Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze
Written in clear language with lively examples, the book outlines fundamental archival principles and practices, introduces core concepts, and explains best practices to ensure that documentary materials are cared for as effectively as possible. This revised edition contains expanded discussion of the impact of digital technologies on archival materials and archival practice and an examination of the changing role of the archivist in the digital age, as archival professionals find that they need to be directly engaged with the creators of records in order to help ensure the preservation of valuable archives, for the present and for posterity. Topics addressed in the book include:   the nature of archives and archival institutions;the role of archival service as a matter of trust;core archival concepts such as provenance, original order and respect des fonds;practical guidance in the execution of central archival tasks, including appraisal, preservation, arrangement, description, reference and access; anddiscussion about the changing role and responsibilities of the archival institution and archival practitioner, as digital technologies fundamentally transform how records and archives are created, captured, preserved, used and shared. 
... zobacz więcej
21.10.2021
Krystyna Wanda Roman, Wkład..., wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 270   Monografia jest pierwszym całościowym ujęciem udziału archiwistów w powszechnych zjazdach historyków, począwszy od 1880 roku, i w powszechnych zjazdach archiwistów od 1986 roku oraz ich teoretycznego wkładu do dorobku archiwistyki polskiej. Zawiera analizę 350 referatów wygłoszonych i opublikowanych w pamiętnikach zjazdowych, z której wynika, jakie problemy były ważne dla środowiska archiwalnego, co je interesowało i budziło w nim emocje, co je bulwersowało, a co przyjmowano z entuzjazmem. Można dostrzec zmiany w opisywaniu i ocenie wielu zjawisk zachodzących w archiwach i wokół nich oraz w postrzeganiu archiwów i archiwistyki, a także reakcji na nowe prawo czy nowinki technologiczne. Zaprezentowane teksty pozwalają odtworzyć rozwój oryginalnej polskiej myśli archiwalnej oraz historię współczesnej dziedziny archiwalnej wraz z jej różnorodnymi aspektami. Każdy tekst może stanowić inspirację do podejmowania kolejnych badań naukowo-archiwalnych.
... zobacz więcej
16.10.2021
„Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”, pod red. Anny Laszuk, Warszawa 2020, ss. 316   ISBN: 978-83-65681-95-9Ze wstępu:„W XIX w. zaczęły powstawać archiwa publiczne, na ziemiach polskich działające w ramach struktur państw zaborczych. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. umożliwiło organizację sieci polskich archiwów państwowych oraz powstawanie profesjonalnie prowadzonych archiwów kościelnych. Tym właśnie archiwom, ich początkom oraz obecnym osiągnięciom i problemom poświęcone zostało niniejsze wydawnictwo.Niniejszy zbiór artykułów zawiera informacje o dziejach twórców kościelnego dziedzictwa kulturowego, opisy odtwarzania struktur i zasobów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz relacje o działaniach podejmowanych obecnie przez instytucje kościelne, także we współpracy z archiwami państwowymi. Większość artykułów została przedstawiona na konferencji Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, która odbyła się w Łodzi 14–16 października 2019 r.”Książka jest dostępna także do pobrania w wersji:    PDF (4,52 MB)
... zobacz więcej
08.10.2021
Rola archiwów..., e-book, red. Antoni Barciak, Dorota Drzewiecka, Katarzyna Pepłowska, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 136   "Książka omawia trudny proces jakim jest wdrażanie systemów EZD w działalności jednostek organizacyjnych w kontekście informatyzacji państwa.  W literaturze naukowej  coraz więcej miejsca poświęca się tematyce projektowania i wdrażania systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Niestety zbyt mało mówi się o udziale archiwistów, często można odnieść wrażanie, że są oni pomijani w tym ważnym procesie. Z drugiej strony, należy przypomnieć, że wiedza, którą dysponują archiwiści w wielu kwestiach związanych z zarządzaniem dokumentacją pozwoliłaby uniknąć licznych problemów występujących w praktyce. Niniejsza książka wypełnią tę lukę, bowiem koncentruje się na doświadczeniach archiwów i ich roli w procesie wdrażania EZD. Książka  jest  szerokim spojrzeniem na działalność archiwów. Jest adresowana archiwistom, pracownikom jednostek organizacyjnych, dysponentom oraz studentom. Zawiera w sobie praktyczne wyjaśnienie procesów wdrażania EZD dzięki czemu może stanowić cenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy obecnie zmagają z  problemem EZD."
... zobacz więcej
06.10.2021
Hanna Batorowska, Kultura..., wyd. Wyddawnictwo Libron, 2021, ss. 516 "Cywilizacyjny „wir” informacyjny, a może nawet wiele „splątanych” i wzmacniających się „wirów” niosą olbrzymią energię, która może mieć także moc niszczycielską. Skuteczniejsze radzenie sobie z tymi „wirami” wymaga przynajmniej zadowalającego poziomu kultury informacyjnej i kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli. […] Kompetencje te są również niezbędne z powodu prowadzonych od wieków walk i wojen informacyjnych, które współcześnie są realizowane coraz częściej i w sposób coraz bardziej wyrafinowany, zarówno wewnątrz krajów, jak i w wymiarze międzynarodowym. W takich sytuacjach wyższy poziom kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli może pełnić funkcję świadomościowej „tarczy i miecza”. […] Wartością naukową książki jest to, że została w niej wykorzystana transdyscyplinarna i holistyczna perspektywa badawcza (opracowana przez Mariana Cieślarczyka), którą Autorka po raz pierwszy zastosowała w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa informacyjnego.Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Cieślarczyka"
... zobacz więcej
17.09.2021
"Misją Wydawnictwa jest: informowanie o najnowszych zmianach w przepisach, ich wyjaśnienie i wskazanie zastosowań,udzielanie praktycznych porad (z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa, interpretacji ministerstw i innych urzędów państwowych) m.in. w zakresie finansów, podatków, zamówień publicznych, prawa pracy. Wiemy, jak ważne w Państwa pracy jest prawidłowe stosowanie przepisów. Dlatego potrzebują Państwo porad najlepszej jakości. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom Wydawnictwo z najwyższą starannością przygotowuje wskazówki, które publikuje. Dbamy o łatwy i zrozumiały przekaz informacji. Współpracujemy tylko z ekspertami, którzy są zarazem praktykami. W publikowanych przez Wydawnictwo poradach NIE znajdą Państwo: nudnych opracowań bez konkretnego rozwiązania,przepisywania treści aktów prawnych bez komentarza,niezweryfikowanych merytorycznie porad,wzorów dokumentów nie dających się zastosować w Państwa jednostce."
