Archiwistyka_tlo
Archiwa spółdzielcze


Archiwum Spółdzielcze Krajowej Rady Spółdzielczej


Archiwum Spółdzielcze Krajowej Rady Spółdzielczej 
istnieje pod adresem: 

01-918 Warszawa, ul. Nocznickiego 29
tel/fax: (22) 835 12 60 
dojazd tramwajami linii 5, 33 kierunek Huta
 
Archiwum obsługuje interesantów zgłaszających się osobiście i udziela informacji telefonicznie
od poniedziałku do czwartku, w godzinach 11:00-14:30


Archiwum przechowuje akta Krajowej Rady Spółdzielczej, Naczelnej Rady Spółdzielczej, Centralnego Związku Spółdzielczego i Spółdzielczego Instytutu Badawczego oraz 102 spółdzielni z całej Polski.

Na podstawie posiadanych akt osobowych i płacowych archiwum wystawia zaświadczenia dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom spółdzielni oraz uwierzytelnione kserokopie dokumentów płacowych i akt osobowych, jeżeli występuje taka potrzeba. Zaświadczenia wydawane są odpłatnie, zgodnie z Uchwałą nr 474/2003 Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie odpłatności za przechowywanie ksiąg i dokumentów oraz wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i zarobków przez Archiwum KRS.

Stawki za sporządzenie odpisu lub kopii przechowywanej dokumentacji wynoszą:

za sporządzenie kopii świadectwa pracy - 35 zł
za sporządzenie kopii każdej kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac - 4 zł,
za sporządzenie kopii innego niż ww. dokumentu z zakresu stosunku pracy lub potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - 4 zł,
za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą strony - 35 zł,
za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy i wysokości wynagrodzenia, za każdą rozpoczęta stronę - 8 zł,
za sporządzenie zaświadczenia o zarobkach, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) - 4 zł.
Do wszystkich stawek doliczany jest VAT 23%.
 
Aby uzyskać zaświadczenie, należy przesłać pod adres Archiwum podanie, zawierające następujące dane:

adres zwrotny wraz z telefonem nadawcy
jakiej Spółdzielni zaświadczenie dotyczy
jakiego rodzaju zaświadczenie ma być wystawione
w jakim okresie i pod jakim nazwiskiem (dotyczy kobiet) dana osoba była zatrudniona.
Zaświadczenia wysyłane są do zainteresowanych drogą pocztową , za zaliczeniem płatnym u listonosza przy odbiorze.
 
 
Archiwum przyjmuje na odpłatne przechowywanie akta zlikwidowanych spółdzielni i organizacji spółdzielczych. 
Zgodnie z przywołaną wyżej Uchwałą nr 477/2003 stawki za przechowywanie za 1 metr bieżący wynoszą:

3000 zł dla akt przechowywanych do 5 lat
6000 zł dla akt przechowywanych od 10 do 50 lat.
Do podanych stawek doliczany jest VAT 23%.

Przekazanie akt może nastąpić po zawarciu pisemnej umowy, przygotowanej przez Archiwum KRS i wpłaceniu na konto KRS kwoty określonej w umowie, na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego.

 
 
 
 
Źródło: http://www.krs.org.pl 

12.06.2014
strzałka do góry