Archiwistyka_tlo
Współcześnie archiwistyka to przede wszystkim nowe technologie, coraz lepsze programy do obsługi narastającego zasobu, blockchain czy nawet sztuczna inteligenmcja.  "Cyfrowe umiejętności, to więcej możliwości, bezpieczeństwa, awansów i ekologicznych rozwiązań. Dołącz do 4.edycji Digital Festival i razem z nami przygotuj się na cyfrową przyszłość"  1.10 - 10.11.2022
... zobacz więcej
21.09.2022
"Wystawę plenerową „Historia dokumentem pisana”, prezentującą najstarsze archiwalia przechowywane w Archiwach Państwowych można już oglądać na Placu Artystów w Kielcach! Ekspozycja dostępna będzie do 4 października 2022 roku   Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych tworzących polską sieć archiwalną. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów.   Na wystawie zobaczysz bardzo różnorodne pod względem formy, czasu powstania oraz treści dokumenty. Wybrane eksponaty — datowane od XII w. do i XX w.— ukazują wachlarz zagadnień. W przeważającej części są to średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie, cechowe. Obok nich występują także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Archiwum Państwowe w Kielcach prezentuje na wystawie dokument króla Kazimierza Wielkiego wydany w Opatowie w 1357 roku. [...] "
... zobacz więcej
20.09.2022
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
... zobacz więcej
20.09.2022
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
... zobacz więcej
20.09.2022
Wspominałem na łamach niniejszego portalu kilkakrotnie o gig-economy, czyli mówiąc kolokwialnie, fuchach. Generalnie chodzi o realizację różnych projektów w ramach, głównie angielskojęzycznych, platform internetowych, niektórych związanych z archiwistyką, infobrokerstwem, informacją naukową,  edytorstwem czy translacją https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/2267 Problem stanowić tutaj może kwestia rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Sam długo szukałem odpowiedzi na to kluczowe pytanie, a okazało się, że wszystkie odpowiedzi można od dawna po prostu znaleźćć w sieci! Oczywiście dobrze jeszcze samemu zapytać w US.
... zobacz więcej
19.09.2022
Andrzej Blikle, Jarosław Deminet, Komputerowa edycja dokumentów dla średniozaawansowanych, Warszawa, ss. 100  Publikacja w wersji eleektronicznej Rewelacyjne, zupełnie nieszablonowe podejście do tematu. Książka napisana przez znanego cukernika, a jednocześnie profesora matematyki, Andrzeja Blikle głównie dla pracowników jego rodzinnej firmy. Polecam każdemu użytkownikowi komputera!
... zobacz więcej
14.09.2022
Nadzór archiwalny - ogół działań podejmowanych przez archiwa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego.   "Narodowy zasób archiwalny - zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach narodowy zasób archiwalny to wszelkiego rodzaju akta (niezależnie od formy wytworzenia), które mają znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności państwa polskiego, jego poszczególnych organów i jednostek organizacyjnych, o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego oraz o działalności o charakterze politycznym, wyznaniowym, kulturze, sztuce itd."    
... zobacz więcej
14.09.2022
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji
... zobacz więcej
14.09.2022
Sekcja Archiwów Rodzinnych SAP Propozycja powołania Sekcji Archiwów Rodzinnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – ODEZWA
... zobacz więcej
14.09.2022
VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci” Łódź, 7 – 9 września 2022 r.
... zobacz więcej
14.09.2022
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
... zobacz więcej
10.09.2022
Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
... zobacz więcej
10.09.2022
"Obecnie w Archiwach Państwowych prowadzona jest przede wszystkim konserwację zachowawczą, restaurację i konserwację ratunkową oraz w niezbędnych przypadkach konserwatorskie przygotowanie archiwaliów do procesu digitalizacji. [...] "
... zobacz więcej
10.09.2022
"Misją Archiwów Państwowych jest m.in. trwałe zachowanie świadectw przeszłości w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Każdego dnia nasi archiwiści dokładają wszelkich starań, aby właściwie przechowywać i zabezpieczać powierzone nam dokumenty. Nie jest to łatwe zadanie. Materiały archiwalne są narażone na liczne zagrożenia, takie jak: naturalny proces starzenia się  materiałów archiwalnych (np. pergaminu, papieru, klisz, dyskietek, dysków itp.),niewłaściwy sposób przechowywania materiałów archiwalnych (np. ustawianie materiałów archiwalnym sposobem bibliotecznym),niewłaściwe środowisko (nieodpowiednie warunki klimatyczne – temperatura, wilgotność, natężenie światła, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia biologiczne itd.),niewłaściwy sposób obchodzenia się z materiałami archiwalnymi,klęski żywiołowe (pożar, powódź, zalanie) i stan wojny.[...] "
... zobacz więcej
10.09.2022
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Lista kontrolna szkodliwych czynników biologicznych mogących występować na stanowisku pracy i podejmowanych działaniach profilaktycznych.
... zobacz więcej
10.09.2022
Nakładem Wydawnictwa Naukowego UPH oraz Archiwum Państwowego w Siedlcach ukazała się monografia zbiorowa pod redakcją dr. hab. Dariusza Magiera i dr. Arkadiusza Zawadzkiego pt. "Odkrywanie i interpretacja archiwaliów". Publikacja jest początkiem nowej serii wydawniczej Instytutu Historii pn. "Światy Archiwalne". Publikacja w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
26.08.2022
JRWA dla izb i urzędów skarbowych. Spis haseł klasyfikacyjnych klas pierwszego i drugiego stopnia i ich symboli.
... zobacz więcej
23.08.2022
Zarądzanie..., red. Robert Degen, Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 182   "Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji powstała jako forma wymiany myśli naukowej na bardzo aktualny problem, jakim jest współczesna biurowość. W publikacjach niniejszej serii chcemy zmienić dotychczasową wąską optykę postrzegania biurowości jako głównego „producenta” dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość odgrywa inne bardzo ważne role: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, także marketingowego. Biblioteka Zarządcy Dokumentacjijest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych kwestiami funkcjonowania współczesnej biurowości, a zwłaszcza do badaczy zgłębiających tajniki biurowości tradycyjnej i nowoczesnej, zainteresowanych kierunkami ich zmian pod wpływem nowoczesnych technologii oraz przemian społecznych. Chcielibyśmy, aby po książki z naszej serii sięgali archiwiści zaangażowani na stanowiskach związanych z kształtowaniem narastającego zasobu, na których – z racji kontrolowania i uzgadniania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji dot. archiwów zakładowych i składnic akt – ważna i niezbędna jest wiedza o funkcjonowaniu współczesnej biurowości. Życzylibyśmy sobie, aby do naszych publikacji zaglądali archiwiści w instytucjach pełniących funkcję koordynatorów kancelaryjnych, czerpiąc z nich wiedzę użyteczną na co dzień. Mamy nadzieję, że z naszych opracowań będą też korzystać urzędnicy w poszukiwaniu praktycznych porad, zwłaszcza ci spośród nich, którzy sprawują kontrolę nad czynnościami kancelaryjnymi lub są zobowiązani do przygotowania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt lub instrukcji o organizacji i funkcjonowaniu archiwów bieżących. Chcielibyśmy, aby z poszczególnych tomów Biblioteki skorzystali także pracownicy firm komputerowych specjalizujących się w opracowaniu programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w instytucji i sięgali po informacje o podstawowych zadaniach biurowości (kancelarii) w instytucji, obiegu dokumentacji nie tylko elektronicznej oraz o zadaniach i roli archiwum zakładowego lub składnicy akt na etapie przechowywania dokumentów."  Pomysłodawca seriiHalina Robótka
... zobacz więcej
23.08.2022
Archiwa..., red. Dorota Drzewiecka, Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 150 "Niniejsza publikacja została poświęcona dwóm typom archiwów bieżących: przejściowym i zbiorczym. Archiwa zbiorcze gromadzą, przechowują, opracowują i udostępniają dokumentację zachowującą walor użytkowy i wytworzoną przez wielu twórców. Ich współczesnym odpowiednikiem są komercyjne archiwa rotacyjne. Archiwa przejściowe również mają charakter zbiorczy, jednak jednym z ich głównych zadań jest selekcja dokumentacji, wstępne opracowanie materiałów archiwalnych i przekazanie ich do archiwum historycznego. Brak kompleksowych opracowań tematu oraz rosnące zainteresowanie archiwami bieżącymi skłoniły autorów do podjęcia badań. Redaktorki tomu uznały, że warto poznać fenomen archiwów bieżących, określić model organizacji i zarządzania oraz pokazać obowiązującą praktykę archiwalną. Zaprosiły do współpracy naukowców i praktyków, żeby przedstawić problem w ujęciu wielowymiarowym. Zależało też im na tym, by wskazać korzenie prowadzonej współcześnie komercyjnej działalności archiwalnej i ukazać nowy wymiar archiwów. Książka adresowana jest do wszystkich, którzy interesują się problematyką organizacji i funkcjonowania archiwów bieżących, pracują w nich lub prowadzą je w ramach swojej działalności gospodarczej."
... zobacz więcej
23.08.2022
VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Łódź 7-9 września 2022 r. "Archiwa - zwierciadła czasu, skarbnice pamięci"
... zobacz więcej
23.08.2022
 W dzisiejszych czasach każdy szuka możliwości dorobienia do pensji, archiwiści nie są tu jakimś wyjątkiem, zwłaszcza że płace w archiwach, przede wszystkim państwowych, są raczej na niezbyt wysokim poziomie... dla porównania, jęśli to w ogóle możliwe, pensja archiwisty w Niemczech  https://de.jobted.com/gehalt/archivar The job marketplace and community that connects and matches companies with remote professionals
... zobacz więcej
16.08.2022
Brakowanie..., oprac. Monika Płuciennik, Małgorzata Ciechanowicz
... zobacz więcej
16.08.2022
Bardzo ciekawa strona, gorąco polecam!
... zobacz więcej
16.08.2022
"Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykorzystuje nowoczesne technologie, aby chronić kulturalne dziedzictwo regionalne. Realizując projekt „Kultura w zasięgu 2.0” doposaża instytucje kultury regionu w nowoczesny sprzęt, digitalizując ich cenne zasoby, a, tworząc nowoczesne internetowe portale  - wprowadza je w globalny zasięg. [...] "
... zobacz więcej
16.08.2022
"A search engine evaluator provides educated feedback and critical insights for search engine companies like Google.  The core of the job is to assign quality ratings for webpages and relevance ratings for search results. The search engine company uses raters' feedback to evaluate if a given tweak in their algorithms should go through or not. [...] "
... zobacz więcej
09.08.2022
"There is a great deal of information on the Internet. Before students use that information, they need to ask whether or not the sources are trustworthy. These questions can help judge Internet sources: Is the source a primary or secondary source? Facts from a primary or firsthand source are often more trustworthy than secondhand information.Is the source an expert on the subject? An expert is someone who is respected in the field and considered an authority.Is the information complete? Is information presented on all sides of an issue, not just facts that support the author’s opinion?Is the information current? Generally, you want the very latest information.Is the source biased? A biased source is one that favors one side or opinion over the others. Because of this, a biased source is not always a reliable source of information. [...]"
... zobacz więcej
09.08.2022
Bardzo przydatne narzędzia w jednym miejscu!  "OSINT.SH was created by me, Teguh Aprianto. I'm a cyber security consultant and writer based in the Jakarta, Indonesia. You can regularly find me writing on my blog at teguh.co.I built OSINT.SH after deploying another tools to my own site. I wanted a quick and easy way to do information gathering and I figured I'd turn it into a useful tool for everyone to use!"
... zobacz więcej
09.08.2022
"UHRS seems to be an instant favorite for people getting into online money-making. There are several reasons for this, such as:Easy Signup and you can Quickly start working.Simple Interface. Just start working on whatever is available.Timely payments. UHRS offloads your earnings to the contractors every week without fail (Though your contractor might want to hold on to your payment for some time).If you, too, like the idea of an Internet Judging website where you just log in and begin working on any task that’s available, then you might be interested in these sites below. [...] "
... zobacz więcej
09.08.2022
Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz zająć się przechowywaniem akt osobowych i płacowych? Pamiętaj, że najpierw musisz uzyskać wpis w urzędzie marszałkowskim. Poniżej dowiesz się, jak uzyskać taki wpis.
... zobacz więcej
09.08.2022
Using..., Laura Schmidt  "Archives exist both to preserve historic materials and to make them available for use. This guide addresses the second purpose by outlining the functions and procedures of archives, and is designed both for first-time archives users and scholars who have already conducted research in archives. The content covers: How archives functionHow to identify appropriate archives for your researchHow to access historical materials and research at an archives Repositories and their collecting scopes and practices may differ, but the principles in this guide should assist you in accomplishing your research goals at any archival institution. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
"Hello and welcome to the OSINT Dojo! We are a project that aims to guide those new to Open Source Intelligence (OSINT) through the first steps of their journey. Our goal is to provide those new to the OSINT field a number of free resources and simple challenges that build on one another to provide a simple road map for learning more about the field and polishing up related skills while also earning badges to show off your accomplishments. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
"Items that have strong historical value must be arranged, described, and preserved with care to ensure that they are accessible, discoverable, and available to a wide audience. While researchers and students are usually considered when thinking about accessibility and discoverability, you might want to consider others who will want access to your materials. These might include family or other community members, or even the general public who may have an interest in your collections for reasons beyond formal, academic research. Considering whom you want to have access to your holdings will help you think about how much to process (organize and describe) a collection, what security measures to use, and how to store your materials. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
"The scholarly journal ‘Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne’ is a publishing house of the Institute of Church Archives, Libraries and Museums of the John Paul II Catholic University of Lublin. The periodical has been published continuously since 1959. The journal was founded by Fr Romuald Gustaw OFM, the Director of the Catholic University of Lublin Library and Rev. Stanisław Librowski, the Director of the Diocesan Archive in Włocławek, who also became the editor-in-chief of the periodical.The three first volumes of ABMK were released as quarterly journals. Since 1962 (the fourth volume), the journal has been published twice a year. The journal is of a unique character as it publishes articles from three areas: archive studies, library science and museology. All refer to the cultural institutions of the Catholic Church. The texts are printed in Polish, English, French, Spanish, Russian, German and Italian. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
Pierwszy w polskim Internecie znany mi portal z ofertami m. in pracy zdalnej w charakterze specjalisty OSINT; infobrokera, brokera informacji, specjalisty białego wywiadu dla różnych firm z całego świata. Oczywiście tutaj też niezbędna jest dobra znajomość angielskiego, ale obecnie (przynajmniej w dużych korporacjach) to w zasadzie standard... Branża swoją specyfiką jest zbliżona do zawodu archiwisty (pierwszymi brokerami informacji byli bibliotekarze, którzy postanowili zmonetyzować swoje umiejętności), a angielski jest m. in językiem archiwistyki...