... zobacz więcej
02.09.2021
Książki, broszury, ekspertyzy/raporty, artykuły
... zobacz więcej
26.08.2021
Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, red. Anna Żeglińska i Mariusz Żuławnik, Warszawa 2020, 224 s., („Symposia Archivistica”, t. 6), ISBN 978-83-8098-202-4      W szóstym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach” zorganizowanego w dniach 25–26 października 2018 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
... zobacz więcej
23.08.2021
Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Eugeniusz Borodij, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2009, ss. 247 Pozycja w tej akurat księgarni tylko chwilowo niedostępna, czasami zastanawiam się, czy aby nie chodzi tutaj o wiedzę tajemną, dostępną tylko dla wtajemniczonych...? ...(to oczywiście tylko żart!) "Podręcznik przeznaczony dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców - archiwistów zakładowych i pracowników kancelaryjnych różnych podmiotów. Pomaga zdobyć wiadomości związane z zarządzaniem dokumentacją aktową od momentu wytworzenia do wybrakowania przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej lub przekazania materiałów archiwalnych do państwowego archiwum historycznego. Cennym elementem są aneksy zawierające obok wykazów aktów wykonawczych do ustawy z 14 VII 1983 r. i resortowych aktów prawnych regulujących zasady i tryb postępowania z dokumentacją specjalistyczną, także formularze znajdujące zastosowanie w pracy archiwisty zakładowego. [...]"
... zobacz więcej
24.07.2021
Jedynym kwartalnikiem genealogicznym dostępnym w Internecie bez żadnych ograniczeń jest "Mare Maiorum"! Periodykiem, w którym można znaleźć dziesiątki wywiadów z rodzinnymi historykami, zawodowymi genealogami, prezesami regionalnych towarzystw genealogicznych, twórcami lokalnych witryn historyczno-genealogicznych. Zbiorem kilkunastu opracowanych genealogii znanych Polaków. Niektóre wywody przodków – np. młodej pary z „Wesela” Wyspiańskiego, sięgają XVI wieku. Każde opracowanie zawiera skany wszystkich dostępnych metryk, które dotyczą antenatów badanego Polaka. Pod naszą genealogiczną lupę wzięliśmy m.in. Władysława Bartoszewskiego, płk. Ryszarda Kuklińskiego, Stanisława Mikulskiego, czy Tadeusza „Zośkę” Zawadzkiego. Poradnikiem dla wielu badaczy rodzinnej historii. W periodyku publikujemy pomoce dla genealogów, „szybkie” przewodniki po najważniejszych portalach, oferujących tworzenie własnych drzew genealogicznych, a także tłumaczenia metryk z języka niemieckiego, rosyjskiego i łaciny, wraz z niewielkim słowniczkiem najważniejszych pojęć. Wykorzystaniem nowych technologii w genealogii. W kwartalniku publikowane są artykuły, traktujące o najnowszych technologiach i możliwości ich wykorzystania przez rodzinnych historyków. OneNote, funkcje Excela, czy poprawne skanowanie zdjęć, nie będą już żadną tajemnicą! Unikalnym miejscem, w którym można odnaleźć artykuły prawnicze przeznaczone dla genealogów. Prawo o aktach stanu cywilnego, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie czy adopcja, nie będą już tylko nic nie mówiącymi wyrazami. Obserwuj: DO PUBLIKACJI NOWEGO NUMERU KWARTALNIKA ZOSTAŁO: z wyniki
... zobacz więcej
10.07.2021
Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny..., wyd. Wolters Kluwer, 2016, s. 716 "Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów.Autorzy analizują fundamentalne instytucje ustawy archiwalnej odnosząc się do innych aktów prawnych (m.in. rozporządzeń wykonawczych) istotnych z punktu widzenia stosowania tej ustawy.W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie archiwalnym wynikające z:ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wchodzącej w życie 1 listopada 2015 r.,ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, zmieniającej ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dniem 1 stycznia 2016 r.,ustawy o rzeczach znalezionych - w zakresie, w jakim wprowadza ona zmiany w postępowaniu z odnalezionymi materiałami archiwalnymi,ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,najnowszych aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Adresaci:Komentarz jest skierowany do praktyków, czyli wszelkich osób stosujących w codziennej pracy komentowaną ustawę, m.in. pracowników archiwów państwowych, archiwów zakładowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, a także niepaństwowych jednostek organizacyjnych przechowujących i zabezpieczających materiały archiwalne. Może on być również pomocny wszystkim osobom, które chciałyby pogłębić swą wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki - w szczególności studentom i doktorantom."
