Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Praktyka digitalizacji zasobów muzealnych
Praktyka digitalizacji zasobów muzealnych

Warsztaty:
 
PRAKTYKA DIGITALIZACJI ZASOBÓW MUZEALNYCH. CELE, PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
 
Warszawa. 11 września 2013 r. Od kilku lat stale rośnie w Polsce liczba muzeów prowadzących digitalizację swoich zasobów. Tematyce tej poświęca się coraz więcej konferencji, szkoleń i programów, mających ułatwić pozyskiwanie na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania. Cały czas jednak wiele instytucji poszukuje wzorców, na których mogłoby się oprzeć w prowadzeniu tego typu działalności. W ramach warsztatów „Praktyka digitalizacji zasobów muzealnych. Cele, planowanie i realizacja projektów, źródła finansowania” przygotowaliśmy dla Państwa metodologiczny przegląd kluczowych elementów procesu digitalizacyjnego. Pozostawienie długiego czasu na dyskusję pozwoli na bieżąco analizować zgłoszone przez uczestników problemy i zaproponować konkretne ścieżki postępowania.

Digitalizacja nie jest wartością samą w sobie – jej jedyny cel to stworzenie zestawu narzędzi, które mogą zostać wykorzystane przez poszczególne działy każdego muzeum, ułatwiając im  realizację statutowych celów danej jednostki. Dlatego program rozpoczniemy od wskazania potencjalnych celów digitalizacji, dopiero one determinują dobór określonych technologii i parametrów. Pokażemy na jakie elementy należy zwracać uwagę, by efekt współczesnych działań był użyteczny także w przyszłości. Przeprowadzenie prostej logicznej konstrukcji od określenia celu, poprzez dobór środków technicznych, przeprowadzenie procesu, zakończone wykorzystaniem w praktyce wytworzonych danych jest kluczem do sukcesu każdego wniosku konkursowego.

 

Prowadzenie obrad i moderowanie dyskusji: Eryk Bunsch, Muzeum Pałac w Wilanowie

 

Program:

10:00    Wykład: Cele digitalizacji – zakres zastosowań danych cyfrowych w muzeach. Modelowe zastosowania – dobór technologii.

- Digitalizacja jako narzędzie realizacji statutowych celów muzeum (określenie potrzeb poszczególnych działów).

- Cel digitalizacji a jego realizacja. Wybór odpowiedniej technologii.

- Przebieg procesu digitalizacji na wybranych przykładach.

- Wykorzystywanie danych cyfrowych – metody udostępniania i przetwarzania danych.

Eryk Bunsch, Muzeum Pałac w Wilanowie

 

11.30    Dyskusja wraz z analizą problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

 

12:00    Lunch

 

12:30    Wykład: Metadane muzealiów. Możliwości współpracy międzymuzealnej.

- Elektroniczny Inwentarz Muzealiów – pierwszy krok na drodze do digitalizacji zasobów muzeów: budowa, bezpieczeństwo, realizacja obowiązujących przepisów.

- Opis muzealiów: zasady budowy i kontroli słowników; istniejące standardy.

- Katalogi online: cele, budowa, funkcjonalność, korzyści.

- Obszary współpracy międzymuzealnej w zakresie wymiany metadanych o zasobach.

Lidia M. Karecka

 

13:15    Pytania do wykładu, dyskusja.

 

13:30    Wykład i dyskusja: Cyfrowe odwzorowanie muzealiów – zarządzanie kolorem w digitalizacji.

- Możliwości odwzorowania koloru przez urządzenia wejścia i wyjścia.

- Przestrzeń barwna.

- Kalibracja.

- Profilowanie.

- Konwersje przestrzeni barwnej.

- Soft proofing.

Piotr Ceraficki

 

14:00    Wykład: Pozyskiwanie środków na muzealne projekty digitalizacyjne na przykładzie WPR Kultura+. Analiza konkursów z lat 2011 i 2012.

- Główne cele i założenia Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet „Digitalizacja”.

- Rodzaje projektów możliwych do realizacji.

- Wymagania i zobowiązania wnioskodawców.

- Dotychczasowe rezultaty realizacji PW Kultura+, priorytet Digitalizacja.

- Charakterystyka wniosku.

- Co warto wiedzieć pisząc projekt.

Michał Plotzke, Narodowy Instytut Audiowizualny

 

14:45    Pytania do wykładów, dyskusja.

 

15:00    Przerwa na kawę

 

15:15    Wykład i konsultacje: Aspekty prawne digitalizacji zbiorów muzealnych.

- Digitalizacja a prawa autorskie.

- zbiory muzealne jako przedmioty prawa autorskiego,

- fotografia obiektu muzealnego jako przedmiot prawa autorskiego,

- zakres ochrony praw autorskich a kwestia digitalizacji,

- czas trwania ochrony praw autorskich,

- podstawa prawna digitalizacji i udostępniania cyfrowych zbiorów.

- Utwory osierocone w kontekście digitalizacji zbiorów muzealnych.

- istota problemu,

- regulacja na gruncie Dyrektywy 2012/28/UE,

- implementacja Dyrektywy w polskim systemie prawnym.

- Nowelizacja dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a digitalizacja zbiorów muzealnych.

mec. dr Marek Bukowski, Kancelaria Prawna Bukowski & Wspólnicy

 

16:00    Pytania do wykładu, dyskusja.

 

16:15    Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 11 września 2013 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału w jednych warsztatach:

 

590 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu do dnia 4 września 2013 r.

700 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu od dnia 5 września 2013 r.

 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/pdzm2/formularz_mj.php

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000

 

 

19.08.2013
strzałka do góry