... zobacz więcej
29.07.2022
" [...] The daily tasks of a remote internet judge or search engine evaluator involve rating search results, evaluating queries, visiting web pages, and answering questions based on a set of guidelines. You will need to know how to navigate websites, search engines, and to find things online. You may have to answer questions that require you to be up-to-date on news, current events, and pop culture. Guidelines vary by project, and detailed training is usually provided. The training consists of examples of what you will see while working on the project. Besides, you can expect to complete a test on your ability to apply the guidelines before getting access to the project work. Although tasks to be completed don’t usually take long, a few seconds to a minute or so; they require high focus. This can be a challenge because the tasks are usually repetitive and become tedious over time. [...] "
... zobacz więcej
28.07.2022
"Wyszukanie kontaktów do zagranicznych firm (zwłaszcza kraje śródziemnomorskie), u których można zakupić w ilościach hurtowych sprawne bądź uszkodzone artykuły RTV, AGD oraz sprzęt komputerowy (zwłaszcza odtwarzacze DVD i drukarki, głownie firm lexmark, Philips i siemens) pochodzące za zwrotów od klientów. Chęć zakupu towaru regularnie w dużych ilościach."
... zobacz więcej
27.07.2022
"Looking for a flexible work-from-home job? An online job as a search engine rater is an interesting and flexible way to make money from home. I started this side hustle after my daughter was born so I could be a work from home mom and spend more time with her. If you don't like sales jobs, data entry jobs, or call center jobs, this is another remote job you can do in your free time. I'll show you how to apply to be a search engine evaluator, and give you tips to increase your chances of getting hired!" - The Curious Frugal, You Tube
... zobacz więcej
27.07.2022
"Google Guide is an online interactive tutorial and reference for experienced users, novices, and everyone in between. I developed Google Guide because I wanted more information about Google's capabilities, features, and services than I found on Google's website. I created this version in 2007 and the previous version in 2004. —Nancy Blachman"
... zobacz więcej
27.07.2022
How to make effective searches in the catalogue, EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Profesjonalne wyszukiwanie informacjji; bardzo ważna i pożądana umiejętność; zwłaszcza w dzisiejszych czasach
... zobacz więcej
27.07.2022
Search Guide, Unitet Nations Digital Library "Our search engine tries to offer today's typical web searching experience, as gained with popular search engines such as Google. The nature of bibliographic searching differs from that of a web page searching, though. We provide many extensions to enable a complex and precise structured search, including an combined metadata, fulltext and reference search in one go. This page lists several tips and tricks that you may find useful to this effect. [...] "
... zobacz więcej
27.07.2022
Program do składu tekstu, DTP, którego wcześniejszą wersję poznałem w Niemczech. Archiwiści mają na studiach edytorstwo, więc aplikacje DTP będą im bardzo przydatne: podręcznik w darmowej wersji elektronicznej, niestety jest to wersja na komputer lokalny, czyli że nikt inny poza mną tego nie zobaczy http://files.quark.com/download/documentation/QuarkXPress/8/Polish/QXP_User_Guide_PL.pdf (ale każdy będzie miał to u siebie)
... zobacz więcej
22.07.2022
Komercyjna wersja GIMPA, mająca, co oczywiste, więcej funkcji. Gorąco polecam; generalnie każdy komercyjny program ma swój darmowy odpowiednik, który jest dużo lepszy; podręcznik w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
22.07.2022
Podręcziki dostępne w darmowej wersji elektronicznej. GIMP znajduje też zastosowanie w archiwach.
... zobacz więcej
22.07.2022
Katarzyna Kucia, OSINT Jobs - portal z ofertami pracy dla społeczności OSINT, w: Rynek Informacji, 22.07.2022  " [...] Najważniejszą częścią portalu OSINT Jobs jest baza z ofertami pracy z dziedziny białego wywiadu. Oferty te można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki. Propozycje można zawężać za pomocą 5 filtrów: kraju, doświadczenia, wymiaru pracy, zakresu pracy i ekskluzywności oferty. Aktualnie w ofercie dostępne są oferty pochodzą z firm tj. Meta, Greenpeace, IBM czy MI6. Przechodząc na konkretną ofertę pracy, można poznać szczegóły zatrudnienia, tj. wysokość pensji czy krótki opis stanowiska. Co ważne, przez stronę OSINT Jobs nie można aplikować na wybrane stanowisko. Na portalu znajduje się jedynie odnośnik do strony docelowej konkretnej firmy z ofertą pracy. [...] "
... zobacz więcej
22.07.2022
Urkunden, Archive, Kontexte, Geschicht im mitteleropäischen Kontext, Band 003, red. Dorota Wiśniewska-Drewniak, Katarzyna Pepłowska, wyd. Vandenhoeck-Ruprecht-Verlage, 2022, ss. 213 "Welche Kontexte prägten und prägen die Entstehungs- und Benutzungsweise von Archiven und Urkunden? Rechtliche Umgebung, Organisationskultur, Traditionen und Gewohnheiten, persönliche Präferenzen, politische Situation, Paradigmenwandel in Gedächtnisinstitutionen – damit sind nur einige Beispiele genannt, die darauf Einfluss nehmen, wie eine historische Quelle gestaltet wird und in welcher Weise sie von den Archivbenutzern verwendet wird oder wurde. Die versammelten zwölf Beiträge befassen sich sowohl mit der fernen Vergangenheit verschiedener Archivarten als auch mit der gegenwärtig erstellten Dokumentation, den sich wandelnden Trends in Archivinstitutionen und der Arbeit, die dort geleistet wird, um den Benutzern historische Quellen und Informationen darüber zur Verfügung zu stellen."
... zobacz więcej
22.07.2022
International Institute for Qualitative Methodology (IIQM)  Presenters: Kathleen deMarrais and Kathryn Roulston - Exploring the archives for qualitative research studies original broadcast: October 17, 2019 When qualitative researchers design studies, they typically plan to generate new data sources through some combination of participant observation, audio- and/or video recording, open-ended surveys or interviewing. It is less common for qualitative researchers to use archival data housed in special collections as primary sources. These special collections archive a wide array of materials – including film and video, documents, and artifacts of material culture. In this presentation, we review the variety of collections available, as well as the preparation required for visits to special collections, how researchers explore sources, and how research questions might be developed through interaction with archival sources. Whereas qualitative researchers typically begin studies having fully formulated research questions, developing research questions using special collections follows a more serendipitous route, in which researchers follow leads in the data sources. We conclude by providing examples of topics that qualitative researchers have explored using archival collections.
... zobacz więcej
19.07.2022
Cyt. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_research "Internet research is the practice of using Internet information, especially free information on the World Wide Web, or Internet-based resources (like Internet discussion forum) in research. Internet research has had a profound impact on the way ideas are formed and knowledge is created. Common applications of Internet research include personal research on a particular subject (something mentioned on the news, a health problem, etc.), students doing research for academic projects and papers, and journalists and other writers researching stories. Research is a broad term. Here, it is used to mean "looking something up (on the Web)". It includes any activity where a topic is identified, and an effort is made to actively gather information for the purpose of furthering understanding. It may include some post-collection analysis like a concern for quality or synthesis. Through searches on the Internet hundreds or thousands of pages can often be quickly found with some relation to a given topic. In addition, email (including mailing lists), online discussion forums (aka message boards, BBS's), and other personal communication facilities (instant messaging, IRC, newsgroups, etc.) can provide direct access to experts and other individuals with relevant interests and knowledge. Internet research is distinct from library research (focusing on library-bound resources) and commercial database research (focusing on commercial databases). While many commercial databases are delivered through the Internet, and some libraries purchase access to library databases on behalf of their patrons, searching such databases is generally not considered part of “Internet research”. It should also be distinguished from scientific research (research following a defined and rigorous process) carried out on the Internet, from straightforward retrieving of details like a name or phone number, and from research about the Internet.[...] "
... zobacz więcej
19.07.2022
Microsoft Access 2003 –tworzenie i praktycznewykorzystanie baz danych KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
... zobacz więcej
14.07.2022
" [...] Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych pracodawców o czasowym okresie przechowywania, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, i wymaga uzyskania przez podmiot prowadzący tego typu działalność, wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej "rejestrem". [...] "
... zobacz więcej
11.07.2022
"Już od dziś zapraszamy na nową stronę Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych!   Znajdziecie na niej informacje o nas, o tym, co robimy i jakie zamówienia publiczne obecnie prowadzimy.   Biuletyn Informacji Publicznej to także źródło informacji o prawie archiwalnym i działalności Archiwów Państwowych.   Już teraz dostępne są tam też akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych od lat 50. XX w. do dnia dzisiejszego."
... zobacz więcej
11.07.2022
Michał Kosel, Co mogą urzędy? Poradnik jak biznes radzi sobie z kontrolami, You Tube Wywiad, którego nie mogło zabraknąć w tym serwisie! Merytoryczna, w najwyższym stopniu profesjonalna wiedza wynikająca wprost z praktyki. Dodatkowo do pobrania przydatne formularze; prelegent odsyła też m. in. do "Sztuki wojny" Sun Tzu  https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/2239
... zobacz więcej
07.07.2022
Sun Tzu, Sztuka wojny Podstawowa lektura dla każdego biznesmena, dyplomaty, polityka; infobrokera oraz ambitnego archiwisty. Książka, którą polecał i często się odwoływał niestety nieżyjący już Krzysztof Liedel  https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Liedel Publikacja dostępna zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej książkowej.
... zobacz więcej
07.07.2022
Marek Balawajder, Urządzenia gaśnicze, regały i... dziura w ścianie! Dlaczego spłonęło krakowskie archiwum?, w: rmf24.pl, 7 lipca 2022 Skandaliczne zaniedbania! ...I paranoja; system przeciwpożarowy główną przyczyną pożaru!   
... zobacz więcej
07.07.2022
Ryszard Wojtkowski, Anna Czajka, Maria Boruszkowska, Budynek archiwum..., wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2021, ss. 140 Książka dostępna na stronie NDAP w wersji elektronicznej.  "Publikacja jest wydaniem drugim poprawionym publikacji pod tym samym tytułem z 2019 roku. Ze wstępu: Budynek archiwum musi być właściwie przygotowany do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych. Musi także spełniać wymogi przyjaznej instytucji publicznej, dobrze przygotowanej do obsługi i zaspokajania różnorodnych potrzeb użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności prowadzonej przez archiwa państwowe. Pełnione funkcje mają wpływ na jego konstrukcję, wyposażenie oraz zastosowane instalacje i technologie."
... zobacz więcej
05.07.2022
Łukasz Wojciechowski, #WiedzaDlaBibliotek, Instrukcja kancelaryjna..., You Tube 4 lipca 2022 "Instrukcja kancelaryjna (IK) i jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) powinny zostać wdrożone w każdej samodzielnie funkcjonującej bibliotece. W kolejnym odcinku cyklu #WiedzaDlaBibliotek została omówione najważniejsze kwestie związane IK i JRWA. [...] "
... zobacz więcej
05.07.2022
Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki, red. Małgorzata Baka, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 238 Materiały II Sympozjum Naukowego „Muzeum wobec humanistyki cyfrowej” zreali-zowanego w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku):wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” Toruń, 1–2 marca 2019 roku
... zobacz więcej
04.07.2022
"Archiwa to są instytucje pamięci, bez pamięci nie istnieją wspólnoty polityczne, kulturowe, nie istnieje tożsamość narodów – powiedział w poniedziałek w Bydgoszczy wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Podkreślił, że archiwa przechowują wielkie skarby i muszą mieć odpowiednie warunki. [...] "
... zobacz więcej
04.07.2022
Cyt. Wikipedia "Dropbox – usługa świadczona przez Dropbox, Inc. polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na serwerach tej firmy. Wysyłanie, przeglądanie i pobieranie danych jest możliwe poprzez przeglądarkę internetową lub poprzez dedykowaną aplikację zainstalowaną na komputerze. W wersji darmowej dostępne jest 2 GB miejsca na serwerach, a zwiększenie tej przestrzeni wymaga uiszczenia cyklicznej opłaty (jednak korzystając z różnych ofert można powiększyć swoją przestrzeń dyskową za darmo – zaproszenie nowego użytkownika, instalacja oficjalnej aplikacji etc.). Zapraszając nowych użytkowników można zwiększyć przestrzeń dyskową maksymalnie o 16 GB[2].[...] "
... zobacz więcej
30.06.2022
Załącznik do zarządzeniaMinistra Zdrowiaz dnia 26 listopada 2020 r. (poz. 104)
... zobacz więcej
30.06.2022
Using OSINT..., White Paper "When natural disasters occur, it is essential to have access to current, up-to-date information to understand the scope and details of the situation and to take timely action. Due to the wide array of sources available today, ranging from web feeds,blogs, TV- and radio-stations to social media platforms, government agencies and first responders can quickly inform and respond. Open sources provide a fast and efficient way to assess the situation of those affected by the natural disaster. They enable geographic mapping, which allows for more targeted responses and shorterdecision-making cycles. Leveraging social media is a crucial addition to the standard approaches to disaster management communication and existing communication infrastructures. [...] "
... zobacz więcej
28.06.2022
Archiwa polskie wczoraj i dziś, red. Kazimierz Kozłowski, Władysław Stępniak, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012, ss. 281  Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży. Publikacja została przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z okazji zorganizowanego we Wrocławiu w dniach 5-7.09.2012 roku VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Bogato ilustrowane wydawnictwo zawiera ponad 25 artykułów mających na celu przybliżenie działalności archiwów w Polsce, ich struktur, celów i zmian w ich działaniu, które zachodziły na przestrzeni dziejów naszego kraju. W publikacji można odnaleźć krótkie opisy wraz z fotografiami poszczególnych archiwów należących do sieci Archiwów Państwowych. Autorami poszczególnych tekstów są specjaliści od lat związani z archiwistyką i środowiskiem archiwalnym w Polsce.