... zobacz więcej
07.07.2021
Oblicza archiwów i..., red. naukowa Dariusz Magier, Piotr A. Czyż, wyd. Uniwersytet Przyrodnicz-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2019 (e-book)  "Prezentowane wydawnictwo to próba zarysowania wyzwań stojących przed współczesną archiwistyką, jako nauką, ale także wyzwań służby archiwalnej i w ogóle archiwalnych funkcji społeczeństwa i Państwa Polskiego, do której pretekstem stał się jubileusz 100-lecia archiwów państwowych oraz 15-lecie specjalności archiwistycznej na UPH w Siedlcach. Tematyka prezentowanych studiów dotyka prawa archiwalnego, archiwoznawstwa, teorii archiwalnej, metodyki archiwalnej, wreszcie elementów filozofii archiwistyki oraz rysujących się nowych kierunków, w których nauka o archiwach będzie w najbliższych latach podążać. Grono autorów zaproszonych do projektu, zarówno teoretyków jak i praktyków archiwalnych, gwarantuje istotność poruszanej problematyki."
... zobacz więcej
03.07.2021
Monika Frączek, Monika Cieślak, Dokumentacja pracownicza..., wyd. Wydawnictwo HR Servicies, Stan prawny na 15 czerwca 2021, cena 165, 65 zł  "Zatrudnianie pracowników wymaga obowiązkowego prowadzenia poprawnej dokumentacji pracowniczej. Na prawidłowych aktach osobowych pracodawca nie może poprzestać, bowiem musi jeszcze prowadzić pozostałe zbiory dokumentów, o których mowa w przepisach. Te dodatkowe zbiory dokumentów dotyczą ewidencji czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń, PPK, RODO i wielu innych. Przepisy prawa nakładają szereg obowiązków, a jednocześnie zawierają niewiele wzorów dokumentów, na których pracodawca może bazować.  Jako że znikoma część wzorów dokumentów jest określona w przepisach prawa, pracodawcy lub firmy kadrowo-księgowe muszą opracować je samodzielnie. Stwarza to określone problemy. Publikacja ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z tworzeniem, prowadzeniem i przechowywaniem przede wszystkim dokumentacji pracowniczej w rozumieniu Kodeksu Pracy, ale także pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika i zleceniobiorcy. [...]"
... zobacz więcej
29.06.2021
Pobierz bezpłatny numer w PDF:Jak będzie przebiegać wymiana dokumentów na Platformie P1 od 1 lipca 2021Jaki podpis elektroniczny stosować do elektronicznej dokumentacji medycznejCzy istnieje wymóg prowadzenia list oczekujących w wersji papierowejCzy wykonując zdjęcia bądź nagrania, nie naruszasz prawa pacjenta do intymnościJakie elementy wpisać do raportu z badania klinicznego – FORUMLARZ z instrukcją Zasady łączenia obsługi bezpośredniej i telefonicznej w przychodni – gotowa PROCEDURA
... zobacz więcej
28.06.2021
Archiwa uczelniane w..., red. Bożena Kierzkowska, Anna Supruniuk, Paulina Bunkowska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 270   "Publikacja jest próbą omówienia szeregu nieznanych dotąd zagadnień związanych z problematyką dotyczącą wdrażania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w szkołach wyższych, które w większości zostały opisane przez pracowników archiwów tychże uczelni. Tematyka poszczególnych artykułów i szkiców odnosi się nie tylko do EZD jako systemu teleinformatycznego, ale prezentuje również konkretne działania podjęte w wybranych uczelniach wyższych w celu wdrożenia tego systemu lub innych systemów wspomagających. Wydawnictwo podzielono na dwie części: merytoryczną, składającą się z 13 artykułów, oraz okolicznościowo-dokumentacyjną, w której zamieszczono materiały z jubileuszu 70-lecia Archiwum UMK. Uzupełnieniem szkiców jest prezentacja multimedialna Archiwum Dokumentów Elektronicznych, czyli co dalej z materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej, dostępna w wersji elektronicznej na CD."
... zobacz więcej
16.06.2021
Edukacja,..., r. I, 2020
... zobacz więcej
14.06.2021
Mateusz Żmudziński, Księgi metrykalne...  Jest to kolejne wydanie książki poświęconej księgom metrykalnym, z aktualizacją na ostatni dzień kwietnia 2021 roku. Zamówienia na publikację można składać przez nasz e-mail: archiwum_to@diecezja.torun.pl Koszt: 30 zł + kwota wysyłki
... zobacz więcej
04.06.2021
Serwis tworzony jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką digitalizacji, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.Zawiera artykuły, poradniki oraz opinie ludzi praktycznie zajmujących się tą dziedziną. Dzięki temu serwis może być źródłem wiedzy praktycznej zarówno dla nowych adeptów jak i doświadczonych pracowników.Serwis ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się swoimi doświadczeniami.
... zobacz więcej
03.06.2021
Materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku   pod red. Andrzeja Jabłońskiego   Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zeszyt nr 8. Szczecin 2020.
... zobacz więcej
29.05.2021
Robert Romuald Kufel, Archiwum parafialne w teorii i praktyce, wyd. PDN, 2021, ss. 124  "Każda parafia diecezjalna i zakonna posiada własne archiwum, w którym gromadzi akta spraw zakończonych, wynikających z prowadzonej działalności duszpasterskiej (archiwum bieżące). W niektórych archiwach parafialnych można znaleźć jeszcze cenne archiwalia z przeszłości, np. dokumenty pergaminowe, dawne księgi metrykalne, starodruki (archiwum historyczne). [...]"
... zobacz więcej
22.05.2021
„Dzieje biurokracji” są serią towarzyszącą międzynarodowym sympozjom dziejów biurokracji organizowanym przez Sekretariat Stały we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi. Seria ta od 2018 roku została zarejestrowana także jako czasopismo naukowe, półrocznik (ISSN 2544-9761).  Tom VII (2018) i VIII (2018) ukazały się pod redakcją Tatjany Aleksandrowny Bykowej (RGGU, Moskwa), Artura Góraka (UMCS, Lublin) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce). „LIBRA” działa od kilkunastu lat w ramach różnych organizacji NGO a „Dzieje biurokracji” są serią towarzyszącą międzynarodowym sympozjom dziejów biurokracji organizowanym przez Sekretariat Stały we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi. Seria ta od 2018 roku została zarejestrowana także jako czasopismo naukowe, półrocznik (ISSN 2544-9761).  Tom VII (2018) i VIII (2018) ukazały się pod redakcją Tatjany Aleksandrowny Bykowej (RGGU, Moskwa), Artura Góraka (UMCS, Lublin) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce). Wydawnictwo „LIBRA” działa od kilkunastu lat w ramach różnych organizacji NGO a od roku 2011 w ramach Towarzystwa Nauki i Kultury.Publikuje głównie prace naukowe: monografie, recenzowane prace zbiorowe oraz czasopisma naukowe. 
