Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwistyka a zasada proweniencji
Archiwistyka a zasada proweniencji


Halina Robótka, Po co absolwentowi archiwistyki i zarządzania dokumentacją wiedza o zasadzie proweniencji: kilka refleksji na temat uniwersyteckiego kształcenia, w: Res Historica, T. 28, 2009, s. 49-59"Dyskusja nad kształceniem archiwistów trwa od bardzo dawna, a nieco starsi
wiekiem mogą mieć wrażenie, że to dyskusja permanentna, podejmowana zawsze
przy okazji kolejnej wymiany pokoleniowej nauczycieli akademickich. Dotyczy
bardzo szerokiego spektrum: od powiązań z konkretnymi kierunkami studiów,
poprzez krytyczną analizę zawartości programowych, aż do określenia potrzeb
rynku pracy i nauki.
Na temat kierunków, w ramach których powinno się odbywać kształcenie
archiwistów czy zarządców dokumentacją (records manager), mam zdanie wy
robione. Uważam, i potwierdziła to wieloletnia polska praktyka, że studenci zdo
bywający wiedzę archiwistyczną na historii lub w inny sposób z nią związani,
są najlepiej przygotowani do zawodu, sprawdzają się i w pracy z archiwaliami,
i w nadzorze archiwalnym, i jako nauczyciele. Nie wiem, ilu badaczy, gdyby ich
o to spytać, zgodziłoby się na kształtowanie ich przyszłego warsztatu naukowego
na przykład przez prawnika, geografa, biologa, informatyka czy nawet poloni
stę. Nie bardzo też wiem, jak absolwentów kierunków niehistorycznych można
przygotować do śledzenia rozwoju nauk historycznych, ścisłego współdziałania
z historykami i humanistami, by zachowywać źródła, na których im zależy. Ale
mimo to całkiem spora grupa dyskutantów domaga się zatrudniania w archiwach
większej liczby informatyków tylko dlatego, że wykorzystują one komputery
w codziennej pracy. Mam nadzieję, że ten postulat nigdy nie będzie zrealizowa
ny, bo trudno sobie wyobrazić w archiwum absolwenta informatyki, który zna
ze swojego dziedzinowego słownika termin „archiwum” jako pojęcie rzadko
występujące, i raczej ograniczone do elektronicznych kopii zabezpieczających1.
Pewne wyobrażenie o archiwalnych umiejętnościach informatyków może dawać
USOS, program do obsługi studenta, opracowany przez zespół złożony wyłącz
nie z informatyków. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Res_Historica/Res_Historica-r2009-t28/Res_Historica-r2009-t28-s49-59/Res_Historica-r2009-t28-s49-59.pdf
 
                                                                                                                   (dostęp z 4.05.2018) 

04.05.2018
strzałka do góry