... zobacz więcej
28.06.2022
Zbiór..., Polska Federacja Szpitali, Narodowy Fundusz Zdrowia, styczeń 2020 "Szpital prywatny na Klinach w Krakowie jest prywatnym start-upem, który rozpoczął działalność w listopadzie 2018 roku. Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości.Jest innowacją organizacją opartą o procesy oraz koncepcje lean managment. Szpitalne DNA to idea ciągłego doskonalenia organizacji, oraz tworzenia kultury otwartości na zmiany. Tennowoczesny szpital wykracza poza schematy. A zespół ludzi, którzy odpowiadają za zarządzanie pobudza do kreatywności i twórczego myślenia. W celu zwiększenia satysfakcji i komfortu pacjenta. [...] "
... zobacz więcej
28.06.2022
Ostatnio strona internetowa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przeszła lifting, na temat którego zdania użytkowników są dosyć podzielone... Osobiście dostaję w ostatnim czasie coraz więcej zapytań o zarządzenia i wskazówki merytoryczne, dostępne w poprzedniej odsłonie, po liftingu już nie. Zasadniczo każda strona internetowa, a przynajmniej większość, jest archiwizowana, np. przez Internet Archive, tak też jest w przypadku poprzedniej strony NDAP. Poza tym każdy wynik Google zawiera przycisk "kopia" i tam też bez problemu znajdziemy to, czego szukamy.
... zobacz więcej
25.06.2022
Dobre praktyki zarządzania dokumentacją, red. Katarzyna Pepłowska, Marcin Smoczyński, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 184   Przedmowa / 5Wstęp / 7 Wanda Krystyna RomanCzym jest dobra praktyka i komu służy? / 11 Halina RobótkaProfesjonalizm zarządców dokumentacji i archiwistów. Dobra praktyka czy konieczność? / 27 Robert DegenDobre praktyki w biurowości a polskie powojenne podręczniki kancelaryjno-archiwalne / 59 Katarzyna Jaskółka-LeśniakDobre praktyki w obszarze kształtowania państwowego zasobu archiwalnego / 71 Tomasz KaraśZarządca dokumentacji jako członek zespołu projektowego oraz twórca systemu informatycznego. Wybrane zagadnienia z praktyki wdrażania systemów informatycznych związanych z obiegiem dokumentacji w Urzędzie Miasta Krakowa / 99 Karolina JakóbowskaDziałalność szkoleniowa dobrą praktyką w pracy koordynatora czynności kancelaryjnych. Doświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego / 119 Katarzyna PepłowskaDobre praktyki w zakresie wdrażania systemów EZD / 127 Marlena JabłońskaKomunikacja, informacja, dokumentacja. Dobre praktyki w dobie kryzysu / 145 Marcin SmoczyńskiEpidemia COVID-19 i dobre praktyki w biurowości jednostek samorządowych oraz rządowych w terenie / 161 Jacek UrbańskiRola lidera w procesie zarządzania dokumentacją / 179
... zobacz więcej
25.06.2022
"Zapraszamy na streaming pierwszej z cyklu międzynarodowej konferencji naukowej „Europejskie Colloquia Archiwalne”, poświęconej przemieszczeniom i rewindykacji archiwaliów w Europie po I wojnie światowej. Obrady odbywać się będą w dniach 22-23 czerwca 2022 r. w Krakowie i transmitowane będą na Facebooku i YouTube. [...] '
... zobacz więcej
21.06.2022
Bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach;  "Wyszukiwarka firm, stowarzyszeń, fundacji i osób, powiązania kapitałowo-osobowe dzięki informacjom z KRS, historia podmiotów, raporty handlowe, najnowsze odpisy z rejestru KRS, statusy VAT i informacje z Białej Listy. Miliony danych z różnych źródeł w jednym miejscu."
... zobacz więcej
20.06.2022
Sporo informacji m. in. o archiwach zakładowych można znaleźć na stronach różnych archiwów państwowych, np Archiwum Narodowego w Krakowie (ze strony można też pobrać potrzebne formularze)
... zobacz więcej
20.06.2022
"Use FromThePage for everything from simple, plain-text transcription projects to bilingual digital scholarly editions with annotations."
... zobacz więcej
20.06.2022
"Aleph Polska to doświadczony zespół ludzi oddanych swojej pracy. Działamy na rynku od 1992 roku, a oferowane przez nas produkty należą do najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku oprogramowania dla bibliotek i instytucji naukowych. Każde wdrożenie to dla nas wyraz najwyższego uznania, który oznacza początek wieloletniej współpracy."
... zobacz więcej
20.06.2022
Dla znudzonych rutyną archiwistów... "Toddington International is pleased to curate the Web’s largest database of free OSINT resources and tools, research “cheat sheets,” and other online investigative aids. Continually updated, this database contains thousands of sites to assist in locating people, places and things, including personal and corporation information, images and videos, social media content, live streamed data and other essential investigative resources, such as geo-location tools, proxy servers, privacy guides, and more. [...] '
... zobacz więcej
20.06.2022
"Zarządzanie dokumentacją to najprościej rzecz ujmując sposób postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną w jednostkach organizacyjnych – ujęty w przepisach prawa archiwalnego – który ma na celu jak najpełniejsze zabezpieczenie dla potomności dokumentacji o wartości historycznej. Współczesne metody zarządzania dokumentacją to również kształtowanie zasobu archiwalnego, polegające na selekcji dokumentacji i nadzorze nad narastającym zasobem archiwalnym. Narastającym zasobem archiwalnym archiwiści określają dokumentację, pozostającą u jej twórców do czasu przekazania jej do Archiwów Państwowych. Istotne znaczenie dla kształtowania narodowego zasobu archiwalnego ma selekcja dokumentacji, której celem jest wydzielenie materiałów archiwalnych (przeznaczonych do  wieczystego przechowywania). [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
" [...] Odnalezienie dokumentacji zatrudnienia z lat 70. i 80. może być utrudnione, ponieważ obowiązywał wówczas krótszy czas przechowywania dokumentacji płacowej. Zgodnie z obowiązującymi do 1991 r. przepisami, dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń), stanowiąca dokumentację podstawową do naliczania emerytury lub renty, mogła zostać wybrakowana (zniszczona) po 12 latach od chwili jej wytworzenia. [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
'MegaBIP jest programem typu CMS (Content Management System - System do zarządzania treścią), czyli umożliwia tworzenie i prowadzenie strony internetowej bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej. Każdy kto potrafi obsługiwać komputer bez trudu poradzi sobie z obsługą tego programu. Jest to program do instalowania na serwerze. Dzięki temu dostęp do strony podmiotowej i do jej edycji jest możliwy non-stop i z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć dowolną przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu. MegaBIP jest bezpłatny w podstawowej wersji (FREE). Wersja ta ma ograniczenia ilościowe i informację o nazwie produktu w stopce. Wymagania przewidziane prawem spełnia w całości. [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
"IBM Software systems and applications are designed to solve the most challenging needs of organizations large and small, across all industries, worldwide. [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 384 Publikacja w wersji elektronicznej.  "Książka – w każdej formie materialnej – służy graficznemuutrwaleniu tekstu, rozpowszechnieniu go i przechowywaniu. Historiaksiążki jest w istocie historią cywilizacji, bo najściślej związana jestz rozwojem ludzkiej myśli. Wiedzę o książce współtworzy wiele dys-cyplin naukowych: archeologia śródziemnomorska (a w niej osobnydział – papirologia), bibliologia, bibliotekoznawstwo, nauki pomocni-cze historii, historia obyczaju, polityczna, cenzury, drukarstwa, sztuki,literatury. Z racji rozległości tematu niniejszy szkic przybliży historięksiążki w jej kilku odsłonach, niekiedy odwołamy się do case study– studium przypadku, który lepiej niż wykład może naświetlić ważnekwestie. Informacje np. na temat książki renesansowej czy barokowejczytelnik znajdzie w rozdziale Historia druku. [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
" "Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe" to na nowo opracowana i poszerzona wersja serwisu "Gwary polskie. Przewodnik multimedialny" (www.gwarypolskie.uw.edu.pl). "Troskliwie zbierając mowę żywą", czyli gromadząc i prezentując w naszym przewodniku oryginalne nagrania tekstów wypowiadanych gwarą, filmy i zdjęcia dotyczące różnych aspektów kultury ludowej, włączamy się w działania na rzecz ochrony unikatowych elementów kultury tradycyjnej. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie będzie pełniło nie tylko funkcję internetowego kompendium dialektologicznego, ale zyska także znaczenie społeczne i rozbudzi zainteresowanie dziejami, językiem i kulturą poszczególnych regionów Polski" "
... zobacz więcej
06.06.2022
Edycja elektroniczna Redakcja ogólna: Tomasz JurekOpracowanie informatyczne: Stanisław Prinke
... zobacz więcej
06.06.2022
Materiał pomocniczyprzy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów aktprzygotowany przez Zespół pracowników archiwów państwowychi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych(wersja z 12.11.2013 r.)
... zobacz więcej
06.06.2022
"To jedyny w Polsce bezpłatny cykl kursów online dla NGO, które pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie nowych technologii przydatnych w działalności organizacji społecznych.Dzięki projektowi realizowanemu w ramach programów Sektor 3.0 i My Digital Life użytkownicy otrzymują dostęp do bezpłatnego narzędzia prowadzącego krok po kroku przez proces transformacji organizacji."
... zobacz więcej
06.06.2022
" "Workflow (ang. work flow, ‘przepływ pracy’) – w szerszym sensie pojęcie to oznacza sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności”.Nieistniejąca już od 2019 roku koalicja WfMC (WorkFlow Management Coalition) – proszę nie mylić ze sztukami walki – zdefiniowała workflow jako automatyzację procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. [...] "
... zobacz więcej
06.06.2022
Wojciech Kwinta, Inżynieria.com; źródło; ANK, SKANSKA "Archiwum Narodowe w Krakowie ma nową siedzibę przy ul. Rakowickiej. Składa się ona z dwóch budynków, biurowego i magazynowego. Na potrzeby posadowienia budynku wykorzystano 538 pali. W energooszczędnym gmachu będą przechowywane cenne archiwalia, jak akt lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r. czy dokumenty z pieczęciami królewskimi Piastów i Jagiellonów. [...] "Archiwum Narodowe w Krakowie ma nową siedzibę przy ul. Rakowickiej. Składa się ona z dwóch budynków, biurowego i magazynowego. Na potrzeby posadowienia budynku wykorzystano 538 pali. W energooszczędnym gmachu będą przechowywane cenne archiwalia, jak akt lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r. czy dokumenty z pieczęciami królewskimi Piastów i Jagiellonów.Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/budownictwo/wiadomosci/58772,najnowoczesniejsze-i-najwieksze-archiwum-wybudowano-w-krakowie © inzynieria.comArchiwum Narodowe w Krakowie ma nową siedzibę przy ul. Rakowickiej. Składa się ona z dwóch budynków, biurowego i magazynowego. Na potrzeby posadowienia budynku wykorzystano 538 pali. W energooszczędnym gmachu będą przechowywane cenne archiwalia, jak akt lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r. czy dokumenty z pieczęciami królewskimi Piastów i Jagiellonów.Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/budownictwo/wiadomosci/58772,najnowoczesniejsze-i-najwieksze-archiwum-wybudowano-w-krakowie © inzynieria.com
... zobacz więcej
31.05.2022
"System Monitorowania Usług Publicznych dostarcza jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. Podstawę tych informacji stanowią zasoby statystyki publicznej oraz dane gromadzone przez administrację w ewidencjach, rejestrach i rozproszonych źródłach. System zawiera wskaźniki prezentowane na poziomie świadczenia usługi (np. na poziomie gminy) oraz wartości agregowane na wyższych poziomach (np. województw).Długofalowym celem budowy SMUP jest optymalizacja świadczenia usług, za których dostarczenie odpowiada administrację publiczna, w oparciu o zintegrowane, wysokiej jakości dane. [...] "
... zobacz więcej
31.05.2022
Portale Geodety, Interesanta, Komornika, Rzeczoznawcy, ARCHIWISTY, Mapowy, Projektanta, Narada Koordynacyjna
... zobacz więcej
31.05.2022
"Portal Archiwisty jest modułem portalu internetowego WebEWID służącym do tworzenia nowej oraz przeglądania i modyfikowania istniejącej dokumentacji ośrodkowej. Portal umożliwia dodawanie i edycję dokumentów, spraw oraz operatów i ich dokumentów składowych, a także udostępnia narzędzia do tworzenia rejestru dokumentów z dokumentacji powiązanej. Portal Archiwisty składa się z następujących zakładek: Dokumenty, Sprawy, Prace Geodezyjne, Operaty, Dokumenty Składowe Operatu.[...] "
... zobacz więcej
31.05.2022
"Na zbioryspoleczne.pl znajdziesz materiały z ponad 200 archiwów społecznych z całego kraju. Są tu dokumenty, fotografie, nagrania audio i wideo (historii mówionej). To prawie 200 tysięcy wpisów i ponad 100 tysięcy plików, z których teraz może skorzystać każdy – za darmo i bez logowania.Te materiały są z wielu powodów wyjątkowe. Przede wszystkim są inne niż te przechowywane w archiwach państwowych. Znajdziesz tu np. skany szklanych negatywów z początku XX wieku, zdjęcia z czasu transformacji po 1989 roku czy skany odbitek, które przesiedleńcy z Kresów przywieźli ze sobą na Ziemie Odzyskane.Pod względem tematycznym nasze zbiory są tak różne, jak różne są archiwa społeczne. Portal jest kopalnią wiedzy o historii i lokalnych tradycjach, ale też o ludzkich pasjach i twórczości. Stąd dowiesz się więcej np. o alpinizmie, esperanto, jazzie, ruchu działkowym czy działalności grup zawodowych.Prezentowane tu archiwalia opowiadają o życiu społeczności dużych i małych miast i wsi z niemal każdego regionu kraju. Dokumentują historie zarówno ludzi znanych, jak himalaista Jerzy Kukuczka, rzeźbiarz Stefan Papp czy fotografka Zofia Rydet, jak i zwykłych osób oraz rodzin. I to jest szczególnie cenne. [...] "
... zobacz więcej
31.05.2022
Dokumentacja..., red. Krzysztof Kopiński, Belliculum Diplomaticum VIII Thorunense, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 168   Wprowadzenie / 7 Agnieszka Gut Dokumentacja sądowa w procesach o czary w Sądzie Nadwornym w Szczecinie (XVI–XVII w.) / 9 Robert Jop Dokumentacja dotycząca udziału woźnych ziemskich i generalnych w czynnościach sądowych i urzędowych w XVI–XVIII w. / 33 Janusz Bonczkowski Ordynacja sądowa miasta Grudziądza z 1572 r. / 49 Mateusz Superczyński Protokoły ławy sądowej miasta Chełmna z 1696 r. – rodzaje wpisów czynności prawnych i stosowane w nich formuły / 59 Artur Górak Zespoły sądów i prokuratur Królestwa Polskiego w GARF (Государственный архив Российской Федерации в Москве) ... 69 Hadrian Ciechanowski Od rejestrów pruskich do KRS – ewolucja rejestracji sądowej w Polsce w XX i XXI w. / 81 Andrzej Cyrwus Sądownictwo ubezpieczeń społecznych – krótka historia od akt sprawy do e-dokumentu / 91 Marek Wojciechowski Kryteria wartościowania dokumentacji w sądach powszechnych od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych / 101 Katarzyna Jaskółka-LeśniakZarządzanie dokumentacją tradycyjną i elektroniczną w sądach i prokuraturach oraz jej wartościowanie w świetle nadzoru sprawowanego przez Archiwum Narodowe w Krakowie / 111 Tomasz Rodziewicz Problemy opracowania akt prokuratur z okresu PRL w świetle wytycznych metodycznych / 137 Edyta TargońskaOpracowanie akt sądowych w świetle wskazówek metodycznych archiwów państwowych / 155  
... zobacz więcej
25.05.2022
"Realne doświadczenia wynikające z budowania rozwiązań opartych na technologii blockchain pokazują, że stają się one częścią szerszych programów digitalizacji przedsiębiorstw lub agencji publicznych. Tworzone są nowe ekosystemy, które integrują technologię blockchain z tradycyjnymi systemami informatycznymi, uzupełniają je i współdziałają z takimi technologiami cyfrowymi jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, big data, przetwarzanie danych w chmurze i robotyka."– Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
... zobacz więcej
25.05.2022
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Fotografia w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie, Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 5-6 X 2021 r. Archiwa kościelne należą do najstarszych, archiwistyka kościelna to w zasadzi oddzielny temat, z tego powodu też takie wydarzenia są bardzo ważne.