... zobacz więcej
18.05.2021
Biblioteka w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych istnieje od 1952 r. Zgromadzony przez 60 lat zbiór publikacji ma charakter wyjątkowy – jest jedynym w Polsce zbiorem literatury fachowej z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki polskiej i zagranicznej. 
... zobacz więcej
09.05.2021
Prace..., wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach"Z przyjemnością prezentujemy elektroniczną wersję "Prac Archiwalno-Konserwatorskich". Poza łatwiejszą dostępnością do zawartości czasopisma, zebranymi w jednym miejscu podstawowymi informacjami na temat redakcji i zasad jej działania, Czytelnicy otrzymują możliwość zapoznawania się na bieżąco z nadsyłanymi materiałami.   Zapraszamy zatem wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją efektów swoich badań do przesyłania na bieżąco artykułów, edycji źródeł, recenzji i komunikatów. Po pomyślnym przejściu procesu recenzyjnego, zostaną one opublikowane w wersji cyfrowej i wejdą do obiegu naukowego w wolnym dostępie dla wszystkich chętnych, zanim ukażą się w formie papierowej w dwuroczniku. "
... zobacz więcej
09.05.2021
Również archiwiści i historycy znajdą tu wiele ciekawych tematów..."Pragniemy wprowadzić na grunt praktyki naukowej nowy typ czasopisma, mianowicie Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki.Ideą przyświecającą powstaniu periodyku naukowego Medialica jest  przekonanie że współcześnie wiedzę naukową można prezentować nie tylko za pomocą tekstu pisanego, ale  także przy pomocy innych środków przekazu, których podstawą jest wizualizacja.Oddajemy do Państwa dyspozycji wydawnictwo, w którym można publikować wyniki badań ze wszystkich dyscyplin humanistycznych, społecznych, a także artystycznych – w postaci multimedialnej. Sądzimy, że obraz i dźwięk, w połączeniu z tekstem, rzucą dodatkowe światło przy naukowej wypowiedzi, czyniąc ją bardziej wszechstronną, lepiej ukazującą bogactwo i zróżnicowanie różnych aspektów rzeczywistości, a także bardziej dostosowaną do wrażliwości współczesnego odbiorcy – wychowanego na kulturze audiowizualnej. Zapraszamy do współpracy i nadsyłania materiałów."
... zobacz więcej
02.05.2021
Wiesława Kwiatkowska, Uniwersyteckie kształcenie..., wyd. NDAP, Warszawa 2020, ss. 240 Publikacja dostępna w wersjach papierowej i elektronicznej (do pobrania na stronie NDAP)  Celem opracowania jest całościowe przedstawienie kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji na krajowych uniwersytetach. W pracy omówione zostały takie zagadnienia, jak ramy organizacyjne, kadra, studenci, zaplecze dydaktyczne, formy i metody oraz programy nauczania na wszystkich szczeblach kształcenia (studia stacjonarne, zaoczne (wieczorowe), podyplomowe oraz doktoranckie).
... zobacz więcej
08.02.2021
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.Przegląd Nauk Historycznych jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo zostało założone w 2002 r. z inicjatywy grupy pracowników Instytutu Historii UŁ przez Albina Głowackiego i Zbigniewa Anusika. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych. Redaktorem czasopisma jest Zbigniew Anusik.
... zobacz więcej
06.02.2021
„IT w Administracji” to miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego. Na jego stronach szczegółowo są poruszane zagadnienia najistotniejsze dla osób zaangażowanych w elektronizację instytucji publicznych.  Prezentowane są rozwiązania dotyczące sprzętu i jego konfiguracji. Poruszane tematy związane są przede wszystkim z bezpieczeństwem sieci i zarządzaniem ruchem sieciowym. Proponowana jest także pomoc przy wyborze użytecznych aplikacji stosowanych w administracji.  W każdym numerze dużo uwagi poświęca się przepisom prawa – interpretacji problemów prawnych i  praktycznemu  zastosowaniu ustaw i przepisów o informatyzacji.
... zobacz więcej
01.02.2021
Czytanki o Edukacji - Szkolne gry z historią, Publikacje Związku Nauczycielstwa Polskiego, red. Dorota Obidniak ,Anna Dzierzgowska, konsultacja nauk. Piotr Laskowski, wyd. ZNP, 2017 Publlkacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie ZNP. Ciekawe i wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienia związane z nauczaniem historii w szkole, które obecnie pozostawia, moim zdaniem, wiele do życzenia. Uważam, że współcześnie powinno się raczej mówić o historii zintegrowanej i historii stosowanej. ... Szczerze polecam lekturę niniejszej publikacji każdemu historykowi! 
... zobacz więcej
13.01.2021
Emigracja i środowiska polonijne..., red. Alicja Kulecka, wydanie I, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 134   Publikacja zawiera artykuły analizujące zawartość archiwów krajowych i zagranicznych pod kątem źródeł do dziejów polskiej emigracji i Polonii. Przedstawione zostały zasoby Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego m.st. Warszawy oraz Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Interesujące są zwłaszcza teksty poświęcone archiwaliom wcześniej niedostępnym bądź nieuporządkowanym: Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu oraz archiwaliom polonijnym w Australii i Nowej Zelandii. Zaprezentowana została także działalność Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum m.st. Warszawy oraz Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, służąca zabezpieczeniu materiałów i popularyzacji archiwów środowisk polonijnych.
