Archiwistyka_tlo
" [...] Działalność gospodarczą w zakresie przechowania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców mogą prowadzić jedynie przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania takiej działalności. Aby uzyskać wpis do rejestru musisz spełnić następujące warunki: prowadzić działalność gospodarczą w określonej formie prawnej;posiadać odpowiednią do rozmiarów planowanej działalności bazę organizacyjno – techniczną, która zapewni właściwe warunki przechowania i udostępniania dokumentacji;przygotować regulamin usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej wpisem;zatrudnić do obsługi dokumentacji osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową;w skład zarządu Twojej firmy nie mogą wchodzić osoby karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko mieniu. Wniosek o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych złóż w urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce wykonywania Twojej działalności. Nie ma jednego obowiązującego wzoru wniosku. Wystarczy, że wskażesz w nim wszystkie informacje wskazane w art. 51c ust. 1-3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej „ustawą archiwalną”. Wszystkie niezbędne informacje w zakresie uzyskania wpisu, znajdziesz również na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych marszałek województwa wydaje zaświadczenie o wpisie. O uzyskaniu przez Ciebie wpisu do rejestru przechowawców marszałek województwa zawiadomi również nas. Po otrzymaniu tej informacji od marszałka województwa, wpiszemy twoją firmę do Ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych (pdf, 1,55 MB). Prowadzona przez Ciebie działalność w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców podlega kontroli marszałka województwa. Pierwszą kontrolę marszałek województwa przeprowadzi nie później niż przed upływem roku od dnia dokonania wpisu. [...] "
... zobacz więcej
30.05.2023
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Studia II Stopnia, rejestracja od 1 czerwca br. Bardzo perspektywiczny kierunek, wpisujący się w, ostatnio bardzo popularny, trend historii stosowanej.
... zobacz więcej
30.05.2023
"18 maja br. Rada Wykonawcza UNESCO w Paryżu wpisała 17 dokumentów dotyczących historii Hanzy na listę programu UNESCO Pamięć Świata (Memory of the World). Wśród nich znalazła się księga cła funtowego z lat 1369-1371 przechowywana w Archiwum Państwowym w Toruniu. Wniosek o wpisanie dokumentów na listę przygotowało Archiwum w Lubece wraz z partnerami z Niemiec, Belgii, Łotwy, Estonii i Polski. To już osiemnasty wpis z Polski (a dziewiąty z zasobu Archiwów Państwowych) w rejestrze najcenniejszych zabytków piśmiennictwa UNESCO. Od 1999 r. na liście znalazły się m. in.: autograf dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus…”, rękopisy Fryderyka Chopina, tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980, akt Unii Lubelskiej z 1569 r. Księga cła funtowego (Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, Katalog II, sygn. III-65) zawiera 297 adnotacji o pobranym cle funtowym, najpewniej z okresu od lata 1369 r. do początku roku 1371. Umieszczone w porządku chronologicznym wpisy zawierają nazwisko kupca, nazwę, rodzaj i wartość towaru oraz wysokość pobranego cła. Inkasowane od kupców cło funtowe stanowiło niebagatelne źródło dochodów dla Hanzy. [...] "
... zobacz więcej
30.05.2023
XIII Piknik Archiwalny już w najbliższą sobotę, 3 czerwca 2023, godz. 10.30-17.30, Pałac Staszica w Warszawie " [...] W tegorocznym XIII Warszawskim Pikniku Archiwalnym biorą następujące instytucje: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polskie Stowarzyszenie im. Księżnej Anny Jabłonowskiej, Geouniwersytet, Królewska Fundacja Jana III i Marii Kazimiery Sobieskich , Towarzystwo Rapperswilskie, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Muzeum Niepodległości, Maskarada Teatr dla Dzieci, Muzeum Narodowe w Warszawie, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Archiwum Prezydenta RP, Archiwum Sejmu RP, Muzeum Harcerstwa, Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Urzędu Miasta Marki, Wojskowe Biuro Historyczne, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Warszawie, Muzeum Ziemi w Warszawie, oraz Warszawski Dom Piernika. Poza wystawami i warsztatami wydarzeniu będą towarzyszyć prelekcje i wystąpienia ciekawych osób ze świata nauki i kultury. Będziemy również gościć w tym dniu archiwistów z Czech i Słowacji. [...] "  
... zobacz więcej
30.05.2023
Tworzenie..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, szkolenie stacjonarne, 26 czerwca 2023, godz. 9.30-14.30, Hotel Olsztyn Old Town Al. Warszawska 39, Olsztyn, cena 490 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 14 czerwca 2023 r.) "Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie tworzenia, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych. W szczególności zwrócona będzie uwaga na znaczenie rzetelności i terminowości kontroli merytorycznej, formalnej, rachunkowej, wstępnej i następczej, oraz zatwierdzania źródłowych dokumentów księgowych. Omówiony również będzie sposób prawidłowego powierzania obowiązków i odpowiedzialności, w tym procedur uwzględniających struktury jednostek obsługujących i obsługiwanych (np. CUW) oraz wskazanie na sytuacje kiedy główny księgowy może odmówić złożenia podpisu. Końcowa część szkolenia poświęcona będzie omówieniu najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowych ze wskazaniem przyczyn i sposobów ich rozwiązania. [...] "
... zobacz więcej
29.05.2023
"Decyzją Międzynarodowej Rady Archiwów w dniach od 3 do 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Obchody święta archiwistów mają na celu m. in. upowszechnienie wiedzy o archiwach i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. W tym czasie archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw. Z tej okazji zapraszamy serdecznie na dyskusję panelową Enriching Knowledge Societies - Wsparcie społeczeństwa wiedzy, która odbędzie się 2 czerwca w godz. 9.45-11.15 w auli 1.48 Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Zależy nam, aby obok zaproszonych gości uczestnikami rozmowy stali się archiwiści i historycy z różnych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele innych profesji i środowisk. Dlatego też przygotowaliśmy dostępną online ankietę, w której każdy z Państwa może przedstawić swoje przemyślenia, które staną się przedmiotem dyskusji. Ankieta dostępna jest w języku polskim oraz angielskim. [...] "
... zobacz więcej
22.05.2023
Archiwizacja..., FRDL, webinarium, 13 czerwca 2023, gpdz. 9.00-15.00, cena 399 zł netto/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 6 czerwca 2023 r.)  Zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania rodzajów dokumentacji oraz określania jej kwalifikacji archiwalnej.  • Poznanie zasad przekazywania dokumentacji archiwalnej do archiwum instytucji kultury. • Nabycie wiedzy o etapach i sposobie porządkowania dokumentacji, opisywania teczek aktowych oraz sporządzania ich ewidencji. • Pozyskanie wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z dokumentacją charakterystyczną dla instytucji kultury. • Możliwość zadawania pytań i konsultacji problematycznych kwestii z ekspertkami.
... zobacz więcej
22.05.2023
Kurs archiwalny II stopnia, FRDL, AN w Kraków, Kraków, Kurs odbędzie się stacjonarnie, w biurze FRDL MISTIA w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31 (5 min. pieszo od Dworca Głównego), 14-27 czerwca 2023, godz. 9.00-15.00, cena 1 900 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.; liczba miejsc jest ograniczona)   Autorski program kursu został opracowany przez ekspertkę z Archiwum Narodowego w Krakowie i odpowiada na wytyczne zawarte w obowiązujących przepisach archiwalno-kancelaryjnych. Podczas kursu uczestnicy, posiadaną już wiedzę zdobytą podczas Kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia sprawdzą w praktyce. Kurs będzie prowadzony w formule stacjonarnej, uczestnicy będą pracowali na dokumentach udostępnionych przez Archiwum. Zaliczenie kursu polega na wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w czasie jego trwania.
... zobacz więcej
22.05.2023
Brakowanie..., FRDL, webinarium, 20 czerwca 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł netto/os, ( Zgłoszenia należy przesłać do 13 czerwca 2023 r.)  Pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach prawa regulujących wartościowanie współczesnej dokumentacji, ustalanie okresów jej przechowywania oraz procedurę brakowania.  • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania spisów brakowanej dokumentacji i wniosków o jej zniszczenie.  • Pozyskanie informacji o postępowaniu wewnątrz instytucji przy typowaniu dokumentacji do brakowania oraz postępowaniu przed archiwami państwowymi.  • Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania: - Według jakich zasad dokonywać kwalifikacji archiwalnej? - Według jakich kryteriów dokonuje się typowania dokumentacji do brakowania? - Jak przygotowywać spisy dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia? - Jaka jest procedura uzyskania zgody na brakowanie dokumentacji? • Możliwość konsultacji z trenerem problematycznych kwestii w zakresie omawianego tematu oraz uzyskania odpowiedzi na pytania. 
... zobacz więcej
22.05.2023
Elektronizacja..., FRDL, webinarium, 14-16 czerwca 2023, godz. 10.00-15.00, cena 890 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2023 r.)   Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie.Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie.Zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji.Uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych.Omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne.Zapoznanie się z obsługą Platformy EPUAP2.Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu e-Doręczenia.Zdobycie wiedzy na temat obiegu dokumentów w systemach klasy EZD, ich wdrożeniu, wyjątkach oraz zastosowaniu instrukcji kancelaryjnej.
... zobacz więcej
22.05.2023
Archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji. Natomiast infobrokerzy, korzystając z technik OSINT, dostarczają na zlecenie usługę informacyjną.
... zobacz więcej
19.05.2023
Procedury..., FDRL, webinarium, 6 czerwca 2023, godz. 9.00-15.00, cena 395 zł netto/os, (Zgłoszenia do 1 czerwca 2023 r.) " [...] Omówienie wymagań prawnych, na praktycznych przykładach w zakresie możliwości przyjmowania dokumentów elektronicznych, weryfikacji podpisu, rejestracji i procedowania w urzędzie, przygotowania pism do doręczenia elektronicznego, wyjątków dopuszczających doręczenia papierowe bez podpisu odręcznego w sprawach masowych, sposobów podpisywania pism, dopuszczalności doręczeń skanów, „archiwizacji” dokumentów w EZD. • Przedstawienie nowych wymagań prawnych zobowiązujących wszystkie podmioty publiczne do rezygnacji z platformy ePUAP, na rzecz nowego systemu do doręczeń elektronicznych. • Przedstawienie kwestii związanych z zastąpieniem listów poleconych obowiązkiem przygotowania i wysłania dokumentu elektronicznego. • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości w postępowaniu z dokumentami. • Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć. • Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych – prezentacji zawierającej szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących wymagań prawnych, technicznych i organizacyjnych w zakresie postępowania z dokumentem elektronicznym. [...] "
... zobacz więcej
19.05.2023
Instrukcja..., FRDL, webinarium, 2 czerwca br., godz. 9.30-14.30, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 maja 2023 r.)   I. Podstawowe przepisy Instrukcji kancelaryjnej. Najważniejsze definicje/określenia użyte w instrukcji.Rejestracja wpływów do urzędu.Znakowanie spraw.Sposób rejestracji spraw (w tym prowadzenie spisu spraw, zakładania teczek aktowych, prowadzenie teczek zbiorczych, przedmiotowych i podmiotowych – ich praktyczne stosowanie).Elementów pisma załatwiającego sprawę oraz egzemplarz a/a), stosowanie formuły „otrzymują/do wiadomości”.Postępowanie z przesyłkami wpływającymi do urzędu w postaci elektronicznej (przesyłki wpływające do urzędu na informatycznym nośniku danych, drogą poczty elektronicznej, e-PUAP).Stosowanie pieczęci w urzędzie.Dekretacja.Akceptacja wielostopniowa.Jednolity rzeczowy wykaz akt (budowa i praktyczne stosowanie).Archiwizacja dokumentacji zakończonej, standardy porządkowania, ewidencjonowania, technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych.Przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a stosowanie instrukcji kancelaryjnej, w szczególności w części dotyczącej jednolitego rzeczowego wykazu akt i kwalifikator dokumentacji tj.: budowa wykazu akt, podstawowe zasady rozbudowy/zmian w wykazach akt, kwalifikator dokumentacji jako forma uzupełnienia wykazu akt.Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.Ochrona danych osobowych w archiwum zakładowym. II. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentem w świetle nowych praktyk wykorzystywania systemu EZD jako systemu wspomagającego system tradycyjny. Zasady korespondencji dwutorowej: tradycyjnej i elektronicznej w jednej sprawie.Elektroniczny obieg a obieg papierowy.Wykorzystanie ePUAP -u w elektronicznej skrzynce podawczej oraz podpisu elektronicznego.Potwierdzanie za zgodność dokumentów elektronicznych oraz weryfikacja podpisu elektronicznego, stosowanie pieczęci w tym zakresie.Problemy z terminowością załatwianych spraw za pośrednictwem ePUAP -u a UPO – (tematyka związana z powtarzającymi się awariami systemu). III. E-doręczenia – nowe wyzwania dla urzędów. Omówienie projektów mających wpływ na procedury urzędowe.Dyskusja w zakresie bieżących wątpliwości dotyczących elektronizacji procedur w administracji publicznej.
... zobacz więcej
17.05.2023
Kurs..., FRDL, szkolenie stacjonarne, 12-15 czerwca br., godz. 9.30-15.30, cena 1390 zł netto/os. (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 5 czerwca 2023 r.) , Białystok  1. Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna. 2. Organizacja państwowej sieci archiwalnej. 3. Charakterystyka systemów kancelaryjnych. 4. Instrukcje kancelaryjne i rzeczowe wykazy akt. 5. Ochrona prawna materiałów archiwalnych. 6. Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego. 7. Przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego. 8. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt. 9. Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt. 10.Przekazywanie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego do archiwum państwowego. 11. Indywidualne konsultacje.
... zobacz więcej
17.05.2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, szkolenie on-line, 12-15 czerwca 2023, godz. 10.00-15.00 (dodatkowe 4 godziny konsultacji), cena 1110 zł netto/os., (wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłaqć do 5 czerwca br. na adres www.frdl.org.pl) " [...] Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej. • Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego. • Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).  Opinie o kursie uczestników poprzednich edycji: „Dobrze przygotowany program, ciekawie prowadzony” „Bardzo dużo ważnych wiadomości przekazanych w sposób zrozumiały” „Bardzo podobało mi się szkolenie. Świetnie, że były zadania praktyczne” „Wszystko na wysokim poziomie profesjonalizmu” „Super specjalistka, ciekawie opowiada, na przykładach, opowiada interesująco, bez nudy”. [...] " 
... zobacz więcej
17.05.2023
Studia II stopnia. Nauczysz się obsługi nowoczesnych systemów zarządzania dokumentacją oraz tworzenia i zarządzania bazami danych; • Nauczysz się wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania, przetwarzania i udostępniania informacji; • Internet przestanie mieć przed Tobą tajemnice; • Dowiesz się, jak kształcić użytkowników w kierunku podnoszenia ich kompetencji cyfrowych.Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja kluczem do uporządkowania świata! 
... zobacz więcej
17.05.2023
Dr Pietrzyk: archiwa istnieją po to, abyśmy mogli opowiadać historię, w; Dzieje.pl, Polska po 1989 roku, 1.05.2023  "Archiwa istnieją po to, abyśmy mogli opowiadać historię i to jest ich najważniejsza funkcja. Historia bez materiałów źródłowych, czyli tego, co przechowują archiwa i co nazywamy narodowym zasobem archiwalnym, nie istnieje – powiedział PAP Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.[...] "
... zobacz więcej
15.05.2023
Archiwalne ABC..., webinarium, 29 maja 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zl netto/os. (zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 23 maja br.)  Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt. • Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. • Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. • Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją. • Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych. • Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania prawa archiwalnego. • Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. 
... zobacz więcej
15.05.2023
"Sekcja Archiwów Rodzinnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowe w Warszawie zaprasza w dniu 18 maja 2023 r. w Warszawie na I Seminarium Archiwistów Rodzinnych. Seminarium ma formę otwartego spotkania i może w nim uczestniczyć każdy, komu bliska jest problematyka archiwów rodzinnych. Nasze zaproszenie kierujemy do środowiska naukowego, archiwów instytucjonalnych i społecznych, towarzystw genealogicznych i regionalnych, studentów oraz także archiwistów rodzinnych. Seminarium będzie odbywało się w dwóch sesjach: I sesja obrad w godz. 9.00-12.30 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie (Al. Solidarności 62), II sesja w godz. 15.30-18.00 w siedzibie Archiwum Państwowe w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7). Seminarium Archiwistów Rodzinnych, będzie również połączone z Walnym Zebraniem Członków Sekcji i wyborami stałego Zarządu Sekcji, wówczas też zostanie przedstawiony szczegółowy plan prac Sekcji na 2023 r. [...] "
... zobacz więcej
12.05.2023
Mamy ogromną przyjemność zaprosić na wykład Pani dr Michaliny Dudy z Archiwum Państwowego w Toruniu która przybliży nam działalność archiwum w zakresie edukacji i popularyzacji. Spotkanie o,dbędzie się 17 maja o godzinie 17:30 w sali AB 1.17. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków archiwistyki.
