Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwa zakładowe w uzdrowiskach
Archiwa zakładowe w uzdrowiskach


Archiwum zakładowe Spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" S.A. w Lądku Zdroju


Zapisy w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w Spółce "Uzdrowisko Lądek- Długopole" S.A. w Lądku Zdroju służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i udostępniane są tylko upoważnionym pracownikom Spółki. Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

"Uzdrowisko Lądek –Długopole" S.A. prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

Księgę uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
Księgę uchwał Rady Nadzorczej Spółki,
Księgę uchwał Zarządu Spółki,
Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych.
 

ARCHIWUM
"Uzdrowisko Lądek-Długopole" S.A. prowadzi archiwum zakładowe w którym gromadzone są materiały archiwalne (kat. "A") i dokumentacja niearchiwalna (kat. B).

Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


Zasady udostępniania dokumentacji w Archiwum Zakładowym określa Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego "Uzdrowisko Lądek-Długopole" S.A., przyjęta zarządzeniem Prezesa nr 16/04 z dnia 21.09.2004 r.).

Korzystanie z zasobu archiwalnego:

Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w Archiwum Zakładowym.

Przez korzystanie z zasobu archiwalnego rozumie się udostępnianie dokumentacji do celów Spółki komórkom organizacyjnym Spółki oraz osobom trzecim. Korzystanie z zasobu archiwalnego do celów Spółki odbywa się na podstawie karty udostępniania za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, którego akta są wypożyczone.

Korzystanie z zasobu archiwalnego odbywa się na miejscu w archiwum zakładowym pod nadzorem archiwisty. W uzasadnionych przypadkach akta mogą być wypożyczone poza lokal archiwum zakładowego za zgodą Zarządu.

Wypożyczenie akt poza siedzibę Spółki wymaga zgody Zarządu.

Korzystający z zasobu archiwalnego Spółki ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych akt i ich zwrot w wyznaczonym terminie.

Archiwista potwierdza na karcie udostępnienia- wypożyczenia w obecności osoby zwracającej akta, odbiór udostępnionych akt.

Przy odbiorze akt, w razie stwierdzenia w nich braków lub uszkodzeń, archiwista sporządza protokół, który pospisuje również wypożyczający akta oraz jego bezpośredni zwierzchnik.

Kierownik komórki organizacyjnej, w której uszkodzono lub zgubiono akta, przeprowadza dochodzenie w celu pociągnięcia winnego do odpowiedzialności.

Korzystanie z zasobów archiwum zakładowego nie może naruszać zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r , poz.926 z późn.zm.) i ustawy z 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 z 1999 r. poz. 95 z późn. zm.).
 
 
 
 
Źródło: http://www.uzdrowisko-ladek./pl 

03.06.2014
strzałka do góry