... zobacz więcej
19.12.2020
Archiwiści..., red. naukowa Jacek Kordel, Alicja Kulecka, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 254"Zainteresowanie przeszłością odgrywa istotną rolę w kształtowaniu mentalności współczesnych społeczeństw. Archiwiści i historycy są profesjonalnymi przewodnikami ułatwiającymi poruszanie się po bogactwie dziejów i ich materialnych reliktów przez poszczególne osoby, środowiska, zbiorowości zainteresowane czasami minionymi. Ich działalność umożliwia zaspokajanie różnych potrzeb intelektualnych odnoszących się do refleksji o przeszłości. Tradycyjne i nadal aktualne role historyków i archiwistów to badanie przeszłości z wykorzystaniem określonych metodologii i związanych z nimi metod, poszukiwanie i gromadzenie źródeł wiedzy o minionych dziejach, refleksje dotyczące ich wykorzystania, edukacja publiczna, ochrona dziedzictwa kulturowego, opracowywanie zasobu informacji o nim, udostępnianie i popularyzacja zarówno wiedzy historycznej, jak i wiadomości o dokumentach. (...)" 
... zobacz więcej
23.11.2020
 Polska terminologia archiwalna w źródłach prawa. Monika Płuciennik, Warszawa 2020, ss.342. ISBN 978-83-65681-79-9 (miękka oprawa), ISBN 978-83-65681-80-5 (PDF), ISBN 978-83-65681-81-2 (Mobi), ISBN 978-83-65681-82-9 (ePub)   Ze wstępu autorki: „Niniejsza dysertacja została podzielona na trzy merytoryczne części, poprzedzone wstępem i wzbogacone wykresami. Pierwsza część pracy, zatytułowana Polska terminologia archiwalna w kontekście historycznym, stanowi wprowadzenie do problematyki. Przedstawiono w niej rozwój polskojęzycznego słownictwa archiwistyki oraz badania terminologiczne podejmowane przez polskich archiwistów w ostatnim stuleciu. W kolejnej części, zatytułowanej Prawne i metodyczne źródła terminologii archiwalnej, omówiono terminy archiwalne występujące w przepisach prawa, a także ich zakresy znaczeniowe i funkcjonowanie. Cześć trzecia, Proces terminologiczny archiwistyki, skupia się na etapach pracy terminologicznej i terminograficznej archiwistyki. Do pracy dodano aneks, który zawiera spis wszystkich omawianych w pracy terminów archiwalnych, pochodzących z aktów prawa archiwalnego wraz z odnośnikami do ich źródeł oraz definicjami legalnymi w nich występującymi. Spis ten ma charakter porządkujący, jest również dowodem istnienia umieszczonych tam terminów w polskim prawie. Może stać się również bazą dla opracowania nowego słownika archiwistyki”.
... zobacz więcej
08.11.2020
Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, redakcja naukowa Zbigniew Kmieciak, Wojciech Chróścielewski, Agnieszka Krawczyk, Joanna Wegner, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 1137 Stan prawny na 20 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 4 marca 2019 r. (Dz. U, poz. 64)
... zobacz więcej
30.09.2020
Zbigniew Osiński, Internetowe zasoby dla nauczycieli historii, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011 Większość linków aktualna (sam sprawdzałem!)
... zobacz więcej
14.09.2020
Archiwum. Archiwistyka. Kultura, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 329 Fragment recenzji Dariusza Magiera z blogahttps://dmagier.wixsite.com/magier/single-post/jeden-by-wszystkie :   "Przyznam, że podoba mi się zamysł tego wydawnictwa. Któreż bowiem środowisko włożyło więcej wysiłku intelektualnego w nazwanie i omówienie nowych zjawisk w dziedzinie archiwistyki, związanych z postmodernistycznymi przemianami w łonie humanistyki, jak nie toruński ośrodek archiwalny? Problemy postrzegania archiwum jako fenomenu kulturowego, zaś archiwistyki jako dyscypliny naukowej zajmującej się nim od wielu lat, są terenem badawczym eksplorowanym przez prof. Waldemara Chorążyczewskiego i jego uczniów. Ich wpływ na pewien szczególny nurt w badaniach archiwalnych prowadzonych w Polsce, a także poza jej granicami, jest niezaprzeczalny. Antologia, będąca wyborem dzieł kilku autorów, dokonanym pod kątem postmodernistycznego zwrotu archiwalnego, podsumowująca i zbierająca w jedną publikację rozproszone studia, jawi się tutaj jakże potrzebną. (...)"
... zobacz więcej
14.09.2020
Publikacje książkowe w wersji elektronicznej, interesujące również z punku widzenia archiwistów. Niestety nie wszystkie publikacje są dostępne, niektóre są zastrzeżone dla członków ZPP. Zapraszam do lektury!
... zobacz więcej
13.09.2020
Tym razem coś dla historyków. Nie będzie to jednak opis bibliograficzny książki, ale podcast na temat pewnego trendu w historii. Podcast nawiązuje m. in. do hipotezy czasu widmowego – teorii zaproponowanej przez Heriberta Illiga w 1991 mówiącej, że pewien okres wczesnego średniowiecza (a dokładniej lata 614–911) nigdy nie miał miejsca, ponieważ przesunięto kalendarz. Illig uważa, że dokonano tego za pomocą zmian czy fałszerstw dokumentów. Właśnie podczas mojego stypendium w Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz teoria ta była szeroko omawiana w uniwersytetach niemieckich (pisałem na podstawie jednego z rozdziałów referat).