... zobacz więcej
12.05.2023
Archiwistyka i Zarządzanie Informacją, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu " [...]Toruński ośrodek kształcenia archiwistów jest największym i najstarszym w Polsce. Uczymy od 1951 roku, a tradycja zobowiązuje!Mamy najlepszy w kraju i uznany na świecie dorobek naukowy w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a nasza kadra to wybitni specjaliści.Współpracujemy z wieloma instytucjami i firmami zewnętrznymi, dbając o to, by nasi absolwenci, obok wiedzy teoretycznej, zdobyli praktyczne umiejętności (m.in. projekt: Zachowanie Cyfrowego Dziedzictwa Archiwalnego).Mamy szeroką ofertę praktyk, staży oraz wolontariatów, które odbywają się w Polsce i poza granicami.Zajęcia mają głównie charakter laboratoryjny, gdzie w małych grupach i w miłej atmosferze jest czas na naukową dyskusję i twórcze działanie zawsze przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii. [...] "Studenci rozwijają się nie tylko podczas zajęć. Aktywnie spędzają także czas w ramach Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów, angażując się w organizację warsztatów, konferencji, festiwali nauki, wystaw i gier miejskich.Rozwijamy współpracę międzynarodową, oferując naszym studentom wyjazdy studyjne, staże i stypendia zagraniczne. Studenci mają również możliwość studiowania w ramach programów MOST i ERASMUS+.
... zobacz więcej
10.05.2023
Piotr Tyrna, jeden z prelegentów, przybliży temat opakowań archiwizacyjnych dla obiektów muzealnych. Beskid Plus jako partner wydarzenia:Konferencja Bezpieczeństwo Zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczania kolekcji publicznych15-16 maja 2023Konferencja jest efektem współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych www.stowarzyszeniepsim.pl, (MuFo) Muzeum Fotografii w Krakowie i (ANK) Archiwum Narodowe w Krakowie. Prelekcje i spotkania w ramach wydarzenia będą miały miejsce w siedzibach MuFo (15.05.2023) oraz ANK (16.05.2023). Prezydent Miasta Krakowa objął spotkanie honorowym patronatem.
... zobacz więcej
10.05.2023
Archiwistyka..., Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,rekrutacja od 1 czerwca br. https://rekrutacja.up.krakow.pl/?fbclid=IwAR1c4XJGB3XJ8KrJVGvDvjk8FboHrgIbdTRXjZnLsj9WysVS2cxGsSszm0U Współcześnie coraz większą wagę przykłada się do kwestii związanych z archiwistyką, zarządzaniem dokumentacją i infobrokerstwem; te trzy dziedziny się wzajemnie przenikają; archiwista najchętniej nic by nie wyrzucał, zarządca dokumentacji ma bardziej pragmatyczne podejście do dokumentacji, a wszyscy oni mają do czynienia z informacją, która jest podstawą infobrokerstwa (infobroker w zasadzie nie dostarcza informacji jako takiej, ale usługę informacyjną). Obecnie na rynku funkcjonują firmy różne infobrokerskie, ale usługi infobrokerskie można też świadczyć jako niezależny infobroker https://www.infobrokerka.pl/7-rodzajow-zlecen-infobrokerskich-blog-o-infobrokeringu/ ; ostatnio też firmy z różnych branż zaczęły zatrudniać infobrokerów https://dobrebadania.pl/ . Natomiast zarządcy dokumentacji potrzebni są w każdej firmie; póki co pełna elektronizacja dokumentacji to mrzonka, przedstawicielom tej profesji na pewno pracy nie zabraknie. A ostatecznie wszystko i tak trafi do archiwum...
... zobacz więcej
10.05.2023
 Dokumentacja pracownicza po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 roku. Nowe dokumenty kadrowe i zmieniona struktura akt osobowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinar, 22 maja 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł netto/os., (zgłoszenia do 16 maja br.)   1. Przykład postanowień/procedury w regulaminie pracy i dokumentach powiązanych w zakresie kontroli przez pracodawcę obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych substancji działających podobnie do alkoholu. 2. Przykłady dokumentów będących następstwem zmian w Kodeksie pracy, a dotyczących pracy zdalnej: a) Przykład polecenia pracodawcy o wykonywania pracy zdalnej. b) Przykład regulacji w zakresie wykonywania pracy zdalnej (przykład procedury/ regulaminu). c) Przykład zapisów w umowie o pracę lub innych uzgodnień o czasowe wykonywanie pracy zdalnej. d) Przykład wiążącego wniosku każdej ze stron o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. e) Przykład postanowień w zakresie przesłanek ustalania wysokości takiego ekwiwalentu lub ryczałtu w związku z kosztami ponoszonymi przez pracownika przy pracy zdalnej. • Przykład wniosku o praca zdalną „okazjonalną” i odpowiedź pracodawcy. 3. Konsekwencje zmian Kodeksu pracy uchwalonych w 8 lutego 2023 r. w wyniku implementacji: a) Postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Zakres omawianych zmian obejmie w szczególności: - Przykład nowych postanowień umowy o pracę, w tym umowy o pracę na okres próbny. - Przykład informacji dodatkowej do umowy o pracę u pracodawcy z regulaminem pracy lub z obwieszczeniem. - Przykład wniosku pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy oraz odpowiedzi pracodawcy na w/w wniosek pracownika. - Przykład wniosku pracownika i odpowiedzi pracodawcy w sprawie uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny. - Przykład polityki szkoleniowej pracodawcy. b) Postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Zakres omawianych zmian obejmie w szczególności: - Przykład wniosku pracownika o urlop opiekuńczy. - Przykład wniosku pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych. - Przykład wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy i przykłady decyzji pracodawcy (w tym przykłady odmowy). - Przykład poleceń pracodawcy naruszających nowe ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. - Przykład decyzji pracodawcy naruszającej nowe zasady trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży i osób korzystających z uprawnień wynikających z funkcji rodzicielskiej. 4. Przykład uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej. 5. Przykład zapisów w regulaminie pracy w zakresie przerw w pracy. 6. Skutki nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nowe kategorie wykroczeń w Kodeksie pracy (kazusy). 7. Dokumentacja pracownicza po nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. poz. 2369; (wprowadzenie nowej części E akt osobowych). 8. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - wynikające z art.94 K.P i szczegółowe zasady z rozporządzenia. Omówienie przykładowych dokumentów w aktach osobowych.
... zobacz więcej
08.05.2023
Przekazywanie materiałów archiwalnych (kat. A) do archiwum państwowego, webinar, 19 maja 2023, godz. 9.00-14.00, cena 389 zł netto/os., (zgłoszenia do 15 maja br.)   1. Regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji w polskim i unijnym porządku prawnym.  2. Formalno-prawny kontekst postępowania z materiałami archiwalnymi. Ustawowy obowiązek przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego – adresaci. 3. Kiedy należy oddać akta kat. A do archiwum państwowego i kto odpowiada w jednostce za realizację procedury?  4. Kontekst przekazania dokumentacji kat. A własnej, obcej, odziedziczonej oraz przy likwidacji jednostki. 5. Analiza etapów procedury: wyodrębnianie dokumentacji podlegającej przekazaniu (studia wstępne, segregacja akt),porządkowanie (układ rzeczowo-chronologiczny akt, formowanie jednostek archiwalnych, itp.), ewidencja (opis akt i spisy zdawczo-odbiorcze odrębne dla rodzajów dokumentacji, wpływ klasyfikacji dziesiętnej, sygnatura archiwum zakładowego a sygnatura przekazywanych archiwaliów),techniczne zabezpieczenie akt (konserwacja, szycie, paginacja/foliacja, teczki/pudła/ teki/tuby). 6. Czynności towarzyszące przekazywaniu materiałów archiwalnych:  kontrola i ekspertyza archiwum państwowego, weryfikacja kwalifikacji archiwalnej, kłopoty z ustaleniem przynależności zespołowej i określenie pertynencji terytorialnej. 7. Możliwości formalne dłuższego przechowywania materiałów archiwalnych u wytwórcy: powierzenie i użyczenie dokumentów. 8. ADE, czyli archiwum dla elektronicznych materiałów archiwalnych. 9. Odpowiedzi na pytania.  
... zobacz więcej
08.05.2023
Dokumentacja przebiegu studiów – prawidłowa ich archiwizacja, webinar, 18 maja 2023, godz. 9.30-13.30, cena 379 zł netto/os., (zgłoszenia do 15 maja br.)  " [...] Przekrojowe omówienie zmian prawnych w systemie dokumentacji przebiegu studiów i dokumentacji kształcenia doktorantów.Uaktualnienie wiedzy prawnej w czasie dynamicznych nowelizacji i zapowiedzi dalszych zmian.Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania swojej pracy.Wskazanie zasad tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji przebiegu studiów.Omówienie jakie dokumenty powinna zawierać teczka akt osobowych studenta a jakie nie powinny się w niej znaleźć.Poznanie zasad uwierzytelniania dokumentacji, sprostowania dyplomu lub innych dokumentów.Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia. [...] "
... zobacz więcej
08.05.2023
 Jak archiwizować dokumentację w szkole i w placówce oświatowej?, webinar, 18 maja 2023, godz. 9.00-14.00 , cena 389 zł netto/os. , (zgłoszenia do 12 maja br.)  " [...] Cele i korzyści   • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu: - praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt, - korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt, zakładania teczek i prowadzenia spisów spraw, - porządkowania dokumentacji, - ewidencjonowania dokumentacji, - brakowania dokumentacji niearchiwalnej. • W trakcie szkolenia uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia praktyczne.  • Możliwość zadawania pytań oraz indywidualnych konsultacji. [...] " 
... zobacz więcej
08.05.2023
referent Do spraw: obsługi kancelaryjno - administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstok, wynagrodzenie zasadnicze 5 000,00 zł brutto, oferta ważna do 9 maja br   " [...] Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: średnie Staż pracy co najmniej 10 miesięcy w pracy biurowej Grzeczność i uprzejmość Otwarty stosunek do klientaUmiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzłyZnajomość przepisów z zakresu: ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, stosowania instrukcji kancelaryjnejUmiejętność pracy w zespoleBiegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe[...] "
... zobacz więcej
04.05.2023
"The Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations identifies international standards for conducting online research of alleged violations of international criminal, human rights, and humanitarian law. The Protocol provides guidance on methodologies and procedures for gathering, analysing, and preserving digital information in a professional, legal, and ethical manner. The publication also sets out measures that online investigators can and should take to protect the digital, physical, and psychosocial safety of themselves and others, including witnesses, victims, and first responders (such as citizens, activists, and journalists) who risk their own wellbeing to document war crimes and human rights violations so that those who are responsible are brought to justice. The Protocol is available on the websites of OHCHR and the Human Rights Center at the University of California, Berkeley, School of Law. It will also be issued in all six official UN languages, in print and electronic mediums."
... zobacz więcej
04.05.2023
Cyt. za: Krzysztof Wosiński, OSINT^2, czyli kilka słów o weryfikacjii danych, Czwartki z OSINTem, w: Sekurak, 27 kwietnia 2023  "OSINT zyskał dużą sławę w ostatnich latach, szczególnie dzięki publicznemu zaprezentowaniu możliwości, jakie daje, ale także ze względu na fakt, że coraz większa część światowej społeczności jest obecna i aktywna w Internecie. Nie bez znaczenia jest też rozwój platform społecznościowych oraz narzędzi, które umożliwiają dostęp do różnych typów danych umieszczanych w sieci. Należy jednak pamiętać, że OSINT nie jest magicznym kapeluszem, z którego wyciągniemy zawsze oczekiwanego królika. [...] "
... zobacz więcej
04.05.2023
"STATUT STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH W POLSCE I. Postanowienia ogólne.Art. 11. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza archiwistów Kościoła katolickiego w Polsce oraz Polaków – archiwistów z kościelnych archiwów za granicą. 2. Stowarzyszenie jest erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski (kań. 312 § l, 2 KPK). Osobowość prawną na podstawie prawa polskiego nabywa w oparciu o art. 4ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318) w związku z art. 10 i art. 34 ust. l pkt. l i ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). 3. Stowarzyszenie może współpracować z archiwistami archiwów innych kościołów chrześcijańskich w Polsce. Art.2Stowarzyszenie podlega zwierzchnictwu i nadzorowi kompetentnej władzy kościelnej, zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 315 KPK). Art.31. Stowarzyszenie używa własnego znaku graficznego. 2. Nazwa Stowarzyszenia i jego znaki graficzne podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa. Art.41. Stowarzyszenie obejmuje swoja działalnością teren całego kraju.2. Stowarzyszenie może należeć do międzynarodowych organizacji kościelnych o podobnych celach. Art.5Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. [...] "
... zobacz więcej
04.05.2023
"Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim:integrowanie środowiska archiwistów zatrudnionych w resorcie sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pracą archiwów sądowych, prokuratorskich i służby więziennej,ułatwienie wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji archiwistów,zbieranie opinii i wniosków środowiska dot. warunków pracy archiwów, jak również działania związane z ich poprawą,współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości, Prokuraturą Generalną, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz innymi instytucjami i organizacjami mogącymi pomóc w rozwiązywaniu naszych problemów."
... zobacz więcej
04.05.2023
24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki "Archiwa w chimerycznym świecie", 31.05.-2.06.2023 "Nie ma chyba wątpliwości, że żyjemy w czasach dynamicznych transformacji i przewartościowań. Z jednej strony jesteśmy świadkami, ale także uczestnikami nieustannego postępu technologicznego i technicznego, któremu towarzyszą ciągłe przemiany społeczne i kulturowe. Z drugiej strony pesymizmem napawają zmiany klimatyczne w Świecie, wojna w Ukrainie czy kryzys ekonomiczny. Chcemy zatem postawić pytanie o wpływ tych i innych czynników na archiwa i archiwistykę, czy szerzej dziedzinę archiwalną. Jak w dzisiejszym chimerycznym świecie zmieniają się archiwa i ich zadania, jak zmienia się zawód archiwisty? Jakie wyzwania pojawiają się przed archiwami w  korelacji i w konfrontacji z ulegającą permanentnym przeobrażeniom rzeczywistości. Kluczowym dla nas wydaje się pytanie, w jaki sposób archiwiści, archiwa i archiwistyka wpływają na otoczenie społeczne, a z drugiej strony, jak otoczenie oddziałuje na całą dziedzinę archiwalną. Celem Zjazdu jest próba odpowiedzi na postawione powyżej pytania. Zachęcamy studentki oraz studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją do dzielenia się swoimi refleksjami, poglądami, doświadczeniami i wiedzą z zakresu archiwistyki. Zależy nam na pogłębionej refleksji nad zawodem archiwisty i rolą archiwów w zmieniającym się, chimerycznym wręcz świecie. Naszym celem jest sprowokowanie naszych Koleżanek i Kolegów młodych adeptów archiwistyki do śmiałej i owocnej dyskusji na tematy związane z teraźniejszością i przyszłością archiwów oraz archiwistyki. Chcemy z perspektywy studenckiej przyjrzeć się wyzwaniom, które stoją przed archiwistyką i archiwami w tej kapryśnej rzeczywistości. [...] " 
... zobacz więcej
04.05.2023
"Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP zrzesza osoby, które zainteresowane są kwestiami z zakresu kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji oraz edukacji archiwalnej adresowanej do ogółu społeczeństwa, a realizowanej w formie lekcji archiwalnych, warsztatów, prelekcji, spotkań edukacyjnych. Są to osoby, dla których budowanie relacji z otoczeniem, promocja archiwów i popularyzacja ich zasobu są bardzo istotnym elementem pracy zawodowej. Celem SEA jest podnoszenie świadomości potrzeby kształcenia ustawicznego archiwistów a także realne oddziaływanie na zakres edukacji archiwalnej w Polsce. Wśród form działalności należy wyróżnić organizację i udział w konferencjach naukowych i szkoleniowych, wsparcie merytoryczne i organizacyjne studentów archiwistyki w podejmowanych inicjatywach, liczne publikacje z zakresu edukacji i promocji archiwów. Sekcja w swych działaniach współpracuje z Forum Edukatorów Archiwalnych."
... zobacz więcej
25.04.2023
"Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP skupia archiwistów uczelni wyższych i placówek naukowo – badawczych, w tym PAN oraz muzeów i teatrów. Zajmuje się opracowywaniem standardów pracy archiwów uczelnianych i archiwów instytucji kultury, organizuje coroczne konferencje, uczestniczy w konsultacjach społecznych aktów prawnych, jest platformą wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska. Działa na rzecz popularyzacji zasobów archiwów naukowych i podnoszenia statusu ich pracowników."
