Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Ubezpieczanie dóbr kultury w muzeach
Ubezpieczanie dóbr kultury w muzeach


Warsztaty
5 czerwca 2014 r., Warszawa 
Temat ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach jest zagadnieniem bardzo obszernym i dość skomplikowanym. Uczestnikom szkolenia zostaną przekazane najistotniejsze informacje z zakresu teorii i praktyki ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach, co pozwoli na skuteczniejsze poruszanie się w omawianej materii i negocjowanie znacznie korzystniejszych umów ubezpieczenia muzealiów.
 

Warsztaty kierowane są do:
1. dyrektorów muzeów,
2. muzealników,
3. historyków sztuki,
4. kuratorów wystaw,
5. pracowników działów administracyjno-prawnych muzeów, odpowiedzialnych za ubezpieczanie muzealiów.
 

Program:
10:00 - 11:30    Rodzaje ubezpieczeń dóbr kultury. Zagadnienia prawne
Czy myśląc o ubezpieczeniach dóbr kultury wiemy dokładnie co mamy na myśli? Czym w istocie są ubezpieczenia dóbr kultury i jakie są ich rodzaje? Czy ubezpieczenia dóbr kultury są potrzebne w muzeum? A może muzeum potrzebuje innego rodzaju ubezpieczeń? Czy ubezpieczenia dóbr kultury są obowiązkowe? Jakie problemy muzeum możemy rozwiązać poprzez ubezpieczenie? Co w sytuacji gdy jest szkoda a nie było ubezpieczenia? Czy jest jakaś alternatywa dla ubezpieczeń dóbr kultury w muzeum?
Odpowiedzi na te i inne doniosłe€“ pytania, udzielone zostaną w pierwszym panelu, rozpoczynającym wykład i warsztaty z zakresu ,,Ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach”. Przedstawiona zostanie także charakterystyka rynku ubezpieczeniowego, tak krajowego jak i zagranicznego oraz wnikliwa analiza przepisów prawnych istotnych z punktu widzenia ubezpieczeń dóbr kultury w muzeum. 
 

11:30 -€“ 11:45    Przerwa
 

11:45 -€“ 13:30    Ubezpieczenia dóbr kultury prezentowanych na wystawach czasowych
W ramach tego panelu omówione zostaną kolejno, wszystkie etapy składające się na procedurę zawierania umowy ubezpieczenia dóbr kultury prezentowanych na wystawach czasowych. Tematyka ubezpieczeń pokazana będzie z rożnych perspektyw. Zaprezentowane zostaną podobieństwa i różnice ubezpieczeń towarzyszących wypożyczeniom krajowym oraz wypożyczeniom międzynarodowym. Przybliżone będą zagadnienia ubezpieczeń dóbr kultury wypożyczanych na wystawy czasowe, istotne z punktu widzenia muzeum wypożyczającego zabytki i muzeum pozyskującego zabytki na organizowaną przez siebie wystawę. Przedstawione zostaną również problemy prawne związane z występowaniem przez muzeum, odpowiednio w roli ubezpieczającego oraz ubezpieczonego.
Celem tego panelu będzie także udzielenie odpowiedzi na pytania, jak ubezpieczać, by środki przeznaczone na pokrycie składki ubezpieczeniowej nie były kwotą daremnie wydaną, lecz by zapewniały muzeum realną i optymalną ochronę ubezpieczeniową.
 

13:30 -€“ 14:00    Przerwa na lunch
 

14:00 -€“ 15:30    Klauzule umowne
Trzeci panel ma na celu zapoznanie Uczestników szkolenia z bardzo niekorzystnymi klauzulami umownymi, stosowanymi przez ubezpieczycieli krajowych i zagranicznych oraz szczególne uwrażliwienie na konieczność eliminowania takich klauzul z treści zawieranych umów ubezpieczenia dóbr kultury. Przedstawienie skutków stosowanych przez ubezpieczycieli, szkodliwych dla muzeum, klauzul umownych połączone zostanie z zaprezentowaniem i omówieniem tzw. Klauzul Instytutowych. Podane zostaną także przykłady błędów popełnianych przez ubezpieczających czyli przez muzea podczas zawierania umów ubezpieczenia dóbr kultury.
W ramach panelu nr 3 omówiony zostanie tryb zawierania umowy ubezpieczenia dóbr kultury, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz stan niedoubezpieczenia i nadubezpieczenia.  
 

15:30 – 15:45    Przerwa
 

15:45 – 17:00    Ubezpieczenia dóbr kultury w ekspozycjach stałych
Czy dobra kultury przechowywane w ekspozycjach stałych muzeum wymagają  ubezpieczenia? Z jakimi ryzykami ubezpieczeniowymi mamy do czynienia w przypadku tych dóbr ? Jaki powinien być zakres ochrony i nade wszystko, jak ubezpieczać zabytki w ekspozycjach stałych, by nie wiązało się to z koniecznością wydatkowania tak wysokich kwot, których muzeum w istocie nie posiada. Czy istnieje jakaś alternatywa dla instytucji ubezpieczenia dóbr kultury eksponowanych na wystawach stałych?
Zagadnienie ubezpieczania dóbr kultury w muzeum nie tylko na okres wystawy czasowej, lecz na stałe, a zatem na czas stałego prezentowania przez muzeum własnych zbiorów, bądź też przechowywania części z nich w magazynach, jest zagadnieniem problematycznym dla większości muzeów. Ubezpieczenie dóbr kultury w ekspozycjach stałych związane jest bowiem z koniecznością ponoszenia rażąco wysokich kosztów składki ubezpieczeniowej. Warto zatem odpowiedzieć na pytanie czy instytucja ubezpieczenia powinna być adresowana do dóbr kultury w ekspozycjach stałych, a jeśli tak to jak ubezpieczać, by osiągnąć cel ubezpieczenia i zminimalizować jego koszty. 
 

17:00 -€“ 17:30    Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
Panel piąty będzie miał postać warsztatów, podczas których omówione zostaną konkretne przykłady umów ubezpieczenia zawieranych w praktyce ze wskazaniem, które z nich uznać należy za korzystne dla muzeum, a które mają treść optymalną wyłącznie dla ubezpieczyciela.
Formuła warsztatów pozwoli także na dyskusję z Uczestnikami szkolenia, na wymianę poglądów oraz udzielenie odpowiedzi na nurtujące Uczestników pytania. Wspólnie z Uczestnikami dokonana zostanie analiza konkretnych problemów pojawiających się w praktyce. 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 5 czerwca 2014 r.,
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału 1 osoby wynosi:
650 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do 23 maja 2014 r.
750 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od 24 maja 2014 r.
 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.
______________________________________________________________________________
Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
faksem – formularz w załączeniu
bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/udk/formularz_mj.php  
______________________________________________________________________________
Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78
______________________________________________________________________________
Biuro organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 
tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51
fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 
ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa
NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659
XIII wydział gospodarczy KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
wysokość kapitału zakładowego 50 000

17.04.2014
strzałka do góry