziedzictwa narodowego w stosunku do archiwów państwowych, tak aby mógł on nie tylko tworzyć i likwidować te jednostki, ale też je łączyć;- stworzenie podstawy prawnej dla regulacji w odniesieniu do materiałów archiwalnych przejmowanych przez archiwa państwowe od niepaństwowych jednostek organizacyjnych, z uwagi na rosnące znaczenie społeczne tych jednostek oraz wartość wytwarzanej przez nie dokumentacji jako źródła wiedzy historycznej w przyszłości.Komisje sejmowe skierowały projekt  ustawy do podkomisji. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
09.11.2014
Ujednolicenie zasad gromadzenia i zarządzania archiwaliami, kontroli postępowania z nimi oraz zharmonizowanie pracy z dokumentacją papierową i elektroniczną zakłada projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który 24 września był przedmiotem posiedzenia połączonych sejmowych komisji kultury i środków przekazu oraz administracji i cyfryzacji. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego założenia do projektu nowelizacji ustawy przedstawił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.Celami projektowanej nowelizacji są w szczególności:- ułatwienie gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, w tym elektronicznego załatwiania spraw, oraz uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia dokumentacji w postaci elektronicznej i w postaci papierowej;Przygotowana nowelizacja ma zharmonizować przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z przepisami innych aktów prawnych, zwłaszcza znowelizowaną w 2010 i 2014 r. ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, znowelizowanym Kodeksem postępowania administracyjnego, czy znowelizowaną ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.- uproszczenie zasad gromadzenia i zarządzania dokumentacją powstającą w związku z wykonywaniem zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa, poprzez likwidację archiwów wyodrębnionych w komórkach organizacyjnych znajdujących się podmiotach publicznych, które zajmują się ww. zadaniami, w związku z liberalizacją przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;- uporządkowanie podstaw prawnych do wydania aktów wewnętrznych, takich jak instrukcje kancelaryjne, archiwalne, czy wykazy akt oraz uporządkowanie trybu ich wprowadzenia;- umożliwienie organom jednostek samorządu terytorialnego wprowadzania w jednostkach podległych lub nadzorowanych przepisów regulujących sferę kancelaryjną oraz kwestie organizacji i funkcjonowania archiwów tych jednostek – obecnie każda samorządowa jednostka organizacyjna musi te zagadnienia regulować samodzielnie;- umożliwienie wykonywania czynności kontrolnych w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym ich przeprowadzania niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego;- uporządkowanie przepisów dotyczących statusu pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;- unormowanie kompetencji organizatorskich ministra kultury i dziedzictwa narodowego w stosunku do archiwów państwowych, tak aby mógł on nie tylko tworzyć i likwidować te jednostki, ale też je łączyć;- stworzenie podstawy prawnej dla regulacji w odniesieniu do materiałów archiwalnych przejmowanych przez archiwa państwowe od niepaństwowych jednostek organizacyjnych, z uwagi na rosnące znaczenie społeczne tych jednostek oraz wartość wytwarzanej przez nie dokumentacji jako źródła wiedzy historycznej w przyszłości.Komisje sejmowe skierowały projekt  ustawy do podkomisji. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
06.10.2014
Ustawa z 22 grudnia 1995 r. wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996, nr 6, poz. 42, z późn. zm.)
... zobacz więcej
27.06.2014
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 2013, poz. 1411)
... zobacz więcej
20.06.2014
Rozp. Ministra Sprawiedliwości z 5 maca 2004 r. w sprawie przechowywania akt sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. z 2004, nr 46, poz. 443, z późn. zm.) z uwzględnieniem jego nowelizacji z 5 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013, poz. 469, par. 1)
... zobacz więcej
13.06.2014
Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m. st. Warszawy (Dz.U. z 2013, poz. 650) 
... zobacz więcej
08.06.2014
Podstawa prawna przekazania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia firmie zewnętrznej.
... zobacz więcej
23.10.2013
Status dokumentacji komorników sądowych, w tym także tryb jej selekcji, został pod względem formalnym uregulowany w odmienny sposób aniżeli w przypadku dokumentacji pozostałych aktotwórców.
... zobacz więcej
11.10.2013
Każda umowa o pracę powinna określać strony umowy, jej rodzaj i datę zawarcia, a także warunki pracy i płacy, co w szczególności oznacza: • rodzaj pracy; • miejsce wykonywania pracy; • wynagrodzenie za pracę; • wymiar czasu pracy; • termin rozpoczęcia pracy.
... zobacz więcej
05.05.2008
Zanim podejmiemy decyzję o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, powinniśmy koniecznie zastanowić się co ma być jej przedmiotem oraz w jakiej formie prawnej najlepiej działać.
... zobacz więcej
28.04.2008
W związku z panującą współcześnie na rynku pracy sytuacją, która dotyczy również archiwistów, postanowiłem w kilku artykułach przedstawić unormowania prawne, które mogą okazać się przydatne w przypadku spraw związanych z stosunkiem pracy.
... zobacz więcej
17.04.2008
Zdaniem Zbigniewa Engiela z firmy Mediarecovery zajmującej się informatyką śledczą, współcześnie najczęściej na rolę kreta, czyli osoby zajmującej się szpiegostwem w firmie np. na rzecz konkurentów, decydują się niedowartościowani pracownicy, którzy w ten sposób chcą się zemścić za rzeczywiste lub wydumane krzywdy ze strony przełożonego lub firmy. Oczywiście motyw finansowy jest równie ważny.
... zobacz więcej
09.03.2008
Z prośbą o konsultacje w sprawie projektu nowej ustawy archiwalnej dyrektor NDAP dr Sławomir Radoń wystąpił do Stowarzysznia Archiwistów Polskich. Kluczem do powodzenia konsultacji miały być odpowiedzi na 17 pytań i problemów. Wnioski i postulaty oddziałów SAP miały zostać przesłane do 15 marca 2007 r. do Biura Zarządu SAP. Opracowany materiał w formie stanowiska ma zostać przekazany przez Prezydium Zarządu Głównego dyrektorowi NDAP. 
... zobacz więcej
23.03.2007
Z prośbą o konsultacje w sprawie projektu nowej ustawy archiwalnej dyrektor NDAP dr Sławomir Radoń wystąpił do Stowarzysznia Archiwistów Polskich. Kluczem do powodzenia konsultacji miały być odpowiedzi na 17 pytań i problemów. Wnioski i postulaty oddziałów SAP miały zostać przesłane do 15 marca 2007 r. do Biura Zarządu SAP. Opracowany materiał w formie stanowiska ma zostać przekazany przez Prezydium Zarządu Głównego dyrektorowi NDAP. 
... zobacz więcej
23.03.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
... zobacz więcej
22.01.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
... zobacz więcej
22.01.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
... zobacz więcej
22.01.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
... zobacz więcej
22.01.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517).  
... zobacz więcej
22.01.2007
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517).  
... zobacz więcej
22.01.2007
Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania akt stanu prawnego nieruchomości przechowywanych w archiwach państwowych.
... zobacz więcej
18.01.2007
Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania akt stanu prawnego nieruchomości przechowywanych w archiwach państwowych.
... zobacz więcej
18.01.2007
Ustalenie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych wyrażonej w artykule 5 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Informacje o dokumencie:Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późniejszymi zmianami).
... zobacz więcej
12.01.2007
Ustalenie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych wyrażonej w artykule 5 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Informacje o dokumencie:Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późniejszymi zmianami).
... zobacz więcej
12.01.2007
strzałka do góry