... zobacz więcej
25.04.2023
"Sekcja Archiwistów Samorządowych SAP skupia osoby zainteresowane problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych wszystkich szczebli. Jest platformą integracji środowiska archiwistów, dokumentalistów i zarządców dokumentacji oraz wymiany ich doświadczeń. Uczestniczy również w konsultacjach społecznych aktów prawnych i  opracowaniu standardów pracy archiwów."
... zobacz więcej
25.04.2023
"Sekcja Archiwów Zakładowych SAP zrzesza archiwistów zajmujących się prowadzeniem archiwów zakładowych w urzędach,  instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach społecznych. Stanowi platformę wymiany doświadczeń na temat gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, ewidencjonowania i brakowania dokumentacji, a także jej digitalizacji i upowszechniania w zakładach pracy. Sekcja organizuje coroczne seminarium poświęcone aktualnym problemom funkcjonowania archiwów zakładowych. Uczestniczy też w konsultacjach społecznych aktów prawnych i opracowaniu standardów pracy archiwów."
... zobacz więcej
25.04.2023
Cele Sekcji Archiwów Rodzinnych SAP: – Wspieranie tworzenia i funkcjonowania archiwów rodzinnych; – Promowanie idei archiwów rodzinnych; – Rozpoznawanie archiwaliów przechowywanych w archiwach publicznych, wyznaniowych i społecznych, a stanowiących źródło informacji o życiu i działalności konkretnych, również „zwyczajnych” ludzi; – Rozpoznawanie możliwości i uwarunkowań prawnych budowania archiwów rodzinnych; – Poznawanie zjawiska poufności, intymności, sensytywności archiwaliów rodzinnych i danych o konkretnych osobach w archiwach wszelkiego rodzaju; – Prowadzenie badań nad archiwami rodzinnymi istniejącymi dziś i dawniej, ich zawartością i oddziaływaniem; – Uczestnictwo archiwistów rodzinnych w działaniach crowdsourcingowych na rzecz archiwów publicznych; – Integrowanie środowiska archiwistów rodzinnych; – Gromadzenie danych o istniejących archiwach rodzinnych.
... zobacz więcej
25.04.2023
Specjalista ds. Digitalizacji i Obiegu DokumentówBiedronka (Jeronimo Martins Polska S.A.), Poznań, pracastacjonarna badź hybrydowa, oferta ważna do 31 maja br.  Twój zakres obowiązków Dbanie o poprawność dokumentacji i jej odpowiednie uporządkowanie w systemach,Sprawdzanie faktur i przesyłanie ich do odpowiednich jednostek organizacyjnych,Wprowadzanie dokumentów do wewnętrznych systemów firmowych, dbanie o ich odpowiednie ulokowanie,W razie potrzeby wysyłanie wyznaczonych dokumentów drogą pocztową,Inne zadania przydzielone przez przełożonego.  
... zobacz więcej
21.04.2023
 DOKUMENT ELEKTRONICZNY I EZD – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ – 17.05.2023, godz. 10.00-15.00, cena 390,00 zł netto + 23% VAT (479,70 zł brutto)  WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ. MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB. PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 10.05.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA. Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH.
... zobacz więcej
17.04.2023
DOKUMENT ELEKTRONICZNY I EZD – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ – 18.05.2023, godz. 10.00-15.00, cena 390,00 zł netto + 23% VAT (479,70 zł brutto)  WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ.MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB.PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 11.05.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA.KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH.
... zobacz więcej
17.04.2023
Sytuacja na rynku pracy staje się ponownie coraz trudniejsza, koszty życia stale rosną, każdy więc szuka możliwości dodatkowego zarobku. Świetną alternatywą tutaj jest gig-economy, sporo osób dorabia do pensji poprzez jedną z platform, dla coraz większej grupy pracowników jest też to jedyne źródło utrzymania. Ciekawym sposobem zarabiania jest praca poprzez Mechanicznego Turka, platformę oferującą nieskomplikowane prace przy komputerze. Można też zarabiać na prezentacjach w PowerPoint. Na razie też nie do końca jasne jest, w jakim stopniu na rynek pracy wpłynie sztuczna inteligencja, głównie ChatGPT, ale nie tylko, bo narzędzi AI są setki, jeżeli nie tysiące. Póki co jednym z zawodów przyszłości jest Prompt Engineer, czyli inżynier podpowiedzi, którego zadaniem, kolokwialnie mówiąc, jest efektywna i jak najbardziej skuteczna konwersacja z AI.
... zobacz więcej
17.04.2023
Inspektor ds. obsługi kancelaryjno - biurowej i archiwalnej Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt, Komenda Rejonowa Policji Warszawa V, wynagr. zasadnicze 4015,09 zł brutto, oferta ważna do 24 kwietnia br.   Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: średnie dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Wykształcenie: wyższe Staż pracy co najmniej 2 lata w zakresie obsługi kancelaryjnej doświadczenie w administracji publicznej
... zobacz więcej
17.04.2023
Starszy specjalista ds. archiwum zakładowego w Wydziale Archiwum Zakładowego w Biurze Dyrektora Generalneg, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, wynagrodzenie 7228,49 zł brutto, oferta ważna do 26 kwietnia br.    Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe o kierunku historia o specjalności archiwistyka lub wyższe o kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w archiwum zakładowym w jednostkach sektora finansów publicznych lub archiwum państwowym. Poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „secret UE/EU secret” i „NATO secret”. Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Znajomość rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów.Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
... zobacz więcej
14.04.2023
"Misją Archiwów Państwowych jest m.in. trwałe zachowanie świadectw przeszłości w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Każdego dnia nasi archiwiści dokładają wszelkich starań, aby właściwie przechowywać i zabezpieczać powierzone nam dokumenty. Nie jest to łatwe zadanie. Materiały archiwalne są narażone na liczne zagrożenia, takie jak: naturalny proces starzenia się  materiałów archiwalnych (np. pergaminu, papieru, klisz, dyskietek, dysków itp.),niewłaściwy sposób przechowywania materiałów archiwalnych (np. ustawianie materiałów archiwalnym sposobem bibliotecznym),niewłaściwe środowisko (nieodpowiednie warunki klimatyczne – temperatura, wilgotność, natężenie światła, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia biologiczne itd.),niewłaściwy sposób obchodzenia się z materiałami archiwalnymi,klęski żywiołowe (pożar, powódź, zalanie) i stan wojny. Najlepszą formą ochrony są działania prewencyjne np. właściwe przechowywanie i użytkowanie, odpowiednie zarządzanie środowiskiem w magazynach oraz profilaktyka konserwatorska. Nie zawsze są jednak one wystarczające. W przypadku szczególnie dotkliwych zniszczeń konieczna może być konserwacja ratunkowa lub restauracja dokumentu."
... zobacz więcej
11.04.2023
"Zarządzanie dokumentacją to najprościej rzecz ujmując sposób postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną w jednostkach organizacyjnych – ujęty w przepisach prawa archiwalnego – który ma na celu jak najpełniejsze zabezpieczenie dla potomności dokumentacji o wartości historycznej. Współczesne metody zarządzania dokumentacją to również kształtowanie zasobu archiwalnego, polegające na selekcji dokumentacji i nadzorze nad narastającym zasobem archiwalnym. Narastającym zasobem archiwalnym archiwiści określają dokumentację, pozostającą u jej twórców do czasu przekazania jej do Archiwów Państwowych. Istotne znaczenie dla kształtowania narodowego zasobu archiwalnego ma selekcja dokumentacji, której celem jest wydzielenie materiałów archiwalnych (przeznaczonych do  wieczystego przechowywania). [...] "
... zobacz więcej
11.04.2023
Inspektor ds. archiwizacji dokumentów w Komisariacie Policji Warszawa Wesoła, oferta ważna do 20 kwietnia br., wynagrodzenie zasadnicze 3865,05 zł brutto
... zobacz więcej
11.04.2023
Klasyfikacja dokumentacji polega na jej rzeczowym przyporządkowaniu do wybranej klasy jednolitego rzeczowego wykazu akt. Kwalifikacja dokumentacji to jej podział ze względu na okres jej przechowywania poprzez przypisanie symbolu literowego do dokumentacji – w zależności tego, czy będzie ona przechowywana wieczyście (kat. A) czy czasowo (kat. B).
... zobacz więcej
05.04.2023
Komenda Główna Policji w Warszawi, Starszy Specjalista do spraw: archiwalno-kontrolnych w Wydziale – Główne Archiwum Policji Biura Bezpieczeństwa Informacji, oferta ważna do 13 kwietnia br.   Osoba na tym stanowisku: Sprawuje merytoryczny nadzór w wybranych komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji nad prawidłowym klasyfikowaniem i kwalifikowaniem dokumentacji przeznaczonej do przekazania archiwom PolicjiKoordynuje prace związane z przeglądem i przekazywaniem akt do Instytutu Pamięci Narodowej oraz odpowiada za wyprowadzenie zaległości a następnie terminowe przekazywanie akt na bieżąco do statutowych zadań IPN, prowadzi współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie przekazywania dokumentów niejawnych i akt osobowych byłych funkcjonariuszy MO, poprzedzone analizą dokumentacji zasobu Głównego Archiwum PolicjiKontroluje archiwa oraz składnice akt funkcjonujące w jednostkach organizacyjnych PolicjiWeryfikuje i dokonuje ostatecznej klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów przyjętych z komórek organizacyjnych KGP, CBŚP i CLKPOpracowuje projekty wniosków kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrażenia opinii i wydania decyzji umożliwiających udostępnianie niejawnych dokumentów archiwalnych podmiotom pozapolicyjnym Przeprowadza ekspertyzy archiwalne akt i proces brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym procesem brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC”Identyfikuje dokumenty archiwalne pod względem prawnych możliwości zniesienia lub zmiany klauzuli tajności oraz przeprowadza kwerendy archiwalne oraz przygotowuje dokumentację do udostępnienia dla uprawnionych podmiotów z zasobów archiwalnych PolicjiOpracowuje materiały szkoleniowe i instruktażowe oraz przeprowadza szkolenia dla pracowników i policjantów z komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Policji
... zobacz więcej
03.04.2023
KevinSims18, Top 40 Ways to Make Money With ChatGPT Today Feb. 22, 2023 ChatGPT is a powerful tool for entrepreneurs looking to make money with AI. With ChatGPT, you can create automated conversations, natural language processing applications, and virtual assistant bots quickly and easily. With the help of ChatGPT, you can monetize your AI-based projects and provide valuable services to clients. From automated customer service to virtual assistants, ChatGPT makes it easy to generate revenue through AI-based solutions.
... zobacz więcej
03.04.2023
Przemysław KralNowa instrukcja kancelaryjna z komentarzem i instruktażem sporządzania dla organów jednostek samorządu terytorialnego lub rządowej administracji zespolonej w województwie oraz obsługujących je urzędów (z suplementem elektronicznym)symbol: JBK708eobjętość: 280 str.format: B5oprawa: miękka klejonawydanie: 2011ISBN: 978-83-7426-737-3  
... zobacz więcej
03.04.2023
 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,  Starszy Specjalista do spraw: obsługi składu chronologicznego Sekcji Kancelarii Ogólnej Biura Komendanta Głównego KG PSP, oferta ważna do 14 kwietnia br., wynagrodzenie zasadnicze 5 257,08 zł brutto   Osoba na tym stanowisku: Obsługuje dokumentację zgromadzoną w składzie chronologicznym i składzie informatycznych nośników danych, w tym monitoruje i udziela informacji pracownikom nt. przesyłek znajdujących się w składzie chronologicznym, wypożycza i wyrejestrowuje dokumenty z właściwych składów w celu prawidłowej realizacji zadań sekcji Kancelarii Ogólnej Komendy Głównej PSPPrzyjmuje i rejestruje dokumentację na stan składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych, w tym dokumentacji zwracanej przez pracowników w celu zapewnienia jej chronologicznego układu w obrębie danego typu składu EZD (skanowanie, przyjmowanie, rejestrowanie, potwierdzanie, segregacja)Monitoruje i aktualizuje zbiór meta-adresatów gromadzonych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją, udziela wyjaśnień w zakresie obsługi składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych w celu zapewnienia prawidłowości przestrzegania procedur związanych z elektronicznym zarządzaniem dokumentacjąOrganizuje w uzgodnieniu z archiwistą i koordynatorem czynności kancelaryjnych przekazywanie dokumentacji zgromadzonej w składzie chronologicznym i składzie informatycznych nośników danych do archiwum zakładowegoRealizuje zadania zlecane przez przełożonych w ramach zakresu merytorycznego Sekcji Kancelarii Ogólnej, w tym udziela pomocy w obsłudze korespondencji w systemie elektronicznym i tradycyjnym, tj. przyjmuje, rejestruje i wysyła korespondencję oraz pozostałe przesyłki pocztowe w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KG PSPBierze udział w pracach zespołów powoływanych w Komendzie Głównej PSP w ramach zakresu merytorycznego Sekcji Kancelarii OgólnejZapewniania ochronę dokumentów (oraz ich treści) znajdujących się w pomieszczeniach Sekcji Kancelarii Ogólnej KG PSP
... zobacz więcej
03.04.2023
Młodsza Specjalistka / Młodszy Specjalista ds. Archiwizacji Dokumentów, Żabka Polska, Poznań, oferta ważna do 26.04.2023   Twój zakres obowiązkówWspółudział w bieżącej elektronicznej archiwizacji dokumentów SpółkiRaportowanie bieżących działań dotyczących archiwizacji dokumentówRealizacja kwerend wykonywanych z dokumentacji elektronicznej i fizycznejWsparcie merytoryczne i administracyjne Przełożonego oraz zespołu archiwumNasze wymaganiaDoświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązkówWykształcenie wyższe, mile widziane związane ze specjalnością zarządzania dokumentacjąDobra znajomość pakietu MS OfficeZaangażowanie oraz chęć ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy 
... zobacz więcej
30.03.2023
Dawid Kuciński, Większość dokumentów ze spalonego archiwum jest wciąż zamrożona, w: lovekrakow.pl, 28.03.2023  "Blisko pół miliona złotych kosztowało poddanie różnego rodzaju zabiegom 180 metrów bieżących ocalałych akt z pożaru, który strawił miejskie archiwum. Na swoją kolej czeka większa część archiwaliów. [...] "
... zobacz więcej
29.03.2023
Jak już wspomniałem, narzędzi AI są tysiące, różne katalogi zawierają odmienne aplikacje.
... zobacz więcej
28.03.2023
Archives and AI: An Overview of Current Debates and Future Perspectives, Giovanni Colavizza, Tobias Blanke, Charles Jeurgens,Julia Noordegraaf, Journal on Computing and Cultural Heritage Volume 15Issue 1Article No.: 4pp 1–15https://doi.org/10.1145/3479010
... zobacz więcej
28.03.2023
Sztuczna inteligencja to wcale nie tylko ChatGPT; to zaledwie jej wycinek, narzędzi AI są setki, jeżeli nie tysiące. Większość ludzi uważa, że zastosowanie AI to rewolucja porównywalna z wynalezieniem Internetu, powstaniem Google czy nawet zastosowaniem maszyny parowej; czemu nie z wynalezieniem ognia lub zejściem ludzkości z drzewa!? Mimo że jej możliwości są olbrzymie (co zresztą zależy od zastosowanego narzędzia, np. ChatGPT ma wiedzę tylko do 2021, później już zmyśla), nie przeceniałbym jej znaczenia; to raczej po prostu kolejny etap rozwoju społeczeństwa informacyjnego. AI ma również zastosowanie w archiwistyce, podobno jest już w stanie wygenerować całkiem niezłe normatywy kancelaryjne.
... zobacz więcej
27.03.2023
Cyt. za SEKURAKIEM "SOCMINT jest procesem gromadzenia i analizowania zebranych informacji z różnych portali społecznościowych, kanałów i grup komunikacyjnych w celu namierzenia obiektu, zebraniu o nim jak najwięcej danych cząstkowych oraz potencjalnie w celu zrozumienia jego działania. Wszystko po to by analizując zebrane informacje – osiągnąć założony cel poprzez podjęcie właściwych decyzji operując jak największą liczbą zebranych i zwalidowanych danych. Tak moglibyśmy zamknąć definicję według gałęzi biało wywiadowczej. Jednak SOCMINT jest także wykorzystywany jako narzędzie analizy marketingowej i społecznej – w celu zrozumienia wpływu tzw. influencerów na środowisko danego portalu lub całe społeczeństwo obserwatorów (tzw. “followersów”)."
... zobacz więcej
27.03.2023
"Archiwalia nieoczywiste pod redakcją Dariusza Magiera i Rafała Borychowskiego to nowa monografia zbiorowa wydana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach wspólnie z Wydawnicwem Naukowym UPH w ramach archiwoznawczej serii wydawniczej Światy Archiwalne. [...] "
... zobacz więcej
22.03.2023
Kolejna solidna porcja narzędzi OSINT, wywiadu jawnoźródłowego, przydatna głównie infobrokerom.
