Archiwistyka_tlo
Konserwacja archiwaliów


Przemysław Wojciechowski, Ochrona i konserwacja zasobu w archiwach państwowych w Polsce, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. UAM Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Instytut Historii UAM, Poznań 2014
 
Praca dostępna w wersji elektronicznej w repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"Celem niniejszej pracy jest ukazanie historycznego rozwoju oraz przemian w podejściu
do zagadnienia ochrony i konserwacji archiwaliów w Polsce od chwili tworzenia
sieci archiwów państwowych po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. aż do czasów
współczesnych (do roku 2014). Zakres chronologiczny obejmuje zatem prawie 100 lat.
Autor starał się ukazać znaczące zmiany, ich charakter i zakres w polityce ochrony
dóbr kultury, stosowanej na przestrzeni wielu dekad w polskiej archiwistyce. Czynił to
poprzez analizę aktów prawnych regulujących kwestie ochrony i konserwacji materiałów
archiwalnych, przedstawienie warunków przechowywania i udostępniania akt, ukazanie
metod konserwacji właściwej różnego rodzaju materiałów, gromadzonych w archiwach
oraz poprzez przedstawienie osiągnięć polskiej myśli konserwatorskiej na konferencjach
naukowych.
Szczegółowe przedstawienie tej problematyki na przestrzeni niemal całego wieku nie
było możliwe z uwagi na charakter opracowania (dysertacja doktorska). Tym bardziej że
do okresu 1918-1945 nie zachowały się źródła archiwalne, zniszczone podczas II wojny
światowej (dostępne są jedynie ograniczone dane opublikowane w czasopiśmie
„Archeion”).
Niniejsza praca wypełnia pewną lukę w dotychczasowej literaturze przedmiotu.
Spełnia też rolę swoistej syntezy, dającej szerszy pogląd na podejście do kwestii ochrony
i konserwacji archiwaliów w Polsce tuż po odzyskaniu niepodległości, w okresie
międzywojennym, latach wojny i okupacji oraz w okresie po II wojnie światowej, aż do
czasów nam współczesnych. (...)"
 
 
 
 
Źródło:
 
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12378/1/P.Wojciechowski%20-%20OCHRONA%20I%20KONSERWACJA%20ZASOBU%20W%20ARCHIWACH%20PA%C5%83STWOWYCH%20W%20POLSCE.pdf
 
 
                                                                                                                            (dostęp z 9.09.2019)
 
 
Przy okazji polecam publikację:
 
https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Zasady_Postepowania_NL_2011_1.pdf
 
 
 

09.09.2019
strzałka do góry