... zobacz więcej
25.05.2022
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Fotografia w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie, Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 5-6 X 2021 r. Archiwa kościelne należą do najstarszych, archiwistyka kościelna to w zasadzi oddzielny temat, z tego powodu też takie wydarzenia są bardzo ważne.
... zobacz więcej
25.05.2022
"ICA President, David Fricker, tells us a bit about the fourth International Archives Week #IAW2022, taking place from Monday 6 to Friday 10 June 2022, and introduces our ongoing social media campaign #ArchivesAreYou. He also elaborates on who the ‘You’ is, in #ArchivesAreYou, both archivists and civil society. We are inviting archival and records management professionals and organizations to join us in a virtual conversation by using these hashtags (#ArchivesAreYou and #IAW2022) to talk about what it means to be an archivist and what archival records truly reflect: stories. Those stories show the tensions but also the bridges that archives create within the profession and with the communities that are represented (or not represented) in those narratives.[...] "
... zobacz więcej
25.05.2022
Niektóre z haseł będą tutaj na pewno przydatne archiwistom... "Encyklopedia Zarządzania jest największą w Polsce i jedną z największych na świecie baz wiedzy o zarządzaniu i dziedzinach pokrewnych. Dziś możemy się pochwalić kilkoma tysiącami artykułów (aktualnie: 7891 artykułów, 8189 wszystkich stron). Nie jest naszym celem zebranie całej mądrości świata. Chcemy umożliwić łatwe znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania praktyków i studentów, a także ułatwić pogłębienie wiedzy w interesujących Was kierunkach. Osiągamy to poprzez tworzenie sieci wewnętrznych powiązań między artykułami, odwołania do literatury oraz autorską bazę cytowań.[...] "
... zobacz więcej
21.05.2022
Łukasz Grochowina, Expose.pl, Must..., Webinar, You Tube Gorąco polecam, szczególnie świeżo upieczonym maturzystom, no i oczywiście wszystkim archiwistom, naprawdę niebanalna wiedza i absolutne MUST HAVE!!! "Excel już dawno przestał być programem „tylko do sumowania” – sumować potrafi w Excelu każdy. Obecnie, program ten stanowi podstawowe narzędzie pracy wielu działów, a przy jego pomocy można tworzyć rozbudowane zestawienia, raporty czy analizy. Program dysponuje szeregiem przydatnych funkcji i narzędzi, a funkcje logiczne (JEŻELI, ORAZ, LUB), wyszukiwania (wyszukaj.pionowo) czy tabele przestawne to ‘Must have Excela’, które musisz znać by swobodnie korzystać z Excela w pracy oraz bezstresowo podejść do testów na rozmowach rekrutacyjnych. Na naszym webinarze poznasz te oraz wiele innych funkcjonalności (x.wyszukaj, flash fill), dzięki którym podniesiesz swoje umiejętności w pracy Excelem"
... zobacz więcej
21.05.2022
 Omówienie nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych Przedstawienie zasad obiegu dokumentacją, Ukazanie dobrych praktyk w zakresie zarządzaniadokumentacją.
... zobacz więcej
21.05.2022
Współcześnie spotykamy komputery w zasadzie każdym sektorze gospodarki, ale komputery mają też zastosowanie np. w filozofii, lingwistyce czy astronomii, gdzie są od dawna używane. Wraz z rozwojem technologii informatycznych, zastosowaniem komputerów kwantowych, sztucznej inteligencji itd., komputery zagospoddarują pewnie nowe, obecnie nieoczywiste czy nawet niewyobrażalne, obszary...
... zobacz więcej
21.05.2022
Doskonałe webinary dotyczące Business Intelligence, prowadzone przez naprawdę w najwyższym stopniu profesjonalistę, specjalistę wysokiej klasy Łukasza Grochowinę, ele także szkolenia z obszaru grafiki 3D czy programowania, które ktoś kiedyś określił, moim zdaniem dużo na wyrost, współczesnym alfabetem! Polecam tutaj szczególnie szkolenia z MS Excel, MS Access, MS Word SharePoint i PowerPoint.
... zobacz więcej
21.05.2022
Przemysław Szczygłowski, Firmowa...,#Poradnik, You Tube, 21 czerwiec 2021 Temat arcyważny, wiele firm ma z pocztą systematycznie problemy, autor poradnika w przystępny, a zarazem niezwykle profesjonalny, sposób omawia wszystkie aspekty związane z pocztą elektroniczną. Poczta elektroniczna powstała w latach 70-tych ubiegłego wieku i od tego czasu tak naprawdę niewiele się zmieniła, dlatego trudno mówić tu o szyfrowaniu korespondencji, aczkolwiek jest to możliwe, np. w Gmail musimy w tym celu po utworzeniu wiadomości przełączyć tryb poufny (druga ikonka na dole od prawej). Duże i poufne lub nawet tajne wiadomości najlepiej jest wysyłać korzystając z szyfrowanych usług chmurowych.
... zobacz więcej
16.05.2022
W odległych czasach Access był powszechnie używany w archiwach, obecnie zastąpiły go różne programy do obsługi narastającego zasobu i rozmaite standardy (chociaż mógłbym się zdziwić; osobiście bardzo lubię Access)
... zobacz więcej
16.05.2022
Tomasz Matuszak, Funkcja..., w: Ekspertyzy i opracowania, Nr 139, wyd. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, 2021 "Na wstępie niniejszych rozważań należy określić, co na-leży rozumieć przez funkcję edukacyjną archiwów. Jestto o tyle istotne, że szeroko rozumiane archiwa, a archi-wa państwowe w szczególności (dział rządowej admini-stracji specjalnej), w toku swojej działalności realizująod dziesięcioleci pewien kanon zadań. Zaliczyć do nichnależy przede wszystkim: gromadzenie i zabezpieczaniewszelkich materiałów archiwalnych niezależnie od ichwytwórców, formy, postaci i okresu w jakim zostały wy-tworzone, opracowywanie archiwaliów wieczystego prze-chowywania zgromadzonych w zasobach archiwów orazich udostępnianie, m.in. na potrzeby prowadzonych ba-dań naukowych. Obecnie realizowana funkcja edukacyjnaarchiwów, utożsamiana przez wiele lat z udostępnianiem,popularyzacją czy działalnością kulturalno-oświatową,doczekała się swoistego wyróżnienia wśród wielu innych. [...] "
... zobacz więcej
16.05.2022
"Cyberataki stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem i dotykają coraz częściej firmy z sektora MŚP. Wiedza i informacje stanowią ważne aktywa każdej firmy i należy je skutecznie chronić, gdyż luki w systemach zarządzania bezpieczeństwem mogą prowadzić do poważnych problemów finansowych. W Poradniku dla MŚP przedstawiono szereg praktycznych działań opartych o standard ISO/IEC 27001, a zawarte w nim wskazówki pomogą Ci przygotować organizację do wdrożenia zabezpieczeń, aby sprawnie zarządzać bezpieczeństwem informacji."
... zobacz więcej
16.05.2022
Tutaj polecam przede wszystkim szkolenie "Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządui terytorialnego." "Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących różne stanowiska, począwszy od kierownika jednostki organizacyjnej, poprzez sekretarzy, a na pracownikach administracyjnych skończywszy, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach międzygminnych, którzy są odpowiedzialni za postępowanie z dokumentacją wytwarzaną w urzędzie."
... zobacz więcej
16.05.2022
Bartosz Pawlak, Pozyskiwanie..., praca magisterska obroniona w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, napisana pod kier. dr hab. Mariusza Trzaska, Warszawa
... zobacz więcej
09.05.2022
 Jarosław Sellin, Gromadzenie dokumentacji elektronicznej w archiwach powinno być priorytetem, w: Dzieje.pl, 27.04.2022  " [...] Realizacją zadań związanych z ochroną dziedzictwa dokumentacyjnego w archiwach państwowych zajmuje się kadra w składzie tysiąca sześciuset osób, z których tysiąc jest zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, związanych z działalnością archiwalną i konserwatorską. Jest to grupa znakomicie wykształconych, wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, których zaangażowanie w pracę pozwala na właściwe zabezpieczanie i udostępnianie archiwaliów" - ocenił wiceminister kultury. [...] "
... zobacz więcej
09.05.2022
Koha używana jest w prawie 900 bibliotekach na całym świecie (w tym 167 to biblioteki akademickie), Archiwum Państwowe w Kaliszu https://www.archiwum.kalisz.pl/ właśnie zaczyna przenosić swó wewnętrzny katalog biblioteczny do Koha.
... zobacz więcej
09.05.2022
"Współpraca publicznych systemów informatycznych ułatwia życie obywateli. Architektura Informacyjna Państwa wspiera całościowe zarządzanie rozwojem cyfrowego państwa. [...] "
... zobacz więcej
09.05.2022
W zasadzie wszystkie nauki pomocnicze historii opierają się na wnikliwej analizie źródeł, co stanowi także podstawę pracy infobrokera (brokera informacji, profesjonalisty informacji). " [...] Given the speed of change on the web, some might question the wisdom of pulling together such a resource. What’s wrong with the Top 10 tools, or the Top 100? There are only so many resources one can bookmark after all. Such arguments are not without merit. My fear, however, is that they are also shortsighted. I offer four reasons why. [...] "
... zobacz więcej
09.05.2022
I Toruńskie Sympozjum Naukowe "Egodokumenty – samoświadectwa –teksty autobiograficzne.Praktyka i teoria"
... zobacz więcej
05.05.2022
"Browsertrix Cloud is an open-source cloud-native high-fidelity browser-based crawling system designed to make web archiving easier and more accessible for everyone."