... zobacz więcej
20.03.2023
"Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej organizuje również jednodniowe szkolenia, których tematyka obejmuje wybrane zagadnienia specjalistyczne dotyczące postępowania z dokumentacją zarówno w jednostkach sektora publicznego, jak i prywatnego. Szkolenia są prowadzone w kameralnych grupach, zarówno w formie szkoleń stacjonarnych, jak i online. Wykładowcami KCEA SAP są praktycy – doświadczeni pracownicy archiwów państwowych, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zapraszamy do zapisów."
... zobacz więcej
20.03.2023
Młodszy archiwista, oferta ważna do 29 marca br., wynagrodzenie zasadnicze ok. 4000,00 zł brutto Do spraw: opracowania, ewidencji i realizacji kwerend w Oddziale I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego
... zobacz więcej
20.03.2023
Archiwa społeczne i ich zbiory na portalu Zbiory Społeczne, 22 marca br. godz. 18.00, link do spotkania po rejestracji na stronie "Zapraszamy na spotkanie online z Centrum Archiwistyki SpołecznejW jego trakcie:poznamy portal Zbiory Społeczne, na którym archiwa społeczne z całej Polski mogą bezpłatnie publikować swoje zbiory,zajrzymy do kilku ciekawych kolekcji, posłuchamy fragmentów nagrań,poszukamy treści dotyczących Gdańska!Będzie okazja porozmawiać o otwartym systemie archiwizacji OSA.Prowadząca:Adriana Kapała - historyczka, archiwistka, doktorantka. Koordynatorka edukacji i szkoleń w Centrum Archiwistyki Społecznej. Poprzednio związana z Fundacją Ośrodka KARTA, gdzie koordynowała projekty dokumentacyjne w nurcie historii mówionej. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.Prosimy o rejestrowanie się. Udział jest bezpłatny, osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania dzień przed jego rozpoczęciem.Organizatorzy: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w GdańskuFundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie"Centrum Archiwistyki Społecznej 
... zobacz więcej
17.03.2023
Research personalny obecnie nabiera coraz większego znaczenia i bardzo często decyduje o sukcesie firmy na rynku. Zasadniczo infobrokerzy nie przeprowadzają researchu personalnego, to domena działów HR, zajmują się natomiast OSINT-em, który jest kluczem do weryfikacji klientów, firm i instytucji. W temacie powstało oczywiście mnóstwo różnych materiałów, publikacji i książek, na temat controllingu personalnego powstało też sporo prac magisterskich i licencjackich, tutoriali w serwisie YouTube oraz prezentacji.
... zobacz więcej
15.03.2023
specjalista Do spraw: obsługi kancelaryjnej i archiwum w Delegaturze w Tarnowie, ważne do 21 marca br., wynagrodzenie zasadnicz 4161,86 zł brutto   Osoba na tym stanowisku: wykonuje czynności kancelaryjne i współprowadzi przewidziane wykazem akt rejestry spraw oraz obsługuje urządzenia biurowe, współpracuje przy organizacji konferencji zleconych Delegaturze,prowadzi pracę w magazynie zamiejscowym Archiwum Zakładowego w Tarnowie,przejmuje właściwie opracowaną dokumentację z komórek organizacyjnych oraz dokumentację przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do Archiwum Zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych; współpracuje, udzielając także instruktażu z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz odpowiedniego przygotowania akt do przekazania do Archiwum Zakładowego;przechowuje, zabezpiecza przyjętą dokumentację oraz prowadzi pełną jej ewidencję oraz udostępnia dokumentację na żądanie komórek organizacyjnych; przekazuje materiały archiwalne do właściwego miejscowo archiwum narodowego;przygotowuje dokumentację archiwalną w celu wystawienia duplikatów świadectw i dyplomów zlikwidowanych szkół i placówek oraz zaświadczeń o wynagrodzeniu z pracy w Kuratorium Oświaty, SN i zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.
... zobacz więcej
15.03.2023
Umiejętność sprawnego i efektywnego wyszukiwania informacji wcale nie jest rzeczą oczywistą; w Internecie mamy mnóstwo różnych wyszukiwarek, ogólnych i specjalistycznych, i każda zwraca trochę inne wyniki. Google zaś, najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie, indeksuje tak naprawdę zaledwie 20% zasobów sieci. Mimo to jej możliwości są olbrzymie, niewielu jednak zdaje sobie z tego sprawę. Tymczasem korzystając z wyszukiwania zaawansowego, operatorów (nie wszystkie operatory działają w Polsce) i Google Dorks (których niektórzy użytkownicy układają własne listy) można naprawdę znaleźć sporo informacji. Oczywiście trzeba też pamiętać o istnieniu DeepWeb i DarkNet (bo to wcale nie to samo). ...Wiedza głównie dla infobrokerów.
... zobacz więcej
14.03.2023
"The ICA’s Section on Business Archives (SBA) is pleased to share a new and third edition of Business Archives in International Comparison. This publication, presented in its first edition at the ICA Congress in Vienna in 2004, aims to raise awareness of the very different national approaches to identifying, preserving and managing the historical records of business that have developed around the world. The archival records of business and business people can provide crucial commentary on a country’s economic, social and political story, but until recent decades they have often been neglected by both the companies that created them and national archive networks. This publication demonstrates the increasing recognition of the importance of business archives and the efforts being made in many countries by businesses, national, regional and municipal archives, museums, universities and other institutions to ensure that such archives not only survive, but are well cared for and well used.[...] "
... zobacz więcej
13.03.2023
Prezentacja na temat: "Instrukcja kancelaryjna – jej znaczenie i zasady opracowania" - Kierownik Sekcji Nadzoru Maria Brzeska-Wasik "Instrukcja Kancelaryjna – co to jest?- zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do jednostki organizacyjnej lub został w niej wytworzony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. [...] "  
... zobacz więcej
13.03.2023
Dyrektor NAC Piotr Zawilski: w naszych zbiorach jest dziesięć milionów zdjęć, wywiad przeprowadzony przez Macieja Replewicza, Dzieje.pl "W naszych zbiorach jest 10 milionów zdjęć. Jeśli gdzieś widzimy zdjęcie ukazujące przedwojenną Polskę, to na 95 proc. pochodzi ono z naszych zbiorów. Administrujemy 55 milionami kopii dokumentów - powiedział PAP dyrektor NAC Piotr Zawilski. 8 marca mija 15. rocznica powołania Narodowego Archiwum Cyfrowego. [...] " 
... zobacz więcej
09.03.2023
Bardzo ciekawy portal poświęcony sfragistyce.
... zobacz więcej
08.03.2023
Zaczynam prezentację narzędzi informatycznych przydatnych archiwistom cyfrowym, researcherom, infobrokerom, bibliotekarzom i prawnikom. Na początek Dupli Checker.
... zobacz więcej
08.03.2023
Nowy numer naukowego czasopisma archiwalnego „Archeion” ukazał się właśnie na Portalu Czasopism Naukowych. Tematem wiodącym tomu 123 są „Archiwa w świecie cyfrowym”  W numerze znajdziesz m.in.: zapis wykładu prof. Luciany Duranti wygłoszonego podczas inauguracji cyklu wykładów „Konarski Lectures”, dwa artykuły związane z „Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu” z 2021 r., poświęcone projektom z Portugalii i Holandii, artykuł na temat zastosowania plastiku w archiwizacji danych. W dziale „Studia i materiały” opublikowaliśmy artykuł prof. Rafała Stobieckiego na temat idei Archiwum (wygłoszony podczas otwarcia VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Łodzi), a także artykuły na temat archiwów w Ukrainie oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją. Oprócz tego w „Archeionie” możesz zapoznać się z recenzjami publikacji dotyczących archiwistyki i kroniką wydarzeń naukowych.
... zobacz więcej
07.03.2023
  specjalista Do spraw: nadzoru w Oddziale I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, ważne do 14 marca br., wynagrodzenie ok. 5000 zł brutto (wynagr. zasadnicze)  Przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym przygotowuje projekty wystąpień pokontrolnych oraz monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych. Opiniuje projekty przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.Rozpatruje wnioski o wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.Udziela konsultacji i instruktaży w zakresie postępowania z dokumentacją.Współdziała z podmiotami działającymi w sferze ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie ustalania podmiotów wytwarzających materiały archiwalne i zabezpieczania wytwarzanej i gromadzonej przez nie dokumentacji.Przeprowadza ekspertyzy archiwalne, głównie w zakresie ustalania wartości archiwalnej dokumentacji i jej zabezpieczania.Przygotowuje i opiniuje projekty umów o użyczenie materiałów archiwalnych i projekty porozumień w sprawie pozostawienia materiałów archiwalnych.Współpracuje z podmiotami posiadającymi archiwa wyodrębnione w zakresie ustalania wartości archiwalnej dokumentacji.  
... zobacz więcej
04.03.2023
"Obecnie potrzeba posiadania cyfrowych dokumentów stała się bardziej powszechna i w większym stopniu odczuwalna. Jest ona determinowana wygodą, stylem życia (zgodnie z raportem Krajowego Rejestru Długów – tylko w okresie pandemii czas spędzany przed telefonem zwiększył się najczęściej o ok. 2-4 godziny (30% wskazań), zaś u nieco ponad co czwartego badanego (26%) czas korzystania wydłużył się o mniej niż godzinę) oraz kwestiami bezpieczeństwa. Obywatele oczekują możliwości potwierdzenia swojej tożsamości (a także potwierdzenia uprawnień, czy dokonywania płatności za usługi publiczne) w sposób zdalny. W obecnym stanie prawnym dokumenty elektroniczne nie są w pełni zrównane w skutkach prawnych z analogicznymi dokumentami wydawanymi i funkcjonującymi w formie tradycyjnej, a przez to często nie są uznawane w relacjach obywatel – urząd, obywatel – obywatel czy obywatel – biznes. Potrzeba udostępnienia równoważnego dokumentom tradycyjnym rozwiązania cyfrowego i wskazania, w których sytuacjach można je stosować jest sygnalizowana przez administrację, biznes oraz obywateli.[...] "
... zobacz więcej
02.03.2023
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEG, szkolenie on-line (platforma Teams), 16.03.2023, godz. 10:00 - 13:00, cena    250,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 307,50 ZŁ)  W programie szkolenia m. in.: – podstawy prawne i wynikające z nich niejasności; – terminy przekazywania materiałów archiwalnych; – pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia; – zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej); – ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane); – przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.) – sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji – procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania) – konsultacje Każdy uczestnik otrzyma przygotowaną prezentację.
... zobacz więcej
02.03.2023
Informacja w biznesie decyduje o przewadze konkurencyjnej, a to przesądza o sukcesie. Temat wprawdzie nie dotyczy, przynajmniej wprost, archiwistów, ale infobrokerów już tak. Zdrowa konkurencja jest rzeczą pożądaną (dlatego np. buduje się sklepy dużych sieci obok  siebie), jednak nie wszyscy są uczciwi i trzeba mieć tego świadomość.
... zobacz więcej
02.03.2023
OPSEC, najogólniej mówiąc, oznacza ochronę własnej tożsamości, i stanowi przeciwieństwo OSINT-u. Natomiast dla archiwistów szczególnie jeden aspekt OPSEC-u jest interesujący; kwestia niszczenia dokumentów, i generalnie dostępu do nich (TRASHINT). Mimo coraz większej świadomości społeczeństwa, nadal dokumenty z danymi osobowymi osób cały czas aktywnych znajdowane są np. na śmietniku, czy też po prostu porzucone lub przechowywane np. w garażu, z którego każdy może je wynieść. Ważne dokumenty, np. akta prokuratorskie, mogą też zostać ukradzione, np. podczas przewożenia na tylnym siedzeniu samochodu. Tymczasem to jest trochę tak, jak z pozostawionym na chwilę laptopem, np. w pociągu; urządzenie pozostawione przez nas nawet na chwilę, nie jest już naszym urządzeniem; istnieją pendrivy, które potrafią zastąpić klawiaturę...
... zobacz więcej
02.03.2023
Kierownik Grupy Kursowej: Pani Agata Radecka Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12, budynek A, sala nr 9 Kontakt: 517 166 932 Email: kursy@sap.waw.pl    Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – od 20.03.2023 r. do 05.04.2023 r. – trwa nabór.
... zobacz więcej
01.03.2023
"SAMODZIELNA ARCHIWIZACJA / SELF-ARCHIVING – praktyka polegająca na udostępnianiu publikacji w sposób otwarty poprzez zdeponowanie ich w otwartym repozytorium (Suber P., Otwarty dostęp, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014)."
... zobacz więcej
27.02.2023
Jak już wiele razy wspominałem na łamach niniejszego serwisu, biały wywiad (OSINT) swoją specyfiką przypomina pracę archiwisty, który przecież też dokonuje kwerendy i zbiera informację w ramach studiów wstępnych. Poza tym w dzisiejszych czasach znajomość technik OSINT-owych może okazać się bardzo przydatna archiwistom cyfrowym. Dlatego do tematu będę co jakiś czas powracał, podając nowe narzędzia.
... zobacz więcej
27.02.2023
"Wykaz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie zawiera wybór czasopism bibliotekarskich, które ukazują się w wersji elektronicznej bądź elektronicznej i tradycyjnej papierowej, oraz bezpłatnie udostępniają w internecie pełne teksty artykułów. Zakres tego dostępu niekiedy zmienia się w czasie; w niektórych przypadkach podano też periodyki, które oferują tylko ograniczony dostęp. Czasopisma te wydawane są przez szkoły wyższe, biblioteki naukowe, akademickie, pedagogiczne i publiczne oraz stowarzyszenia bibliotekarskie. [...] "
... zobacz więcej
27.02.2023
"The ICARUS consortium keenly supports archives and related institutions in rising to the challenges of the digital era. Based on the principle of complementarity the new tasks and challenges resulting from the advancing digital technologies can be faced together as a community. To be successful it is fundamental to not only effectively build up and maintain electronic infrastructures and shared standards and strategies, but to also jointly develop new approaches for international cooperation, which facilitate  the sharing of specific expertise and know-how,the possibility for finding and developing additional funding schemes, andthe build-up and promotion of online content. [...] "
... zobacz więcej
27.02.2023
Marcin Roszkowski, Wybrane narzędzia zarządzania informacją osobistą, w: WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 2-3(22/23), WRZESIEŃ 2007 Temat ważny, nie tylko dla archiwistów i infobrokerów, ale dla wszystkich ceniących swój czas. (Niektóre wymienione serwisy mogą już nie działać, ale wiedza w większości jest nadal aktualna)                    
... zobacz więcej
24.02.2023
Procedura kontroli archiwalnych została wyczerpująco przedstawiona m. in. na stronie Archiwum Narodowego w Krakowie. Tutaj tylko wspomnę, że od roku 2015 kontrolerzy z AP mają prawo wstępu także do innych komórek niż Archiwum Zakładowe.  "Kontrola archiwalna to kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałymi i zgromadzonymi w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz.553), bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji, z wyłączeniem organów posiadających archiwa wyodrębnione. Kontrole archiwalne przeprowadzane są na podstawie art. 28 pkt. 4 ww. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach, które przechowują państwowy zasób archiwalny. Procedura kontroli została określona w art. 21a-21d ww. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: [...] "
... zobacz więcej
24.02.2023
Internetowa baza przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej na terenie całego kraju. To o tyle ważne, że ZUS nie uznaje dokumentów od przechowawców nie zgłoszonych do rejestru.
... zobacz więcej
23.02.2023
"Zapraszamy na pierwsze w tym roku zebranie naukowe w Archiwum Państwowym w Siedlcach, które odbędzie się 3 marca br. o godzinie 15.00, poświęcone misji archiwalnej państwa. Jakie zadania archiwalne ma państwo? W jaki sposób powinno je realizować? Jak rozumie je i wypełnia państwowa służba archiwalna w Polsce? Na te m.in. pytania będzie próbował odpowiedzieć w swoim referacie dr hab. Artur Górak z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Wydarzenie jest współorganizowane przez Koło Naukowe Archiwistów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny!"
... zobacz więcej
21.02.2023
" [...] Za niedopełnienie obowiązku prawidłowego zabezpieczenia dokumentacji osobowo – płacowej ustawodawca przewidział sankcję wyrażoną w art. 281 Kodeksu Pracy: „Kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem – podlega karze grzywny do 1000-30.000 zł.” Niszczenie, uszkodzenie lub ukrywanie dokumentacji pracowniczej może również spowodować odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa określonego w art. 276 kodeksu karnego, który stanowi : „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” [...] " Na dole strony znajduje się schemat porządkowania dokumentacji niearchiwalnej, m. in. list płac.
