Archiwistyka_tlo
Opracowanie spuścizn


Opracowanie spuścizn - spotkanie w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych


W siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 22 września odbyło się zebranie naukowe poświęcone zagadnieniu opracowywania spuścizn w archiwach państwowych. Uczestniczyli w nim pracownicy archiwów państwowych, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz goście reprezentujący Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie oraz Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Więcej
W wystąpieniach oraz dyskusji poruszano problematykę terminologii archiwalnej stosowanej w odniesieniu do spuścizn oraz związaną z nazewnictwem zespołów proweniencji prywatnej. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie dotyczące gromadzenia archiwów osobistych i wyboru ich twórców. Dyskutowano również nad systematyzacją korespondencji, w tym jej umiejscowieniem i związkami z innymi materiałami w zespole oraz wpływem różnych rodzajów dokumentacji, takiej jak: dokumentacja proweniencji urzędowej, wydawnictwa drugiego obiegu, źródła muzyczne i pamiątki osobiste na sposób opracowywania spuścizn.
Uczestnicy spotkania wskazywali na konieczność przygotowania jednolitych wytycznych opracowania spuścizn dla archiwów państwowych, bądź też uaktualnienia Wytycznych Archiwum Polskiej Akademii Nauk z 1990 r. opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, z których korzysta szereg instytucji gromadzących archiwa prywatne.
 
 
 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
 

27.09.2015
strzałka do góry