... zobacz więcej
05.05.2022
ZAKRES TEMATYCZNY INFORMACJI:1. ZADANIA ZAWODOWE ORAZ PROFIL KOMPETENCYJNY2. SYTUACJA NA RYNKU PRACY – MONITORING ZAWODÓWDEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH3. ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW – BADANIA PRACODAWCÓWI ANALIZA INTERNETOWYCH OFERT PRACY, BADANIE LOSÓWABSOLWENTÓW4. PROGNOZY RYNKU PRACY – BAROMETR ZAWODÓW5. KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE W ZAWODZIE6. INFORMACJE DODATKOWE7. MOŻLIWOŚCI I WARUNKI ZATRUDNIENIA W KRAJACH UNIIEUROPEJSKIEJ
... zobacz więcej
05.05.2022
"Archiwum – termin wieloznaczny, mogący oznaczać miejsce przechowywania materiałów archiwalnych, zbiór lub zasób archiwalny, instytucję przechowującą archiwalia lub działy urzędów i przedsiębiorstw przechowujące archiwalia. Tytuł taki nosi także wiele czasopism naukowych, zwłaszcza historycznych (szczególnie w Niemczech, np. “Archiv für slavische Philologie“). [...] "
... zobacz więcej
05.05.2022
"In a complex world, we are inspired by helping to create peace of mind, a sense of security and a feeling of control over one’s environment. [...] "
... zobacz więcej
29.04.2022
"Social Engineering (SE) is a blend of science, psychology, and art. While it is amazing and complex, it is also very simple. We define it as  “Any act that influences a person to take an action that may or may not be in their best interest.” We have defined it in very broad and general terms because we feel that social engineering is not always negative, but encompasses how we communicate with our parents, therapists, children, spouses, and others. Since SE is not always negative it merits a closer look at how it is used both for the good and the bad. Our research shows that the exact same principles that are used to get a raise or communicate with your spouse or children are often used by malicious scammers and social engineers to part you and your company from data, information, money, and more. Just a few years ago, we decided to start writing a course on social engineering and how it is used by penetration testers and security enthusiasts. That process gave birth to the “Social-Engineer Framework.”  That framework became the centerpiece for this website and branched off into the podcast, newsletter, blog, five books, and now a company that helps corporations learn how to combat and mitigate the effects of malicious social engineering. To accomplish this task, we have built a team of professional social engineers, psychologists, researchers, scientists, and security enthusiasts. We have then worked with, interviewed, and learned from some of the greatest and brightest scientific minds in the world to bring you a resource that will dive deep into the art, science, and psychology of the Human Operating System."
... zobacz więcej
29.04.2022
Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji Zawód archiwisty wiąże się nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji. W świetle prawa informacja jest towarem, który można sprzedać. Na polskim rynku pracy funkcjonują profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin. Niektóre z nich oferują praktyki, po których otrzymuje się zaświadczenie, istnieje także możliwość pracy. Niedawno miałem okazję sam uczestniczyć w takich praktykach organizowanych przez firmę Infobrokering z Gdańska http://www.infobrokering.pl/ . Praktyki odbywały się zdalnie, w Google Docs, na początek otrzymałem zadanie próbne polegające na wyszukaniu kilkunastu firm w Polsce oraz kilkunastu hurtowni artykułów biurowych na rynku niemieckim. Po pozytywnej ocenie zacząłem realizować komercyjne zadania firmy. Praca polegała na wyszukiwaniu informacji handlowych z terenu państw europejskich i azjatyckich, a także na weryfikacji istniejących już baz danych. Jako przykład podam tutaj bazę na 3600 rekordów dotyczącą sklepów jubilerskich z terenu państw europejskich i Chin, w tym 70 % z adresami mailowymi, nad którą pracowało kilka osób.
... zobacz więcej
29.04.2022
Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji  Zawód infobrokera powstał w latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych w wyniku pojawienia się w bibliotekach kopiarek i komputerów, czego rezultatem był coraz łatwiejszy dostęp do informacji. Pionierami profesji brokera informacji byli więc bibliotekarze, którzy doszli do wniosku, iż działalność informacyjna będąca ich domeną może być uprawiana komercyjnie. Podkreślić trzeba, że archiwiści także mają w programie studiów informację naukową i informatykę archiwalną, co sprawia że są do zawodu infobrokera co najmniej tak samo dobrze przygotowani. Obecnie na świecie działa kilka stowarzyszeń infobrokerskich, które oprócz działalności komercyjnej prowadzą także szkolenia. Ponadto zawód ten jest bardzo popularny w Niemczech. Można go również uprawiać jako Freelancer.
... zobacz więcej
29.04.2022
"Ludzie od najdawniejszych czasów gromadzili różne dokumenty, aby uchronić od zapomnienia ważne dla nich informacje. Początkowo były to głównie potwierdzenia praw własności, a później również inne dokumenty ważne dla funkcjonowania państwa i sprawowania władzy. Własne archiwa prowadziły instytucje kościelne i osoby prywatne. Z biegiem czasu w archiwach gromadzono coraz więcej materiałów uznawanych za cenne dla państwa i kultury. Dzięki temu archiwa są dziś kopalnią wiedzy o przeszłości. [...] "
... zobacz więcej
29.04.2022
"Twórca Internetu chce zmienić jego obecny kształt. Sir Tim Berners-Lee uważa, że podejścia do prywatności użytkownika powinno ulec diametralnej zmianie. W związku z tym chciałby zaprojektować sieć w taki sposób, aby użytkownicy kontrolowali przepływ danych na swój temat. Właśnie w tym celu powołał start-up Inrupt. [...] "
... zobacz więcej
25.04.2022
"Usługą komplementarną do blockchain'a jest platforma oraz zbiór bibliotek i dokumentacji, pozwalających na proste integracje z istniejącymi już systemami naszych klientów. Platforma zadba o dokumenty przez zoptymalizowanie całego procesu – od podpisania, po archiwizację oraz zarządzanie uprawnieniami dostępowymi. Dzięki technologii blockchain podpis jest niepodważalny, a sam DMS transparenty."
... zobacz więcej
25.04.2022
Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla Administracji Publicznej.
... zobacz więcej
25.04.2022
"Z przyjemnością oddajemy Państwu jako pierwszym czytelnikom publikacje: "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Tom I" oraz "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Kazusy i instrukcje" pod redakcją naukową Katarzyny Góralczyk i Marty Szuniewicz-Stępień, które są efektem pracy znakomitych ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa. Obie publikacje stanowią pokłosie projektu: "Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin", realizowanego w latach 2020–2022 w partnerstwie przez trzy instytucje: Stowarzyszenie Willa Decjusza (lider), Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytut Kultury Willa Decjusza. [...] "
... zobacz więcej
25.04.2022
Marek Stompel, Przechowywanie..., w: Monitor Zamówień Publicznych, Nr 194, 6 lipca 2021 "Na skutek implementacji nowych dyrektyw Unii Europejskiej DLA polskiego systemu prawnego, od dnia 1 stycznia 2021 r., standardem jest stosowanie środków komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych. [...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
" [...] Szereg dokumentów związanych z zatrudnieniem musi być przechowywany oraz archiwizowany. Przepisy ustalają katalog danych objętych tymi obowiązkami, a także precyzują okres, przez który muszą znajdować się u płatników. Nie wskazują jednak formy w jakiej archiwizacji należy dokonać, a odpowiedzialność w tym zakresie, pod rygorem kary grzywny, przenoszą na sporządzającego dokumentację. Czy dopuszczalne jest zatem elektroniczne prowadzenie dokumentacji kadrowej, płacowej lub podatkowej, związanej z zatrudnieniem? Obecnie okres archiwizacji dokumentów pracowniczych wynosi 10 lat a w przypadku dokumentacji ZUS - do 10 lat pod warunkiem, że przekazany zostanie do organów ZUS raport informacyjny. Wyłącznie w organach archiwizujących obowiązuje termin 50 letni.  Terminy te dotyczą dokumentów z roku 2018 oraz umów zawartych do 1 stycznia 2019 r. [...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
"Archiwalne materiały audiowizualne, podobnie jak wszystkie inne dokumenty, podlegają nieuniknionemu rozkładowi i powolnej zagładzie. Sytuacja tej grupy archiwaliów jest trudna w porównaniu z innymi typami obiektów i często, ze względu na brak dostępu do specjalistycznego sprzętu, ekspertów i funduszy, połączona jest z brakiem możliwości odtworzenia treści, co skazuje nośniki na nieme zapomnienie.[...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
"Mając na uwadze sygnały docierające do Ministerstwa Zdrowia dotyczące wątpliwości w zakresie interpelacji przepisów prawa regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej, poniżej przekazujemy komunikat w przedmiotowej sprawie.Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:... [...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
"125 m bieżących akt oraz 170 m kart ewidencyjnych. Archiwistom IPN udało się odtworzyć dokumenty SB, które w czasie transformacji ustrojowej przeszły przez niszczarkę. To zadanie zajęło ponad 15 lat.[...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
"Ataki z użyciem socjotechniki, coraz lepiej przygotowana i trudniej weryfikowalna treść – wszystko to sprawia, że każdy z nas jest narażony na takie działania. Znacząca cześć incydentów jest powiązana z sektorem szeroko rozumianych finansów – fałszywe smsy, podrobione strony logowania, telefony z infolinii służące wyłudzeniu danych. Problem jest poważny. Dlatego wspólnie z fundacją Santander przygotowaliśmy kampanię edukacyjną. Główna oś kampanii to nasz poradnik – „Bądź cyberodporny”. Temat zagrożeń będą przybliżały także autorskie grafiki oraz podcasty, które będą się ukazywały na naszej stronie co tydzień, aż do końca kwietnia 2022 r."
... zobacz więcej
14.04.2022
Zarządzanie dokumentacją..., konferencja ogólnopolska w Szczecinie 8-9 grudnia 2022 Zgłoszenie udziału do 30.09 br., nadsyłanie tematów wystąpień i abstraktów do 30,06, opłata do 31.10  "Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentów stanowi element działalności podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a znaczenia prawidłowego zarządzania dokumentacją nie da się współcześnie przecenić. I pomimo tego, że za tradycyjną formę generowania dokumentacji uznać należy formę papierową to bez wątpienia w dobie powszechnej informatyzacji każdego aspektu funkcjonowania zarówno państwa, jak i całego społeczeństwa, elektronizacja dokumentacji stała się faktem, co generuje szereg problemów natury prawnej, jak i faktycznej. Problemem, który dość wyraźnie jawi się w powyższym kontekście jest chociażby wykładnia norm prawnych, których adresatami są zakładowi archiwiści i pracownicy archiwów, którzy z racji wykonywanych obowiązków zobligowani są do stosowania chociażby przepisów prawa międzynarodowego, administracyjnego czy cywilnego. Jaki zatem wpływ na zarządzanie dokumentacją w jednostkach sektora finansów publicznych wywierają zmiany w przepisach prawa powszechnego? Czy wymogi odnoszące się do zarządzania dokumentami pozostają kompatybilne z innymi aktami prawnymi? Czy normatywy kancelaryjno-archiwalne dają się nadal stosować in extenso? Czy przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją posiadają ujednoliconą i klarowną terminologię? Jak udostępniać niektóre rodzaje dokumentów, co do których niepewnym jest stosunek własnościowy czy wątpliwości wzbudzają prawa autorskie? To tylko niektóre problemy nasuwające się zarówno w trakcie zarządzania dokumentacją bieżącą, jak i tą archiwalną. [...] "  
... zobacz więcej
14.04.2022
Jak bezpiecznie i skutecznie zacząć biznes?, Maciej Wieczorek, You Tube, 31 marca 2022 Serdecznie polecam, autor w niezwykle rzeczowy i profesjonalny sposób, a przy tym na luzie i z dużym dystansem do siebie, wyjaśnia meandry zakładania swojego własnego biznesu. Oczywiście podstawą każdego biznesu jest profesjonalny biznesplan, w Internecie bez trudu znajdziemy narzędzia pomocne przy jego sporządzaniu  https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/1991 Warto też wcześniej przeprowadzić symulację, tutaj sieć także dostarcza nam narzędzi, np.  https://www.symulator-biznesu.pl/ czy https://zanimzaczniesz.pl/ , a najlepiej już na starcie mieć jednego, dwóch klientów. Można też ograniczyć się jedynie do działalności nierejestrowanej https://www.archiwistyka.pl/artykuly/prawne/2107 Natomiast prowadząc już biznes czasami będziemy musieli zweryfikować kontrahenta i tu także mamy do dyspozycji sporo narzędzi, np. https://przeswietl.pl/ czy nawet podejrzane konto bankowe https://www.konto.uwaga.info/ W przypadku działalności przechowalniczej wygląda to nieco inaczej, określa ją Rozdz. IV Ustawy archiwalnej.
... zobacz więcej
14.04.2022
"Zdecyduj się na cyfrowy obieg dokumentów, by oprócz elastyczności zyskać także oszczędność czasu, pieniędzy i cennych zasobów."
... zobacz więcej
14.04.2022
"Unikalna technologia InstantChange™ daje WEBCON BPS przewagę nad tradycyjnymi systemami BPM (Business Process Management). Wychodząc poza etap pierwszego wdrożenia, umożliwiamy twórcom aplikacji możliwość ich dostarczania i rozwijania także wtedy, gdy założenia biznesowe są niepewne lub podlegają ciągłym zmianom. Jako platforma low-code do automatyzacji procesów biznesowych, WEBCON BPS umożliwia efektywną, przyszłościową obsługę wszystkich procesów biznesowych, zarówno zasadniczych, jak i wspierających."