... zobacz więcej
16.02.2023
Temat jest poważny i dynamiczny, dlatego będę do niego co jakiś czas powracał. Zaganienie jest ważne dla wszystkich internautów, natomiast archiwistów cyfrowych i infobrokerów, z uwagi na specyfikę ich pracy, dotyczy w sposób szczczególny. Za zdecydowaną większość ataków hakerskich odpowiada socjotechnika (80-90%), czyli czynnik ludzki, za całą resztę nieaktualne oprogramowanie. W związku z tym niezbędne jest stałe podnoszenie świadomości zagrożeń, poznanie przynajmniej podstawowych technik socjotechnicznych oraz narzędzi minimalizujących ryzyko ataku.
... zobacz więcej
16.02.2023
24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki „Archiwa w chimerycznym świecie”                                          31.05-2.06.2023   Nie ma chyba wątpliwości, że żyjemy w czasach dynamicznych transformacji i przewartościowań. Z jednej strony jesteśmy świadkami, ale także uczestnikami nieustannego postępu technologicznego i technicznego, któremu towarzyszą ciągłe przemiany społeczne i kulturowe. Z drugiej strony pesymizmem napawają zmiany klimatyczne w Świecie, wojna w Ukrainie czy kryzys ekonomiczny. Chcemy zatem postawić pytanie o wpływ tych i innych czynników na archiwa i archiwistykę, czy szerzej dziedzinę archiwalną. Jak w dzisiejszym chimerycznym świecie zmieniają się archiwa i ich zadania, jak zmienia się zawód archiwisty? Jakie wyzwania pojawiają się przed archiwami w  korelacji i w konfrontacji z ulegającą permanentnym przeobrażeniom rzeczywistości. Kluczowym dla nas wydaje się pytanie, w jaki sposób archiwiści, archiwa i archiwistyka wpływają na otoczenie społeczne, a z drugiej strony, jak otoczenie oddziałuje na całą dziedzinę archiwalną.
... zobacz więcej
16.02.2023
Oferta pracy na portalu "Pracuj w Kulturze", ważna do 24.02 br, Warszawa, CV na adres kasia.lach@wfdif.com.pl kierowanie pracą Archiwum Zakładowego, zapewnienie prawidłowego i terminowego realizowania zadań, • przejmowanie z komórek organizacyjnych uporządkowanej dokumentacji zakończonych spraw, • porządkowanie dokumentacji będącej w ewidencji Archiwum Zakładowego, • udostępnianie dokumentacji i przeprowadzanie kwerend dla potrzeb pracowników, • przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego, • przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej w uzgodnieniu z właściwym archiwum państwowym, • monitorowanie warunków klimatycznych i dbałość o bezpieczeństwo przechowywanej dokumentacji, • zamawianie niezbędnych materiałów i akcesoriów do archiwizacji dokumentacji, • przygotowanie sprawozdań i planów działalności Archiwum Zakładowego, • bieżącą aktualizację wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizacji i czynności kancelaryjnych, • wsparcie dla komórek organizacyjnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących archiwizacji i czynności kancelaryjnych, • szkolenie pracowników w zakresie znajomości przepisów kancelaryjno – archiwalnych, • Współpraca przy wdrażaniu systemu elektronicznego systemu obiegu dokumentów, • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji w instytucji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
... zobacz więcej
16.02.2023
"Ponad dwa miliony Polaków wciąż nie ma ustalonego kapitału początkowego, który istotnie wpływa na wysokość emerytury. Mają do niego prawo osoby, które rozpoczęły pracę przed 1999 rokiem. Do ustalenia kapitału początkowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga świadectw pracy i informacji o zarobkach. Te jednak w wielu przypadkach są dzisiaj albo niedostępne, albo nieuznawane przez ZUS. NIK uważnie przygląda się temu problemowi.[...] "
... zobacz więcej
11.02.2023
Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej Materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku pod red. Andrzeja Jabłońskiego   Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zeszyt nr 8 Szczecin 2020 ss. 203, ISBN 978-83-950099-0-7
... zobacz więcej
10.02.2023
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO, szkolenie on-line (platforma TEAMS), 9.03.2023, godz. 10.00 -13.0, cena; 250,00 zł (z VAT 307,50 zł, zgłoszenia najpóźniej do 2.03.2023 (potwierdzenie przelewu)  W programie szkolenia m. in.: – podstawy prawne i wynikające z nich niejasności; – terminy przekazywania materiałów archiwalnych; – pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia; – zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej); – ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane); – przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.) – sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji – procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania) – konsultacje  
... zobacz więcej
10.02.2023
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO, szkolenie on-line (platforma TEAMS), 10.03.2023, godz. 10.00 -13.0, cena; 250,00 zł (z VAT 307,50 zł, zgłoszenia najpóźniej do 3.03.2023 (potwierdzenie przelewu)  W programie szkolenia m. in.: – podstawy prawne i wynikające z nich niejasności; – terminy przekazywania materiałów archiwalnych; – pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia; – zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej); – ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane); – przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.) – sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji – procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania) – konsultacje
... zobacz więcej
10.02.2023
OPSEC, najogólniej mówiąc, oznacza ochronę własnej tożsamości, i stanowi przeciwieństwo OSINT-u. Natomiast dla archiwistów szczególnie jeden aspekt OPSEC-u jest interesujący; kwestia niszczenia dokumentów , i generalnie dostępu do nich. Mimo coraz większej świadomości społeczeństwa, nadal dokumenty z danymi osobowymi osób cały czas aktywnych znajdowane są np. na śmietniku, czy też po prostu porzucone lub przechowywane np. w garażu, z którego każdy może je wynieść. Ważne dokumenty, np. akta prokuratorskie, mogą też zostać ukradzione, np. podczas przewożenia na tylnym siedzeniu samochodu. Tymczasem to jest trochę tak, jak z pozostawionym na chwilę laptopem, np. w pociągu; urządzenie pozostawione przez nas nawet na chwilę, nie jest już naszym urządzeniem; istnieją pendrivy, które potrafią zastąpić klawiaturę...
... zobacz więcej
07.02.2023
"Jednym z celów Centrum Archiwistyki Społecznej jest zapewnienie stałego wsparcia dla archiwistów społecznych w rozwijaniu ich kompetencji i profesjonalizacji działań. Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach! Kierujemy je zarówno do osób dopiero zaczynających przygodę z archiwistyką społeczną, jak i tych, które chcą poszerzać i doskonalić swoją działalność. [...] " Szczególnie polecam kanał Cas na YouTube.
... zobacz więcej
07.02.2023
Właśnie opublikowano najnowszy, 13 (15) numer naszego periodyku! Złożyły się na niego teksty autorstwa Katarzyny Jaskółki-Leśniak, Daniela Guzmana, Wojciecha Krawczuka, Ìriny Matâš, Roberta Forysiaka-Wójcińskiego, Huberta Mazura, Jarosława Stulczewskiego, Mai Aksamitowskiej, Sylwii Janiarczyk i Oliwii Bubak oraz Krzysztofa Syty.
... zobacz więcej
01.02.2023
"Poznaj swoją przeszłość, zrozum swoją przyszłość" GEDmatch to darmowa baza genealogiczna, która z pomocą markerów DNA pozwala dotrzeć do naszych przodków o osób spokrewnionych. Genealogia służy również ustalaniu spadkobiercy, GEDmatch sprawdza się również na tym polu. Narzędzia ma także swoją społeczność; genealogia ostatnio zyskuje na popularności, coraz więcej osób poszukuje swoich korzeni, a w obecnej sytuacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie coraz więcej osób będzie poszukiwać swoich krewnych.
... zobacz więcej
01.02.2023
Temat jest poważny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Generalnie zasady cyberbezpieczeństwa możemy stosować na czterech poziomach, w przypadku samorządu wystarczy stopień drugi, który oznacza zachowanie elementarnej cyberhigieny, czyli inaczej mówiąc, proste, rutynowe czynności mające na celu minimalizację cyberzagrożeń.
... zobacz więcej
01.02.2023
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka AkcyjnaDąbrowszczaków 9Praga-PółnocWarszawa   realizacja procesu digitalizacji całości rejestrowanej w systemie Elektronicznej Ewidencji Archiwum,opis dokumentów zawartych w teczkach aktowych,skanowanie i uzupełnianie systemu Elektronicznej Ewidencji Archiwum dokumentami elektronicznymi,kontrola poprawności rejestracji i skanowania dokumentacji,uzupełnianie teczek aktowych zeskanowanymi dokumentami,pakowanie teczek aktowych do pudeł archiwizacyjnych przeznaczonych do wieloletniego przechowywania dokumentacji oraz oklejanie pudeł archiwizacyjnych etykietami informacyjnymi,wykonywanie wydruków wielkoformatowej dokumentacji technicznej związanych ze zleceniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 
... zobacz więcej
27.01.2023
archiwista Do spraw: kwerend W Oddziale III udostępniania zasobu archiwalnego
... zobacz więcej
27.01.2023
SZKOLENIE ON-LINE PROWADZI: DR MARIUSZ KOREJWO – długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Olsztynie, kierownik działu odpowiedzialnego za kontakt z jednostkami organizacyjnymi; wieloletni kierownik olsztyńskiego oddziału Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich; autor publikacji dot. archiwistyki i archiwizacji, współautor aktów prawnych z dziedziny biurowości i archiwistyki; szkolenia i kursy z zakresu biurowości i archiwistyki prowadzi od ponad 20 lat.  Czas trwania: 15.02.2023 R., GODZ. 10:00 - 13:00 Cena: 250,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 307,50 ZŁ)
... zobacz więcej
24.01.2023
SZKOLENIE ON-LINE PROWADZI: DR MARIUSZ KOREJWO – długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Olsztynie, kierownik działu odpowiedzialnego za kontakt z jednostkami organizacyjnymi; wieloletni kierownik olsztyńskiego oddziału Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich; autor publikacji dot. archiwistyki i archiwizacji, współautor aktów prawnych z dziedziny biurowości i archiwistyki; szkolenia i kursy z zakresu biurowości i archiwistyki prowadzi od ponad 20 lat.  Czas trwania: 16.02.2023 R., GODZ. 10:00 - 13:00 Cena: 250,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 307,50 ZŁ)
... zobacz więcej
24.01.2023
"System do anonimizacji to narzędzie, który służy do automatyzacji ukrywania danych osobowych oraz innych informacji wrażliwych z obrazów dokumentów. Od wejścia unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – RODO – anonimizacja danych stała się powszechnie znanym procesem. Jej automatyzacja dla wielu firm jest kluczowa, z powodu ilości przetwarzanych danych osobowych. Właśnie dla takich firm stworzyliśmy anonimizator, który gwarantuje szybką, sprawną anonimizacje danych. [...] "
... zobacz więcej
21.01.2023
O B WIESZCZENIEPREZESA RADY M INISTRÓ Wz dnia 5 stycznia 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzaniai doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
... zobacz więcej
21.01.2023
IX Wiosenne Spotkania Archiwalne, Dokumenty w postaci elektronicznej, Problemy zarządzania, Toruń 11-12 maja 2023  "dokumenty w postaci elektronicznej pojawiły się w naszej codzienności w końcu XX w. Ich coraz szersze wykorzystywanie przez organizacje wiązało się m.in. z nadziejami na usprawnienie technicznej strony szeroko rozumianego procesu decyzyjnego, podniesienie efektywności pracy biurowej i sprawności archiwów bieżących. Pierwsze lata doświadczeń z tą nowoczesną dokumentacją pokazały, że także w jej przypadku konieczne jest stworzenie szczelnych ram prawnych, wypracowania jasnych procedur postepowania i dobrych praktyk. Po raz kolejny okazało się, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych musi zachodzić w sposób przemyślany i celowy, aby w pełni wykorzystać pełny potencjał e-dokumentów. Przedmiotem tegorocznych, IX już Wiosennych Spotkań Archiwalnych chcielibyśmy uczynić właśnie dokumenty w postaci elektronicznej w perspektywie całego ich cyklu życiowego. Uznajemy za ważne poznanie mechanizmów postępowania z nimi, nie tylko w kancelarii, ale także w archiwum bieżącym i historycznym. Istotne są dla nas różnorodne konteksty w jakich e-dokumenty się pojawiają, w szczególności: prawny, edukacyjny, historyczny i archiwalny. Jesteśmy otwarci na refleksje zarówno o charakterze teoretycznym, jak i  praktycznym, a zwłaszcza na doświadczenia  tych, którzy w codzienne pracy  stykają się z e-dokumentem: urzędników, zarządców dokumentacji, koordynatorów czynności kancelaryjnych i archiwistów. Do dyskusji zapraszamy także przedstawicieli świata naukowego."  
... zobacz więcej
21.01.2023
Jak na razie, chat GPT musi się wiele nauczyć, ale wydaje się że przyszłość należy do tego typu rozwiązań... Ostatnio spotkałem się nawet z, jeszcze bardzo nieudolnie, ale jednak, czymś wygenerowanym za pomocą tego narzędzia, a co miało być Instrukcją Archiwalną!  
... zobacz więcej
16.01.2023
OSINT zyskuje obecnie stale na znaczeniu, jest to proces, który na na Zachodzie zaczął się w latach sześćdziesiątych, i stosunkowo niedawno dotarł do Polski. Informacja jest paliwem XXI w., z którego znaczenia i potencjału ciągle tylko nieliczni zdają sobie sprawę. Niektóre zaś uczelnie łączą archiwistykę z infobrokerstwem, specyfika zawodu jest bardzo podobna, i przypomina, moim zdaniem, kwerendę archiwalną czy nawet studia wstępne.
... zobacz więcej
16.01.2023
Baza danych bardzo przydatna m. in. infobrokerom i researcherom.
... zobacz więcej
09.01.2023
Temat języków obcych, bardziej lub mniej pożądanych na rynku pracy, powraca jak bumerang. Współcześnie prym tutaj wiedzie oczywiście język angielski, język m. in. archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokeringu, który nawiasem mówiąc ma mnóstwo odmian, tutaj skupimy się więc na tzw. BBC English; wcześniej był to, nadal popularny i ważny dla archiwstów, język francuski, który z kolei wyparł, wciąż bardzo ważną dla archiwistów i historyków, łacinę. Poniższe serwisy pomogą, być może, wybrać języki do nauki, i pokażą stopień pokrewieństwa językowego.
... zobacz więcej
09.01.2023
Żmudna praca archiwistów jest mało spektakularna, lecz niezbędna, Polska Agencja Prasowa, w: Polska po 1989 roku, Dziedzictwo kulturowe, Dzieje.pl, 1.01.2023  "Żmudna praca archiwistów jest mało spektakularna, lecz niezbędna. Bez niej nie ma pracy żadnego archiwum. Donacje archiwalne od osób prywatnych to ważna część pracy AAN. W 2022 r. mieliśmy 46 przejęć dokumentacji – mówi PAP dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. [...] "
... zobacz więcej
09.01.2023
"Digital technologies can recover writing on ancient manuscripts that the human eye cannot see due to damage, deterioration or erasure and can preserve these writings for future generations. EMEL and its affiliated experts offer creative solutions to digitally recover and record vulnerable cultural heritage."
... zobacz więcej
28.12.2022
The history of the 20th century has been marked by the appearance of totalitarian ideologies and regimes. Communism, Fascism, and Nazism have brought immeasurable suffering and countless victims, even in the parts of the word not subjected to their rule. All those ideologies thrived on hate, but also caused its growth. And hate was followed by violence.
... zobacz więcej
28.12.2022
LIC's Online Public Access Catalog contains over 106,000 bibliographic records, with more records being added on a daily basis. The collection's strengths include archival administration, administrative history, American history and government, biography, information management, and government documents. The catalog contains various formats: books, microforms, computer disks, and audiovisual materials. These materials are available to all NARA staff members and to onsite researchers. The OPAC search form allows searching by any combination of author, title, subject/keyword, date or format. Items that do not indicate a holding location have not been barcoded, indicating that they may not be available. Staff and onsite researchers may contact the library reference desk at (301) 837-3415 or via e-mail to confirm availability. Wherever possible, the records include links to the online version of the publication.
... zobacz więcej
28.12.2022
System pozwala na zarządzanie pełnym cyklem obiegu dokumentów i spraw w instytucji publicznej, począwszy od przyjęcia korespondencji, aż do wydania decyzji administracyjnej. Proton może pracować w trybie EZD lub jako system wspomagający obieg tradycyjny, zgodnie z właściwą instrukcją kancelaryjną.
... zobacz więcej
28.12.2022
W Dark Web można znaleźć wiele ciekawych rzeczy, również z punktu widzenia archiwisty i infobrokera... "The dark web is a subset of the internet that is accessed via special means, such as a TOR browser, and not immediately available from the clear net. The term dark web & darknet are often used interchangeably. For reference during this article, we will refer to the darknet as the network infrastructure, such as the TOR network or I2P network, and dark web as the content aspect that is accessed & viewed by users. [...] "
... zobacz więcej
22.12.2022
Archiwiści państwowi niejednokrotnie mają do czynienia z dokumentami sporządzonymi w dawnej polszczyźnie...  PRACOWNIA SŁOWNIKA POLSZCZYZNY XVI W. "Pracownia została utworzona w 1949 roku z inicjatywy Prof. Marii Renaty Mayenowej. Początkowo funkcjonowały cztery zespoły leksykograficzne: w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Toruniu. Obecnie pracownia mieści się tylko w Toruniu."