... zobacz więcej
30.08.2020
Rola archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, red. Antoni Barciak, Dorota Drzewiecka, Katarzyna Pepłowska, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 136
... zobacz więcej
23.08.2020
Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia, red. Robert Degen, Marlena Jabłońska, Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 182
... zobacz więcej
15.08.2020
Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, wyd. Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013, ss. 86 Publikacja w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
22.03.2020
Marta Dzienkiewicz, Justyna Trzeciakowska, Patrycja Hrabiec-Hojda, Małgorzata Drobny, Weryfikacja informacji. Techniki i narzędzia, darmowy e-book, wyd. Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, Kraków 2019, ss. 22
... zobacz więcej
06.03.2020
  Mider, D., Garlicki, J., & Mincewicz, w: The Internet Data Collection with the Google Hacking Tool–White, Grey or Black Open-Source Intelligence?. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 11(20)
... zobacz więcej
29.02.2020
Archiwa, źródła, historia, Prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, redakcja naukowa Ewa Rosowska i Hubert Wajs, Warszawa 2018, ss. 391 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej,  
... zobacz więcej
26.02.2020
Michał Olędzki, Udział wyszukiwarek internetowych w realizacji idei swobodnego przepływu informacji. Analiza działalności wyszukiwarki Google, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Władyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016
... zobacz więcej
13.02.2020
Lifewire, A List of Search Engines to Use Instead of Google, 27.12.2019
... zobacz więcej
07.02.2020
Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 234
... zobacz więcej
29.12.2019
Leszek Litwin, Grzegorz Myrda, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, wyd. Helion, Gliwice, ss. 296
... zobacz więcej
30.11.2019
Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, oprac. Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Zygmunt Kolankowski, wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa 1990
... zobacz więcej
16.11.2019
Fotografia cyfrowa. Obsługa programu GIMP, Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach, oprac. Jadwiga Pawluk, red. Agnieszka Koszowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012, ss. 74 Wersja elektroniczna. 
... zobacz więcej
12.11.2019
Piotr Kopciał, Wszechnica Poranna: Multimedia, grafika i technologie internetowe. Graficzna obróbka zdjęć, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2009, ss. 28 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
10.11.2019
Ernst Rodlmayr, Einstieg in Contao - Websites einfach und effektiv erstellen, 09.2014
... zobacz więcej
06.07.2019
Olga M. Londer, Penelope Coventry, Krok po kroku. Microsoft SharePoint 2016 wyd. APN Promise, Warszawa 2017, ss. 590
... zobacz więcej
29.06.2019
 Patrycja Hrabiec-Hojda, Justyna Trzeciakowska, Google Hacking, Kraków 2019
... zobacz więcej
24.06.2019
Robert Buliński, Główne Archiwum Policji jako przykład "resortowego" archiwum wyodrębnionego, academia.edu.pl
... zobacz więcej
02.06.2019
Krzysztof Zioło, Digitalizacja dokumentacji technicznej. Prace Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, II seminarium "Historia informatyki polskiej", Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 30.11.2012, ss.41
... zobacz więcej
09.02.2019
Sebastian Olesiak, Rysunek techniczny budowlany. Przekroje, oznaczenia na rysunkach, informacje na rysunkach, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, Kraków
... zobacz więcej
02.02.2019
Michał Kowalski, Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych, wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, ss. 44
... zobacz więcej
27.01.2019
Artur Prasal, Ewa Perłakowska, Grzegorz Abgarowicz, Procedury elektronicznego zarządzania dokumetacją w administracji + płyta CD, w: Sektor publiczny w praktyce, 2018, ss. 342
... zobacz więcej
20.01.2019
Tomasz Bilski, Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych, wyd. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008
... zobacz więcej
07.10.2018
Wokół metodyki archiwalnej, Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Mateusz Zmudziński, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018, 366
... zobacz więcej
23.06.2018
Dorota Chromicka, Danuta Descours, Andrzej Kaucz i in, Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. Grażyna Szpor, wyd. LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
... zobacz więcej
21.05.2018
Robert Perdał, Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, w: Studia i Prace z Geografii i Geologii, Nr 42, wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014, ss. 282
... zobacz więcej
12.05.2018
Paweł Wolnicki, Wpływ Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na proces zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD, Nr 1 (11), Częstochowa 2015, s. 235-248 
... zobacz więcej
21.04.2018
Krzysztof Skupieński, Pytania o definicje dokumentu, kancelarii i archiwum w "epoce bez papieru", w: Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość, s. 243-255
... zobacz więcej
14.04.2018
Aneta Januszko-Szakiel, Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury, w: Nauka-Dydaktyka-Praktyka, wyd, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2017, ss. 240
... zobacz więcej
02.04.2018
Małgorzata Bieda, Zasady zarządzania dokumentacją w urzędach administracji publicznej. Kwalifikowanie, obieg, archiwizowanie, wyd. Municipium, Warszawa 2012, ss. 205. Do publikacji załączono CD.
... zobacz więcej
06.03.2018
Ewelina Kurzobrocka-Pipia, Ochrona danych osobowych w archiwach samorządowych, wyd. SAP, Kalisz 1-3 czerwca 2017
... zobacz więcej
14.02.2018
Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Eugeniusz Borodij, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2009, ss. 249
... zobacz więcej
04.02.2018
Bartosz Nowożycki, Teoria i praktyka archiwistyki USA, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, ss. 285 Publikacja dostępna w wersji papierowej i elektronicznej.