... zobacz więcej
14.04.2022
 " "Cyfrowe Archiwum  Polskiego Atlasu  Etnograficznego" to strona powstała w  ramach projektu,  którego podstawowym celem  jest: • opracowanie  naukowe i cyfryzacja  zasobów archiwalnych  Polskiego Atlasu Etnograficznego, będących unikalnym źródłem historii wsi polskiej gromadzonej przez etnologów i folklorystów w II połowie XX wieku, • ochrona i zachowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wsi polskiej poprzez udostępnienie bogatego dorobku atlasowego szerokiemu gronu odbiorców w sieci Internet - w odróżnieniu od innych archiwów etnograficznych Polski Atlas Etnograficzny (PAE) obejmuje całą Polskę, co pozwala na dokonywanie rozbudowanych analiz porównawczych nad zróżnicowaniem kulturowym wsi polskiej, • opracowanie elektronicznego katalogu wielotysięcznych i unikatowych ogólnopolskich materiałów źródłowych, w szczególności map, fotografii terenowych, ankiet i kwestionariuszy wywiadu, dokumentujących kulturę wsi polskiej w II połowie XX wieku. Pozwoli to zaistnieć zgromadzonym materiałom w obiegu naukowym, stając się  istotnym elementem dziedzictwa i kultury narodowej. [...] "
... zobacz więcej
08.04.2022
"System Rejestry Notarialne jest systemem teleinformatycznym zbierającym i udostępniającym dane przetwarzane przez sądy, notariuszy RP oraz notariuszy UE. System działa na podstawie przepisów opisanych w dziale Podstawa Prawna. Początki Systemu sięgają roku 2009, kiedy to utworzono pierwszy element systemu jakim był Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. W kolejnych latach System był rozbudowywany o nowe moduły. W roku 2016 System przeszedł gruntowną modernizację pozwalającą na obsługę kolejnych zadań. [...] "
... zobacz więcej
08.04.2022
"There are many varieties of archives, and the types of materials they collect differ as well. Defining your research topic and knowing what sorts of materials you are looking for will help you determine the appropriate institutions to contact. Here is a brief overview of repository types: [...] "
... zobacz więcej
08.04.2022
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 117, red. Artur Hamryszczak, wyd. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2021, ss. 238
... zobacz więcej
08.04.2022
[nowy numer More Maiorum] Ochrona ukraińskich archiwów, amerykański spis ludności z 1950 roku i księgi zapowiedzi przedślubnych
... zobacz więcej
05.04.2022
" [...] W eDokumentach duża liczba kategorii dokumentów nie oznacza bałaganu w systemie obiegu dokumentów. Wręcz przeciwnie – dziesiętny wykaz sprawia, że jest struktura dokumentów jest przejrzysta. Kategorie są niezbędnym elementem systemu EZD "
... zobacz więcej
05.04.2022
Barometr prawa, GrantThornton  Barometr stabilności otoczenia prawnegow polskiej gospodarce
... zobacz więcej
05.04.2022
Publikacja w wersji elektronicznej.  "Nowa publikacja to 9 perspektyw wykorzystywania danych, informacji i wiedzy w różnych branżach, przez różnych specjalistów i w różnym celu. W Trendbooku znajdziesz odniesienia m.in. do cyfrowego wyzwolenia, brakujących umiejętności cyfrowych wśród internautów, wykorzystania OSINTu, kompetencji cyfrowych, informacji naukowej oraz bibliotek."
... zobacz więcej
05.04.2022
"Pamięć podręczna Google jest zwykle określana jako kopie stron internetowych przechowywanych w pamięci podręcznej Google. Google indeksuje sieć i robi migawki każdej strony jako kopii zapasowej na wypadek, gdyby bieżąca strona była niedostępna. Te strony stają się częścią pamięci podręcznej Google. Te strony z pamięci podręcznej Google mogą być bardzo przydatne, jeśli witryna jest tymczasowo niedostępna, zawsze możesz uzyskać do niej dostęp, odwiedzając wersję buforowaną Google. Sieć Google jest zwykle aktualizowana w ciągu kilku dni. Rzeczywisty czas aktualizacji zależy od częstotliwości aktualizacji witryny."
... zobacz więcej
05.04.2022
"ArchivesAWARE is a blog hosted by the Society of American Archivists and managed by its Committee on Public Awareness (COPA). It was established in January 2016 to create an online space where professionals and students engaged in all aspects of archival work could share their experiences of and ideas for raising public awareness of archives and the value that archives and archivists add to business, government, education, and society as a whole. [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
"The Smithsonian embraced the potential of the Internet early on as it launched its homepage in 1995 to much fanfare. The National Museum of Natural History was using Gopher technology in 1993. The Smithsonian Astrophysical Observatory launched its Telescope Data Center website that year, which was one of the first 250 websites on the Internet and is still active today. The Smithsonian now has hundreds of public websites representing its nineteen museums, nine research centers, zoo, archives, libraries, and cultural heritage programs. [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
"So your agency has decided that a social media archiving tool is worth the investment. Great! Where do you start? Not all archiving solutions are created equal, so it’s important that you do your research and due diligence when choosing the best solution for your agency. Some archiving solutions may start as a good plan, but end up taking valuable hours to maintain and upkeep. Others may look like viable social media archiving tools upfront, but leave gaps in your record retention plan by not capturing every record or containing serious security risks. When shopping for the best archiving tool, it is important to keep two major things in mind: efficiency of use and comprehensiveness of records saved. And if you’re just trying to get an idea of what an archive should look like, you can check out a sample of your archive at any time for free.​ [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
"Monitor and Archive Social Media Social media is real-time and always-on. Pagefreezer allows you to monitor the online conversation and archive social media activity on your official accounts. [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
Compare the Top Social Media Archiving Tools in 2022  Social media archiving tools enable organizations to archive all social media posts and activity for compliance purposes. Social media archiving software tools are useful for financial services firms, law firms, and other organizations that need to legally archive all of their social media posts and employees' social media activity. Social media archiving tools capture and archive posts from Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Sales Navigator, Tumblr, YouTube, and more. Here's a list of the best social media archiving tools:
... zobacz więcej
01.04.2022
Sporządzanie spisu  zdawczo-odbiorczegodokumentacji  przekazywanejdo Archiwum  Uniwersytetu GdańskiegoOpracowanie:dr Monika Płuciennik, Dyrektor Archiwum UGmgr Małgorzata Ciechanowicz
... zobacz więcej
01.04.2022
Karta 48 – Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Katowicach
... zobacz więcej
29.03.2022
Szkolenie kancelaryjno- archiwalne Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, tradycyjny system kancelaryjny, Prezentacja PowerPoint PLAN SZKOLENIA1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją2. Organizacja pracy kancelaryjnej3. Przekazywanie dokumentacji do Archiwum4. Udostępnianie i wycofywanie dokumentacjiz Archiwum5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej   
... zobacz więcej
29.03.2022
Tym razem bardzo ważny temat odbiurokratyzowania pracy szkół... Zgodnie z wiedzą zaczęrpniętą z tutoriala Romana Lorensa, eksperta prawa oświatowego, zamieszczonego w serwisie YouTube, niezbędną dokumentację w szkole stanowią: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, protokolarz rady pedagogicznej, księga uczniów, księga dzieci, tygodniowy plan lekcji, około 1992 roku pojawił się jeszcze statut, a w obecnym wieku dodatkowo szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, program wychowawczy, program profilaktyki, harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, plan pracy szkoły lub placówki i roczny plan nadzoru pedagogicznego. Wszystko poza tym jest mniej lub bardziej zbędne, a za 'papierologię" w szkole odpowiada dyrektor, który dokłada swoją cegiełkę, i kuratorium, które "dowala cegłą ". ... Gorąco polecam wspomniany tutorial, niesamowicie profesjonalna i rzetelna wiedza!
... zobacz więcej
29.03.2022
"Technology, particularly the Internet, is changing the ways that archivists interact with their patrons. As we have noted elsewhere, “the ability to access information digitally is changing the way that users access information about archival and other research collections.”1 It is also changing the way that our patrons approach archival research and how they view their archival interactions. Our patrons have come to expect that our content will be available in digital form, and that they will be able to interact with that content and obtain research help if necessary while they are engaged with our content—all of which they expect to occur virtually. These expectations have been further fueled by the advent of Web 2.0 technologies and their widespread adoption by commercial and other enterprises. Our patrons are used to being able to review books on Amazon.com, comment on the musings of a friend as posted on their blogs, or contribute what they know about slavery in the antebellum South to a Wikipedia entry. And they expect to be able to do similar activities when they encounter our Web-based content. Archivists need to actively experiment with Web 2.0 technologies in order to discover which of these tools will best meet our needs and the needs of our patrons. In order to make rational decisions about which technologies to experiment with, we need to understand what Web 2.0 is and how it can potentially be used to augment our services. [...] "
... zobacz więcej
29.03.2022
" [...] Postęp technologiczny wspiera pracowników zdalnych i umożliwia organizacjom utrzymanie produktywności w zmieniającym się środowisku. Niestety, coraz bardziej złożone środowiska cyfrowe dały cyberprzestępcom nowe możliwości. Próby nakłonienia pracowników do ujawnienia poufnych informacji poprzez phishing są coraz częstsze - być może zaskoczy Cię fakt, że 88 procent liderów ds. bezpieczeństwa twierdzi, że ataki phishingowe miały wpływ na ich organizacje. Często do naruszenia bezpieczeństwa prowadzi zwykły błąd w podstawach bezpieczeństwa, np. zaniedbanie włączenia certyfikatu. [...] "
... zobacz więcej
25.03.2022
Powyższe wytyczne są cały czas aktualne, jednak nie udało mi się do nich dotrzeć...
... zobacz więcej
25.03.2022
Columbian College of Arts & Sciences, The George Wahington University        BECAUSE THE PAST IS THE PRESENT AND THE FUTURE TOO
... zobacz więcej
25.03.2022
"O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,jednostki naukowe,państwowe organizacje kultury,organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. Zobacz pełną listę ogłoszeń o naborach wniosków. [...] "
... zobacz więcej
25.03.2022
Waldemar Chorążyczewski, Zachęta do archiwistyki, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 360  "I Ty zostań archiwistą! Wystarczy, byś odkrył w sobie wrażliwość archiwalną. Jeśli poczujesz, że zachowanie dokumentów i akt, które los Ci powierzył, jest ważne, już tylko kwestią czasu będzie zdobycie wiedzy i umiejętności, które wspomogą Twoje działania archiwalne. Książka ta może pomóc Ci w przygotowaniu do uzyskania dyplomu i stania się profesjonalnym archiwistą. Nie musisz jednak mierzyć w dyplom. Jeśli ślady przeszłości ocali od zniszczenia wiele osób niezależnie od siebie, jeśli naszą współczesność, którą wszyscy współtworzymy, zadokumentuje wielu, obraz rzeczywistości będzie pełniejszy i żywszy. Archiwum to sprawa każdego z nas. Nie czekaj, nie zostawiaj wszystkiego w rękach archiwów instytucjonalnych. Stań się łowcą archiwaliów. Uwierz, że nikt nie zrobi tego lepiej niż Ty. Otoczony jesteś co dnia przez dokumenty. W domu, na ulicy, w tramwaju, w sklepie. Archiwalia są wokół nas! Dostrzeż je!"
... zobacz więcej
25.03.2022
ZARZĄDZENIE Nr 83NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCHz dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych jako jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne.
... zobacz więcej
21.03.2022
Rewolucyjna i przełomowa technologia, niedoprzecenienia zwłaszcza w obecnych czasach, ochrona danych zarówno przed zagrożeniami cyfrowymi, jak i... fizycznymi! BackupRecoveryMan, YouTube "Czy jest możliwość odtworzenia się po całkowitej utracie danych na skutek ataku ransmoware/hacker? Cyfrowy bunkier to nasz Plan B. Co zrobić by był niezawodny? Zapraszam do dyskusji. [...] "
... zobacz więcej
21.03.2022
31 Best free..., Tim Fisher, Lifewire, March 1, 2022   "Free backup software is exactly what you think it is: completely free programs that can be used to manually or automatically back up the important data on your computer hard drive to somewhere safe like a flash drive, disc, network drive, etc. Commercial backup programs used to be the best way to go because they were the only way to get features like advanced scheduling, disk and partition cloning, incremental backup, and more. Not so anymore! Some of the best free software tools do everything expensive programs do...and more. [...] "
... zobacz więcej
21.03.2022
"Technologia bazodanowa i analityczna jutra, dostępna już dziś! SAP HANA to rewolucyjna technologia polegająca na przetwarzaniu danych w pamięci (in-memory). Dzięki przetwarzaniu danych jedynie w pamięci operacyjnej, SAP HANA stwarza zupełnie nowe możliwości zbierania, raportowania i analizowania danych. Dwa czynniki, które bezpośrednio wpływają na znacznie szybsze niż w tradycyjnych rozwiązaniach przetwarzanie danych to: załadowanie danych do pamięci operacyjnej i przetwarzanie ich bez wykorzystania dysków twardych orazprzechowywanie danych w kolumnach zamiast w wierszach. [...] "
... zobacz więcej
21.03.2022
Mari Runardotter, Information technology,..., Division of Information Systems Sciences, Department of Business Administration and Social Sciences, Social Informatics, Licentiate Thesis, Lulea University of Technology, Lulea, March 2007   "This thesis revolves around archivists’ current situation, and the fact that information technologies nowadays are tools that crea tes digital official documents which must be preserved for long-term. I have studied how the technologies affects andeventually changes archivists work practice and situation, and what recommendations that can be identified, in order to make sure that archivists’ workpractice runs smoothly in the future. That is, the research involves how archivists experience their situation, how they look at information technologies and long-term digital preservation, and also which areas they mainly focuses on, or feels mostconcerned about. My research consists of participatory observations conducted while following an archivist a couple of times each month fo r more than a year, data gathering at an archival conference for county council archi vists, a future workshop and finally a focus group with archivists working at an existing e-arc hive. During my research I have focused on things or phenomena that engage archivists and causes problems in their daily work practice. These phenom ena I have divided into the followingthemes: work practice, cooperation and communication, organisation, professionalroles and competence, resources, attitudes, information technology, and finally lawsand regulations. [...] "
... zobacz więcej
21.03.2022
"Zapraszamy na inaugurację portalu Zbiory Społeczne (zbioryspoleczne.pl), prezentującego fotografie, dokumenty i nagrania archiwów społecznych z całej Polski. Będzie on dostępny od 29 marca. W ramach wydarzenia inauguracyjnego odbędzie się dyskusja „Dziedzictwo online. Co, dla kogo i dlaczego w tylu miejscach?” z udziałem przedstawicieli instytucji udostępniających archiwalia online oraz prezentacja portalu Zbiory Społeczne. Spotkanie transmitowane będzie w mediach społecznościowych. Archiwistyka społeczna to zjawisko oddolne, wynikające z pasji i potrzeby zapisywania historii. Unikatowe zbiory gromadzone w lokalnych stowarzyszeniach, fundacjach,  bibliotekach czy w ramach prywatnych inicjatyw, dzięki portalowi Zbiory Społeczne będą teraz łatwo dostępne – w jednym miejscu – dla odbiorców z całej Polski. Użytkownicy będą mieli możliwość przeglądania ponad 100 000 materiałów zamieszczonych przez 200 archiwów społecznych.  Archiwalia prezentowane na portalu opowiadają zarówno o życiu mieszkańców dużych miast, jak i społeczności mniejszych miejscowości i wsi z niemal każdego regionu kraju. Swoje miejsce znalazły tu historie wybitnych postaci, na przykład himalaisty Jerzego Kukuczki czy fotografki Zofii Rydet, ale przede wszystkim tysiące opowieści zwykłych osób i rodzin. Udostępnione zbiory są tak zróżnicowane, jak różne są archiwa społeczne: portal jest kopalnią wiedzy o lokalnych tradycjach – posłuchamy tu między innymi tradycyjnych piosenek śpiewanych przez członkinie kół gospodyń wiejskich i obejrzymy fragmenty bogato zdobionych kronik. Znajdziemy historie białostockich esperantystów, przeniesiemy się też do uwiecznionych na zdjęciach Rodzinnych Ogródków Działkowych. Poznamy również niezwykłe historie grup zawodowych, na przykład pielęgniarek i położnych. Portal Zbiory Społeczne może być dla każdego z nas nieocenionym źródłem do poszukiwań historii regionów, miejscowości, rodzinnych korzeni. Artyści znajdą tu inspiracje dla swojej sztuki, pisarze i dziennikarze —materiały do tworzenia tekstów, reportaży czy audycji, a studenci i badacze bezcenne archiwalia, które wzbogacą ich prace naukowe. [...] " Program wydarzenia na stronie Centrum Archiwistyki Społecznej cas.org
... zobacz więcej
17.03.2022
"Zapraszamy na warsztaty archiwistyczne organizowane we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie! 23 marca 2022, godz. 18.00–19.30Obowiązują zapisy przez formularz Google: https://tinyurl.com/warsztatyarchiwalneLimit miejsc: 30. Decyduje kolejność zgłoszeń.Na warsztatach dowiecie się na przykład, jakie są źródła do historii lokalnej i z czego można korzystać, żeby uzupełnić wiedzę o materiałach zebranych w Waszych archiwach społecznych. Eksperci pokażą – krok po kroku – jak korzystać ze zbiorów archiwalnych oraz jak przygotować się do wizyty w archiwum!Uwaga! Warsztaty są zamknięte – nie będą transmitowane online.Spotykamy się na platformie ClickMeeting. Zapisane osoby otrzymają link 23 marca rano.Prowadzący:dr Monika Cołbecka – archiwistyczka, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na podstawie rozprawy pt. „Usługi informacyjne archiwów”, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują: teorię archiwalną, powiązania archiwistyki z naukami informacyjnymi i bibliologią, systemy wyszukiwania informacji archiwalnej, użytkowników archiwów.dr Hubert Mazur – adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przez wiele lat pracował w Archiwum Państwowym w Kielcach. Jego zainteresowania naukowe to: działalność edukacyjna archiwów, metodyka udostępniania zasobu archiwalnego, współczesna dziedzina archiwalna, historia archiwów."