... zobacz więcej
22.12.2022
Językiem archiwistyki jest oczywiście angielski, wcześniej był to naturalnie francuski... "Weltsprachen.net bietet Ihnen ausführliche Informationen über die Weltsprachen. Bei diesen 12 Weltsprachen handelt es sich um die meistgesprochenen Sprachen der Welt. [...] "
... zobacz więcej
22.12.2022
Open Library Vision "The ultimate goal of the Open Library is to make all the published works of humankind available to everyone in the world. While large in scope and ambition, this goal is within our grasp. Achieving it will require the participation of librarians, authors, government officials and technologists. Imagine what a comprehensive, open library could be! A talented math whiz who lives in a rural community can explore the works of high math. An elderly person can have a large print edition of any book ever published. An innovative young scholar can publish a book directly to this great library on subjects that might not otherwise make it through the long and difficult publication process.[...] "
... zobacz więcej
22.12.2022
Aplikacja mObywatel w nowej odsłonie będzie miała następujące funkcje:uporządkuje wszystkie twoje sprawy urzędowe w jednym miejscu,przypomni o ważnych faktach – na przykład że kończy ci się ważność dowodu osobistego,wypełni za ciebie urzędowe formularze,stworzy zupełnie nowe możliwości: obsłuży szybką płatność czy pełnomocnictwo.
... zobacz więcej
14.12.2022
Zawód archiwisty wiąże się nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji.W świetle prawa informacja jest towarem, który można sprzedać. Na polskim rynku pracy funkcjonują profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin.
... zobacz więcej
14.12.2022
Miazga A., Dziadowicz K., Pistelok P., 2022, Cyfryzacja urzędów miast, [w:] B. Martela (red), Zarządzanie i finanse publiczne. Raport o stanie polskich miast, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa–Kraków Publikacja w wersji elektronicznej. "Raport przedstawia ogólny obraz poziomu cyfryzacji urzędów miast, w tym m.in. stosowane rozwiązania i technologie cyfrowe oraz stan kompetencji cyfrowych, opisuje bariery przed jakimi stoją ośrodki miejskie w drodze do cyfryzacji oraz możliwy wpływ pandemii na ten proces. Dalsza część poparta badaniem pogłębionym skupia się na obszarze wybranych miejskich e-usług, w ramach których zostanie omówione dobra praktyka – studium przypadku portalu e-usług Warszawy. Opracowanie bazuje m.in. na własnych badaniach ankietowych, pogłębionych badaniach e-usług w 38 dużych miastach dysponujących największym potencjałem w zakresie technologii ICT, danych zebranych przez GUS i Sieć Obywatelską Watchdog Polska oraz studium przypadku dobrej praktyki (portal e-usług Warszawy). Z raportu dowiemy się m.in., że miasta do problematyki transformacji cyfrowej wciąż przykładają stosunkowo niewielką wagę (brak dokumentów strategicznych poświęconych cyfryzacji), jednak najgorzej ta sytuacja wygląda w małych ośrodkach, produkty i usługi chmurowe powoli upowszechniają się w administracji lokalnej, a co czwarty urząd miasta nie ma ani jednej e-usługi, dzięki której można by daną sprawę w całości zrealizować online."
... zobacz więcej
14.12.2022
Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów, redakcja Wojciech Łachowski, Kraków–Warszawa 2021 Publikacja w wersji elektronicznej. " [...] Informacje zawarte w publikacji będą przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom urzędu miejskiego mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. W podręczniku m.in.: Charakterystyka wyzwań transformacji cyfrowej, Składowe oceny gotowości urzędu do zarządzania danymi, Vademecum Pełnomocnika Danych Miejskich, Zasady pozyskiwania, udostępniania i integracji danych (również w świetle RODO), Gotowe wzory zapisów umów i OPZ zabezpieczające miasto przed pułapkami w zakresie własności danych, Przykłady efektywnego zarządzania w oparciu o dane, Opis kosztów i ograniczeń otwierania danych, Wzór formularza inwentaryzacji danych miejskich. [...] "
... zobacz więcej
14.12.2022
Archiwa bezpieki. Proces niszczenia i prywatyzacji dokumentów po roku 1989, w: Dzieje.pl, Polska po 1989 roku, 13 październik 2020 "W ostatnich miesiącach istnienia PRL za przyzwoleniem czołowych funkcjonariuszy reżimu rozpoczął się proces masowego niszczenia archiwów dokumentujących działalność bezpieki. Część archiwaliów „sprywatyzowano”: wiele materiałów kluczowych dla oceny wydarzeń lat osiemdziesiątych znalazło się w rękach byłych esbeków lub polityków PZPR. Stały się one także narzędziem wpływu na scenę polityczną III RP. [...] "
... zobacz więcej
14.12.2022
Z radością informujemy o kolejnym cyklu zdalnych prezentacji. Chcemy Państwu przybliżyć możliwości jakie oferuje program Archiwum ZakładoweLink do rejestracji: https://webinar.getresponse.com/y8ggI/program-archiwum-darmowe-webinarium/14 GRUDNIA 2022 Godzina 10:00
... zobacz więcej
13.12.2022
Konferencja naukowa „Cyfrowe Archiwa Kościelne”, stanowiąca podsumowanie wieloletnich prac nad digitalizacją archiwów kościelnych w Archidiecezji Krakowskiej, odbędzie się już 8 grudnia (czwartek) 2022 roku w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Podczas konferencji zespół Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej podzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu, a zaproszeni prelegenci przedstawią wystąpienia, referaty i komunikaty dotyczące digitalizacji i udostępniania kościelnych archiwów. Organizatorzy mają nadzieję nad twórczą dyskusję nad wszelkimi aspektami związanych z utrwalaniem cyfrowym kościelnego dziedzictwa archiwalnego, udostępnianiem, wykorzystaniem w edukacji, uwarunkowaniami prawnymi i historycznymi. Program na stronie Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.
... zobacz więcej
07.12.2022
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Już jutro o godzinie 10.00 zapraszamy do wirtualnego udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „Od EZD do BPM. Współczesne trendy zarządzania procesami instytucji kultury", organizowanej we współpracy z firmami Tecna Ltd. oraz Orange. Podczas konferencji eksperci wprowadzą pracowników instytucji kultury w teoretyczny kontekst zagadnienia, a następnie zaprezentują przegląd dobrych praktyk i narzędzi, w tym kompleksowe oprogramowanie do modelowania i optymalizacji procesów. W czasie spotkania spróbujemy skonfrontować doświadczenia różnych instytucji, a także podzielić się najlepszymi praktykami z dotychczasowych wdrożeń.Kiedy? 8 grudnia 2022 roku, godzina 10.00Gdzie? https://bit.ly/EZD_BPM
... zobacz więcej
07.12.2022
E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, wyd. UMCS, Lublin 213, ss. 384 Publikacja w wersji elektronicznej.    
... zobacz więcej
06.12.2022
Współczesny..., Podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja urzędowa i biznesowa, red. Dorota Filar, wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 414 Publikacja w wersji elektronicznej. "Jednym z najbardziej wartościowych „towarów” jest dziśsprawnie skonstruowana i szybko dostarczona informacja. Dotyczyto także działań marketingowych: zauważalne jest stopniowe przeno-szenie akcentu z konkurowania za pomocą klasycznych instrumentówpromocji (cena, jakość) na konkurowanie w sferze informacji. Zła dys-trybucja informacji usuwa podmiot na margines rynku. Komunikacjamarketingowa staje się zatem walką o zaistnienie i przetrwanie w świadomości odbiorców. [...] "
... zobacz więcej
06.12.2022
młodszy archiwista Do spraw: archiwum w Biurze Administracji i Logistyki  Zakres obowiązków:nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w ŁUW w Łodzi przyjmowania do Archiwum Zakładowego wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji wytworzonej przez ŁUWwydawanie uwierzytelnionych kserokopii, odpisów, wypisów przechowywanych dokumentów, w tym zaświadczeń sporządzonych na ich podstawie, dla klientów z byłych przedsiębiorstw państwowychbrakowanie dokumentacji niearchiwalnejopracowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowegoarchiwizowanie składów chronologicznych i spraw elektronicznych w systemie EZDprowadzenie kwerend archiwalnychudostępnianie i wypożyczanie dokumentacji pracownikom ŁUW w Łodzi
... zobacz więcej
05.12.2022
Temat głównie dla infobrokerów i archiwistów cyfrowych, chociaż oczywiście dobrze by było, żeby każdy internauta miał świadomość zagrożeń... "Cyfrowy świat zmienia się bardzo szybko i często trudno jest nadążyć za nowymi zjawiskami pojawiającymi się online. W Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) rozumiemy to doskonale, dlatego staramy się pomagać Wam zrozumieć wirtualną rzeczywistość. Zapraszamy Was na konferencje i webinary z udziałem ekspertów, przygotowujemy poradniki, scenariusze zajęć i na bieżąco publikujemy aktualności – wszystko po to, by przybliżać zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. [...] "
... zobacz więcej
05.12.2022
Oferta pracy; inspektor w archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku  Zakres obowiązków:  Przyjmuje i ewidencjonuje materiały jawne oraz zawierające informacje niejawne z komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z jednostek Policji woj. podlaskiego.Dokonuje weryfikacji protokołów brakowania akt kat. „B” i „BE” z jednostek Policji woj. podlaskiego i dokumentów kat. „BC” wytworzonych w komórkach organizacyjnych KWP w Białymstoku, OPP i SPKP w Białymstoku.Przygotowuje wykazy dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w zasobie archiwum KWP podlegającej brakowaniu, w tym uczestniczy w pracach komisji brakujących oraz sporządza niezbędną w zakresie dokumentację.Przygotowuje do udostępnienia materiały będące z zasobach archiwalnych uprawnionym podmiotom, w tym sądom, prokuraturom, IPN na podstawie odrębnych przepisów.Analizuje i weryfikuje dokumentację zgromadzoną w zasobie archiwalnym dotyczącą Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.Wykonuje kwerendy zasobu archiwalnego do celów służbowych, publicystycznych i naukowo-badawczych dla uprawnionych podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych.Opracowuje analizy, zestawienia oraz sprawozdania dotyczące materiałów zgromadzonych w zasobie.Znosi lub dokonuje zmiany klauzul na materiałach niejawnych pozostających w dyspozycji archiwum oraz odnotowuje fakt zniesienia lub zmiany klauzuli tajności dokumentów w rejestrach (ewidencjach) dokumentów.
... zobacz więcej
05.12.2022
Warsztaty..., Biblioteka Narodowa w Warszawie, Aleja Niepodległości 213, 12 grudnia 2022   "Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy Krzysztof Sałaciński, Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie dr Tomasz Makowski, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych  dr Paweł Pietrzyk serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach „Przygotowania na wypadek wystąpienia nagłych zagrożeń dla zbiorów bibliotecznych i archiwalnych – praktyczne aspekty” [...] "   
... zobacz więcej
02.12.2022
"Kolekcję materiałów archiwalnych dotyczących Armii Krajowej przekazał do zasobu Archiwum Akt Nowych w Warszawie historyk dr Andrzej Kunert. To część zbiorów Podziemnego Państwa Polskiego, które gromadzono w Fundacji Archiwum Polski Podziemnej w latach 1991-2004. [...] "
... zobacz więcej
02.12.2022
Skarb z Wałbrzycha trafi do Archiwum Państwowego we Wrocławiu "Część znaleziska odkrytego przypadkiem w jednej z kamienic na Starym Zdroju w Wałbrzychu, trafi pod opiekę konserwatorów i archiwistów z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Skarb odkryła ekipa remontowa, która natrafiła na sekretne, zamurowane pomieszczenie, wypełnione kilkudziesięcioma skrzyniami, koszami i innymi pojemnikami pochodzącymi sprzed ok 80 lat. Część skrzyń otworzono w poniedziałek 28 listopada 2022 r. w Muzeum Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Pozostałe sprawdzą pirotechnicy [...] "
... zobacz więcej
01.12.2022
Artur Wójcik, Sigillum Authenticum
... zobacz więcej
29.11.2022
Gazetka ZUS, ważne informacje dla przedsiębiorców, również z branży archiwistycznej.
... zobacz więcej
29.11.2022
Pamiętnik..., red. Adrian Cieślik, Monika Graczyk, Katarzyna Nenko, Elżbieta Zachary, wyd.  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,  Kraków 24-26 kwietnia 2019 r. "Niniejsza publikacja zawiera rozdziały ukazujące historię nowożytną, najnowszą, a także archiwistykę współczesną czy archiwistykę przyszłości. Z tekstu Artura Barcikowskiego czytelnik może się dowiedzieć, jakie elementy powinien zawierać wstęp do inwentarza, a Paweł Falkowski uświadamia, w myśl jakich zasad powinien pracować kierownik oddziału archiwum państwowego. Kolejny rozdział autorstwa Jana Grabowskiego jest z gatunku nauk pomocniczych historii i traktuje o pieczęciach w zbiorach Ambrożego Grabowskiego – ważnej postaci w krakowskiej historiografii. Z kolei Patrycja Mierzyńska tłumaczy, czym były wilkierze miejskie na przykładzie Olsztyna. Miłośnicy źródłoznawstwa dwudziestowiecznego znajdą w tej monografii również odpowiedź na pytanie, gdzie szukać źródeł do historii okupacji niemieckiej w powiecie mińskim, o czym pisze Damian Sitkiewicz, oraz źródeł do historii jeńców z terenu Galicji Wschodniej, na które wskazuje Wiktor Węglewicz. Pracujący ze spuściznami archiwalnymi mogą ubogacić się tekstem Grzegorza Piątka dotyczącym spuścizny po znanym poznańskim dominikaninie Tomaszu Alexiewiczu. Natomiast teoretycy archiwistyki uzyskają odpowiedz od Kamili Siudy na pytanie o egodokument i egodokumentalność – nieodkryte jeszcze fenomeny kulturowe polskich archiwów. (A. Cieślik, ze Słowa wprowadzającego)"
... zobacz więcej
29.11.2022
Nowe media..., Publikacja podsumowująca projektPracownia nowych Mediów
... zobacz więcej
24.11.2022
O kradzieży tożsamości, pishingach i innych technikach
... zobacz więcej
24.11.2022
Archiwizacja dokumentów - Instrukcja Archiwalna
... zobacz więcej
24.11.2022
Przekazywanie...,Biuletyn Informacji Publicznej, Kuratorium Oświaty w Krakowie
... zobacz więcej
24.11.2022
Poradnik..., wyd. Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, Warszawa Poradnik... jest wydawany jako magazyn i serwis internetowy.
... zobacz więcej
24.11.2022
Robert Buliński, Główne archiwum..., Academia.edu.pl "Referat dotyczy Głównego Archiwum Policji KGP jako przykładu "resortowego" archiwum wyodrębnionego w zakresie jego historii, zasobu archiwalnego (zwłaszcza historycznego), bieżącej działalności, przepisów prawnych regulujących jego działalność i nadzoru archiwalnego ze strony Ministra Spraw Wewnętrznych."
... zobacz więcej
18.11.2022
Informacja naukowa w Internecie, Kurs video na platformie, w ciągłej sprzedaży; cena: 199 zł brutto Informacja jest paliwem XXI w., obecnie wiedza związana z szeroko pojętą informacją jest bardzo pożądana na rynku pracy.
... zobacz więcej
18.11.2022
OSINT biały wywiad, Infobrokerska.pl, Szkolenie on-li live, 13-14 grudnia 2022; cena: 1690 zł brutto Bardzo przydatna i cenna wiedza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach!
... zobacz więcej
18.11.2022
Wyszukiwanie informacji w biznesie, Infobrokerska.pl, Szkolenie on-line live, 7-8 grudnia 2022; cena: 1 400 zł brutto Gorąco polecam, bardzo profesjonalna i rzetelna firma, kompetentni i w najwyższym stopniu fachowi wykładowcy, naprawdę warto!
... zobacz więcej
18.11.2022
Przewodnik..., oprac. Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski, wyd. Fundacja Nowoczesna Polska, prawa do tekstu: Koalicja Otwartej Edukacji, Warszawa 2014, ss. 83  Wiedza jak najbardziej aktualna.
... zobacz więcej
15.11.2022
W imieniu portalu Archiwistyka.pl serdecznie zapraszamy na kolejną prezentację programu Archiwum firmy Arisco Sp z oo.
