Archiwistyka_tlo
Archiwa zakładowe NBP

Archiwom zakładowym i składnicom akt banków poświęcona jest publikacja pod redakcją prof. Stanisława Sierpowskiego "Archiwa bankowe" wydana w 1995 r. nakładem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są to materiały konferencyjne. Funkcjonowanie archiwów bankowych przedstawię na przykładzie NBP. 


Archiwa zakładowe Centralii i Oddziałów Terenowych Narodowego Banku Polskiego gromadzą dokumentację wytworzoną w trakcie ich działalności. 
 
W Archiwum Zakładowym Centrali NBP przechowywane są akta Centrali NBP i Zakładu Usług Gospodarczych, a także akta osobowe pracowników Banku Polskiego, Banku Emisyjnego i Banku Inwestycyjnego (dokumentacja archiwalna Centrali NBP wytworzona do roku 1975 została przekazana do Archiwum Akt Nowych).
 
W archiwach zakładowych oddziałów okręgowych NBP gromadzone są akta wytworzone przez oddziały Narodowego Banku Polskiego (dokumentacja archiwalna zgodnie
z obowiązującymi przepisami przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego).
 
Archiwa zakładowe Narodowego Banku Polskiego udostępniają dokumentację
w oparciu o:
 
1. ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia  14 lipca 1983 r. (Dz. U. nr 97. poz. 673 z 2006 r. z późniejszymi zmianami), 
2. instrukcję „Organizacja i zakres działania archiwów zakładowych i składnic akt w Narodowym Banku Polskim” wprowadzoną uchwałą nr 29/2001 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 marca 2001 r. (zmienioną uchwałami nr 15/2003, 23/2005 i 52/2005).      
 
Korzystanie z akt przechowywanych w archiwach zakładowych NBP przez placówki naukowe, instytucje środków masowego przekazu i inne instytucje oraz osoby fizyczne, wymaga każdorazowo zgody w Centrali – Prezesa NBP lub upoważnionego Członka Zarządu NBP, w oddziale - dyrektora jednostki organizacyjnej, z której akta pochodzą lub osoby przez niego upoważnionej.
Wydanie zezwolenia następuje na podstawie pisemnego wniosku osoby /instytucji/ zainteresowanej.

Korzystanie z zasobu odbywa się w pomieszczeniu Archiwum – pod nadzorem archiwisty.


Źródło: BIP NBP

04.07.2012
strzałka do góry