... zobacz więcej
17.03.2022
"Dotychczas 80% czasu pracy analityków pochłaniało przygotowanie i łączenie danych z różnych źródeł, a tylko 20% poświęcali oni na ich rzeczywistą analizę. Alteryx odwraca te proporcje. To rozwiązanie, dzięki któremu zadania, które dotychczas zajmowały tygodnie, dziś realizuje się w zaledwie kilka godzin. Alteryx to ETL i Data Science w jednym intuicyjnym narzędziu self service, działającym za pomocą metody drag&drop bez potrzeby kodowania. Skraca czas przygotowania danych do analizy i automatyzuje procesy. Oferuje zupełnie inne podejście do przetwarzania danych. Odpowiada na wszystkie potrzeby nowoczesnej analityki biznesowej. Idealnie współgra z narzędziami do raportowania takimi jak Tableau, Qlik czy PowerBi.[...]"
... zobacz więcej
14.03.2022
Płock Kierownik Grupy Kursowej: Pani Agata Radecka Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12, budynek A, sala nr 9 Kontakt: 517 166 932 Email: kursy@sap.waw.pl  Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – planowany termin rozpoczęcia kursu – od 25 marca 2022r. – TRWA REKRUTACJA !!! Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania ze strony SAP Płock.
... zobacz więcej
14.03.2022
Puplikacja współfinansowana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowe w Poznaniu.
... zobacz więcej
14.03.2022
"Stworzyliśmy system elektronicznego obiegu dokumentów, który jest niezwykle intuicyjny oraz niewymagający posiadania wiedzy technicznej. AMODIT pozwala tworzyć, modyfikować i uruchamiać procesy bez długiego i kosztownego wdrożenia. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji uczy się oraz prognozuje zachowania użytkownika, dzięki czemu gwarantuje sprawną realizację codziennych zadań i porządek w dokumentach. Dzięki gotowym szablonom system pozwala szybko uruchomić typowe obiegi dokumentów takie jak: akceptacja faktur kosztowych, rozliczenie podróży służbowych, akceptacja wniosków urlopowych, obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej, elektroniczne archiwum umów, obsługa dokumentów RODO. [...} "
... zobacz więcej
14.03.2022
Wiedza głównie dla archiwistów cyfrowych...  W najnowszym odcinku podcastu Łukasz Kobyliński rozmawia z Piotrem Reszką - CEO w firmie Astrafox, która zajmuje się dostarczaniem rozwiązań dotyczących analizy danych.  Firma jest dystrybutorem m. in. wspominanego już na łamach niniejszego serwisu Tableau, który można określić mianem nowoczesnego Ecxel-a, arkusza kalkulacyjnego szczególnie popularnego dekadę temu, a którego główną wadą jest mała skalowalność. Tutaj uwaga historycy, w 38 minucie podcastu jest mowa o pierwszej w dziejach wizualizacji kampanii Napoleona w Rosji w XIX w.! Narzędzia takie, jak Tableau czy Qlik nie wymagaą w zasadzie żadnych umiejętności programistycznych, z Tableau korzystają głównie analitycy danych, ale także działy marketingu i sprzedaży. Poza tym obecnie mamy do czynienia z inteligentną anlizą danych, która za pomocą kilku kliknięć pozwala osiągnąć to, co jeszcze kilka lat temu wymagało zaawansowanej znajomości Pythona.
... zobacz więcej
14.03.2022
Potężna zmiana. Bez papieru..., Aplitt, Business Insider   "Współczesny biznes staje się coraz bardziej skomplikowany, menedżerowie muszą reagować szybciej niż w przeszłości, pracownikom przybywa obowiązków. Znaczną pomocą w tej sytuacji może być wprowadzenie w firmie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). [...] "  
... zobacz więcej
08.03.2022
"Docuware to rozwiązanie, które pozwala na całkowite wyeliminowanie dokumentacji papierowej z firmy. Oprogramowanie oferuje innowacyjną technologię elektronicznego obiegu dokumentów, której sercem jest sztuczna inteligencja oparta o system OCR. Dzięki temu, program dosłownie uczy się rozpoznawania dokumentów wraz z każdym procesem, jaki wprowadza w nim użytkownik. [...] "
... zobacz więcej
08.03.2022
"Projekt GreenPost „Biuro bez papieru” opiera się na założeniu stopniowego eliminowania w działalności administracyjnej firmy dokumentów papierowych na rzecz dokumentów elektronicznych dzięki udostępnieniu e-usług GreenPost. Proces zmniejszania liczby dokumentów papierowych na rzecz e-dokumentów można podzielić na etapy, których kolejność realizacji wybiera Klient. W poszczególnych etapach realizacji projektu określa się, które rodzaje dokumentów przychodzących lub wychodzących objęte są wdrożeniem usług GreenPost. W efekcie wdrożenia koncepcji „Biuro bez papieru” wszystkie rodzaje dokumentów będą archiwizowane w jednym centralnym elektronicznym archiwum GreenMail24 z dostępem przez Internet zasilanym w ramach automatycznych procesów elektronicznego przyjmowania lub dystrybuowania dokumentów przez system GreenMail24 dzięki integracji z systemami źródłowymi przyjmującymi lub generującymi dokumenty. [...] "  
... zobacz więcej
08.03.2022
Wiedza przede wszystkim dla archiwistów cyfrowych... "ConnectSafely is a Silicon Valley, Calif.-based nonprofit organization dedicated to educating people about safety, privacy, security and digital wellness. Our resources include research-based safety tips, parents’ guidebooks, advice, news and commentary on all aspects of tech use and policy. We offer in-depth guides and “quick-guides” for parents, educators, youth and policymakers along with resources for seniors and other adults. We also produce the twice-weekly ConnectSafely Report for CBS News Radio along with webcasts, podcasts and special events. Whether it’s social media, mobile technology or the “Internet of Things,” connected technologies bring us enormous advantages, along with some challenges. ConnectSafely’s job is to help users get the most from their technology while managing the risks and help decision-makers craft sensible policies that encourage both innovation and responsible use. ConnectSafely has been a leading voice for rational, research-informed policies — not “moral panics” — when it comes to dealing with challenges brought about by emerging technologies. We are the U.S. host of Safer Internet Day, a global celebration that takes place on the second Tuesday of each February, and founders of the One Good Thing campaign to surface and celebrate the many ways people of all ages and cultures use connected technology to make the world a better place. [...] " 
... zobacz więcej
07.03.2022
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Historii i Archiwistyki zapraszają do udziału w I Toruńskim Sympozjum Naukowym „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria” zgłoszenia do 31 marca br., opłata konferencyjna 100 zł "Egodokumenty czyli teksty, w których mówimy o sobie, wyrażamy siebie, ujawniamy swój świat wartości, swoje niepowtarzalne widzenie rzeczywistości, są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych: historyków, antropologów, socjologów, pedagogów, kulturoznawców i literaturoznawców. Wydaje się, a nawet graniczy z pewnością, że mogą zainteresować się nimi także na przykład bibliolodzy i historycy sztuki. Mamy nadzieję, że konferencja, na którą zapraszamy, nie tylko potwierdzi naszą diagnozę, ale też ujawni szersze spektrum dyscyplin i specjalności, w których podejście egodokumentalne może okazać się wzbogaceniem warsztatu badawczego. [...] " Informacje organizacyjne Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca w Toruniu na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zgłoszenia wystąpień z podaniem tytułu i abstraktu prosimy nadsyłać do 31 marca b. r. na adres egodokumenty@umk.pl Program konferencji zostanie opublikowany do 30 kwietnia b. r. Udział w konferencji związany będzie z koniecznością uiszczenia opłaty konferencyjnej w kwocie 100 zł. Informacje o numerze konta prześlemy razem z informacją o przyjęciu referatu.    
... zobacz więcej
07.03.2022
" [...] Aby wspomóc organy organów administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w wykrywaniu zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz ochronie przed ich skutkami, zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu CS-AWARE (A cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analysis) opracował zestaw prostych i stosunkowo tanich rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zwiększania świadomości dotyczącej tego zagadnienia.[...] "
... zobacz więcej
04.03.2022
r. pr. Michał Dymiński, Zastosowanie..., Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
... zobacz więcej
04.03.2022
"Przechowywanie dokumentów papierowych zawsze było kłopotliwe. Opracowane przez unijny zespół unikalne połączenie technologii blockchain i podpisu cyfrowego umożliwia bezpieczne zarządzanie dokumentami, bez użycia papieru. [...] "
... zobacz więcej
04.03.2022
"Kubernetes to przenośna, rozszerzalna platforma oprogramowania open-source służąca do zarządzania zadaniami i serwisami uruchamianymi w kontenerach, która umożliwia deklaratywną konfigurację i automatyzację. Ekosystem Kubernetesa jest duży i dynamicznie się rozwija. Serwisy Kubernetesa, wsparcie i narzędzia są szeroko dostępne. Nazwa Kubernetes pochodzi z greki i oznacza sternika albo pilota. Skrót K8s powstał poprzez zastąpienie ośmiu liter pomiędzy "K" i "s" .Google otworzyło projekt Kubernetes publicznie w 2014. Kubernetes korzysta z piętnastoletniego doświadczenia Google w uruchamianiu wielkoskalowych serwisów i łączy je z najlepszymi pomysłami i praktykami wypracowanymi przez społeczność. [...] "
... zobacz więcej
03.03.2022
Zbigniew Piątek, Internetowe narzędzie do rekomendacji dojrzałości cyfrowej dla MŚP, Przemysł 4.0, 23 grudnia 2020 " [...] Projekt Digital Innovation Network (DIGINNO) ukierunkowany jest na przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej i procesu przejścia na jednolity rynek cyfrowy w Regionie Morza Bałtyckiego. Ma to nastąpić poprzez rozwijanie umiejętności decydentów, stowarzyszeń branżowych, instytucji badawczych i MŚP, które umożliwią szybsze i bardziej wydajne wdrażanie rozwiązań cyfrowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. [...] "
... zobacz więcej
03.03.2022
Nie wszyscy mają świadomość, że struktura aktów prawnych jest ściśle określona odrębnym Rozp. PRM.
... zobacz więcej
01.03.2022
Na rynku funkcjonują obecnie mobilne punkty niszczenia dokumentacji, czyli kolokwialnie mówiąc, samochody półciężarowe wyposażone w profesjonalne niszczarki do każdego rodzaju nośników. Koszt takiej niszczarki to 1-2 tys zł  Jakub Smykla, Brakowanie..., YouTube 18 sierpnia 2021 Gorąco polecam, w pełni profesjonalna wiedza (dotyczy nie tylko niniejszego tutorialu, ale całego kanału!)  "W materiale odpowiedziano: - czy brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jest przetwarzaniem danych osobowych, - czy można dokonać samodzielnie zniszczenia, czy zlecić usługę na zewnątrz, - co powinna zawierać umowa (i umowa powierzenia) zawarta z podmiotem zewnętrznym, - jakie wymagania powinien spełnić podmiot zewnętrzny, aby właściwie przeprowadzić proces niszczenia, - skrótowo omówiono normę DIN 66399, - jaką drukarkę wybrać do firmy/przedsiębiorstwa, - dla potwierdzenia podano przykład zdarzenia."