... zobacz więcej
15.11.2022
Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Karniowice  " [...] Gospodarstwo rolne jest przedsiębiorstwem, które powinno posiadać własną dokumentację. Różnorodność działań w gospodarstwie powoduje, że dokumentacja będzie również bardzo urozmaicona. Często to zagadnienie budzi wiele dyskusji, ale większość rolników, którzy korzystają z dotacji jest zmuszona do prowadzenia właściwej dokumentacji w gospodarstwie. Każda własność a w szczególności gospodarstwo rolne, powinno gromadzić dokumentację, którą przekażemy kiedyś swoim następcom. Dobrze prowadzona dokumentacja to właściwe przygotowanie do zawodu i prowadzenia gospodarstwa przez nasze dzieci. Poszczególne dokumenty nie ulegną zniszczeniu i będą łatwo dostępne, gdy umieścimy je w skoroszytach i zgromadzimy w odpowiednich segregatorach. [...] "
... zobacz więcej
12.11.2022
Encyklopedie humanistyczne ENCENC "Archiwum – termin wieloznaczny, mogący oznaczać miejsce przechowywania materiałów archiwalnych, zbiór lub zasób archiwalny, instytucję przechowującą archiwalia lub działy urzędów i przedsiębiorstw przechowujące archiwalia. Tytuł taki nosi także wiele czasopism naukowych, zwłaszcza historycznych (szczególnie w Niemczech, np. “Archiv für slavische Philologie“). [...] "
... zobacz więcej
12.11.2022
Jak długo należy przechowywać dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy?, w: Wolters Kluwer, 2 listopada 2022 "Jak długo przechowywać poszczególne dane osobowe pracowników - to pytanie niezmiennie zadają sobie działy kadr prowadzące dokumentację pracowniczą, a także IOD-owie. Jak samodzielnie ustalać okresy przechowywania danych i gdzie ich szukać? Tego dowiesz się z LEX Ochrona Danych Osobowych. [...] "
... zobacz więcej
12.11.2022
Przykładowa oferta pracy dla infobrokera (brokera informacji, profesjonalisty informacji, reasechera) w firmie informatycznej; Profesja infobrokera powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych w środowisku bibliotekarzy, którzy postanowili zmonetyzować swoje umiejętności, a obecnie zaczyna być coraz bardziej popularna także w Polsce. Na rynku funkcjonują już od jakiegoś czasu firmy infobrokerskie, spotkać można również niezależnych infobrokerów, firmy z różnych branż ostatnio także tworzą stanowiska o tym profilu; infobroker w firmie informatycznej zajmuje się zazwyczaj wyszukiwaniem informacji  z Internetu i z korespondencji z osobami (społecznością) najistotniejszych informacji wg określonego kryterium oraz ich analizą i oceną.
... zobacz więcej
08.11.2022
Jak już wielokrotnie wspominałem na łamach niniejszego serwisu, zawód archiwisty jest zbliżony swoją specyfiką do zawodu infobrokera, i stanowi tutaj świetną alternatywę. Profesja powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych w środowisku bibliotekarzy, którzy postanowili zmonetyzować swoje umiejętności, a obecnie zaczyna być coraz bardziej popularna także w Polsce. Na rynku funkcjonują już od jakiegoś czasu firmy infobrokerskie, spotkać można również niezależnych infobrokerów, firmy z różnych branż ostatnio także tworzą stanowiska o tym profilu; infobroker w firmie informatycznej zajmuje się zazwyczaj wyszukiwaniem informacji  z Internetu i z korespondencji z osobami (społecznością) najistotniejszych informacji wg określonego kryterium oraz ich analizą i oceną. Dobry broker: * umiejętnie ustala strategię wyszukiwania * trafnie dobiera źródła informacji * prawidłowo opracowuje i analizuje pozyskane dane
... zobacz więcej
07.11.2022
Raport na temat usługi ERP, metody efektywnego planowania zarządzania wykorzystaniem całości zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do wytworzenia, wysyłki i rozliczenia zleceń klientów w sferze produkcji, dystrybucji lub serwisu, można pobrać stąd https://www.raport-erp.pl/ . Natomiast raport o EDI, Elektronicznej wymianie informacji (EDI - Electronic Data Interchange), która powinna obejmować przesyłanie zamówień, potwierdzanie zamówień, przesyłanie faktur i korespondencje handlową w jednym z ogólnie przyjętych standardów EDI np. określonych w EDIFAC, można pobrać tutaj https://www.raport-erp.pl/slownik-erp/56-edi-elektroniczna-wymiana-informacji.html
... zobacz więcej
07.11.2022
. NETOGRAFIASTRONY INTERNETOWEhttps://www.cleo.com/blog/knowledge-base-edi-transactionshttps://www.comarch.pl/files-pl/file_803/WP-WSPOLCZESNE-STANDARDY-WYMIANY-DANYCH.pdfhttps://www.comarchedi.pl/o-edi/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGulxsto9ZWRyAbC9CP_Uc1Yx9OfH_rabv341dU_dr2kqdvst-fNc_shoCwhcQAvD_BwEhttps://www.ebrodnica.pl/praca-i-biznes/12926-edi-pojecie-korzysci-i-sposoby-wdrozenia.htmlhttps://www.edison.pl/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGus3KzMuX3I0m1E1ZnmMwcrVNAJbQqHyc_fqSLsABBBkMiaxAakTSDBoCUu8QAvD_BwEhttps://www.edi.pl/kto-korzysta-z-edihttps://gs1pl.org/standardy/gs1-edi/https://www.ibm.com/pl-pl/topics/edi-electronic-data-interchangehttps://www.inposia.com/en/guide-edi-formats/https://infinite.pl/edi/https://www.myerp.pl/marek-mac/edi-czyli-elektroniczna-wymiana-danych-co-warto-o-niej-wiedziec/https://mfiles.pl/pl/index.php/Systemy_EDIhttps://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/tpb/scb/main138.htmlhttps://www.podatki.gov.pl/ksef/https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1547https://slideplayer.com/slide/5264592/https://www.slideshare.net/sharadsrivastava12/presentation-electronic-data-interchangehttps://store.pwc.pl/pl/produkty/e-faktura-ksef?gclid=EAIaIQobChMI2bL13Izb-gIVD9UYCh1ycwajEAAYAiAAEgK5Z_D_BwEhttps://trawers.tres.pl/trdok/fil_edimessagesdesc.htmlYOUTUBEhttps://www.youtube.com/watch?v=dkaB0fyaZ6shttps://www.youtube.com/watch?v=VDyfL7gdu_Ihttps://www.youtube.com/watch?v=3Lejl9sSMLwhttps://www.youtube.com/watch?v=Y2zuzJq9iEMhttps://www.youtube.com/watch?v=Jp7EkfHsk-Ahttps://www.youtube.com/watch?v=wekvZXd2L44https://www.youtube.com/watch?v=r5tS8ec58BMhttps://www.youtube.com/watch?v=ZmdLpmdLwjIhttps://www.youtube.com/watch?v=EFQX0xCo0nA&t=480shttps://www.youtube.com/watch?v=acO5pWJdSjI                                          
... zobacz więcej
05.11.2022
" [...] Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Wykorzystywany jest on również do oznaczania faktur numerem identyfikującym przydzielonym przez sam system oraz weryfikowania zgodności faktur z określonym wzorem. System niejako zwalnia podatników z archiwizacji faktur, ponieważ wszystkie faktury będą składowane przez okres 10 lat na serwerze Ministerstwa Finansów, jednak w razie konieczności ich dłuższego przechowywania, podatnik musi to zrobić we własnym zakresie. Przedsiębiorcy korzystający z KSeF mogą liczyć na skrócenie okresu zwrotu VAt-u z 60 do 40 dni. Trzeba jeszcze wspomnieć o ograniczeniu szarej strefy poprzez wyeliminowanie faktur papierowych. [...] "           
... zobacz więcej
05.11.2022
" [...] Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Wykorzystywany jest on również do oznaczania faktur numerem identyfikującym przydzielonym przez sam system oraz weryfikowania zgodności faktur z określonym wzorem. System niejako zwalnia podatników z archiwizacji faktur, ponieważ wszystkie faktury będą składowane przez okres 10 lat na serwerze Ministerstwa Finansów, jednak w razie konieczności ich dłuższego przechowywania, podatnik musi to zrobić we własnym zakresie. Przedsiębiorcy korzystający z KSeF mogą liczyć na skrócenie okresu zwrotu VAt-u z 60 do 40 dni. Trzeba jeszcze wspomnieć o ograniczeniu szarej strefy poprzez wyeliminowanie faktur papierowych. [...] "   
... zobacz więcej
05.11.2022
Miło nam poinformować, że Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich uruchamia cykl szkoleń online.Szkolenia poświęcone będą różnym zagadnieniom specjalistycznym z zakresu postępowania z dokumentacją zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych.Ruszamy już 23 listopada 2022 r.Na początek - BRAKOWANIE DOKUMENTACJI.W programie szkolenia m.in.: Podstawy prawne Brakowanie z natury i z ewidencji Sporządzanie wniosków oraz spisów Brakowanie dokumentacji elektronicznej Brakowanie w biurze, składnicy, archiwum zakładowym KonsultacjeInformacje szczegółowe i zapisy:https://sap.waw.pl/szkolenia/brakowanie-dokumentacji/Zapraszamy wszystkich chętnych.Liczba miejsc ograniczona
... zobacz więcej
03.11.2022
Łukasz Guza, Zaniżone emerytury. Przez brakdostępu do dokumentacji, w: Business Insider, 3 listopada 2022 "Nawet dwa lata trzeba czekać na udostępnienie dokumentów potwierdzających czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń, które są niezbędne do wyliczenia emerytury. Bez nich ZUS wypłaca świadczenia niższe, niżby przysługiwały. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich system dyskryminuje osoby, którym — nie z ich winy — odebrano możliwość udokumentowania zatrudnienia. Co na to Archiwa Państwowe? [...] "
... zobacz więcej
03.11.2022
Akta osobowe..., w: More Maiorum, 14 sierpnia 2022 " [...] Rzadko wymieniane w kontekście badań genealogicznych teczki osobowe pracowników kryją w sobie bardzo ciekawy zestaw dokumentów dotyczących naszych bliskich. Podobnie, jak w przypadku innych archiwaliów, mogą nas zarówno rozczarować skąpością przekazu, jak i oczarować wielością informacji i ciekawych załączników. Akta osobowe pracowników przez długie lata sporadycznie były kwalifikowane do materiałów archiwalnych – przechowywali je pracodawcy przez 50 lat, dając tym samym pracownikowi możliwość sięgnięcia do nich w czasie aktywności zawodowej i tuż po niej, przy staraniach o emeryturę albo rentę. Wybór tych akt z różnych okresów i z różnych instytucji stanowi obecnie pokaźny zbiór materiałów archiwalnych, w których możemy odkryć życie zawodowe naszych przodków. [...] "
... zobacz więcej
02.11.2022
"Serdecznie zapraszamy do odbycia wirtualnej wycieczki po siedzibie naszego Archiwum. W kolejnych odcinkach nasi archiwiści wyjaśnią Wam na czym polega praca z archiwaliami. Mamy nadzieję, że „Archi-ciekawa wycieczka” przypadnie Wam do gustu."
... zobacz więcej
02.11.2022
" [...] Given the speed of change on the web, some might question the wisdom of pulling together such a resource. What’s wrong with the Top 10 tools, or the Top 100? There are only so many resources one can bookmark after all. Such arguments are not without merit. My fear, however, is that they are also shortsighted. I offer four reasons why.To begin, a shortlist betrays the widening spectrum of OSINT practice. Whereas OSINT was once the preserve of analysts working in national security, it now embraces a growing class of professionals in fields as diverse as journalism, cybersecurity, investment research, crisis management and human rights. A limited toolkit can never satisfy all of these constituencies. Second, a good OSINT practitioner is someone who is comfortable working with different tools, sources and collection strategies. The temptation toward narrow specialisation inOSINT is one that has to be resisted. Why? Because no research task is ever as tidy as thecustomer’s requirements are likely to suggest.Third, is the inevitable realisation that good tool awareness is equivalent to good sourceawareness. Indeed, the right tool can determine whether you harvest the right information. Itfollows that the more tools you have in your portfolio, the more flexible your OSINTcapabilities are likely to be.Finally, the process of compiling this handbook is an intelligence exercise in its own right,alerting us to where we are at as a community and the challenges we are likely to face goingforward – not least of which are disinformation, the fracturing of the internet, the proliferationof niche social media platforms, and the urgent need for better tools to monitor and analysethe content they provide. [...] "
... zobacz więcej
29.10.2022
"Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:   AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców. [...] "
... zobacz więcej
29.10.2022
Warsztat..., Joanna Nastalska-Wiśnicka, Oddział Informacji Naukowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, Prezentacja PowerPoint
... zobacz więcej
29.10.2022
Archiwizacja..., oprac. Monika Płuciennik, Małgorzata Ciechanowicz, Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego, Prezentacja z okazji 50-lecia UG
... zobacz więcej
28.10.2022
W dzisiejszych czasach informacja jest postrzegana jako zasób strategiczny, towar, który można sprzedać, innymi słowy, paliwo XXI wieku. Norbet Wiener określał informację jako, cyt. za K. Liedel "Analiza informacji. Teoria i praktyka": "nazwę treści zaczerpniętej z świata zewnętrznego, w miarę jak się do niego dostosowujemy i przystosowujemy doń swoje zmysły. Proces otrzymywania i wykorzystania informacji jest procesem dostosowywania się do różnych ewentualności środowiska zewnętrznego oraz naszego czynnego życia w tym środowisku." Definicji informacji jest oczywiście dużo więcej, ta jednak wydaje mi się najbardziej trafna. Współcześnie dostęp do informacji, głównie w związku z rozwojem technologii informatycznych, nie stanowi żadnego problemu, natomiast coraz większego znaczenia nabiera selecja, weryfikacja i analiza informacji. Kluczowa jest tutaj, ustalana na samym początku, właściwa strategia wyszukiwawcza.
... zobacz więcej
28.10.2022
Katarzyna Kwaśniewicz, Rzecz o..., wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2022, ss. 328  Publikacja ukazuje współczesne kierunki rozwoju i przeobrażeń, jakie zachodziły w konserwacji materiałów archiwalnych gromadzonych w archiwach w Polsce. Historia konserwacji materiałów archiwalnych to nie tylko historia rozwijania praktycznych umiejętności czy testowania nowych preparatów – to rozważania o zmianach w sposobie myślenia o archiwaliach i ich potrzebach, o ewolucji świadomego opiekowania się nimi. Praca omawia szczegółowo politykę ochrony zbiorów, przywołuje sylwetki mistrzów-konserwatorów archiwaliów, omawia zasady etyki w konserwacji, opisuje współczesne metody ochrony zbiorów oraz dzisiejsze problemy i wyzwania, jakie towarzyszą pracy konserwatorskiej. Publikacji towarzyszy bogaty materiał ikonograficzny.
... zobacz więcej
25.10.2022
W imieniu portalu Archiwistyka.pl serdecznie zapraszamy na kolejną prezentację programu Archiwum firmy Arisco Sp z oo.
... zobacz więcej
25.10.2022
Legislacja / Prawo w dziale kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego / Prawo Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
... zobacz więcej
22.10.2022
Straty wojenne w warszawskich archiwach wyniosły 90-95 % ich przedwojennych zasobów, w: Dzieje.pl, 18.10.2022  "Przed II wojną w stolicy działało pięć archiwów. "Szacujemy, że straty archiwów warszawskich wynoszą od 90 do 95 proc. ich przedwojennych zasobów" –  mówi PAP dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych. "Polska traktowana była jako zdobycz i archiwa były elementem tego stylu myślenia" - podkreśla dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. [...] "
... zobacz więcej
22.10.2022
Bartłomiej Olechowski, Jak dotrzeć do książek niemożliwych do znalezienia? Wirtualne katalogi biblioteczne, w: Rynek Informacji, Edukacja cyfrowa, 17 października 2022  " [...] Wirtualne katalogi biblioteczne, to książkowy odpowiednik mapy. Możemy dowiedzieć się dzięki nim, gdzie dostaniemy daną książkę. Czy jest dostępna w naszym mieście? A jeśli nie, to wykorzystując wypożyczenia międzybiblioteczne, możemy sprowadzić ją za darmo z innego miasta, a nawet (za opłatą) kraju! [....] "
... zobacz więcej
22.10.2022
Zakład Archiwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuArchiwum Państwowe w PoznaniuArchiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniuzapraszają na konferencję naukową organizowaną z okazji Jubileuszu 50-leciaZakładu Archiwistyki UAMna temat:„Archiwa i biblioteki naukowe – wspólne przestrzenie działańPoznań 24 – 25 listopada 2022 r.Miejsce obrad:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Collegium Historicum,Sala Dziekańska (nr. 1.63)ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Morasko), Poznań24 listopada 2022 r.
