Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ W ADMINISTRACJI. PRZEPISY PRAWNE.
ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ W ADMINISTRACJI. PRZEPISY PRAWNE.

Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, Organizacja..., wyd. Forma Studio s. c., Katowwice 2014, ss. 287

 

 

 "Środowisko pracy to inaczej otoczenie pracy które tworzy zespół czynników materialnych i społecznych, z którymi styka się pracownik administracji podczas wykonywanej pracy. Do tych czynników należą bez wątpienia miejsce pracy, w tym stanowisko pracy', relacje inter­personalne na które składa się przepływ informacji pomiędzy pracownikami oraz wzajemna komunikacja (zarówno w płaszczyźnie podwładny-przełożony, jak i pomiędzy współpracow­nikami). Oczywiście to jak działa urzędnik jest wypadkową jego wiedzy, zdolności, doświad­czenia oraz indywidualnych cech charakteru, aczkolwiek nie bez znaczenia są znajomość prakseologii, etyki, pogłębiona i uzupełniona wiedza z zakresu prawa, socjologii, psychologii, teorii rozwoju lokalnego i regionalnego, gdyż decyduje ona o poziomie intelektualnym kadr administracji publicznej. Wszystko to pozwala na zrozumienie istoty pracy w administracji, a nadto wpływa na jakość administracji, a dokładnie na jakość działań podejmowanych przez administrację wobec obywateli. Poniżej zostaną scharakteryzowane podstawowe zagadnienia wprowadzające w środowi­sko pracy urzędnika czy szerzej pracownika administracji. [...]"

 

 


https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5658/1/Ziolkowska_Organizacja_pracy_biurowej_w_administracji.pdf

 

(dostęp z 19.06.2021)

19.06.2021
strzałka do góry