... zobacz więcej
26.02.2022
Narzędzie, którym posługiwałem się podczas moich zdalnych praktyk infobrokerskich.  Obok wielu innych zalet, Google Docs umożliwiają pracę wielu osobom nad jednym dokumentem.  "Desktopowe edytory treści pracujące na dysku komputera stanowią już relikt przeszłości. Nawet profesjonaliści coraz częściej sięgają po usługi chmurowe, takie jak Dokumenty Google. Webowe narzędzie umożliwia równie efektywną pracę, poprawiając jednak dostępność materiałów oraz umożliwiając szeroką kooperację przy ich tworzeniu i edycji. [...] " Oczywiście zawsze można skorzystać ze wsparcia Google lub bardzo profesjonalnego, niestety niedostępnego po polsku, bloga GoogleGuide.
... zobacz więcej
26.02.2022
"Prof. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego był gościem Piotra Zająca (https://twitter.com/_ZajacPiotr) w piątkowym Parkiet TV. Tematem rozmowy była technologia blockchian. Więcej na stronie: http://parkiet.com " Tutorial poświęcony innowacyjnej, niemalże rewolucyjnej, technologii której zastosowanie jest bardzo szerokie, m. in. w administracji i archiwistyce, przykładem LEKANA. 
... zobacz więcej
26.02.2022
Iza Czaplewska, Działalność..., YouTube 24 stycznia 2022 Bardzo profesjonalny tutorial, gorąco polecam! W przypadku archiwistów o działalności archiwalnej mówi rozdz. IV Ustawy archiwalnej i akty wykonawcze do niej. Oczywiście podstawą każdej działalności gospodarczej jest profesjonalny biznesplan, w Internecie bez problemu można znaleźć aplikacje ułatwiające jego stworzenie, np. bardzo profesjonalny PlanBuilder. Istnieją też algorytmy pozwalające na przeprowadzenie symulacji naszej działalności. Na dole podaję linki.
... zobacz więcej
26.02.2022
"An Open Archival Information System (or OAIS) is an archive, consisting of an organization of people and systems, that has accepted the responsibility to preserve information and make it available for a Designated Community.[1] The OAIS model can be applied to various archives, e.g., open access, closed, restricted, “dark”, or proprietary. [2] The term OAIS also refers, by extension, to the ISO OAIS Reference Model for an OAIS. This reference model is defined by recommendation CCSDS 650.0-B-2 of the Consultative Committee for Space Data Systems;[3] this text is identical to ISO 14721:2012. The CCSDS's purview is space agencies, but the OAIS model it developed has proved useful to other organizations and institutions with digital archiving needs. OAIS, known as ISO 14721:2003, is widely accepted and utilized by various organizations and disciplines, both national and international, and was designed to ensure preservation. The OAIS standard, published in 2005, is considered the optimum standard to create and maintain a digital repository over a long period of time. The information being maintained has been deemed to need "long term preservation," even if the OAIS itself is not permanent. "Long term" is long enough to be concerned with the impacts of changing technologies, including support for new media and data formats, or with a changing user community. "Long term" may extend indefinitely. The OAIS defines a long period of time as any length of time that might be impacted by changing technologies and the changing of “Designated Community,” e.g., any group of consumers capable of understanding the information. This length of time can be indefinite. The archive defines the community and that definition is not fixed.[4] The “O” in OAIS represents the “open way the standard was developed,” and does not represent “open access”,[5] or the usage of the term open in the Open Definition or Open Archives Initiative. The “I” in OAIS represents “information,” meaning data that can be shared or exchanged. [6] [...] "
... zobacz więcej
23.02.2022
Marta Pypłacz, Anna Mrozek, Anna Chyla i in., Angielski..., Edycja Kadry, Ćwicz angielski z Grant Thornton!  " [...] Naszymi wartościami chcemy dzielić się ze wszystkimi,dlatego nasi Pracownicy, wspaniali pasjonaci kadri płac, korzystając ze swoich umiejętności, kompetencjijęzykowych i chęci pomocy, przygotowali dla Państwazeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego.[...] "
... zobacz więcej
23.02.2022
"The Archives Library Information Center (ALIC) is more than a traditional library. Recognizing that our customers no longer expect to work within the walls of a library, these pages are designed to provide NARA staff and researchers nationwide with convenient access to content beyond the physical holdings of our traditional library. ALIC provides access to information on American history and government, archival administration, information management, and government documents to NARA staff, archives and records management professionals, and the general public. [...] "
... zobacz więcej
23.02.2022
"In library and archival science, digital preservation is a formal endeavor to ensure that digital information of continuing value remains accessible and usable.[1] It involves planning, resource allocation, and application of preservation methods and technologies,[2] and it combines policies, strategies and actions to ensure access to reformatted and "born-digital" content, regardless of the challenges of media failure and technological change. The goal of digital preservation is the accurate rendering of authenticated content over time.[3] The Association for Library Collections and Technical Services Preservation and Reformatting Section of the American Library Association, defined digital preservation as combination of "policies, strategies and actions that ensure access to digital content over time."[4] According to the Harrod's Librarian Glossary, digital preservation is the method of keeping digital material alive so that they remain usable as technological advances render original hardware and software specification obsolete.[5] The need for digital preservation mainly arises because of the relatively short lifespan of digital media. Widely used hard drives can become unusable in a few years due to a variety of reasons such as damaged spindle motors, and flash memory (found on SSDs, phones, USB flash drives, and in memory cards such as SD, microSD, and CompactFlash cards) can start to lose data around a year after its last use, depending on its storage temperature and how much data has been written to it during its lifetime. Currently, 5D optical data storage has the potential to store digital data for thousands of years. Archival disc-based media is available, but it is only designed to last for 50 years and it is a proprietary format, sold by just two Japanese companies, Sony and Panasonic. M-DISC is a DVD-based format that claims to retain data for 1,000 years, but writing to it requires special optical disc drives and reading the data it contains requires increasingly uncommon optical disc drives, in addition the company behind the format went bankrupt. Data stored on LTO tapes require periodic migration, as older tapes cannot be read by newer LTO tape drives. RAID arrays could be used to protect against failure of single hard drives, although care needs to be taken to not mix the drives of one array with those of another. [...] "
... zobacz więcej
23.02.2022
"Szybko i skutecznie wprowadź dostępne dla wszystkich zdalne kształcenie, korzystając z narzędzi, zasobów i uznanych w branży programów certyfikacji, które pozwalają studentom nabywać praktyczne umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów w gospodarce cyfrowej."
... zobacz więcej
23.02.2022
Dariusz R. Kijowski, Przepisy ogólne..., w: bip.brpo " Zajmującym si ę teorią prawa administracyjnego tytu ł niniejszego opracowania niesprawi zapewne żadnych trudno ści w rozpoznaniu jego sensu i celu. Chodzi w nim oodpowiedź na dwa pytania: czy istnieje obecnie uzasadniona potrzeba wprowadzenia w życieustawy zawierającej przepisy prawa mog ące spe łniać w procesie stosowania materialnegoprawa administracyjnego rolę części ogólnej tej gałęzi prawa oraz – jaki powinien by ć zakresi sposób uregulowania zagadnie ń mających w tym procesie znaczenie podstawowe, acharakteryzujących si ę tym, że pojawiaj ą się one w nim niemal w ka żdej, rozpoznawanejsprawie? [...] "
... zobacz więcej
19.02.2022
Edytor Aktów PrawnychLegislatorDokument zawiera instrukcję instalacji oraz konfiguracjiprogramu Legislator a także szczegółowy opis korzystaniaz edytora
... zobacz więcej
19.02.2022
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCIz dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych Podaję też linki do tutorialu dr Łukasza Rosiaka na temat praw i obowiązków komornika oraz Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości. 
... zobacz więcej
19.02.2022
Legislacja Samorządowa, op. Korneliusz Przybycień, Prezentacja SlidePlayer, ss. 102  "PROGRAM WYKŁADU: Powstawanie i tworzenia prawa. Kultura prawa stanowionego. Poglądy na tworzenie prawa. Źródła prawa: powszechnie obowiązującego i wewnętrznego (art Konstytucji ). Charakterystyka podmiotów administracji o kompetencjach prawotwórczych. Tworzenie prawa przez podmioty administracji. Podmioty administracji – realizacja kompetencji legislacyjnych (organy adm. Rządowej i samorządowej, RCL, Rada Legislacyjna). Procedura prawodawcza. Technika legislacyjna – opracowanie i redagowanie aktów administracyjnych. Rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Ogłaszanie aktów normatywnych powszechnie obowiązujących oraz aktów prawnych administracji publicznej. Nadzór nad aktami prawodawczymi administracji. Sądowa kontrola prawotwórstwa organów administracji. Zaliczenie. [...] " Przy okazji załączam link do dwóch części tutorialu w serwisie YouTube.  
... zobacz więcej
19.02.2022
" ,,Studia Archiwalne” to czasopismo naukowe Archiwum Państwowego w Lublinie. Powstało w 2004 r. jako seria wydawnicza. W tej formule wydano trzy tomy periodyku w latach 2004, 2006 i 2010. W 2017 r. ,,Studia Archiwalne” zostały przekształcone w czasopismo, wydawane jako rocznik. W związku z tym powołano nowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Skupieńskiego (UMCS Lublin) oraz nowy  Komitet Redakcyjny, na którego czele jako redaktor główny stanął dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie). ,,Studia Archiwalne” kierowane są do środowiska archiwistów, pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się archiwistyką i naukami pomocniczymi historii, muzealników oraz do tych osób, dla których istotne są zagadnienia związane z archiwami, gromadzeniem, zabezpieczeniem i udostępnianiem archiwaliów. W ,,Studiach Archiwalnych” publikujemy artykuły o szeroko rozumianej tematyce archiwalnej, odnoszącej się zarówno do zagadnień z dziedziny archiwistyki, jak i archiwoznawstwa w ich praktycznym i teoretycznym wymiarze. Ponadto przyjmujemy artykuły z dziedzin pokrewnych, związanych z naukami pomocniczymi historii, które są nieodłącznym elementem warsztatu archiwisty. ISSN 1734-7513 e-ISSN 2720-3697 Właściciel czasopisma: Archiwum Państwowe w Lublinie [...] "
... zobacz więcej
19.02.2022
"Since its inception in 2014, the culture hackathon Coding da Vinci has brought together the cultural sector with creative technology communities to explore the creative potential of digital cultural heritage. Over a several-week sprint phase hackathon teams, together with representatives of cultural institutions, develop working prototypes --for example apps, websites, data visualisations, games or interactive installations-- that show surprising and inspiring new ways to communicate and make use of institutions' collections and artifacts in the digital age. [...] "
... zobacz więcej
16.02.2022
"Zastanawialiście się kiedyś dlaczego istnieje tak duży popyt na przeglądanie obrazów i wideo? Dlaczego wolimy oglądać infografiki, zdjęcia czy krótkie filmy niż czytać, nawet niezbyt długi tekst? Dlaczego ten trend wydaje się narastać w ostatnich latach? Czy dodanie ilustracji lub wizualizacji do instrukcji zwiększa zainteresowanie odbiorcy i wpływa na ilość zapamiętanych przez niego informacji? [...] "
... zobacz więcej
15.02.2022
"Wizualizacja danych jest podstawowym pojęciem w dziedzinie nauki o danych. Do tego stopnia, że zawsze, gdy chcesz przeanalizować jakikolwiek zestaw danych, powinieneś uwzględnić wizualizację danych. Niezależnie od tego, większość ludzi wciąż nie ma właściwego zrozumienia tej koncepcji i nie wie, jak ją wdrożyć. W związku z tym, w tym artykule, definiujemy wizualizację danych i analizujemy dziesięć aplikacji internetowych służących do jej wykonywania. [...] " 
... zobacz więcej
15.02.2022
Tomasz Jankowski, Przechowywanie i archiwizacja..., Biblioteka Funduszy Unijnych, Prezentacja DOCPLAYER "Przechowywanie  i  archiwizacja dokumentacjiprojektów unijnychto działania niezbędne. W części wynikają one oczywiście z formalnych wymogów prowadzenia projektu oraz zasad wypłacania i rozliczania kolejnych transz dotacji z UE, ramowookreślonych w umowie z instytucją pośredniczącą. W znacznej mierze jednak są to zasady, które nie zostały spisane i parafowane  przez  strony  zawierające  ze  sobą  kontrakt;  należą  raczej  do  pragmatyki postępowania i tworzą swoisty kanon dobrego działania w zakresie skutecznego prowadzenia projektów. [...] "
... zobacz więcej
15.02.2022
" „E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja” zapis szkolenia z 25 maja Przedstawiamy Państwu zapis internetowego szkolenia, które Centrum Biznesu Fundacji CIP w Koszalinie zorganizowało we współpracy z ZUS Koszalin W trakcie szkolenia Panie Justyna Mydłowska oraz Marta Wróblewska przedstawiły między innymi: * korzyści wynikające ze skrócenia przechowywania dokumentacji pracowniczej, * zmiany w formularzach ubezpieczeniowych, sposobie ich wypełnienia i zasadach przetwarzania, * zmiany w programie Płatnik i ePłatnik, * sposób wykorzystania nowych danych przekazywanych do ZUS przy ustalaniu prawa i wysokości niektórych świadczeń, * zmiany w dokumentowaniu podstawy wymiaru świadczeń oraz okresów ubezpieczenia w tym szczególnych okresów pracy"
... zobacz więcej
15.02.2022
"The Managing Government Records Directive, released in August of 2012 by the acting directorof the Office of Management and Budget and the Archivist of the United States, sets twoambitious goals for Federal agencies. First, agencies are required to implement electronicrecordkeeping to ensure transparency, efficiency, and accountability and, second, agencies mustdemonstrate compliance with Federal records management statutes andregulations. Additionally, by the end of 2016, agencies must manage all email records in anelectronic format, and, by the end of 2019, agencies must, to the fullest extent possible, manageall permanent electronic records in an electronic format. [...] "
... zobacz więcej
09.02.2022
strzałka do góry