... zobacz więcej
22.10.2022
"Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej: „Okres przydatności. Fotografia jako surowiec i narzędzie w działalności instytucji” – Warszawa, 27 października 2022 27 października 2022, w Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego UNESCO, w Centrum Prasowym Foksal (ul. Foksal 3/5 w Warszawie) odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Obrady zostały objęte patronatem honorowym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. [...] :
... zobacz więcej
17.10.2022
Temat dotyczy każdego uczestnika życia gospodarczego w Polsce; chodzi o faktury ustrukturyzowane, które będą obowiązywały od przyszłego roku.  W Polsce z EDI korzystają wszystkie duże sieci handlowe, wiele zakładów produkcyjne i dystrybutorzy. Niektóre sieci handlowe wymieniają ze swoimi dostawcami nawet do kilkudziesięciu tysięcy dokumentów miesięcznie. Wśród największych użytkowników EDI w Polsce należy wymienić sieci takie jak Biedronka, Auchan, Carrefour, Lidl, Castorama, OBI, Rossmann. Tylko tych kilku gigantów handlu detalicznego w Polsce wraz ze swoimi dostawcami tworzy sieć firm-użytkowników EDI o skali kilku tysięcy.EDI leży u podstaw Rynku Elektronicznego - technologii stanowiącej podłoże takich strategii, jak Stałe Uzupełnianie Zapasów (Continuous Replenishment) w sektorze detalicznym, JIT (Just-In-Time) w sektorze produkcyjnym, śledzenie transportu w dystrybucji, oraz płatności elektroniczne w każdym ze środowisk rynkowych.
... zobacz więcej
14.10.2022
Zawód infobrokera, brokera informacji, czy po prostu researchera, swoją specyfiką jest zbliżony do profesji archiwisty, i cały czas zyskuje na znaczeniu. Na rynku, oprócz samodzielnych infobrokerów, funkcjonują różne firmy i kancelarie infobrokerskie, ostatnio też firmy z różnych branż zaczęły zatrudniać infobrokerów. Wprawdzie pierwszymi infobrokerami byli biblioterze w USA, którzy w latach 60-tych ubiegłego wieku postanowili zmonetyzować swoje usługi, jednak współcześnie, głównie w związku z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, ich wiedza jest, moim zdaniem, niewystarczająca (aczkolwiek wśród infobrokerów spotkać można ludzi różnych, często dość zaskakujących, profesji https://www.spi.org.pl/czlonkowie/). Oczywiście najlepiej, żeby infobroker posiadał wykształcenie informatyczne, ale archiwistyka jako nauka interdyscyplinarna (prawo, historia, nauki informacyjne itp.) daje tutaj też niezłe podstawy. ...I stary banał; najlepiej uczymy się w praktyce!
... zobacz więcej
14.10.2022
Oferta pracy - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Naczelnik Wydziału Archiwum Zakładowego w Biurze Administracyjno-Gospodarczym
... zobacz więcej
10.10.2022
A guide on conducting archival research. Includes instructions on finding archival material at the Dalhousie Libraries.
... zobacz więcej
10.10.2022
PJWSTK, Kurs TPB (Tworzenie Portali Biznesowych)  Świetna Uczelnia, której absolwenci zasadniczo nie mają żadnych problemów ze znalezieniem bardzo dobrze płatnej pracy. Poruszona tutaj tematyka może być również interesująca z punktu widzenia archiwistów, zwłaszcza cyfrowych (chociaż nie wszystkie tematy będą z ich punktu widzenia przydatne)
... zobacz więcej
10.10.2022
"Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zawarł kolejną umowę z Biblioteką Jagiellońską dzięki której cyfryzacji poddane zostaną XX-wieczne księgi cmentarne. To kontynuacja procesu digitalizacji tego typu zasobów - wersję cyfrową najstarszych ksiąg cmentarnych nekropolii rakowickiej z XIX wieku udostępniono pod koniec września na platformie zasobów cyfrowych Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. [...} "
... zobacz więcej
10.10.2022
" [...] Proponowana zmiana ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), zwanej dalej „ustawą”, wynika z potrzeby uregulowania statusu odwzorowań cyfrowych wykonanych dla dokumentacji w postaci papierowej, sporządzanych przez jednostki organizacyjne używające systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją klasy EZD, i nadanie im waloru prawnego, w tym wartości dowodowej równoważnej oryginałom dokumentów. [...] "
... zobacz więcej
06.10.2022
"Już 12 października 2022 r. zainaugurujemy nowy cykl międzynarodowych wykładów archiwalnych „Konarski Lectures”. Gościem specjalnym pierwszej edycji będzie prof. Luciana Duranti – teoretyk archiwistyki, profesor archiwistyki i dyplomatyki w School of Library, Archival and Information Studies na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. [....]  Zapraszamy do udziału w wydarzeniu w szczególności archiwistów, historyków, studentów archiwistyki, historii i dziedzin pokrewnych oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Wydarzenie odbędzie się w auli w budynku Starej Biblioteki na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w godzinach 12:00-16:00. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa, zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz ewentualnie nazwę reprezentowanej instytucji, prosimy przesyłać na adres: mzawadka@archiwa.gov.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. " Zobacz program (pdf, 0,4 Mb )
... zobacz więcej
06.10.2022
"Płatne praktyki absolwenckie, praktyki studenckie, wolontariat i staże dla osób bezrobotnych Serdecznie zapraszamy na płatne praktyki absolwenckie, praktyki studenckie, wolontariaty oraz staże dla bezrobotnych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Sieć Archiwów Państwowych tworzą 33 archiwa na terenie Polski, w których przechowywane są cenne zbiory, stanowiące niezastąpione źródło wiedzy dla historyków i obywateli. Są one publicznie dostępne i służą każdemu z nas. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda praca w nowoczesnej instytucji, zapoznać się z archiwistyką, przyjrzeć się mającej w niej miejsce rewolucji cyfrowej, albo po prostu spróbować swoich sił w zespole profesjonalistów, w serdecznej atmosferze – praktyki, staże, wolontariaty oraz staże dla osób bezrobotnych w NDAP są dla Ciebie. Jesteśmy w Warszawie, na Mokotowie, w zabytkowym budynku w samym sercu miasta. Jest nas około osiemdziesięcioro i, podzieleni na 6 jednostek organizacyjnych, zajmujemy się obsługą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także koordynowaniem działań sieci archiwów państwowych, oraz podejmowaniem i przygotowywaniem istotnych decyzji na temat ich działalności. [...] "
... zobacz więcej
06.10.2022
"Poradnik Deep Web to źródło podstawowych informacji na temat Deep Web, powstałe w ramach pracy dyplomowej dotyczącej korzystania z zasobów Deep Web przez studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UJ. Jeżeli nie wiesz, czym jest Deep Web, ale często spotykasz się z tym terminem →  koniecznie sprawdź zakładkę „Informacje podstawowe”! Jeżeli wiesz, czym jest Ukryta Sieć, ale masz problemy z trafieniem do niej → zapoznaj się ze źródłami! Musisz skorzystać z systemu MAK BN, a według Ciebie wygląda na skomplikowany i nieprzyjazny? → w MAK BN znajdziesz kilka sposobów na oswojenie się z nim! Jeżeli natomiast Twoim głównym problemem są kwestie techniczne → przekrojowy wykaz narzędzi wraz z ich funkcjonalnościami powinien znacząco pomóc!"
... zobacz więcej
05.10.2022
 " [...]  System kancelaryjny ustala metody rejestrowania oraz znakowania pism i akt sprawy. System bezdziennikowy - bezrejestrowy polega na bezpośrednim operowaniu pismami i aktami spraw bez jakiegokolwiek rejestrowania i kwitowania w wewnętrznym obiegu. Pisma i akta oznacza się odpowiednim znakiem według wykazu akt i pod tym znakiem przechowuje w registraturze (komórce organizacyjnej, która daną sprawę prowadzi), a następnie w skład-nicy akt. Wyjątkiem od tej zasady są pisma i akta szczególnie ważne, przesyłki polecone i wartościowe, które ewidencjonuje się na specjalnym formularzu, tzw. kontrolce ważniejszych wpływów. System bezdziennikowy - rejestrowy również zakłada wyeliminowanie wszelkich zapi-sów i pokwitowań, jednakże w tym systemie pracownik jednorazowo rejestruje każdą nowo powstałą sprawę na podstawie pierwszego w tej sprawie pisma zewnętrznego lub wewnętrz-nego, które - jak i wszystkie następne pisma w tej sprawie - otrzyma ten sam znak. Do reje-stracji spraw służy tzw. spis spraw. W systemie bezdziennikowym dziennik prowadzi się je-dynie dla pism i akt tajnych. System dziennikowy występuje w dwóch odmianach: jako system dwudziennikowy i jednodziennikowy. W systemie dwudziennikowym do rejestracji pism wykorzystuje się dwa dzienniki podawcze (kancelaryjne). Jeden dziennik przeznaczony jest do rejestracji pism wpływających, drugi - do rejestracji pism wysyłanych. System jednodziennikowy ogranicza się do jednego dziennika podawczego. Pisma wpływające rejestruje się z lewej strony, pisma wysyłane - z prawej. [...] "
... zobacz więcej
05.10.2022
Zakres zadań: Wykonywanie zadań w ramach sekcji zbiorów wizualnych, w tym między innymi: • Przeprowadzanie kwerend internetowych i archiwalnych w zbiorach wizualnych (fotografie, filmy, plakaty, obrazy, rysunki, mapy) na potrzeby bieżącej działalności Instytutu (m.in. do projektów, wystaw, wydawnictw). • Ustalanie stanu prawnego materiałów i pozyskiwanie licencji na wykorzystywanie ich w działalności Instytutu. • Przygotowywanie umów autorskich/licencyjnych do materiałów wizualnych. • Opracowywanie merytoryczne materiałów wizualnych, przygotowywanie katalogów materiałów wizualnych na potrzeby Archiwum Instytutu Pileckiego i repozytorium „Zapisy Terroru”. Wprowadzanie opracowanych materiałów do powyższych baz. • Skanowanie materiałów archiwalnych.
... zobacz więcej
05.10.2022
"Tegoroczne spotkanie 44. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie dobiega końca. Goście z instytucji polonijnych, emigracyjnych i wychodźczych obradowali przez 3 dni w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Polską im. I. Domeyki w Buenos Aires. [...] "
... zobacz więcej
30.09.2022
Ruszyła rejestracja na Konwent!Zarejestruj się już dziś!Przypominamy, że tegoroczny Konwent obejmuje dwa dni spotkań: 20 października - panel ekspercki i debata komentatorska 21 października - warsztaty #DataProtectionMixer Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://www.konwentodo.pl/rejestracjaLiczba miejsc ograniczona#RODO #rejestracja #KonwentODO #ochronadanych #Forsafe #zapisy
... zobacz więcej
29.09.2022
Ogłoszenie pochodzi z Biura Karier UMK.  Firma Neuca S.A. poszukuje osobę na stanowisko:Praktykant/ka w Archiwum Zakładowym Podczas praktyk dowiesz się jak:*segregować oraz archiwizować dokumenty,*weryfikować dokumentacje medyczną,*rozkładać dokumentacje na półkach,*opisywać niezgodności,*dbać o odpowiednie przechowywanie dokumentów.
... zobacz więcej
29.09.2022
Wspominałem już na łamach niniejszego serwisu o kwestii rozliczania tzw. gigersów z Urzędem Skarbowym https://www.archiwistyka.pl/artykuly/prawne/2287 Temat est dosyć istotny, w sieci spotkałem się jedynie z ogólnikami w tym temacie, ostatecznie sam zapytałem Urząd Skarbowy. Poniżej odpowiedź.
... zobacz więcej
27.09.2022
Z okazji Dnia Archiwisty Archiwum Państwowe w Toruniu zaprasza do obejrzenia naszej pięknej wystawy w godzinach popołudniowych - w najbliższy piątek 30 września br.  Już w najbliższy piątek 30 września archiwiści obchodzą swoje święto - Dzień Archiwisty!Z tej okazji zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Niezwykły herbarz Koyenów – toruński wehikuł czasu”.Na odwiedzających czekamy do godz. 18.00.
... zobacz więcej
27.09.2022
Katarzyna Jaskółka-Leśniak, Między Scyllą i Charybdą. Pracownicy nadzoru archiwów państwowych wobec selekcji materiałów archiwalnych, Referat wygłoszony podczas VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Łodzi, Archiwum Narodowe w Krakowie, ss. 13   "Ivo Łaborewicz pisząc o etosie archiwisty słusznie podkreślił, iż archiwista decydując ozachowaniu lub zniszczeniu dokumentacji „stawia się niemal w roli demiurga mogącego jednym gestem, podpisem, unieśmiertelnić lub całkowicie wymazać z dziejów daną postać lub wydarzenie”1. Jak udźwignąć tę odpowiedzialność i czy można pogodzić możliwości archiwów z potrzebami nauki i oczekiwaniami użytkowników? Jak sprawić aby wybrane w wyniku selekcji materiały archiwalne stały się „zwierciadłami czasu”? A może pozostawić selekcję materiałów wartych trwałego zachowania samym twórcom dokumentacji, które staną się skarbnicami ich pamięci? Odysowi udało się przetrwać wybierając mniejsze zło, lecz czyż nam, archiwistom jedynie o przetrwanie tu chodzi? [...] "
... zobacz więcej
27.09.2022
Dzień Archiwisty, stoisko Archiwum Akt Nowych przy Gdyńskim Centrum Filmowym (pl. Grunwaldzki), Gdynia 28.09 - 1.10.2022  "Zapraszamy na Dzień Archiwisty – wielkie archiwalne święto obchodzone corocznie 30 września. Dzień Archiwisty został ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka w 2019 roku. Tego dnia celebrujemy wszystkich archiwistów, nie tylko zawodowych, ale również tych rodzinnych. Archiwa Państwowe zapraszają na liczne dni otwarte, konferencje, konsultacje, wystawy, warsztaty, prelekcje, kino, zwiedzanie, a nawet… rejs statkiem! [...] "  
... zobacz więcej
27.09.2022
Zarządzanie dokumentacją..., Ogólnopolska konferecja, Szczecin, 8-9.12.2022 r.   " [...] Konferencja Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne stanowić będzie forum wymiany myśli, pozwalające na całościowe spojrzenie na problematykę, związaną ze współczesnym procesem gromadzenia, opracowywania, przechowywania, poszukiwania i rozpowszechniania dokumentów. Zaproszenie na to naukowe wydarzenie kierujemy zatem nie tylko do archiwistów czy pracowników zajmujących praktycznym aspektem tworzenia dokumentacji, ale także do prawników i historyków."
... zobacz więcej
26.09.2022
Praca zbliżona specyfiką do profesji archiwisty, chociaż raczej chodzi tu o coś w rodzaju wirtualnego sekretariatu. Oferta moim zdaniem jak najbardziej godna uwagi archiwiistów, podczas gdy inne tego typu  platformy wymagają jednoosobowej działalności gospodarczej i wystawiania faktur za poszczególne projekty, wspomniana platforma oferuje stabilne zatrudnienie i miesięczną pensję.  Comprehensive trainingPersonal contact person during peak hoursFree time managementPunctual payment on a monthly basisNo project workGuaranteed hoursHomeoffice
... zobacz więcej
26.09.2022
"EBSCO jest wiodącym dostawcą naukowych baz danych, rozwiązań z zakresu zarządzania subskrypcją czasopism elektronicznych i pakietów elektronicznych, usług dotyczących rozwoju kolekcji książek i zarządzania zakupami, a także głównym dostawcą technologii bibliotecznych, książek elektronicznych i rozwiązań w zakresie decyzji klinicznych dla uniwersytetów, szkół wyższych, szpitali, korporacji, rządów, szkół podstawowych i bibliotek publicznych na całym świecie.[...} "
... zobacz więcej
26.09.2022
Współcześnie archiwistyka to przede wszystkim nowe technologie, coraz lepsze programy do obsługi narastającego zasobu, blockchain czy nawet sztuczna inteligenmcja.  "Cyfrowe umiejętności, to więcej możliwości, bezpieczeństwa, awansów i ekologicznych rozwiązań. Dołącz do 4.edycji Digital Festival i razem z nami przygotuj się na cyfrową przyszłość"  1.10 - 10.11.2022
... zobacz więcej
21.09.2022
"Wystawę plenerową „Historia dokumentem pisana”, prezentującą najstarsze archiwalia przechowywane w Archiwach Państwowych można już oglądać na Placu Artystów w Kielcach! Ekspozycja dostępna będzie do 4 października 2022 roku   Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych tworzących polską sieć archiwalną. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów.   Na wystawie zobaczysz bardzo różnorodne pod względem formy, czasu powstania oraz treści dokumenty. Wybrane eksponaty — datowane od XII w. do i XX w.— ukazują wachlarz zagadnień. W przeważającej części są to średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie, cechowe. Obok nich występują także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Archiwum Państwowe w Kielcach prezentuje na wystawie dokument króla Kazimierza Wielkiego wydany w Opatowie w 1357 roku. [...] "
... zobacz więcej
20.09.2022
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
... zobacz więcej
20.09.2022
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
... zobacz więcej
20.09.2022
strzałka do góry