Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > OBRAZ FOTOGRAFICZNY A OBRAZ FILMOWY: PROBLEM OPISU ARCHIWALNEGO
OBRAZ FOTOGRAFICZNY A OBRAZ FILMOWY: PROBLEM OPISU ARCHIWALNEGO

Marlena Jabłońska, Obraz fotograficzny a..., w: Przegląd Instytutu Pamięci Narodowej, Nr 5, s. 63-73, 2012

 

 "Fotografie i filmy to pokaźna część dokumentacji nazywanej w archiwach audiowizu­
alną. Obecnie w archiwach państwowych przechowuje się ponad 16 mln jednostek in­
wentarzowych fotografii i 10 tys. filmów1. Patrząc na ogólną wielkość zasobu archi­
walnego, który współcześnie szacuje się na blisko 40 mln jednostek inwentarzowych, są to
liczby znaczące, szczególnie w odniesieniu do fotografii2. Filmy stanowią co prawda, nie­
zmiennie od wielu lat, najmniejszy odsetek zasobu, aczkolwiek ich liczba nieustannie rośnie
(przynajmniej w archiwach państwowych, ponieważ dostęp do danych tych placówek jest
najprostszy). Jednakże nie chodzi tutaj o analizę struktury zasobu, a o zwrócenie uwagi
na fakt występowania dokumentacji audiowizualnej w archiwach (zob. tabele nr 1 i 2).
Fotografie i filmy mogą formować w archiwach samodzielne zbiory, być częścią zespo­
łów archiwalnych, a także - jak wskazuje praktyka - stanowić zespoły składające się z sa -
mych obrazów. Tutaj na chwilę chciałabym się zatrzymać. Dokumentacja audiowizualna
o nieokreślonej lub różnej proweniencji tworzy zbiory archiwalne, często konstruowane
w oparciu o ich treść, przeznaczenie, pochodzenie, charakter czy sposób wykonania. Naj­
częściej są one oderwane od innej dokumentacji, która powstała w procesie tworzenia owe­
go obrazu i niekiedy tylko połączone informacyjnie z materiałami pokrewnymi treściowo
lub chronologicznie.
[...]"


https://tinyurl.com/fbstnurz

 

(dostęp z 13.09.2021)

13.09.2021
strzałka do góry