Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwistyka dla początkujących
Archiwistyka dla początkujących


Waldemar Chorążyczewski, Archiwistyka dla początkujących, Toruń 2014, ss. 59. Publikacja dostępna w postaci elektronicznej.


Fragment pracy:

 

" Za przedmiot archiwistyki uważa się zwykle archiwa i archiwalia.

Najlepiej jednak o tym, czym zajmuje się archiwistyka, mówi jej zakres. Zakres archiwistyki w

ujęciu najbardziej klasycznym obejmuje cztery podstawowe funkcje archiwów lub lepiej

archiwalne, bo mogą wystąpid także wtedy, gdy archiwów nie ma: gromadzenie,

przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych. Nie jest to

podział uniwersalny, np. poza Polską nie wymienia się wśród funkcji archiwów

opracowywania, a mówi o dwóch różnych sferach prac archiwalnych: porządkowaniu

(arrangement) i opisie (description). Tak samo wśród przechowywania wyróżnia się

najczęściej właściwe przechowywanie (preservation) oraz konserwację archiwaliów

(conservation). Także gromadzenie (zawierające w sobie kształtowanie i rozmieszczenie

zasobu archiwalnego) i udostępnianie zasobu archiwalnego są to funkcje wewnętrznie

złożone, a terminologia stosowana w odniesieniu do nich różnie jest rozumiana nawet przez

polskich archiwistów. Problemy terminologiczne, definicyjne i klasyfikacyjne znikają, gdy w

sposób bardziej narracyjny, literacki opowiada się po prostu o czynnościach archiwisty lub

każdego człowieka, któremu przyjdzie się stykad z archiwaliami. Wówczas okazuje się, że na

całym świecie jest w zasadzie podobnie. Poucza to o tym, że pozorna różnorodnośd i

specyfika lokalna czy środowiskowa nie jest wynikiem różnorodności i specyfiki opisywanej

rzeczywistości, a tylko różnicowania się języków naukowego opisu rzeczywistości."

 

 

 

 

Publikacja dostępna w repozytorium UMK pod adresem https://repozytorium.umk.pl 

 

06.12.2015
strzałka do góry