... zobacz więcej
14.01.2018
Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, praca zbiorowa pod red. prof. Andrzeja Radzimińskiego, wyd UMK, Toruń 2017, ss. 600
... zobacz więcej
09.12.2017
 Słownik biograficzny archiwistów polskich, T. III, praca zbiorowa, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017
... zobacz więcej
22.09.2017
Zbigniew Gluza, Dekada przed archiwistyką społeczną, w: "Archiwistyka Społeczna", wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 7
... zobacz więcej
13.08.2017
Maria Zuzanna Jaśkowska, Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii: organizacja, zasób i działalność, doktorat napisany pod kierunkiem prof. Ireny Mamczak-Gadkowskiej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Poznań 2015
... zobacz więcej
23.07.2017
Piotr Józefiak, Archiwa bankowe na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie, w: Pamiętnik xv Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", red. Hadrian Ciechanowski, Toruń 10-12 IV 2013 ss. 95-100
... zobacz więcej
08.07.2017
Pamiętnik XV Ogółnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", Studenckie Koło Naukowe Archiwistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, red. Hadrian Ciechowski, rec. dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, Toruń 10-12.IV.2013, ss. 208
... zobacz więcej
02.07.2017
Robert Degen, Kancelarie i archiwiści. Garść uwag na temat wpływu pracowników archiwów państwowych na mechanizmy pracy biurowej administracji w Polsce po 1918 roku, w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, T. II, wyd. Radzyńskie Towarzystwo Naukowe (Libra), 2009, ss. 11
... zobacz więcej
24.06.2017
Gustaw Kaleński, Brakowanie akt, oprac. Aleksy Bachulski, wyd. Wydawnictwo Ministerstwa Oświaty, Wydział Archiwów Państwowych, Warszawa 1948, ss. 48
... zobacz więcej
03.06.2017
Tadeusz Manteuffel, Wykaz akt. Wskazówki praktyczne, w: Wydawnictwa Kursów Archiwalnych, wyd. Sekcja Archiwalna Towarzystwa Miłośników Historii, Warszawa 1935
... zobacz więcej
21.05.2017
 Paulina Bunkowska, Marlena Jabłońska, Halina Robótka, Współczesna dokumentacja typowa, w: Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 142
... zobacz więcej
08.04.2017
Archiwa Społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy, praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2016 Publikacja dostęna w wersji elektronicznej na stronie archiwa.org.
... zobacz więcej
02.04.2017
Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, red. Dorota Drzewiecka i Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 150
... zobacz więcej
11.03.2017
Archiwista cyfrowy i infobroker. Kształcenie, sylwetka, wyzwania, red. Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki, wyd. Antykwa, Kraków 2016, ss. 124 
... zobacz więcej
19.02.2017
Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, praca zbiorowa, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 158
... zobacz więcej
08.02.2017
Veslava Osińska, Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, wyd. SBP, Warszawa 2010, ss. 183
... zobacz więcej
23.01.2017
Monika Sak, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Z problematyki zarządzania dokumentacją szkoły wyższej, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań 2015 
... zobacz więcej
16.01.2017
Archiwa bieżące, Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015
... zobacz więcej
06.01.2017
O archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku, wyd. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław 2016
... zobacz więcej
21.12.2016
"Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty" - księga jubileuszowa prof. dr hab. Haliny Robótki dostępna on-line
... zobacz więcej
08.12.2016
Archiwa społeczne. Stan obecny i perspektywy., Ośrodek KARTA, publikacja w formacie pdf
... zobacz więcej
26.11.2016
Marlena Jabłońska, Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016
... zobacz więcej
01.11.2016
Anna Sobczak, Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum, Narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w Niemczech, Szczecin-Warszawa 2014. Publikacja dostępna w formie elektronicznej na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego. 
... zobacz więcej
15.11.2015
Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce pod red. T. Czarnoty i M. Konstankiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa - Lublin 2015, ss. 207, ISBN 978-83-64806-42-1 (NDAP), ISBN 978-83-7784-657-5 (UMCS)   Publikacja podejmuje próbę wypełnienia luki w literaturze archiwalnej dotyczącej funkcjonowania wytwórców i przechowawców niepaństwowego zasobu archiwalnego i jego szczególnego przypadku – archiwów organizacji pozarządowych. Oprócz rozważań ogólnych i teoretycznych w książce zaprezentowano przykłady różnorodnych form prowadzenia działalności przez podmioty tzw. trzeciego sektora, których dorobek stanowi część narodowego dziedzictwa. Uwaga poświęcona została też podobieństwom i różnicom w działalności archiwów społecznych i archiwów publicznych. Publikacja powstała w wyniku współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.   Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.  Źródło://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
20.09.2015
Regliński Andrzej, Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instukcja archiwalna w praktyce, wyd. PRESSCOM, 2013
... zobacz więcej
18.07.2015
Archives in the New Age. The Strategic Problems of Automatization of Archives. Papers of the International Conference
... zobacz więcej
14.06.2015
Zawitkowska V., Wlaźlak W., Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 144
... zobacz więcej
25.08.2014
Marek Kietliński, Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013, wyd. AP w Białymstoku, Białystok 2013
... zobacz więcej
08.08.2014
Marek Anzel, Poradnik dla personelu kancelarii tajnej, wyd. PUH "One", Poznań 2011
... zobacz więcej
02.05.2014
Ochrona zasobu archiwów kościelnych, red. Anna Laszuk, Warszawa 2012
... zobacz więcej
04.04.2014
Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013 - publikacja elektroniczna.
