Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Instrukcja..., FRDL, webinarium, 2 czerwca br., godz. 9.30-14.30, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 maja 2023 r.)

 

 

I. Podstawowe przepisy Instrukcji kancelaryjnej.

 1. Najważniejsze definicje/określenia użyte w instrukcji.
 2. Rejestracja wpływów do urzędu.
 3. Znakowanie spraw.
 4. Sposób rejestracji spraw (w tym prowadzenie spisu spraw, zakładania teczek aktowych, prowadzenie teczek zbiorczych, przedmiotowych i podmiotowych – ich praktyczne stosowanie).
 5. Elementów pisma załatwiającego sprawę oraz egzemplarz a/a), stosowanie formuły „otrzymują/do wiadomości”.
 6. Postępowanie z przesyłkami wpływającymi do urzędu w postaci elektronicznej (przesyłki wpływające do urzędu na informatycznym nośniku danych, drogą poczty elektronicznej, e-PUAP).
 7. Stosowanie pieczęci w urzędzie.
 8. Dekretacja.
 9. Akceptacja wielostopniowa.
 10. Jednolity rzeczowy wykaz akt (budowa i praktyczne stosowanie).
 11. Archiwizacja dokumentacji zakończonej, standardy porządkowania, ewidencjonowania, technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych.
 12. Przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a stosowanie instrukcji kancelaryjnej, w szczególności w części dotyczącej jednolitego rzeczowego wykazu akt i kwalifikator dokumentacji tj.: budowa wykazu akt, podstawowe zasady rozbudowy/zmian w wykazach akt, kwalifikator dokumentacji jako forma uzupełnienia wykazu akt.
 13. Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.
 14. Ochrona danych osobowych w archiwum zakładowym.

II. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentem w świetle nowych praktyk wykorzystywania systemu EZD jako systemu wspomagającego system tradycyjny.

 1. Zasady korespondencji dwutorowej: tradycyjnej i elektronicznej w jednej sprawie.
 2. Elektroniczny obieg a obieg papierowy.
 3. Wykorzystanie ePUAP -u w elektronicznej skrzynce podawczej oraz podpisu elektronicznego.
 4. Potwierdzanie za zgodność dokumentów elektronicznych oraz weryfikacja podpisu elektronicznego, stosowanie pieczęci w tym zakresie.
 5. Problemy z terminowością załatwianych spraw za pośrednictwem ePUAP -u a UPO – (tematyka związana z powtarzającymi się awariami systemu).

III. E-doręczenia – nowe wyzwania dla urzędów.

 1. Omówienie projektów mających wpływ na procedury urzędowe.
 2. Dyskusja w zakresie bieżących wątpliwości dotyczących elektronizacji procedur w administracji publicznej.


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/instrukcja-kancelaryjna-1/55645#informacje-o-prowadzcym

 

(dostęp z 17.05.2023)

17.05.2023
strzałka do góry