... zobacz więcej
28.03.2014
"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" - jubileusz czasopisma
... zobacz więcej
15.12.2013
 Kwartalnik „Archiwista Polski” jest pismem branżowym o charakterze popularnonaukowym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Redaktorem naczelnym wydania bydgoskiego jest Eugeniusz Borodij. Skierowany jest przede wszystkim do członków SAP-u, pracowników archiwów  państwowych i zakładowych, oraz studentów archiwistyki  pragnących poszerzyć swoją wiedzę. Jego drugi tegoroczny numer podzielony został na cztery działy tematyczne zawierające czternaście tekstów, poprzedzonych zaproszeniem na VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, który odbędzie się w dniach 5-7 września bieżącego roku we Wrocławiu pod hasłem „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”,  i uzupełniony informacją o usługach SAP, jego oddziałach oraz kartą prenumeraty.W dziale pierwszym „Studia i materiały” znaleźć można artykuł Anity Młynarczyk-Tomczyk poświęcony działalności naukowej i popularyzacyjnej Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach i jego filii w latach 1958-1966, tekst Huberta Mazura przedstawiający archiwa parafialne w dekanacie Kije w świetle wizytacji z 1782 r., sprawozdanie Waldemara Chorążyczewskiego dotyczące kształcenia archiwistów w UMK w latach 2001-2011, artykuły Marty Szaduro „Kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w świetle ankiet studenckich” oraz Janusza Tandeckiego „ Rozwój toruńskiej archiwistyki”, natomiast naukowy dorobek toruńskich archiwistów w minionym dziesięcioleciu przedstawiła w swoim artykule Wanda Roman.Dział drugi zatytułowany „ABC archiwisty zakładowego” zawiera kolejną część przygotowanego przez Marka Konstankiewicza wykazu ważniejszych aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją.W dziale trzecim znajdują się recenzje prac Kamila Zeidlera „Prawo ochrony dziedzictwa kultury” autorstwa Dariusza Matelskiego oraz pracy pod red. W. Chorążyczewskiego, J. Tandeckiego i współpr. K. Kopińskiego „Belliculum diplomaticum IV Thorunense. Dyplomatyka staropolska – stan obecny” autorstwa Agnieszki Gut. Zamykająca numer kronika zawiera tekst Lucyny Harc poświęcony wrocławskiemu oddziałowi SAP w bieżącym roku, sprawozdanie Katarzyny Madejskiej z konferencji odbywającej się w dniach 14-16 marca br. w Czeskich Budziejowicach, wspomnienie Jana Riabinina w 70. rocznicę śmierci autorstwa Agnieszki Konstankiewicz, sprawozdania Katarzyny Pepłowskiej  z obchodów 60-lecia toruńskiej archiwistyki oraz Krzysztofa Stryjkowskiego z Międzynarodowej Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów odbywającej się w Toledo w dniach 24-29 października 2011 r.   Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każdy artykuł ma swoje streszczenie w języku angielskim, również  spis treści jest przetłumaczony na język angielski. Tytuły poszczególnych artykułów dobrze odzwierciedlają ich treść, a  same artykuły zostały zaopatrzone w przypisy. Czasopismo posiada poręczny format i ciekawą szatę graficzną.  Kwartalnik jako pismo branżowe archiwistów odpowiada w pełni na potrzeby i oczekiwania społeczności archiwalnej, a dzięki działowi  poświęconemu problematyce archiwów zakładowych może stanowić kompendium wiedzy o przedpolu archiwalnym. 
... zobacz więcej
10.07.2012
Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.
... zobacz więcej
19.01.2009
Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.
... zobacz więcej
30.10.2008
Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.
... zobacz więcej
21.07.2008
Archiwista Polski, Nr I (49), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008, ss. 110.Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy. 
... zobacz więcej
21.05.2008
Zapraszamy do pobrania pierwszego numeru Notatnika Archiwalnego...
... zobacz więcej
12.09.2007
Zapraszamy do pobrania pierwszego numeru Notatnika Archiwalnego...
... zobacz więcej
12.09.2007
Wyd.:Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ISBN: 83-231-1749-7 Liczba stron: 190 Wymiary: 160x230 Oprawa: miękka Data wprowadzenia: 26-07-2006
... zobacz więcej
26.06.2007
Wyd.:MarszałekISBN: 83-7441-149-XLiczba stron: 257Wymiary: 165x235Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 10-08-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:MarszałekISBN: 83-7441-149-XLiczba stron: 257Wymiary: 165x235Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 10-08-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:MarszałekISBN: 83-7441-149-XLiczba stron: 257Wymiary: 165x235Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 10-08-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:Uniwersytetu Mikołaja KopernikaISBN: 83-231-1872-8Liczba stron: 203Wymiary: 160x230Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 02-11-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Nauki pomocnicze historii i archiwistyka w systemie kształcenia studentów historii szkoły wyższej.ISBN: 83-7322-440-8Liczba stron: 209Wymiary: 146 x 205Data wprowadzenia: 26-02-2007
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia KadrISBN: 83-7426-066-1Liczba stron: 102Wymiary: 144 x 204Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 15-01-2007
... zobacz więcej
27.02.2007
Opracowanie zbiorowe, red. nauk. J. Krochmal, Warszawa 2006.Poradnik napisany w przystępnej formie ma służyć pomocą dla archiwistów prowadzących archiwa polskie za granicą. Omówiono w nim podstawową terminologię archiwalną, zasady postępowania z materiałami przejmowanymi  i pozyskiwanymi do archiwum, ich ewidencjonowania oraz udostępniania archiwaliów w pracowni naukowej, a także w formie kwerend, publikacji, wystaw, w Internecie.
... zobacz więcej
15.01.2007
Wyd.:Kwartalnik Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wydawnictwo poświęcone działalności archiwów i archiwistów oraz studiom nad archiwaliami. Ponieważ czasopismo wydawane jest przez SAP, siłą rzeczy dużo miejsca poświęca działalności stowarzyszenia.
... zobacz więcej
12.01.2007
Wyd.:Archiwum Akt Nowych.Redaktorem naczelnym czasopisma jest Edward Kołodziej. Wznowienie po kilkuletniej przerwie pisma, wydawanego wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.
... zobacz więcej
12.01.2007
Wyd.:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych.  Rozległe studia historyczne, kancelaryjne i archiwalne oraz materiały źródłowe, wydawane wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Archiwum Głównym Akt Dawnych.
... zobacz więcej
12.01.2007
Wyd.:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Na stronach Naukowego Portalu Archiwistycznego dostępne są numery Archeion'u on-line. Czasopismo poświęcone sprawom archiwalnym założone przez Stanisława Ptaszyckiego w roku 1926.
... zobacz więcej
12.01.2007
strzałka do góry